Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11192/2020
CPV Kód:45262500-6
Ajánlatkérő:Erzsébetvárosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest VII. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bau Gom Épszer Kft
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek. e) pont szerinti ajánlatkérő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlankezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébetvárosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36836194
Postai cím: Akácfa Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Gyula
Telefon: +36 30748 6939
E-mail: halmai@evin.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bek. e) pont szerinti ajánlatkérő
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartási és hiba-veszélyelhárítási munkák
Hivatkozási szám: EKR000490122020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építési tevékenység tartalma: Karbantartási építési munkák: Karbantartás (állagmegóvás): meglévő építmény, épületrész, önálló rendeltetésű egység, illetve helyiség állagának védelme és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges felújításnak nem minősülő – kármegelőzési vagy kárelhárítási, illetve az eredeti állag visszaállítását szolgáló javítási, építési-szerelési munka. Karbantartás keretében végzendő építési munkák: • Vízszerelő munka • Kőműves munka • Burkoló munka (hideg- és melegburkolás) • Villanyszerelő munka • Épületlakatos munka • Épületasztalos munka • Üveges munka: Festés, mázolás
Hiba- és veszélyelhárítási építési munkák Hibaelhárítás: az életveszélyt okozó továbbá a meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetésű egység, helyiség állapotát kárósító és rendeltetésszerű használatot lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetését célzó építési-szerelési munka. Hibaelhárítás keretében végzendő építési munkák: • Vízszerelési tevékenység • Villanyszerelési tevékenység • Központi fűtés, hideg-melegvíz szerelési tevékenység • Élet-, baleset- és fertőzésveszély elhárítási tevékenység • Vagyonvédelem miatti tevékenység Ajánlatkérő elvárása, hogy az azonnali hibaelhárítási feladatokat folyamatosan teljesíteni kell, és e célból az év minden napján, a nap 24 órájában rendelkezésre-állás biztosítva legyen. Ajánlatkérő további elvárása, hogy a hibaelhárítás a hiba bejelentését követően 1 órán a helyszínen megkezdésre kerüljön. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző műszaki leírás tartalmazza. Vállalkozási keretösszege: nettó 77.000.000,- Ft.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 77000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Karbantartási és hiba-veszélyelhárítási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési tevékenység tartalma: Karbantartási építési munkák: Karbantartás (állagmegóvás): meglévő építmény, épületrész, önálló rendeltetésű egység, illetve helyiség állagának védelme és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges felújításnak nem minősülő – kármegelőzési vagy kárelhárítási, illetve az eredeti állag visszaállítását szolgáló javítási, építési-szerelési munka. Karbantartás keretében végzendő építési munkák: • Vízszerelő munka • Kőműves munka • Burkoló munka (hideg- és melegburkolás) • Villanyszerelő munka • Épületlakatos munka • Épületasztalos munka • Üveges munka: Festés, mázolás
Hiba- és veszélyelhárítási építési munkák Hibaelhárítás: az életveszélyt okozó továbbá a meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetésű egység, helyiség állapotát kárósító és rendeltetésszerű használatot lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák, hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetését célzó építési-szerelési munka. Hibaelhárítás keretében végzendő építési munkák: • Vízszerelési tevékenység • Villanyszerelési tevékenység • Központi fűtés, hideg-melegvíz szerelési tevékenység • Élet-, baleset- és fertőzésveszély elhárítási tevékenység • Vagyonvédelem miatti tevékenység Ajánlatkérő elvárása, hogy az azonnali hibaelhárítási feladatokat folyamatosan teljesíteni kell, és e célból az év minden napján, a nap 24 órájában rendelkezésre-állás biztosítva legyen. Ajánlatkérő további elvárása, hogy a hibaelhárítás a hiba bejelentését követően 1 órán a helyszínen megkezdésre kerüljön. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző műszaki leírás tartalmazza. Vállalkozási keretösszege: nettó 77.000.000,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min. 0 fő, maximum 10 fő) 15
2 3. Többletrendelkezésre állás a karbantartási tevékenység esetén (IGEN – NEM) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Nettó ajánlati ár (Ft) - A nettó ajánlati ár szempont alszempontjai: 1.1. Rezsi óradíj (nettó HUF/óra) – Súlyszám: 50 1.2. Kiszállási díj (nettó HUF/alkalom) – Súlyszám: 10 1.3. Anyagigazgatási díj (felhasznált anyag nettó értéke alapján %-ban kifejezve) –Súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Karbantartási és hiba-veszélyelhárítási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bau Gom Épszer Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52490343
Postai cím: Rottenbiller Utca 44. fszt. Ü-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: gombics61@gmail.com
Telefon: +36 706382382
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26494917242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 77000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 77000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bau Gom Épszer Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52490343
Postai cím: Rottenbiller Utca 44. fszt. Ü-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26494917242

Hivatalos név: ANTONI-HOME Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20538374
Postai cím: Király Utca 90. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26299781242

Hivatalos név: Hot-Home TTA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81362455
Postai cím: Király Utca 80. fszt. 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27918632-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges