Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11586/2020
CPV Kód:34110000-1
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Amennyiben nyertes Ajánlattevő rendelkezik Szegeden telephellyel, úgy ott, amennyiben nem, úgy 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. szám alatt köteles a gépjármű átadására.;Amennyiben nyertes Ajánlattevő rendelkezik Szegeden telephellyel, úgy ott, amennyiben nem, úgy 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. szám alatt köteles a gépjármű átadására.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557872020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557872020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, elektromos autók beszerzése 2 részben
Hivatkozási szám: EKR000557872020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
,,Elektromos autók beszerzése két részajánlati körben” adásvételi szerződések keretében.
A beszerzés főbb műszaki, mennyiségi paraméterei mindkét részajánlati kör vonatkozásában:
Mindkét részajánlati körben 1-1 db, tisztán elektromos üzemű, 5 személyes személygépjármű szállítására, valamint üzembe és forgalomba helyezésére kell ajánlatot tenni az eljárást megindító felhívásban és a műszaki mellékletben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő kizárólag új elektromos gépjárműveket fogad el, ami alatt azt érti, hogy azok forgalomba hozatalára korábban még nem került sor és azokat sem tesztjárműként, sem bemutató autóként korábban nem használták.
A beszerzendő gépjárműveknek közúti közlekedésre alkalmas, forgalomba helyezhető gépjárműveknek kell lenniük. Mindkét részajánlati körben az ajánlat tárgyát képezi a gépjárművek üzembe, valamint forgalomba helyezése és az ezek kapcsán felmerülő valamennyi adminisztratív feladat ellátása. A gépjárműveket forgalomba helyezve kell átadni.
A gépjárműveknek a WLTP szabvány szerinti vegyes használatban legalább 370 km-es hatótávval, legalább 60 kWh akkumulátor összkapacitással, illetve legalább 150 km/h végsebességgel kell rendelkezniük.
A gépjárművek műszaki paramétereit és részletes felszereltségét, valamint a szerződés keretén belül szállítandó tartozékok listáját a műszaki melléklet tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: I. részajánlati kör
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Amennyiben nyertes Ajánlattevő rendelkezik Szegeden telephellyel, úgy ott, amennyiben nem, úgy 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. szám alatt köteles a gépjármű átadására.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés főbb műszaki, mennyiségi paraméterei:
1 db tisztán elektromos üzemű, 5 személyes személygépjármű szállítására, valamint üzembe és forgalomba helyezésére kell ajánlatot tenni az eljárást megindító felhívásban és a műszaki mellékletben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő kizárólag új elektromos gépjárművet fogad el, ami alatt azt érti, hogy annak forgalomba hozatalára korábban még nem került sor és azt sem tesztjárműként, sem bemutató autóként korábban nem használták.
A beszerzendő gépjárműnek közúti közlekedésre alkalmas, forgalomba helyezhető gépjárműnek kell lennie. Az ajánlat tárgyát képezi a gépjármű üzembe, valamint forgalomba helyezése és az ezek kapcsán felmerülő valamennyi adminisztratív feladat ellátása. A gépjárművet forgalomba helyezve kell átadni.
A gépjárműnek a WLTP szabvány szerinti vegyes használatban legalább 370 km-es hatótávval, legalább 60 kWh akkumulátor összkapacitással, illetve legalább 150 km/h végsebességgel kell rendelkeznie.
A gépjármű műszaki paramétereit és részletes felszereltségét, valamint a szerződés keretén belül szállítandó tartozékok listáját a műszaki melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (min. 0 – max. 24 hónap) 10
2 A műszaki mellékletben rögzített alapfelszereltségen felül automata fényszóróvezérlés biztosítása 1
3 A műszaki mellékletben rögzített alapfelszereltségen felül automatikus világításkapcsolás biztosítása 1
4 A műszaki mellékletben rögzített alapfelszereltségen felül közúti jelzés felismerő rendszer biztosítása 1
5 A műszaki mellékletben rögzített alapfelszereltségen felül fűtött kormánykerék biztosítása 1
6 A műszaki mellékletben rögzített alapfelszereltségen felül navigációs rendszer biztosítása 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: II. részajánlati kör
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Amennyiben nyertes Ajánlattevő rendelkezik Szegeden telephellyel, úgy ott, amennyiben nem, úgy 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. szám alatt köteles a gépjármű átadására.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés főbb műszaki, mennyiségi paraméterei:
1 db tisztán elektromos üzemű, 5 személyes személygépjármű szállítására, valamint üzembe és forgalomba helyezésére kell ajánlatot tenni az eljárást megindító felhívásban és a műszaki mellékletben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő kizárólag új elektromos gépjárművet fogad el, ami alatt azt érti, hogy annak forgalomba hozatalára korábban még nem került sor és azt sem tesztjárműként, sem bemutató autóként korábban nem használták.
A beszerzendő gépjárműnek közúti közlekedésre alkalmas, forgalomba helyezhető gépjárműnek kell lennie. Az ajánlat tárgyát képezi a gépjármű üzembe, valamint forgalomba helyezése és az ezek kapcsán felmerülő valamennyi adminisztratív feladat ellátása. A gépjárművet forgalomba helyezve kell átadni.
A gépjárműnek a WLTP szabvány szerinti vegyes használatban legalább 370 km-es hatótávval, legalább 60 kWh akkumulátor összkapacitással, illetve legalább 150 km/h végsebességgel kell rendelkeznie.
A gépjármű műszaki paramétereit és részletes felszereltségét, valamint a szerződés keretén belül szállítandó tartozékok listáját a műszaki melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (min. 0 – max. 24 hónap) 10
2 A műszaki mellékletben rögzített alapfelszereltségen felül automata fényszóróvezérlés biztosítása 1
3 A műszaki mellékletben rögzített alapfelszereltségen felül automatikus világításkapcsolás biztosítása 1
4 A műszaki mellékletben rögzített alapfelszereltségen felül közúti jelzés felismerő rendszer biztosítása 1
5 A műszaki mellékletben rögzített alapfelszereltségen felül fűtött kormánykerék biztosítása 1
6 A műszaki mellékletben rögzített alapfelszereltségen felül navigációs rendszer biztosítása 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindkét részajánlati körben:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét részajánlati körben:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint az Ajánlattevőnek – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek nem állnak az eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt.
A 321/2015. Korm.rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az Ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Az EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat közös Ajánlattevők,valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére figyelemmel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem releváns.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét részajánlati körben:
M/1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő legjelentősebb szállításait. Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább az elvégzett feladat rövid bemutatását (árubeszerzés tárgya, mennyisége), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját - év, hónap, nap megadásával), a szerződést kötő másik félnek a megadásával, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja alapján.)
Figyelem! A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. § előírása szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetén a Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Továbbá Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21/A. § előírása értelmében köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Mindkét részajánlati körben:
M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db tisztán elektromos üzemű autó adásvételére vonatkozó referenciával. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét részajánlati körben:
Késedelmes, valamint hibás teljesítés esetén nyertes Ajánlattevő köteles késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér megfizetésére, amely a nettó szerződéses ár 0,5%/ naptári nap, de összesen legfeljebb a nettó szerződéses ár 15%-a.
Amennyiben a szerződés szerinti teljesítés nyertes Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, beleértve azt is, ha nyertes Ajánlattevő késedelme miatt Ajánlatkérő él a szerződéstől való elállás jogával, nyertes Ajánlattevő köteles a nettó szerződéses ár 20 %-ának megfelelő összeget meghiúsulási kötbérként Ajánlatkérő részére megfizetni, nem érintve Ajánlatkérő azon jogát, hogy egyéb felmerülő kárát érvényesítse.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindkét részajánlati körben:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A munka elszámolása egy összegben történik. Az elvégzett feladatok ellenértékét Ajánlatkérő a leigazolt teljesítést követően teljesíti. Ajánlatkérő csak hiánytalan és szakmailag megfelelő teljesítést vesz át.
Nyertes Ajánlattevő egy végszámla kiállítására jogosult az üzembe és forgalomba helyezett gépjármű és a műszaki mellékletben feltüntetett valamennyi tartozék leszállításának, átadásának Ajánlatkérő képviselője által elismert szerződésszerű teljesítését követően.
Az elvégzett munka ellenértékét Ajánlatkérő képviselője által leigazolt teljesítést követően utalja át a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabálynak megfelelő számla alapján. Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF.
A kifizetésre irányadóak a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, valamint a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Rendelkezés a közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy vonatkozásában: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nem releváns.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: 1 Érték ÁFA nélkül: 11811023 Pénznem: HUF

Rész száma: 2 Érték ÁFA nélkül: 11811024 Pénznem: HUF
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A felhívás VI.3.12) pontjában és a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot tárgyi eljárásban nem alkalmazza.
2. Ajánlatkérő térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre a https://ekr.gov.hu címen. Részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire,szerződés megkötésére és teljesítésére,kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4. Ajánlathoz csatolandó az Ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.
5. Folyamatban lévő változásbej-i elj.esetén nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján,s folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,s érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás.
6. Az ajánlat részeként csatolandó továbbá a megajánlott jármű műszaki paramétereit (beleértve a gépjármű színét is), felszereltségét és az egyes tartozékokat tartalmazó műszaki specifikáció.
7. Nyertes Ajánlattevő köteles a jótállás teljes időtartamára magyarországi szakszervizt biztosítani Ajánlatkérő számára. Ajánlattevőknek a szakszerviz biztosításáról ajánlatukban az erre a célra szolgáló nyilatkozatminta felhasználásával nyilatkozniuk kell.
8. Alkalmassági feltételek,előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Ajánlatot EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
10. Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást kell csatolni.
11. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek,s a Ptk. szabályai irányadóak.
12. Ajánlat elkészítése során,amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni.Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap,Ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus,pdf formátumú másolatának csatolását írja elő a Kbt. 41/B § (2) bek. előírásai szerint.
13. Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt.66.§ (6)). Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
14. Felhívjuk a figyelmet, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
15. Értékelési módszer: 1. értékelési szempont (Nettó ajánlati ár): Ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján az alábbi képlet szerint:
P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. értékelési szempont (Kiterjesztett jótállási időtartam): Ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó jótállási időt értékeli, max. 84 hónap jótállási időig, vagyis a felolvasólapon 0-tól 24 hónapig terjedő egész hónap többletvállalásokat értékeli. A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójában szereplő alábbi képlet szerint:
P= (Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
3-7. értékelési szempont: Ajánlatkérő abszolút értékelési módszert alkalmaz, az egyes értékelési szempontokhoz tartozó további felszereltség biztosítása esetén a maximális pontszámot, nem biztosítása esetén a minimális pontszámot kapja az ajánlat.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges