Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13012/2020
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem ÁOK Biofizikai Intézet, 7624 Pécs, Szigeti u. 12.;Pécsi Tudmányegyetem Transzlációs Medicina Intézet, 7624 Pécs, Szigeti út 12.;Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika, 7624 Pécs, Ifjúság u. 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bender Nóra
Telefon: +36 304020656
E-mail: bender.nora@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000038142020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000038142020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-3.6.2-16-2017-00006 – Orvosi eszközök 3.
Hivatkozási szám: EKR000038142020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
4 db (3 féle) orvosi eszköz beszerzése az EFOP-3.6.2-16-2017-00006 jelű pályázat keretében a Pécsi Tudományegyetem részére:
1.rész: 1 db Digitális képalkotó feltét beszerzése(képalkotó-, és mérőrendszer, valamint képalkotó munkaállomás) inverz fluoreszcencia mikroszkóphoz nagyérzékenységű és nagysebességű monochrome hűtött digitális kamerával CamLink és USB3.0 csatlakozással, 150 W Xenon égővel meglévő fényforrással (Olympus MT20);
2.rész: 2 db Asztali pH mérő készülék és beüzemeléséhez szükséges oldatok;
3.rész: 1 dbTranszkután parciális O2 nyomás mérő monitor.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Digit.képalk. feltét meglévő OLYMPUS mikroszkóphoz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38500000-0
További tárgyak:38519000-6
38519310-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem ÁOK Biofizikai Intézet, 7624 Pécs, Szigeti u. 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Digitális képalkotó feltét beszerzése(képalkotó-, és mérőrendszer, valamint képalkotó munkaállomás) meglévő inverz fluoreszcencia (Olympus IX81) mikroszkóphoz nagyérzékenységű és nagysebességű monochrome hűtött digitális kamerával CamLink és USB3.0 csatlakozással, 150 W Xenon égővel meglévő fényforrással (Olympus MT20)az EFOP-3.6.2-16-2017-00006 jelű pályázat keretében a Pécsi Tudományegyetem részére a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban és Adásvételi szerződésben részletesen meghatározottak szerint,többek között:A rendszer továbbfejlesztésének célja egyrészt a meglévő TIRFM mikroszkópos digitális képalkotó-, és mérőrendszer, valamint munkaállomás kompatibilissá tétele a korszerű Windows 10 64-bit környezettel annak natív támogatása révén, másrészt a képalkotó detektor érzékenységének és sebességének növelése korszerű EMCCD (Electron Multiplying CCD; elektronsokszorozó CCD) vagy sCMOS (scientific Complementary metal-oxid-semiconductor; tudományos kiegészítő fém-oxid félvezető) technológiára épülő kamera formájában, amely a vezérlő szoftveren keresztül együttműködik a már meglévő hardveres komponensekkel (MITICO TIRFM motorizált megvilágító egység, U-CTR valósidejű vezérlőegység, MT20 fényforrás, ODB eszközök).
Ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el kell végeznie legalább 4 óra időtartamban az Ajánlatkérő által kijelölt személyek (min. 2, max. 4 fő) felhasználói szintű betanítását, továbbá a berendezés szállításán túl annak beállítását és üzembe helyezését.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 II. Az egyidejű képalkotásban támogatott kamerák száma (min. 1 kamerás, max. 2 kamerás) 10
2 III. CameraLink Extension kit segítségével elérhető képalkotási sebesség 2048x2048, bit depth 16, pixel méret 6.5 mikron2 mellett(min. 80 kép/másodperc, max. 100 kép/másodperc) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00006
II.2.14) További információ:
Az ért.-e során adható pontsz. alsó és felső hat.: 0-10 p Módsz: az I. rsz(nettó ajánlati ár).: ford. arányosítás.,a II-III. rsz.: arányosítás,ennek részl. ism.t a KD tart.( KÉ 2020. évi 60. szám;Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint) Ajánlatkérő rögz., hogy a II.2.7.) pontban a szerz. időtart.nak megjel.-nél munkanapokban hat. meg a telj.-i határidőt,mely a szerz.köt. időpontjától értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Asztali pH mérő készülék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38400000-9
További tárgyak:38410000-2
38416000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudmányegyetem Transzlációs Medicina Intézet, 7624 Pécs, Szigeti út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Asztali pH mérő készülék és beüzemeléséhez szükséges oldatok beszerzése az EFOP-3.6.2-16-2017-00006 jelű pályázat keretében a Pécsi Tudományegyetem részére a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban és Adásvételi szerződésben részletesen meghatározottak szerint,többek között:
-Mérési tartomány: legalább pH -2,00 – 16,00;
-Felbontás: legalább 0,01 pH;
-Pontosság: legalább 0,01 pH;
-Hőmérséklet kompenzálás;
-pH Elektród: üvegborítású, újratölthető pH elektród, BNC csatlakozóval;
-Felhasználó által választható, egy- vagy kétpontos kalibráció .
Ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el kell végeznie legalább 4 óra időtartamban az Ajánlatkérő által kijelölt személyek (min. 2, max. 4 fő) felhasználói szintű betanítását, továbbá a berendezés szállításán túl annak beállítását és üzembe helyezését.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 II. Automatikus kalibráció (min. 1 pontos,max. 2 pontos) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00006
II.2.14) További információ:
Az ért.-e során adható pontsz. alsó és felső hat.: 0-10 p Módsz: az I. rsz(nettó ajánlati ár).: ford. arányosítás., a II. rsz.: arányosítás,ennek részl. ism.t a KD tart.( KÉ 2020. évi 60. szám;Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint) Ajánlatkérő rögz., hogy a II.2.7.) pontban a szerz. időtart.nak megjel.-nél munkanapokban hat. meg a telj.-i határidőt,mely a szerz.köt. időpontjától értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Transzkután parciális O2 nyomás mérő monitor
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124000-5
További tárgyak:33124100-6
33124110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika, 7624 Pécs, Ifjúság u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Transzkután parciális O2 nyomás mérő monitor beszerzése az EFOP-3.6.2-16-2017-00006 jelű pályázat keretében a Pécsi Tudományegyetem részére a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban és Adásvételi szerződésben részletesen meghatározottak szerint,többek között:
-Hálózatról üzemeltethető (230V);
-Mérendő paraméter: tcpO2;
-Méréshatár: min. 0-165 Hgmm tartományban;
-Szenzor vezeték hossza min. 250cm.
Ajánlattevőnek a teljesítési határidőn belül el kell végeznie legalább 4 óra időtartamban az Ajánlatkérő által kijelölt személyek (min. 2, max. 4 fő) felhasználói szintű betanítását, továbbá a berendezés szállításán túl annak beállítását és üzembe helyezését.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 II. Jótállási idő (min. 12 hónap, max.36 hónap) 10
2 III. Az oxigén szenzor mérési pontossága (min. 5 Hgmm, max. 1 Hgmm) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00006
II.2.14) További információ:
Az ért.-e során adható pontsz. alsó és felső hat.: 0-10 p Módsz: az I. rsz(nettó ajánlati ár).: ford. arányosítás., a II-III. rsz.: arányosítás,ennek részl. ism.t a KD tart.( KÉ 2020. évi 60. szám;Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint) Ajánlatkérő rögz., hogy a II.2.7.) pontban a szerz. időtart.nak megjel.-nél munkanapokban hat. meg a telj.-i határidőt,mely a szerz.köt. időpontjától értendő

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész von.-ban: Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd.-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-eiben felsorolt kizáró okok fennállnak. Ajánlattev., alváll., és alk.-t ig. gazd.-i szereplő a Kbt. 64. §-ban foglaltaknak megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő aKözbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal ( továbbiakban EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani. A kizáró okok ig. módja és folyamata: Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek.-e, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési elj.-okban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbesz.-i műszaki leírás meghat.-nak módjáról (továbbiakban Kr.) 2. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ének a hatálya alá. A kizáró okok ig.-nak módja tek.-ben irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-e, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése. Ajánlatkérő felhívására a legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, valamint ha ajánlatkérő felhívja, akkor az őt követő ajánlattevő(k)nek a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerint be kell
nyújtania Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8. §-a, nem Magyaro.on letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10. §-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a 14–16. §-okban foglaltak figyelembevételével azzal, hogy a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyil.-ot szükséges benyújtani. Ha a gazd.-i szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyil.-ot szükséges csatolni. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani azon nyil.-át, miszerint nem vesz igénybe a szerz. telj.-hez a 62. § (1)–(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek.-ben foglaltakra). A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet von.-ban csak az EEKD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)–(2) bek.-e szerinti kizáróokok hiányának igazolása érdekében. AK a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza. Az alk.-i köv.-nek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása ig.-nak körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazd.-i szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújt. ig.-ra irányadó tartalmi köv.-nek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt
mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra és az alkalmassági köv.-re vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóstartalmát az AT erre vonatkozó külön nyil.nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható a 321/2015. Korm.rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb (Orvosi (vizsgáló és/vagy kutatási) eszközök ) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve az 1. és 3. ajánlati rész tekintetében az ellenszolgáltatás nettó összegét- a 2. ajánlati rész esetén a teljesítés mennyiségét, a teljesítés idejének (év/hónap/nap bontásban) kezdő és befejezési időpontját, a szerződést kötő másik felet, a
szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az
egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni. Nem kérhető agazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben AK a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint jár el. Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazd.-i szereplőtől olyan nyil. vagy ig. benyújtása, amelyet ugyanazonközbesz.-i elj. valamely része tekintetében a gazd.-i szereplő már benyújtott. Ebben az esetben AK A 321/2015.(X.30.) KR. 1.§ (8) bek. szerint jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban egy vagy több szállítást igazoló referenciával, amely/ek Orvosi (vizsgáló és/vagy kutatási) eszközök szállításából származik/nak, és igazolja/ák, hogy aszerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,
továbbá a referencia/ák ellenértéke/mennyisége eléri legalább: az 1. rész esetén a nettó 2.000.000,-forintot, a 2. rész esetén 1 db mérőkészüléket, a 3. rész esetén a nettó 1.500.000,-forintot. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre
történő ajánlattétel esetén Ajánlattevőnek elegendő a magasabb összegű referenciaértéket/mennyiséget igazolnia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a referencia teljesíthető több szerződésből is. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vmennyi rész: Késedelmi kötbér: alapja a Rendszer teljes nettó vételára, mértéke 1% napt.i nap.ként, de max. 12 munkanapnak megfel. össz. Meghiúsulási kötb.: ha a kés. eléri az előző.ben meghat. sz. napt.i napok számát, a Vevő az adott szál.t meghiúsultnak tekinti. Ha a száll.telj.e olyan okból, amelyért az Eladó felelős, megh. kötbért köteles fiz.ni. Alapja:a Rendszer nettó vételára, Mértéke: 30 %-a. Jótállás:sikeres átadás-átvételtől szám. az 1. és 2. rész esetén 12 hónap,a 3. rész esetén min. 12 hónap teljes körű, Figy.:Ptk. 6:187. § (1)–(3). Az ellenszolg. összege 100,000000%-ban az EFOP-3.6.2-16-2017-00006 az. számú projektből kerül kif.re. Fin. mód.:utófin. Kif.pénzneme: magyar forint. Telj.:Kbt. 135. § (1), (6) szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla a Ptk. 6:130. § (1), (2) szerint 30 naptári napon belül átutalással Figy.: 272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet. Előleg nincs. Kés.-i kamat: Ptk. 6:155. § (1). További info: KD/Szerz.tervezet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a alapján biztosított, figyelemmel a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. A teljes ajánlatot kérjük EGY DOKUMENTUMBAN csatolni az eljárás során. 2. A dokumentáció rend.-re bocs.-nak módja:Kbt. 57. § (1) és (2) bek.-e szerint, vmint a Kbt. 41.§ von. bek.-ei alapján elekt.úton. A KD az elj. meg. felhív. közzét.-nek időp.-tólelérhető az EKR-ben. 3 . A kommunikáció a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 4. Az ajánlat részeként benyújtandó: NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,NYIL. kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tek.ben, NYIL. a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,NYIL.folyamatban levő változásbejegyz. elj.ról,NYIL. Kbt. 66. § (6) bek., NYIL.Kbt. 65. § (7) bek.,NYIL. alk.i köv.re von.,NYIL. üzleti titokról,NYIL. fordításról,Felolvasólap,Ajánlattevői adatkezelési hozzájáruló nyil.,Ajánlati nyil., NYIL. kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint(csat.ni a kap.t rend.re bocs.szerv.olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt köt.váll.t tart. okiratát),Nyil.nyertesség esetén a szerz. feltöltéséhez szüks. adatokról, az aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája, Meghatalmazás,Közös ajánlattevői megállapodás,Üzleti titkot tart. irathoz kapcsolódó indoklás,Árrészletező táblázat(2.ajánlati rész esetén),Szakmai ajánlat: 1. Szakmai ajánlati táblázat (aláírt pdf.és szerk.word fájlban is benyújtandó) és 2. Angol és magyar nyelvű gyártói termékleírás:A szakmai ajánlatnak teljes mértékben összhangban kell lennie az ajánlattal, továbbá az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a műszaki leírásban foglaltakkal. A műszaki megfelelősség igazolása tekintetében AT-nek szükséges feltüntetnie a szakmai ajánlatában a termék elnevezését, a konkrét típusmegjelölést valamint a származási helyet. A szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt. 73. § (1) e) , - 5. Az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó. 6. Kbt.73.§(4)-(5) alapján.Ajánlattevő tájékozódjon a körny. védelmi, szociális és munkajogi követelményekről. 7. A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB általmeghat.devizaárfolyamokat kell alk. referenciáknál a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam irányadó. Az ajánlatban az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a vonatkozó dokumentum mögé kell csatolni. 8. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. 9. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) 10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 11. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § (1)-(5) bek. szerint. 12. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindoklás kérés a Kbt. 71-72. §-ban foglaltak szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 13. AK a felhívás IV.2.6 pontjában rögzített ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári napot ért, figy.-mel a Kbt.81.§(11)bek-ben foglaltakra .14. Jelen felhívásban nem szereplő kérdésekben a Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletei az irányadóak, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásaira. 15. Az EKR használati útmutató:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/ A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt! 16. FAKSZ: Kiss Adrienn(00883), Dr. Gondos Kitti Katalin (01136)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák