Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13009/2020
CPV Kód:39154000-6
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU212;HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Örökségvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galanits Tamás
Telefon: +36 709039462
E-mail: tamas.galanits@nofnkft.hu
Fax: +36 14306027
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkvp.hu/nof/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Majki Kamalduli Remeteség –Eszközök
Hivatkozási szám: EKR001424832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP-7.1.1-15-2015-00002 azonosítószámú projekt keretében a "Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II.ütem" című projekt megvalósításához szükséges kiállítási (1. rész) és üzemeltetései eszközök (2. rész) beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 14885903 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Majki Kamalduli Remeteség – Kiállítási eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30236000-2
34999400-0
37500000-3
39154000-6
39298900-6
51000000-9
72262000-9
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2840 Oroszlány-Majkpuszta, (HRSZ: 061/9; 072,073,074/19,20, 078)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint kiállítás eszközeinek, kulturális javainak bemutatását szolgáló elemeinek szállítására, valamint a kiállítás megépítésére vállalkozik a szerződés keretében.
A feladat kiterjed többek között a kiállítás részét alkotó múzeumpedagógiai eszközök, hardver eszközök, makettek, játékok, replika- és egyéb bútorok, dekorációs kellékek, egyedi installációk, függönyök szállítására, interaktív kiállítási elemekkel kapcsolatos szoftverfejlesztésre, a kiállítás megvalósításával kapcsolatos fordítási –, grafikai tervezési és kivitelezési -, valamint nyomdai szolgáltatás ellátására. A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. Az elhelyezendő műtárgyak listáját az ajánlatkérő a műszaki leírás mellékleteként közzéteszi.
Alapterületek:
Épületek nettó beruházásba bevont alapterülete (hasznos) összesen: 1088.nm; ebből kiállítással érintett terület: 456 nm.
Kertek területe: 50125 nm; ebből kiállítással érintett terület: 7702 nm.
A feladat kiterjed a tejes kiállítás megépítésére, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:
43 db egyedileg gyártott bútor vagy hardver tartó bútor, egyéb installáció és kiegészítő eszközei;
3 db bútorrekonstrukció,
6 db bútor vagy kiállítási tárgy beszerzése,
5 db nemesmásolat előállítás digitális anyagból,
11726 db interaktív kiállítási eszköz/játék készítésére, beszerzésére és beépítésére, valamint kiadványok nyomtatási, fordítási munkáinak elvégzésére, múzeumpedagógiai kellékek beszerzésére.
Kiterjed továbbá általános költségekre, azaz grafikai tervezésre, és szakfelügyeleti, lektorálási munkákra
A kiállítási informatikai hardver eszközök (17 db), visual guide szett (14 db) beszerzése és az interaktív kiállítási elemek rendszertervezése, valamint a kiállítás tematikának megfelelő szoftver- és tartalomfejlesztés, továbbá egyéb járulékos feladatok-szolgáltatások, a tesztüzem, vagy a beépítéshez szükséges egyeztetések lefolytatása.
A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. A kiállítás építés során a műemlékvédelmi szempontok figyelembe vételével kell eljárni.
A kert gyümölcsei és a lélek virágai” című, több egységet magában foglaló kiállítás a Majki Kamalduli Remeteség fogadóépületében, a Foresteria-épület fogadóudvarában, a felújítandó cellaházakban, a templomból fennmaradt torony egyes szintjein és a ma már nem álló templomhajó alatti kriptájában, a Foresteriától délkeletre található, úgynevezett „grottakápolnában”, az itt elhelyezkedő mértani (teraszos) barokk kertben és az „angolkertben”, tehát a tájképi jellegű elemekkel kialakított 19. századi parkban kalauzolja végig a látogatót.
Jelen fejlesztés kiállítási elemei szervesen kapcsolódnak az eddig megvalósult I. fejújítási ütemhez, azaz a majki Foresteria-épület – az egykori vendégház és közösségi épület – szerzetesi életmódot bemutató enteriőrtereihez és a Foresteria emeleti „A hallgatás ereje” című kiállításához. Az újabb kiállítási terek létrehozásának fő célja a remeteélet változatos szempontú bemutatása a szerzetesközösség együttlétének és a korabeli remete egyedüllétének egykori helyszínein. A tervezett kiállítási elemek elsősorban a történeti környezet és életmód enteriőrök formájában való megidézését célozzák, ugyanakkor egy-egy kiemelt téma is megjelenik műtárgyak és tablók segítségével, továbbá egyes kiállítóterekben interaktív eszközök és egyedi élményelemek is helyet kapnak majd.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az üzempróbán történő részvétel, valamint az üzempróba első napján a kiállítást üzemeltető személyzet betanítása, amelynek során ismertetni kell különösen a rendszer felépítését, az egyes berendezések kezelését és az esetleges meghibásodások esetén a követendő eljárásokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2.1) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap)  10
2 2. A felhívás III.1.3) M2.2) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap)  10
3 3. A felhívás III.1.3) M2.3) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap)  10
4 4. Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min 0, max 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2015-00002
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Majki Kamalduli Remeteség – Üzemeltetési eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16160000-4
További tárgyak:30236000-2
39000000-2
39298900-6
51000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2840 Oroszlány-Majkpuszta, (HRSZ: 061/9; 072,073,074/19,20, 078)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP-7.1.1-15-2015-00002 azonosítószámú projekt keretében a "Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II.ütem" című projekt megvalósításához szükséges üzemeltetési eszközök beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint:
Az eljárás keretében a Remeteség kulturális turisztikai attrakcióként való működtetéséhez szükséges üzemeltetési eszközei kerülnek beszerzésre a fent említett funkciók kiszolgálásához. A beszerzendő elemek elsősorban az irodai munkavállalók, karbantartók, kertészek, kiállító és rendezvénytér üzemeltetésével foglalkozó dolgozók munkájához szükséges eszközök, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:
3 db egyedileg gyártott bútor vagy hardver tartó bútor, egyéb installáció és kiegészítő eszközei;
46 db bútor vagy kiállítási tárgy beszerzése,
13 db textil (függöny vagy ágynemű, ágytakaró),
287 db üzemeltetési eszköz/tárgy,
36 db műtárgyvédelmi eszköz/uv szűrő ablakfólia, kordon - készítésére, beszerzésére és beépítésére, valamint kiadványok nyomtatási, fordítási munkáinak elvégzésére, múzeumpedagógiai kellékek beszerzésére.
A feladat kiterjed az eszközök elhelyezésére és beépítésére/üzembehelyezésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min 0, max 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2015-00002
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 242 - 594223
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Majki Kamalduli Remeteség – Kiállítási eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 024013 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Majki Kamalduli Remeteség – Üzemeltetési eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20986092
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@cpmhungary.hu
Telefon: +36 303740074
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14885993
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján eredménytelen, tekintettel arra , hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra:
CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5.) Adószám: 26387811-2-03
PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3.) Adószám: 10217472-2-20
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)