Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11180/2020
CPV Kód:39220000-0
Ajánlatkérő:Dunavecse Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dunavecse Fő út 59., Hrsz.: 1057
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunavecse Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83075382
Postai cím: Fő Út 43.
Város: Dunavecse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ginál Róbert
Telefon: +36 78437116
E-mail: ph.gazdalkodas@dunavecse.hu
Fax: +36 78437116
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dunavecse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000608842020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000608842020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Konyhai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000608842020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A meglévő mozi épület felújítását és átalakítását követően kerülnek beszerzésre olyan eszközök és berendezések, amelyek egy 500 adagos főzőkonyha működtetéséhez szükségesek. Összes mennyiség: 164 db, ezen belül 1 db 4500x2000x450mm-es elszívóernyő, 1 db 2900x2300x2200 mm-es hűtőkamra, 1 db hámozógép, 1 db hagymatisztítógép, 1 db 2x18 literes 2 aknás olajsütő, 1 db 30 literes dagasztó-keverő gép, 2 db 200 literes ételfőzőüst.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek, valamint árazatlan pénzügyi-szakmai ajánlat tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az eszközök egyazon ajánlattevőtől történő beszerzése a szervizeltetést, a tartalék alkatrészek és bekészletezett ipari anyag a gördülékenyebb üzemeltetetést biztosítja. Amennyiben több ajánlattevőtől kerülnek beszerzésre, az egyébként is magas szervizköltségek tovább növekednek, így a részajánlat biztosítása ellentétes a gazdasági észszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Konyhai eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39220000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Dunavecse Fő út 59., Hrsz.: 1057
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő mozi épület felújítását és átalakítását követően kerülnek beszerzésre olyan eszközök és berendezések, amelyek egy 500 adagos főzőkonyha működtetéséhez szükségesek. Összes mennyiség: 164 db, ezen belül 1 db 4500x2000x450mm-es elszívóernyő, 1 db 2900x2300x2200 mm-es hűtőkamra, 1 db hámozógép, 1 db hagymatisztítógép, 1 db 2x18 literes 2 aknás olajsütő, 1 db 30 literes dagasztó-keverő gép, 2 db 200 literes ételfőzőüst.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek, valamint árazatlan pénzügyi-szakmai ajánlat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlatban foglaltak áruk beszerzésére köt szerződést. Ajánlatkérő az árazatlan pénzügyi-szakmai ajánlat 21. tétel esetén 2 db, 51. tétel esetében 1 db és 52. tétel esetében 1 db áru lehívására nem vállal kötelezettséget. Ezen tételek beszerzése esetében Ajánlatkérő a nyertes ajánlatban szereplő egységárak, valamint a rendelkezésre álló forrás alapján hoz dönt, és vállal adott esetben kötelezettséget. A lehívások szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Egyéb: Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017. Korm. r. 11. § (9) bek.)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
b) Ajánlatkérő – a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint – kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A karakterkorlátozás miatt ajánlatkérő „az igazolási módok felsorolása és rövid leírása” rovathoz kapcsolódóan itt közli:
A Kbt. 64. § (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés alapján, ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), g)-q) pontja, a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni az ajánlathoz benyújtott nyilatkozatában. A nyilatkozathoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. A kizáró okok fenn nem állását az EKR-ben űrlap formában létrehozott nyilatkozatok kitöltésével kell igazolni, illetve adott esetben csatolni kell a jelen rovatban közölt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat.
2. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdésére is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései) kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjátaz EKR űrlap kitöltésével kell igazolnia.
3. A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (EKR űrlap)
4. A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a tárgyi eljárásban vizsgált Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.
5. Emellett – a 321/2015. Korm. r. 13. § mentén – EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkozni, hogy van-e a gazdasági szereplő vonatkozásában változási bejegyzési eljárás folyamatban.
6. A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
7. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
8. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasságot nem alkalmaz.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasságot nem alkalmaz.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A) Az alkalmasság előzetes igazolása:
Az ajánlat részeként az alkalmasság előzetes igazolására be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívására az alábbi módon köteles igazolnia alkalmasságát:
1. Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján. Az alkalmasságot az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint.
2. A nyilatkozatban vagy igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége), a szerződés (szállítás) tárgyát és mennyiségét olyan résztelességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés minden kétséget kizáró módon megállapítható legyen, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
3. Ha ajánlattevő a referencia tárgyát közös ajánlattevőként teljesítette, akkor a referenciaigazolásnak vagy referencia-nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya hány % volt.
4. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Alkalmazandó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben olyan szerződésszerű teljesítést igazoló, befejezett referenciával, amely igazolja, hogy az ajánlattevő legalább 7 darab, min. 3500x1500x300 mm-es elszívóernyő és/vagy min. 2000x2000x2000 mm-es hűtőkamra és/vagy hámozógép és/vagy hagymatisztítógép és/vagy min. 2x14 literes 2 aknás olajsűtő és/vagy min. 20 literes dagasztó-keverő gép és/vagy min. 150 literes ételfőzőüst szállítását teljesítette.
Ajánlatkérő az M.1. tekintetében saját (gazdasági szereplő által saját magának teljesített) referenciát nem fogad el.
További tájékoztatás: A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) és (12) bekezdésében meghatározottak szerint támaszkodhat. Releváns még 424/2017. Korm. r. 6.§ (6a)bek.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. r. 30. § (4) bekezdés, valamint 39. § (3) bekezdés alapján kifejezetten utal arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek:
a) késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett áruk vételárának 1 %-a / nap
b) meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett áruk vételárának 30 %-a
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 1. A szerződés pénzügyi fedezetét a Belügyminisztérium BM/17714-4/2019. sz. Támogatói Okirata. biztosítja.
2. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF)
3. Ajánlatkérő 20% előlegfizetési lehetőséget biztosít.
4. Ajánlatkérő 1 rész- (50%-t elérő teljesítés esetén) és 1 végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
5. A fizetési határidő 30 nap a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
6. A kifizetésekre vonatkozóan relevánsak a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
7. Ajánlatkérő köteles elfogadni és feldolgozni a Kbt. 27/A § alapján kiállított elektronikus számlát.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, ill. nem követeli meg projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.1.7, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § szerint történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő korlátozást nem alkalmaz.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: A II.2.7) pont szerinti kezdő dátum csak tájékoztató jellegű, a szerződés az utolsó aláírás napján lép hatályba, mely egyben a kezdés dátuma is. A kezdés tényleges időpontjától függetlenül kell a szerződést 2020.11.30-ig teljesíteni.
A közbeszerzési eljárás adásvételi szerződés megkötésére irányul.
Értékeléssel kapcsolatos információk: A nettó ajánlati ár kerül értékelésre, melyet pozitív egész számmal kell megadni.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontot.
Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok (EKD)tartalmazzák (iratjegyzék, minták)
Egyéb információk karakterkorlátozás miatt az EKD-ban, amely elektronikusan elérhető ajánlattevők számára.
A 2011. évi CXCV. tv 41. § (6) bek. alapján a szerződéskötés feltétele a nyertes általi átláthatósági nyilatkozat kitöltése. Nyilatkozattétel elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
FAKSZ: Tóth Csaba (lajstromszám 00402)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges