Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11314/2020
CPV Kód:37000000-8
Ajánlatkérő:Göd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Göd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91282132
Postai cím: Pesti Út 81.
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujlaki Anikó
Telefon: +36 27530064
E-mail: ujlakianiko@god.hu
Fax: +36 27530064
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.god.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kincsem Óvoda eszközbeszerzés három részben
Hivatkozási szám: EKR000555982020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya a 2131 Göd, Lenkey utca 13-17. szám alatt található Gödi Kincsem Óvoda részére eszközök beszerzése három önállóan megajánlható részben (a továbbiakban együttesen: Termékek, külön-külön: Termék) adásvétele (a továbbiakban: Adásvétel) és azok leszállítása, elhelyezése, összeszerelése, illetve összeállítása (a továbbiakban együttesen: Kapcsolódó szolgáltatások) a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok, azaz a Termékek pontos felsorolását tartalmazó táblázat (a továbbiakban: Táblázat), valamint műszaki leírás (a továbbiakban: Műszaki leírás) szerint.
1.rész bútorok beszerzése
2.rész beltéri játékok, könyvek, sportszerek beszerzése
3.rész udvartéri játékok beszerzése
Nyertes ajánlattevőkkel adásvételi szerződés megkötésére kerül sor.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása, egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ár-fordított arányosítás, Jótállás időtartamának meghosszabbítása- ME Kbt.77.§ (1) bek. szerinti útmutatója; Környezetvédelmi szempont: pontkiosztás módszere. Az értékelési szempontok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb hiánypótlást az ott meghatározott esetekben.
3. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a határidő.
4. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell.
5. AK és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt. rendelkezéseiből más nem következik – írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR útján) történik.
6. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.
7. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a Kbt. 41/A. § szabályai szerint.
8. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján.
9. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően.
11. AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
12. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie Ajánlattevőnek.
13. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságát az alábbi szempontoknál:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában (EKR nyilatkozat) nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
15. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az aláírási/képviseleti jogosultságot AK a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A. §. és 65. § (12) bekezdése szerint ellenőrzi.
16. Ajánlattevőnek nyilatkozatot (EKR nyilatkozat) kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
17. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
18. FAKSZ
Dr. Jakab Attila, nyilvántartási száma: 00983, drjakabattila@gmail.com;
19. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
20. Ajánlattevő az ajánlati dokumentációban található ártáblázatot köteles beárazni és a beárazott táblázatot köteles ajánlatához csatolni.
21. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás megválaszolásának időigényére tekintettel módosította a felhívás IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő és IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei határidő pontjait!
Helyesen:
1. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ár-fordított arányosítás, Jótállás időtartamának meghosszabbítása- ME Kbt.77.§ (1) bek. szerinti útmutatója; Környezetvédelmi szempont: pontkiosztás módszere. Az értékelési szempontok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb hiánypótlást az ott meghatározott esetekben.
3. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a határidő.
4. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell.
5. AK és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt. rendelkezéseiből más nem következik – írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR útján) történik.
6. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.
7. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a Kbt. 41/A. § szabályai szerint.
8. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján.
9. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően.
11. AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
12. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie Ajánlattevőnek.
13. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságát az alábbi szempontoknál:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában (EKR nyilatkozat) nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
15. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az aláírási/képviseleti jogosultságot AK a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A. §. és 65. § (12) bekezdése szerint ellenőrzi.
16. Ajánlattevőnek nyilatkozatot (EKR nyilatkozat) kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
17. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
18. FAKSZ
Dr. Jakab Attila, nyilvántartási száma: 00983, drjakabattila@gmail.com;
19. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
20. Ajánlattevő az ajánlati dokumentációban található ártáblázatot köteles beárazni és a beárazott táblázatot köteles ajánlatához csatolni.
21. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás megválaszolásának időigényére tekintettel módosította a felhívás IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő és IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei határidő pontjait valamint az 1-2-3. ajánlati részek tekintetében kiadott Műszaki leírás-ártáblázat dokumentumát!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás megválaszolásának időigényére tekintettel módosította a felhívás IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő és IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei határidő pontjait valamint az 1-2-3. ajánlati részek tekintetében kiadott Műszaki leírás-ártáblázat dokumentumát!
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben