Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11292/2020
CPV Kód:75250000-3
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:PTE Janus Pannonius Klinikai Tömb mentőhelikopter repülőtere – 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falusy Gábor
Telefon: +36 302223618
E-mail: falusy.gabor@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000389952020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000389952020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, egészségügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PTE HELIPORT tűzoltói szolgáltatás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000389952020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75250000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Klinikai Tömb Mentőhelikopter Repülőterén tűzoltói szolgáltatás biztosítása, tűzvédelmi, műszaki mentési és egyéb feladatok ellátása a jelen eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, figyelemmel a közbeszerzés tárgyát képező feladat jellegére.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: PTE HELIPORT tűzoltói szolgáltatás biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75250000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: PTE Janus Pannonius Klinikai Tömb mentőhelikopter repülőtere – 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő feladata a Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Klinikai Tömb Mentőhelikopter Repülőterén tűzoltói szolgáltatás biztosítása, tűzvédelmi, műszaki mentési és egyéb feladatok ellátása.
Ajánlattevő ennek során biztosítja:
• tűzoltói szolgáltatások biztosítását, tűzvédelmi, műszaki mentési és egyéb feladatok ellátását ajánlatkérőnél érvényben lévő Helikopter Repülőtér Kiegészítő Tűzvédelmi Utasítás alapján, melyet ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára rendelkezésre bocsát.
• 2 fő készenléti tűzoltó útján, az egyes leszállások alkalmával a gépek érkezését megelőzően, illetve a gépek látóhatáron való teljes eltávolodásáig a repülőtér tűzbiztonságát
• a repülőtér napi kétszeri ellenőrzését
• a repülőtér síkosság-mentesítését és a hó eltakarítását az irányító utasításai alapján
• a repülőtér állagvédelmét és megóvását a rendeltetésszerű használat körében
• a közreműködést a mentőhelikopterből való betegek ki- és beemelésénél
A feladatok ellátását a repülőtér nyitvatartási ideje alatt 2 fő tűzoltó folyamatos helyszíni készenlétével kell biztosítani.
Ajánlattevő feladata a tevékenysége ellátásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása is.
A feladat ellátásának ügyeleti idejét illetve annak időtartamát, a műszaki leírásban található táblázat határozza meg. Az ügyeleti idő a szerződés időtartama alatt változhat, ha a Légimentő Szolgálat módosítja a saját ügyeleti időtartamát.
A feladatot ajánlattevőnek a nyitvatartási időn belül köteles ellátnia azzal, hogy amennyiben a helikopter nyitvatartási időn túli érkezéséről nyitvatartási időn belül szerez tudomást, a feladatait a nyitvatartási időn belül megrendelt helikopter látóhatáron való teljes eltávolodásáig köteles ellátni.
Amennyiben a helikopter, a repülőtér nyitva tartásának idején túl tartózkodik a repülőtéren, úgy ajánlattevő többletfeladatként köteles a tárgyi feladatait ellátni, az ajánlatában szereplő óradíjért.
Ajánlattevő biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a feladatai ellátásához szükséges teljes védőfelszerelést.
A készenléti szolgálatot ellátó személyzetnek rendelkeznie kell az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által minősített teljes szükséges tűzoltó védőfelszereléssel. A tűzoltó védőfelszerelések megfelelőségének biztosítása, rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálata, javítása, cseréje és ezeknek a törvényi rendelkezéseknek megfelelő időközönként az ajánlatkérő felé történő igazolása, az ajánlattevő feladata.
A tűzoltó műszaki mentést elősegítő feszítő, vágó eszközök megléte és készenlétben tartása ajánlattevő feladata.
Ajánlattevő biztosítja az egyéb, a tevékenysége ellátásához szükséges munkaruházatot, felszerelést. Például, amennyiben a repülőtér vezető a készenlétet ellátó személyzetet egyéb tevékenységekkel is megbízza (pl. hó eltakarítás), ebben az esetben a szükséges munkaruházatot, védőlábbelit, hideg elleni egyéb védőöltözetet az ajánlattevőnek kell biztosítania.
Ajánlattevő biztosítja a munkavállalóinak a jogszabály által meghatározott, a feladat ellátásához szükséges képzéseket és továbbképzéseket.
Ajánlatkérő biztosítja a munka ellátásához szükséges tűzoltó készülékeket és a helikopter mozgások tájékoztatásához szükséges kommunikációs eszközöket.
Ajánlatkérő biztosítja munkába lépéskor a készenléti tűzoltók számára a helyi ismeretekre, szabályokra vonatkozó általános tűzvédelmi, munkavédelmi és kórházhigiénés oktatást.
Ajánlatkérő ügyeleti helyet biztosít a műszak teljes ideje alatt az épületen belül a helikopter leszállóhoz vezető folyosón, egyéb pihenési lehetőséget nem biztosít. Étkezni felváltva, az épületen belül a földszinten lévő büfében, és a mellette kialakított társalgó részen tudnak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a repülőtéren a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás során figyelembe kell venni a repülőtér sajátos tulajdonságait, így azt, hogy a tetőfelület szélét is meg kell közelíteni. A repülőterekre vonatkozó rendeleti szabályozással összhangban kollektív védelem (védőkorlát) nem alakítható ki. Figyelembe véve, hogy magasban végzett munkának minősül, valamint a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás során a tetőfelület síkos, csúszós, ezért zuhanás elleni védelemről gondoskodni kell. Az ehhez szükséges egyéni védőeszközök biztosítása, azok rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálata, javítása, cseréje, valamint a munkavállalók egyéni védőeszközök használatára vonatkozó oktatása, képzése, és mindezek Ajánlatkérő felé történő igazolása az ajánlattevő feladata. A szerződés hatályba lépésekor az ajánlatkérő részéről a teljesítés igazolásra jogosult személy ellenőrzi ezen dokumentumok meglétét, és azt írásban dokumentálja. Ajánlattevő vállalja, hogy ezen dokumentációkat a zuhanás elleni egyéni védőfelszerelés közelében bármikor hozzáférhető helyen tartja.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a következő személyi feltételekre:
- a személyek kiválasztásánál figyelembe kell venni a magasban végzett munkát;
- a mentőhelikopterből való betegek kiemelésénél való közreműködést, így képesnek kell lennie elviselni a sérült, a vér, stb. látványát;
- riasztás esetén a gyors megérkezésre való képességet (fizikai állóképességet, edzettséget);
- légzőkészülékben történő munkavégzésre való képességet;
- az elvárt speciális feladatok elvégzéséhez szükséges alkalmasság meglétét
A tűzoltói szolgálatot ellátó személyeknek érvényes, tűzoltói feladatok ellátására szóló orvosi alkalmassági igazolással kell rendelkezniük.
További részletek a műszaki leírásban, a közbeszerzési dokumentumban valamint a szerződéstervezetben találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szolgálatot ellátó személyek száma, akik a szolgálat alatt az M.1.) pontban előírt alk. min. követelményt meghaladó végzettséggel rendelkeznek (0 vagy 1 vagy 2 fő) 40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati óradíj (HUF/óra/2 fő) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek: https://ekr.gov.hu, Az ajánlatok benyújtásának helye: https://ekr.gov.hu

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 114. §-ra.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésekben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés].
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát [Kbt. 64. §].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek a hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egyéges európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésekben szereplő kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az eljárásban alkalmazandó kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 41/A. §-ára, a Kbt. 64. §-ára valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdésére.
Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát az ajánlattal egyidejűleg kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság előzetes igazolása:
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint az előzetes igazolás során a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek.
M.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a teljesítésbe általa bevonni kívánt szakembereket, annak képzettségét, szakmai tapasztalatát/gyakorlatát, ezért az ajánlatához csatolnia kell:
-a szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajzát olyan részletességgel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel teljesülése;
-a szakember rendelkezésre állásáról szóló, a szakember által saját kezűleg aláírt nyilatkozatát
-végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát
A teljesítésbe bevont szakemberek tekintetében már az előzetes igazolás során, az ajánlatban be kell nyújtani a fenti dokumentumokat, tekintettel arra, hogy a szakemberek végzettsége/képzettsége értékelési részszempont.
M.2.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül (72) megkezdett, de legfeljebb 3 éven belül (36 hónap) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§ -a szerint kiállított referencia-igazolással vagy- nyilatkozattal, amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
-a szolgáltatás tárgyát, rövid leírását (melynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható),
- a teljesítés idejét (a kezdési és a befejezési időpont év/hó/nap pontossággal történő feltüntetésével),
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont],
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e, és a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a 321/2015 Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja, 21/A §., valamint a 23. § szerint történik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az ellenszolgáltatás értéke több szerződésből is teljesíthető azzal, hogy a referenciában megadott összegeknek az összeadását követően a referencia összegének el kell érnie az M.2) pontban meghatározott értéket.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Az igazolások vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minden szolgálat teljesítéséhez legalább 2 fő tűzoltó képzettséggel rendelkező szakemberrel, akik rendelkeznek a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló rendeletben leírtakban megjelölt tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel.
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül (72 hónap) megkezdett összesen legalább 10.000.000,- HUF összegű, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó (Tűzoltási és mentési szolgáltatások) referenciával, amely(ek) igazolja/ák, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt, az abban foglalt kötelezettségeinek valamelyikét legalább egy alkalommal nem teljesíti, az ajánlatkérő jogosult a szerződés teljesítését meghiúsultnak tekinteni és azonnali hatállyal felmondani vagy amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, elállni a szerződéstől.
Amennyiben a szerződés bármely olyan okból, amelyért az ajánlattevő felelős, meghiúsul, az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles az ajánlatkérőnek fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke 5.000.000,- HUF.
A kötbérre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet 8. pontja tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét –az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) figyelembevételével – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül banki átutalással fizeti meg.
Ajánlatkérő a megbízási díjat a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján az adott havi szolgáltatás sikeres teljesítését követően, a teljesítésigazolás birtokában lévő ajánlattevő által kiállított számla alapján fizeti meg.
A számla benyújtásának feltétele az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítésigazolás, melynek kiállítására a szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult.
A késedelmi kamat megállapítása a Ptk.6:155.§-a alapján történik.
Ha az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy köteles a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást ajánlatkérőnek benyújtani.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: magyar forint.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel, a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, mely nem minősül átlátható szervezetnek.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet 4. pontja tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum, a műszaki leírás valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletre, a 15/2010. (V. 12.) ÖM rendeletre valamint az ICAO 14/II annex-re.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § (1)-(3) bekezdése szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikus

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Fordított arányosítás és a pontkiosztás módszere. Részletesebben a VI.3.12) További információk pont 13. pontjában.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Az eljárás lefolytatása az EKR rendszerben történik.
2.A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek.-e szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. vonatkozó bekezdései alapján, elektronikus úton, http://ekr.gov.hu/ címen.
3.Az ajánlat összeállítására, benyújtására, valamint a határidők meghatározására irányadó jogszabály: 2015. évi CXLIII. tv., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet.
4.Üzemzavar, illetve üzemszünet esetén a határidők számítása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16-17.§-aiban foglaltak szerint. Az ajánlattételi határidő lejártára, valamint módosítására irányadó rendelkezések üzemzavar esetén a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16.§-ában foglaltak.
5.Kieg. táj.: a Kbt. 114. § (6) bekezdésében és a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók.
6.Ajánlat benyújtása: http://ekr.gov.hu
7.A csatolandó dokumentumok teljes körét a dokumentáció tartalmazza.
8.Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet, hogy az AK és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.
9.Ajánlat módosítása: a Kbt. 55. §-ában foglaltak szerint.
10.Az ajánlatban a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani. AK ajánlattevő (AT) általi fordítást elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. AK csak a fordítást vizsgálja. Az eredetileg 2 nyelven készült iratokat is elfogadja.
11.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.
12.Hiánypótlás: AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13.Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A pontszámítás módszerei: a „nettó ajánlati óradíj” esetében a fordított arányosítás, a „szolgálatot ellátó személyek száma, akik a szolgálat alatt az M.1.) pontban előírt alk. min. követelményt meghaladó végzettséggel rendelkeznek” értékelési részszempont esetében pedig a pontkiosztás módszerét alkalmazza, melyek ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
14. A „Szolgálatot ellátó személyek száma, akik a szolgálat alatt az M.1.) pontban előírt alk. min. követelményt meghaladó végzettséggel rendelkeznek” értékelési részszempont esetében, AT-nek már az ajánlatában be kell nyújtania a teljesítésben résztvevő szakemberek szakmai önéletrajzát valamint a képzettségüket igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. AK felhívja AT figyelmét, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajzai a szakmai ajánlat része, így annak az ajánlattételi határidőre történő benyújtásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
15.Szakmai ajánlat: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajzai
16.AK tárgyalást nem tart.
17.AK a munkavégzés megismerésének céljából helyszíni bejárást biztosít. Időpontja: 2020.07.08. 10:00 óra Találkozási hely:PTE Janus Pannonius Klinikai Tömb (Pécs, Ifjúság útja 13.) főbejárat előtt.
18.AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának (M1, M2) feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
19.Kbt. 73.§ (4)-(5): AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
20.Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§ (2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
21.AK jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
22.Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5), Irányadó jog: Kbt.
23.FAKSZ: Kiss Adrienn (00883), Onhausz Nikolett (01030)
24.Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
25.Figyelemmel a Kbt. 61. § (4) bekezdésére, ajánlatkérő nem kívánja részekre bontani az eljárást. Ennek indoklását a II.1.6) pont tartalmazza.
26.A nyertes AT-nek rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartamára szólóan a munkák teljes körére legalább 5 millió forint/káresemény és legalább 10 millió forint/év mértékéig terjedő, továbbá harmadik személynek okozott károkra kiterjedő felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a szándéknyilatkozatukat, a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási kötvényre vonatkozóan, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosításnak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára való igazolásának elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének tekinti.
27.Jelen közbeszerzési eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik le. Kbt. 81. § (11) bekezdés.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges