Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11452/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Karcag Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobos László
Telefon: +36 59500610
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu
Fax: +36 59500610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://karcag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Városháza nyugati szárnyának felújítása
Hivatkozási szám: EKR000359232020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Polgármesteri Hivatal épületében, a volt rendőrségi épületszárny földszintjét, illetve részlegesen a pinceszintet érinti a jelen felújítás.
A felújítási munkálatok a következőket foglalják magukban: az épületrész építészeti, gépészeti, elektromos felújítása.
A megvalósítandó munkák az épület tartószerkezeteinek változatlanul hagyása mellett, az épület belső felújítására, a falak utólagos talajnedvesség elleni szigetelésének pótlására, burkolatcserére, elektromos és gépészeti felújításra irányulnak.
Az épületrész pince szintjén nincs megoldva a szellőzés, így a nagy mennyiségű pára lecsapódott a falfelületeken, ennek következtében a falak víztartalma magas, valamint sólerakódás látható. Az épület lábazata nincs szigetelve, így ennek az utólagos szigetelése szükséges. Az épületrész földszintjén új padlószerkezet kerül kialakításra.
Az elektromos munkálatok közt az erősáramú villanyszerelési munkákon túl, a gyenge áram hálózat fejlesztésének részeként kiépítésre/korszerűsítésre kell kerüljön új behatolásjelző rendszer, tűzvédelmi rendszer és informatikai hálózat is.
A gépészeti munkálatok magukban foglalják a víz-csatorna hálózat felújítását, a fűtés-hűtés rendszer korszerűsítését, a gázellátás és a szellőzés szerelését.
Az épület nem műemlék, nem áll műemléki környezetben.
Épület jellemzői: keretes beépítésű épülettömb
Teljes közművel ellátott


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09785 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információ:
A következő helyett:
További CPV kód: 45300000-0
További kiegészítő CPV kód: OIA14-8
Helyesen:
További CPV kód: 45300000-0
További kiegészítő CPV kód: OIA14-8
AK II.2.5. pontban meghatározott hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása, mint értékelési szempont kapcsán kifejezetten rögzíti, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló(k) foglalkoztatására az adott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során kerül sor. Az igazolás módját és a teljesítés során a megvalósulás ellenőrzésének módját AK a közbeszerzési dokumentációban és a szerződés-tervezetben részletesen ismerteti.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kizáró okok igazolási módok rövid leírása
A következő helyett:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése valamint a 63. § (1) bek. c) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatok megtételére az EKR -ben rendszeresített és rendelkezésre bocsátott űrlapok alkalmazásával van lehetőség.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Helyesen:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban előzetesen egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése valamint a 63. § (1) bek. c) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatok megtételére az EKR -ben rendszeresített és rendelkezésre bocsátott űrlapok alkalmazásával van lehetőség.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására az EKR-ben lévő űrlapok kitöltése és benyújtása szolgál.
A Korm.r. III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az EU bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, ugyanakkor a gazdasági szereplők kötelesek ezen adatbázisok elérhetőségét is feltüntetni a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok körében az ajánlatkérő számára a K. r. előírja. Nem magyar nyilvántartás esetén AK kéri a releváns igazolás vagy információ magyar fordításának benyújtását. A mao-i nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében AK nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ugyanakkor ebben az esetben az AK a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljából állították ki. A Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a K.r. 9. § b) pontja alapján nem szükséges igazolás benyújtása, az AK a kizáró ok hiányát a hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolási módok
A következő helyett:
Ajánlattevőnek a következő dokumentumokat kell benyújtania eredetiben, vagy egyszerű másolatban:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó (épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése)– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az előbbi irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. c) pont és 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Helyesen:
Ajánlattevőnek a következő dokumentumokat kell benyújtania eredetiben, vagy egyszerű másolatban:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó (épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése)– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az előbbi irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. c) pont és 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EKR-ben lévő űrlapok kitöltése és benyújtása szolgál. Ezt követően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-knek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása alapján a Korm. r. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. r. IV. fejezetében (19.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rövid leírás
A következő helyett:
Ajánlattevőnek a következő dokumentumokat kell benyújtania eredetiben, vagy egyszerű másolatban:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolandó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése.
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolni figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bek. a) pontjára. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónapbontásban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.,M.3.,M.4., M.5. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó az eljárásban bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okirat másolata, továbbá a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amelyből az előírt gyakorlat megléte egyértelműen megállapítható. A szakmai önéletrajzban a gyakorlati időt év, hónap bontásban kell megadni. A párhuzamosan folyó munkákban való részvétel idejét csak egyszer lehet figyelembe venni.
Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek rendelkeznie kell a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet "MV-É", „MV- ÉG” és "MV-ÉV" szerinti (vagy hatályos átsorolás előtti) szakági felelős műszaki jogosultsággal, valamint a munkavédelmi biztonsági és egészségvédelmi koordinátor vonatkozásában minimum középfokú munkavédelmi (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, amelynek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelent.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Helyesen:
Ajánlattevőnek a következő dokumentumokat kell benyújtania eredetiben, vagy egyszerű másolatban:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolandó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése.
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolni figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bek. a) pontjára. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónapbontásban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.,M.3.,M.4., M.5. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó az eljárásban bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okirat másolata, továbbá a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amelyből az előírt gyakorlat megléte egyértelműen megállapítható. A szakmai önéletrajzban a gyakorlati időt év, hónap bontásban kell megadni. A párhuzamosan folyó munkákban való részvétel idejét csak egyszer lehet figyelembe venni.
Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek rendelkeznie kell a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet "MV-É", „MV- ÉG” és "MV-ÉV" szerinti (vagy hatályos átsorolás előtti) szakági felelős műszaki jogosultsággal, valamint a munkavédelmi biztonsági és egészségvédelmi koordinátor vonatkozásában minimum középfokú munkavédelmi (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, amelynek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelent.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság előzetes igazolására az EKR-ben lévő űrlapok kitöltése és benyújtása szolgál. Ezt követően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-knek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása alapján a Korm. r. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. r. IV. fejezetében (21.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben