Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11261/2020
CPV Kód:50511000-0
Ajánlatkérő:Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.drv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvíz szivattyúk javítása, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000269942020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50511000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A DRV Zrt. szennyvízrendszereiben meghibásodott szennyvíz-szivattyúk javítása, valamint a szennyvízátemelőkben üzemelő szennyvíz szivattyúk karbantartása a Műszaki leírásban meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 9254 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 103 - 249301
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk az elektronikus árlejtésről
A következő helyett:
Helyesen:
Az árlejtés részletes leírását a KD tartalmazza. Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 108. § (8a) bekezdésében foglaltakszerinti lehetőséget, azaz ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, AK dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
A IV.2.6) folyt.:
Ajánlatkérő a 2 hónap alatt 60 napot ért.
A VI.3) folyt.:
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek összege 15.000.000 Ft. A biztosítékot a Kbt. 54.§ előírásai szerint kell az ajánlati kötöttség beálltáig, azaz az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre bocsátani. AT-nek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén az ajánlati biztosítékot a DRV Zrt. Budapest Bank Zrt. banknál vezetett 10102952-03524700-01005005 számú számlaszámára kell utalni. Az ajánlati kötöttség beálltáig az utalásról az átutalási bizonylatot másolatban, a garancia és a kötelezvény dokumentumát pedig – a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján – olyan formában kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja. A biztosíték hatályának az ajánlati kötöttség végéig fenn kell állnia és ki kell terjednie a következő esetekre: az AT az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az AT érdekkörében felmerült okból hiúsul meg; az AT az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az AK felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.
5. Az eljárás nyelve a magyar.
6. Benyújtandó iratok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
7. Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történik.
8. AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bek.-re hivatkozva közli, hogy az alkalmassági követelmények a 28.§ (3) bek szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. AK a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás a közbeszerzési dokumentum szerint.
11. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT-nek kell viselnie.
12. FAKSZ: Hazafi Gergely (lajstromszám: 01108)
13. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
A IV.2.6) folyt.:
Ajánlatkérő a 2 hónap alatt 60 napot ért.
A VI.3) folyt.:
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek összege 15.000.000 Ft. A biztosítékot a Kbt. 54.§ előírásai szerint kell az ajánlati kötöttség beálltáig, azaz az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre bocsátani. AT-nek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén az ajánlati biztosítékot a DRV Zrt. Budapest Bank Zrt. banknál vezetett 10102952-03524700-01005005 számú számlaszámára kell utalni. Az ajánlati kötöttség beálltáig az utalásról az átutalási bizonylatot másolatban, a garancia és a kötelezvény dokumentumát pedig – a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján – olyan formában kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja. A biztosíték hatályának az ajánlati kötöttség végéig fenn kell állnia és ki kell terjednie a következő esetekre: az AT az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az AT érdekkörében felmerült okból hiúsul meg; az AT az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az AK felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.
5. Az eljárás nyelve a magyar.
6. Benyújtandó iratok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
7. Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történik.
8. AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bek.-re hivatkozva közli, hogy az alkalmassági követelmények a 28.§ (3) bek szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. AK a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás a közbeszerzési dokumentum szerint.
11. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT-nek kell viselnie.
12. FAKSZ: Hazafi Gergely (lajstromszám: 01108)
13. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdésében foglaltakat.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
A jelen módosítással egyidejűleg a közzétett Közbeszerzési dokumentumok megnevezésű dokumentum is módosult.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A jelen módosítással egyidejűleg a közzétett Közbeszerzési dokumentumok megnevezésű dokumentum is módosult.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ