Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11496/2020
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Paks Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7030 Paks város közigazgatási terület: • Kömlődi utca 1201, 1149/1, 1199, hrsz.-ú ingatlanok • Kilátó utca 1257 hrsz.-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság;Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39919065
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830536
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paks.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Paks, Kömlődi utca út- és közműfelújítás, építés
Hivatkozási szám: EKR000942252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Paks, Kömlődi utca út- és közműfelújítás, építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32412100-5
További tárgyak:44161200-8
45231220-3
45247112-8
50232110-4
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks város közigazgatási terület:
• Kömlődi utca 1201, 1149/1, 1199, hrsz.-ú ingatlanok
• Kilátó utca 1257 hrsz.-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános észrevételek a tervekre (II.1.4. folytatása)
5. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok folyamatos fenntartásáról, valamint esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről a Kivitelező feladata gondoskodni.
6. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás.
7. A kivitelezés kapcsán a Kivitelezőnek a munkaterület átadás-átvétele előtt a Megrendelővel közösen lakossági fórumot kell tartania, ahol tájékoztatni kell a lakosságot a kivitelezés lebonyolításáról, ütemezéséről és egyéb a kivitelezés szempontjából fontos kérdésekről. A lakossági tájékoztató összehívása a Megrendelő feladata.
8. A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeleteket és a közmű kitűzéseket a munka megkezdése előtt az érintett közmű üzemeltetőknél meg kell rendelnie a Kivitelezőnek.
9. Engedélyekben, közműnyilatkozatokban, közműegyeztetési jegyzőkönyvekben, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzőkönyvekben, közútkezelői nyilatkozatokban, közműkezelői, üzemeltetői nyilatkozatokban és egyéb hozzájárulásokban, nyilatkozatokban, dokumentumokban leírtakat szigorúan be kell tartania a Kivitelezőnek!
10. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra került az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint Elosztói Engedélyes és Paks Város Önkormányzata, mint Beruházó/Megrendelő között kötött „Együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakítása és/vagy áthelyezése tárgyában”, mely szerződés megkötése a „Paks, Kömlődi utca út- és közműfelújításhoz kapcsolódó 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózat átépítés” című villamos kiviteli terv megvalósítása miatt vált szükségessé. Az Ajánlattevők kötelesek a szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadni, melyet az ajánlatadás során nyilatkozattal kell megerősíteni. Az Együttműködési szerződés 6. sz. mellékletében szereplő nyilatkozat megtétele a kiváltási/hálózat átépítési munkálatok megkezdésének előfeltétele.
11. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra került az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., mint Elosztói Engedélyes és Paks Város Önkormányzata, mint Beruházó/Megrendelő között kötött „Együttműködési szerződés földgáz - elosztóvezeték átalakításáról és/vagy áthelyezéséről”, mely szerződés megkötése a „Paks, Kömlődi utca út és közműfelújítás, építés” tárgyú építési beruházás megvalósítása miatt vált szükségessé. Az Ajánlattevők kötelesek a szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadni, melyet az ajánlatadás során nyilatkozattal kell megerősíteni. Az Együttműködési szerződés 4. sz. mellékletében szereplő nyilatkozat megtétele a kiváltási/hálózat átépítési munkálatok megkezdésének előfeltétele.
12. A kivitelezés nem csak a Megrendelő tulajdonában lévő ingatlanokon, közterületen folyik, hanem egyéb tulajdonban, kezelésben, használatban lévő ingatlanokon is. A kivitelezéssel érintett ingatlanok tulajdonosaival, kezelőivel, használóival az előzetes egyeztetés megtörtént, de a kivitelezés során folyamatosan egyeztetni szükséges a magáningatlanok tulajdonosaival, használóival a kivitelezéssel kapcsolatos műszaki és ütemezési kérdésekben, valamint az ingatlanok megközelíthetősége miatt.
13. Az építési/munkaterületen és a felvonulási területen jelenleg meglévő KRESZ és utcanév táblák, kandeláberek megvédése és a kivitelezés befejezésekor azok eredeti helyére való visszahelyezése – esetleges elbontás esetén – a Kivitelező feladata.
14. Az útépítés kiviteli tervében szereplő „Szilvamag” egyedi előregyártott beton sarokköveket, sarokelemeket Megrendelő biztosítja saját költségén, mely elemek helyszínre szállítása – 7030 Paks, Vasút u. 2. szám alól – a Kivitelező feladata.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21081 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Paks, Kömlődi utca út- és közműfelújítás, építés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92636150
Postai cím: 0102/12 Hrsz.
Város: Borzavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8428
Ország: Magyarország
E-mail: realrentkft@gmail.com
Telefon: +36 304781547
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87019272
Postai cím: Vácika Köz 11
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@bauteamkft.hu
Telefon: +36 74417172
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 506995264
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32412100-5
További tárgyak:44161200-8
45231220-3
45247112-8
50232110-4
71421000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks város közigazgatási terület:
• Kömlődi utca 1201, 1149/1, 1199, hrsz.-ú ingatlanok
• Kilátó utca 1257 hrsz.-ú ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános észrevételek a tervekre (II.1.4. folytatása)
5. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok folyamatos fenntartásáról, valamint esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről a Kivitelező feladata gondoskodni.
6. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás.
7. A kivitelezés kapcsán a Kivitelezőnek a munkaterület átadás-átvétele előtt a Megrendelővel közösen lakossági fórumot kell tartania, ahol tájékoztatni kell a lakosságot a kivitelezés lebonyolításáról, ütemezéséről és egyéb a kivitelezés szempontjából fontos kérdésekről. A lakossági tájékoztató összehívása a Megrendelő feladata.
8. A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeleteket és a közmű kitűzéseket a munka megkezdése előtt az érintett közmű üzemeltetőknél meg kell rendelnie a Kivitelezőnek.
9. Engedélyekben, közműnyilatkozatokban, közműegyeztetési jegyzőkönyvekben, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzőkönyvekben, közútkezelői nyilatkozatokban, közműkezelői, üzemeltetői nyilatkozatokban és egyéb hozzájárulásokban, nyilatkozatokban, dokumentumokban leírtakat szigorúan be kell tartania a Kivitelezőnek!
10. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra került az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint Elosztói Engedélyes és Paks Város Önkormányzata, mint Beruházó/Megrendelő között kötött „Együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakítása és/vagy áthelyezése tárgyában”, mely szerződés megkötése a „Paks, Kömlődi utca út- és közműfelújításhoz kapcsolódó 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózat átépítés” című villamos kiviteli terv megvalósítása miatt vált szükségessé. Az Ajánlattevők kötelesek a szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadni, melyet az ajánlatadás során nyilatkozattal kell megerősíteni. Az Együttműködési szerződés 6. sz. mellékletében szereplő nyilatkozat megtétele a kiváltási/hálózat átépítési munkálatok megkezdésének előfeltétele.
11. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra került az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., mint Elosztói Engedélyes és Paks Város Önkormányzata, mint Beruházó/Megrendelő között kötött „Együttműködési szerződés földgáz - elosztóvezeték átalakításáról és/vagy áthelyezéséről”, mely szerződés megkötése a „Paks, Kömlődi utca út és közműfelújítás, építés” tárgyú építési beruházás megvalósítása miatt vált szükségessé. Az Ajánlattevők kötelesek a szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadni, melyet az ajánlatadás során nyilatkozattal kell megerősíteni. Az Együttműködési szerződés 4. sz. mellékletében szereplő nyilatkozat megtétele a kiváltási/hálózat átépítési munkálatok megkezdésének előfeltétele.
12. A kivitelezés nem csak a Megrendelő tulajdonában lévő ingatlanokon, közterületen folyik, hanem egyéb tulajdonban, kezelésben, használatban lévő ingatlanokon is. A kivitelezéssel érintett ingatlanok tulajdonosaival, kezelőivel, használóival az előzetes egyeztetés megtörtént, de a kivitelezés során folyamatosan egyeztetni szükséges a magáningatlanok tulajdonosaival, használóival a kivitelezéssel kapcsolatos műszaki és ütemezési kérdésekben, valamint az ingatlanok megközelíthetősége miatt.
13. Az építési/munkaterületen és a felvonulási területen jelenleg meglévő KRESZ és utcanév táblák, kandeláberek megvédése és a kivitelezés befejezésekor azok eredeti helyére való visszahelyezése – esetleges elbontás esetén – a Kivitelező feladata.
14. Az útépítés kiviteli tervében szereplő „Szilvamag” egyedi előregyártott beton sarokköveket, sarokelemeket Megrendelő biztosítja saját költségén, mely elemek helyszínre szállítása – 7030 Paks, Vasút u. 2. szám alól – a Kivitelező feladata.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 343
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 506995264
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87019272
Postai cím: Vácika Köz 11
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@bauteamkft.hu
Telefon: +36 74417172
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92636150
Postai cím: 0102/12 Hrsz.
Város: Borzavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8428
Ország: Magyarország
E-mail: realrentkft@gmail.com
Telefon: +36 304781547
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek tekintettel a 2019. október 10. napján megkötött szerződésük műszaki tartalmát úgy módosítják, hogy az 1.3 pontban rögzített, nettó 528.194,- Ft értékű munkák elvégzésére nem kerül sor, így ezzel az összeggel a Kivitelezőt megillető vállalkozói díjat csökkentik.
A Felek rögzítik, hogy jelen módosítás 1.1. pontjában részletezettek alapján, a Felek által aláírt külön megállapodásban megrendelt pótmunkák és a kiegészítő munkák ellenértéke, nettó 14.759.865,- Ft, amely összeg a tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
A Felek a szerződés 2.1 pontjában meghatározott teljesítési határidőt 73 nappal meghosszabbítják, és azt 2020. szeptember 17. napjában határozzák meg.
A Felek rögzítik, hogy a szerződés szerint akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvételi eljárását meg lehet kezdeni. A műszaki átadás-átvételi eljárást akkor lehet megkezdeni, ha az építmények készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési munkák során olyan pótmunkák váltak szükségessé, melyek nélkül a beruházás teljeskörű befejezése, a biztonságos és rendeltetésszerű használat nem lett volna megoldott, ezért a Megrendelő a szerződés 3.8 pontjában meghatározott tartalékkeret terhére a szerződés 3.10. pontja szerint, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a pótmunkák – kiegészítő munkák elvégzését megrendelte. A jelen módosítás további indokait, a karakter korlátozás miatt, a VII. 1. további információk rovat tartalmazza.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 506995264 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 506995264 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2. pontban leírt módosítás indokai az alábbi résszel folytatódik a karakter korlátozás miatt: A műszaki ellenőr nyilatkozatával megerősítette, hogy a pótmunkák – kiegészítő munkák a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódnak, megfelelnek a kivitelezési szerződés 3.3. pontjában foglaltaknak, mely szerint csak azon munkák számolhatók el, a pótmunka (kiegészítő munkák) megrendelésére vonatkozó szabályok betartása mellett, a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, amelyek vagy utólagosan, a Megrendelő által, külön megrendelt többletet jelentenek (pl. tervmódosítás miatt) vagy olyanok, amelyek a szerződéskötést megelőzően a Kivitelezőtől, mint szakcégtől elvárható kellően gondos körültekintés esetén sem voltak előreláthatóak, és egyben megfelelnek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mert az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű, biztonságos használatához és a hosszú távú üzemeltethetőségéhez szükséges munkák.
A Műszaki Ellenőr a Kivitelező által a pótmunkákról -kiegészítő munkákról készített költségvetést ellenőrizte, azok műszaki tartalmát megfelelőnek találta, az egységárak megfelelnek az ajánlatadás során benyújtott tételes, árazott költségvetésnek, és a kivitelezési szerződésben foglaltaknak.
1.2. A Megrendelő és a Műszaki Ellenőr a veszélyhelyzet miatti igazolt beszállítói késedelmet és a megrendelt, pótmunkákkal-kiegészítő munkákkal kapcsolatosan felmerülő munkafolyamatok időigényét megvizsgálta, és azt állapította meg, hogy 73 nap az az időtartam, amivel a teljesítési határidő hosszabbítás indokolt a műszakilag szükséges a megfelelő technológiai utasítások és a sorrend betartásához, figyelemmel, az egyes munkafolyamatok technológiailag szükséges legrövidebb időigényére is.
1.3. A felek rögzítik, hogy az alábbiakban részletezett munkák elvégzésre ugyanakkor nem kerül sor:
a) A 38 és a 29/1 hrsz. ingatlanok bejáratainál tervezett zöld felület nem kerül megvalósításra, helyette a járda szerkezettel megegyező térkőburkolat kerül megépítésre. (13 fm, illetve 0,5 fm), „Paks szilvamag” (2 db) tételei.
b) Hírközlő kábel nyomvonalán a 8 sz. és 14/A sz. közötti a terv szerinti betonburkolatú járda helyett térkőburkolatú járda építésére kerül sor, a betonburkolat és ágyazat tételek levonásra kerülnek az érintett felületen (26,0 m2). Továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben