Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11340/2020
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Balassagyarmat Város Önkormányzata Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86802022
Postai cím: Rákóczi fejedelem Út 12.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Andrea
Telefon: +36 35505900
E-mail: kozbeszerzes2@balassagyarmat.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balassagyarmat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fenntartható közlekedésfejlesztés Balassagyarmaton
Hivatkozási szám: EKR000159702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumi partnerségével 1 db körforgalmi csomópont létesül a 22 sz. fkl. út - Ady Endre út - Kóvári út jelenleg meglévő balesetveszélyes csomópontjának átépítésével, járdaépítéssel a körforgalom környezetében, kapcsolódva a meglévő járdaszakaszokhoz. A járda szélessége 1,5-2,0 m, oldalesése 2,5 %. A létesítmény helyszínrajzi vonalvezetése az alábbiak szerint készül: körforgalom belső sugara: 10,0m; körpálya szélessége: 7,25m; járható gyűrű szélessége: 1,0m, ami 0,25m széles „K” szegéllyel kapcsolódik a körpályához. A körforgalom kialakítás során a meglévő víznyelők egy része feleslegessé válik és új víznyelőaknákat kell elhelyezni a körforgalom, valamint a csatlakozó ágak mélypontjain. A mélypontokban elhelyezett víznyelő aknákat jellemzően a meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszerbe kell kötni. A gyalogátkelőhelyek vonalába eső víznyelők hagyományos víznyelő rácsal ellátott víznyelők, egyéb helyeken oldalbeömlésű aknákat kell elhelyezni. Azokat a meglévő víznyelő aknákat és csatornaszakaszokat, amelyek a körforgalom kiépítése miatt feleslegessé válnak, el kell bontani. Csapadékcsatorna bekötés épül 10 db, melynek hossza: D30b: 70,5m; NA300 KG-PVC: 20,5m; Víznyelő akna épül oldalbeömléses kialakítással: 6db hagyományos kialakítással: 4db A Penny Áruháztól, részben a jelenlegi járda kiszélesítésével új kerékpárút létesül a 22 sz. fkl. út - Ady Endre út - Kóvári út átépítésre kerülő csomóponttól a Nyugati Ipartelepi útig, 1062,6 m hosszal (a 22 sz. fkl. út mellett, Algőver Mihály út – Ligeti Lajos út folytatásában a vasúti pálya mellett). A kerékpárút forgalmi sávjainak szélessége 2*1,0 m, oldalesése 2,5 %. A burkolathoz kétoldali 0,5 m széles stabilizált padka kapcsolódik. A körforgalmi csomópontban 35,85 m hosszban kell optikai kábelt, valamint 2 db közvilágítási kandelábert áthelyezni.
2. rész: Kerékpárút létesül a Balassagyarmatnak Szügy községgel szomszédos közigazgatási határától a balassagyarmati autóbusz-pályaudvarig. A Balassagyarmat Szügy községgel szomszédos közigazgatási határától a Május 1. úti körforgalomi csomópont környezetéig, közel 2,00 km (1818,15 m) hosszban új kerékpárút létesül. A Május 1. úti körforgalomi csomópontot megelőző szakasztól a balassagyarmati autóbusz-pályaudvarig tartó szakaszon kijelöléssel/új építéssel létesül 4065,91 m hosszban kerékpárforgalmi létesítmény (Gárdonyi Géza út - Springa domb - Temető út - Dózsa György út - Rákóczi Fejedelem út - Mikszáth Kálmán út - Ipolyjáró út - Balassagyarmati autóbusz pályaudvarig). A kerékpárút létesítés az Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc vasútvonalat az 582+58,34 illetve 596+62,37 szelvényben keresztezi. A Balassagyarmat –Ipolytarnóc vv-on mindkét sínszálban a hevederes illesztést 12-12 m hosszú 48 rendszerű síncserével tovább kell helyezni. Az Aszód – Balassagyarmat vv-on a „ TU” jelű vb. aljak helyett 60 cm kiosztással „LM” jelű vb. aljakat (10 db) kell beépíteni geós leerősítéssel. Az elvégzendő munka építési engedély köteles tevékenység. A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlati felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10300 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az eljárási cselekmény keretében kizárólag a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben az ajánlattételi határidő hosszabbítására kerül sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben