Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11255/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Budapest, Megrendelő székhelye (1136 Budapest, Pannónia u. 40.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek. e) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87566495
Postai cím: Pannónia U. 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Zoltán
Telefon: +36 17838364
E-mail: kozbeszerzes@jogilag.hu
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetidohany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jogilag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000234892020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000234892020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bek. e) pont
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Koncessziókezelő rendszerek fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000234892020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés keretében Koncessziókezelő és pályázatkezelő rendszer fejlesztésére fejlesztői órakeret beszerzése az alábbiak szerint:
3.000 fejlesztői órakeret 36 hónap határozott idejű szerződés keretében.
Az adott feladatok a 3.000 fejlesztői órakeret keretében eseti megrendelések alapján kerülnek megrendelésre. Az egyes ellátandó/elvárt feladatok pontos műszaki leírását a szerződés alapján kiadott egyes eseti megrendelők fogják tartalmazni.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, mivel a beszerzést egységesen kell kezelni. Ajánlatkérő a keretszerződésben foglaltak teljeskörű teljesítését egy Ajánlattevő teljesítésétől várja el tekintettel a szolgáltatás tárgyára.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Koncessziókezelő rendszerek fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Megrendelő székhelye (1136 Budapest, Pannónia u. 40.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében Koncessziókezelő és pályázatkezelő rendszer fejlesztésére fejlesztői órakeret beszerzése az alábbiak szerint:
3.000 fejlesztői órakeret 36 hónap határozott idejű szerződés keretében.
Az adott feladatok a 3.000 fejlesztői órakeret keretében eseti megrendelések alapján kerülnek megrendelésre. Az egyes ellátandó/elvárt feladatok pontos műszaki leírását a szerződés alapján kiadott egyes eseti megrendelők fogják tartalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű fejlesztői óradíj mértéke(Nettó Ft/óra) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, mivel a beszerzést egységesen kell kezelni. Ajánlatkérő a keretszerződésben foglaltak teljeskörű teljesítését egy Ajánlattevő teljesítésétől várja el tekintettel a szolgáltatás tárgyára.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. A „Kbt. 67. § (4) bek” és a „Nyilatkozat kizáró okokról” megnevezésű űrlapok tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazott kizáró okok megjelölésével („Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése”) a nyilatkozatokat az Ajánlattevőnek ki kell egészítenie, enélkül a nyilatkozatokban foglaltak nem megfelelőek. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel (ajánlatkérő erre vonatkozó felhívását követően).
P/1.: A 321/2015. (X.30). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell az
ajánlattételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi – általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg a P/1. feltételnek.
Ajánlatkérő az igazolások benyújtásakor felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P/1.: Amennyiben az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen (a három év alatt) nem rendelkezik legalább 33.750.000 forint teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell
igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel (ajánlatkérő erre
vonatkozó felhívását követően).
M/1.: és az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek.b) pontja alapján az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
• ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában);
• szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal;
• szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata. AK felhívja AT figyelmét, hogy az elvárt 5 szakmai pozíció, legalább 3 szakember (átfedést biztosító) önéletrajzával mutatható be. AK felhívja AT figyelmét, hogy szükséges az adott pozíció (fejlesztő vagy üzleti elemző) megjelenítése/kiemelése a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként rendelkezésre bocsátott önéletrajzban.
M/3.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. d) pontja alapján érvényes ISO 27001 szabvány szerinti akkreditált szervezettől származó tanúsítvány, vagy az azzal egyenértékű információbiztonsági intézkedések egyéb bizonyítékának benyújtása.
M/4.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) végzett legjelentősebb szerződésszerűen teljesített referenciáinak
ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), - a szerződést
kötő másik fél nevét és elérhetőségét (telefon vagy e-mail); - a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid
bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat (mennyiség) az egyes referenciák
vonatkozásában. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerinti
referenciaigazolást vagy nyilatkozatot. Az ajánlattevői nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megjelölését, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
AK felhívja AT figyelmét hogy a referencia munka a vizsgált időszakban teljesítendő.
Ajánlatkérő az igazolások benyújtásakor felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
M/5.: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek.b) pontja alapján az alábbi igazolások • felsőfokú végzettség igazolása dokumentummásolat formájában, továbbá a projektvezetői szakmai gyakorlat megjelenítése/kiemelése szükséges a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként rendelkezésre bocsátott önéletrajzban.
• ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában); • szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal • felsőfokú végzettség igazolása dokumentummásolat formájában, továbbá a projektvezetői szakmai gyakorlat megjelenítése/kiemelése szükséges a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként rendelkezésre bocsátott önéletrajzban.
M/6.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. d) pontja alapján az ISTQB Certified Tester Foundation Level (vagy azzal egyenértékű minősítés) igazolása dokumentummásolat formájában, továbbá a szoftvertesztelői szakmai gyakorlat megjelenítése/kiemelése szükséges a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként rendelkezésre bocsátott önéletrajzban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 2 fő fejlesztő szakemberrel, aki felsőfokú informatikai, vagy azzal egyenértékű képzettséggel és minimum három éves JAVA rendszerfejlesztésben szerzett szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel).
M/2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik olyan 1 fő üzleti elemző és/vagy rendszerszervező szakemberrel
(aki gazdálkodó szervezetet és/vagy a gazdálkodó szervezet működését/tevékenységét elemzi - az üzleti és/vagy működési szabályok feltárásával, a szervezeti, szervezési, gazdasági szempontok vizsgálatával - a gazdálkodó szervezet működését támogató informatikai rendszer kialakításának érdekében, melynek keretében és fő feladata a megbízó/munkáltató részére készítendő szoftverrel szemben támasztott elvárások precíz, szisztematikus dokumentálása), aki felsőfokú képzettséggel és minimum három éves rendszerfejlesztésben szerzett szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel), továbbá legalább egy éves, pályázatok és/vagy támogatások kezelését szolgáló rendszer fejlesztésében szerzett szakmai tapasztalattal is rendelkezik. A minimum három éves rendszerfejlesztésben szerzett szakmai tapasztalattal, valamint a legalább egy éves pályázatok és/vagy támogatások kezelését szolgáló rendszer fejlesztésében szerzett szakmai tapasztalattal történő rendelkezés között időbeli párhuzamosság elfogadható (tehát ha az adott szakember a három éves rendszerfejlesztésben szerzett tapasztalatával egyidejűleg szerezte az egy éves pályázatok és/vagy támogatások kezelését szolgáló rendszer fejlesztésében szerzett tapasztalatát, úgy az elfogadható Ajánlatkérő részéről).
M/3.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra (alkalmazásfejlesztési szolgáltatás) vonatkozó, érvényes ISO 27001 szabvány szerinti akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy az azzal egyenértékű információbiztonsági intézkedések egyéb bizonyítékával. Ajánlattevőnek elegendő a tanúsítvány másolati példányát benyújtaniuk a minimumkövetelmény igazolásához.
M/4.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző legfeljebb 6 év alatt befejezett – 9 éven belül megkezdett –, 1 vagy több, egyedi fejlesztésű alkalmazás fejlesztésének és/vagy továbbfejlesztésének, és/vagy implementálásának teljesítésére vonatkozó szolgáltatási referenciával, amelyek összértéke minimum 33.000.000,- (azaz harminchárom millió) forint, és amelyek között legalább két teljesítés – egyenként – minimum 15.000.000,- (azaz tizenöt millió) forint értékű. Ajánlatkérő egyedi alkalmazásfejlesztésnek tekinti a meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és kódolt szoftverterméket, amely projektszinten kerül kifejlesztésre és implementálásra. Harmadik féltől átvett vagy megvásárolt szoftver továbbfejlesztése nem minősül egyedi szoftverterméknek.
M/5.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő projektvezetővel, vagy projektvezető helyettessel (aki felelős a projektcélok megvalósulásáért, biztosítja a folyamatos előrehaladást és a különböző résztvevők közötti kölcsönösen hatékony együttműködést annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen), aki felsőfokú műszaki-, vagy informatikai-, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 5 éves projektvezetői, vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/6. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szoftvertesztelővel, aki legalább 3 éves szoftvertesztelői gyakorlattal rendelkezik alkalmazásfejlesztésekben, valamint minimum ISTQB Certified Tester Foundation Level vagy azzal egyenértékű minősítést szerzett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Részletesen a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az AK által a Kbt. 135. § (1). bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) meghat. szerint történik.
Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdése.
Részletesen a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), 4 valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. IV.2.5) pontban foglalt, az
ajánlati kötöttség minimális időtartamánál AK 60 napot jelölt meg, mely alatt 2 hónapot kell érteni. 2. Értékelési szempontok: AK a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont) – bírálja el az ajánlatokat. 3. Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozása. 4.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Hajdu Zoltán, (lajstromszám: 00363). 5.
Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 6.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés)
. 7.Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti
szervezetek vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó, Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott
elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben). 8.Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése
tekintetében. (nemleges tartalommal is csatolandó). 9.Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén
az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt
az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 10.Az Ajánlattevő üzleti titkot tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő
által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. Ajánlattevő az üzleti titok elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza. 11.Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése
alapján ajánlatkérő kijelenti, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest. 12.Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem
határoz meg. 13. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a
Kbt. 81. § (5) bek., valamint a 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kíván eljárni.
14. AK a Kbt. 27/A. §-ának foglaltaknak megfelelően befogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, mely az e szakaszban foglaltaknak megfelel.
15. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges