Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13056/2020
CPV Kód:71248000-8
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NABAGO Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:infokomm-s kiemelt ágazati fejlesztési projekt
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Csalogány Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratko Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kifu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kifu.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: infokomm-s kiemelt ágazati fejlesztési projekt

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: INTERDISZCIPLINÁRIS TERÜLETEKRE IRÁNYULÓ VÁLLALATI
Hivatkozási szám: EKR001582442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71248000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Interdiszciplináris területekre irányuló vállalati-képzőhelyi együttműködések
A képző intézmények és a környezetükben működő IKT vállalkozások közötti együttműködések fejlesztése, létrehozása (együttműködés)
A tárgyi eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítésével olyan beavatkozások kerülnek megvalósításra, amelyek eredményeként olyan vállalati együttműködések valósulnak meg felsőoktatási intézmények bevonásával, amelyek növelik a képzések munkaerő-piaci relevanciáját és csökkentik a lemorzsolódást.
A beszerzés célja az informatikusok és digitálisan felkészült szakemberek terén tapasztalható munkaerőhiány enyhítése interdiszciplináris felkészültséget biztosító képzési programok indulásának elősegítésével. Ennek érdekében a feladat olyan iparági szereplők és felsőoktatási intézmények felkutatása és bevonása, amelyek alkalmasak és hajlandók interdiszciplináris képzések közös előkészítésére és elindítására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 41700000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Interdiszciplináris területekre irányuló vállalati
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71248000-8
További tárgyak:72224000-1
79421000-1
80000000-4
80300000-7
80430000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest Váci út 35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. részteljesítés. Nemzetközi és hazai munkaerő-piaci és felsőoktatási helyzetelemzés c. tanulmány készítése
A tanulmánynak részletesen ki kell térnie a következő horizontális áttekintésre és a következő fejezeteket kell tartalmaznia:
1. fejezet: Nemzetközi kitekintés
A témában megtalálható nemzetközi szakirodalom és az elérhető adminisztratív adatok másodelemzése. Az elemzés tartalmazza, hogy a vizsgált országokban mely gazdasági ágban, milyen digitális kompetenciákra, milyen végzettségi szintű munkavállalóra és mekkora volumenben van szükség, milyen stakeholderek álltak össze, milyen szerepet vállalt az állam.
2. fejezet:Hazai helyzetkép:
1. alfejezet:Munkaerő-piaci helyzetelemzés
- Adminisztratív adatok másodelemzése
- Foglalkoztatási adatok elemzése ágazatonként a KSH adatai alapján, amennyiben a vizsgált tevékenység nem sorolható be KSH alágazataiba, az AT törekedjen másirányú besorolásra a meglévő alágazatok közül.
-Kvalitatív értékelés
A ML 4. pontban felsorolt ágazatokban 3 db informatikai/fejlesztői tudást igénylő munkakörelemzése, ahol megjelenik az interdiszciplináris tudás igénye.A vizsgálathazai minimum három piacvezető állásportálokon megjelent álláshirdetések alapján történjen. Az elemzés során elvárt a digitális tudásszint azonosítása.
2. alfejezet:Oktatási piac helyzetelemzése
-Kvantitatív adatok másodelemzése:
Az informatika szakterülethez is kapcsolódó, aktuálisan elérhető interdiszciplináris képzések (BA/BSc, Bprof, MA/MSc, szakirányú továbbképzés) kataszterének elkészítése
Az azonosított interdiszciplináris képzések jellemzőiről adatbázis készítése.
-Kvalitatív értékelés
- Képzési és kimeneti követelmények elemzése,
- Tantárgyi hálók, kurzustematikák vizsgálata,
- Záróvizsga tételsorok dokumentumelemzése
- A munkaerő-piacra gyakorolt hatás
3. fejezet: Összefoglaló elemzés
Az AT feladata, egy értékelési szempontrendszer kidolgozása, elkészítése az összefoglaló elemzés elkészítése előtt, amely alapján AK és az általa biztosított külső szakértő elkészíti az értékelést.
AT a részteljesítések során elvégzett vizsgálatok eredményeire támaszkodva javaslatot tesz 12 interdiszciplináris képzésre, melyek mindegyikét indoklással látja el.
II. részteljesítés Projekt menedzsment és koordinációs feladatok ellátása
Primer cél: Jelen beszerzésben 12 hónapon belül valósuljon meg 7 db interdiszciplináris képzésfejlesztés hazai felsőoktatási intézmények keretein belül
AT feladatai:
Az AK által jóváhagyott 7 db interdiszciplináris képzés Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba vételének érdekében a nyertes AT-nek a következő feladatokat kell ellátnia:
Előkészítés:
- Együttműködési megállapodások megkötése (felsőoktatási intézmény(ek) és Gazdasági Szereplő(k) és AT között), melynek formanyomtatványát az AK biztosítja a nyertes AT részére (3 oldalú, AT, Intézmény, Vállalat).
Képzésfejlesztői munkacsoportok létrehozása képzésenként(összesen 7 db munkacsoport):
- Az AT vállalja, hogy minden egyes képzés fejlesztéséhez egy vállalati-intézményi–területi szakértői delegáltakból álló munkacsoportot működtet. A munkacsoport feladata, hogy a képzésfejlesztési feladatokat ellássa a jelen beszerzésben előírtak alapján.
2.1.Munkacsoportokhoz kapcsolódó operatív feladatok ellátása:
1. tagok felkérése
2. munkacsoportok munkájának adminisztratív támogatása
3. megbeszélések szervezése
4. feladatok teljesítésének dokumentálása
5. szakmai beszámolók havi teljesítése
6. fejlesztési folyamat menedzselése
.2.2. Specializációk/szakirányok, szakirányú továbbképzések, Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) kidolgozásának koordinációja a Munkacsoport által:
- Képzések bemeneti ismeretanyagának azonosítása
- Bemeneti feltételként támasztott képzettségi szint azonosítása
- Bemeneti feltételként támasztott végzettségek azonosítása (szakterületi és/vagy informatikai tárgyban)
- Bemeneti feltételként támasztott/validációs eljárásban érvényesíthető szakmai tapasztalat meghatározása
- Képzéssel megcélzott munkakörök, feladatrendszerek azonosítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3.M2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
2 A III.1.3.M3 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 00,000000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján.
II.2.14) További információ:
A jelen beszerzés tekintetében interdiszciplináris képzésnek számít minden olyan képzés, mely két vagy több tudományterületet kapcsol össze, és ezek közül az egyik az informatika, infokommunikáció vagy programozás fejlesztői szinten.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 002 - 001785
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 261-4/2020 Rész száma: Elnevezés: Interdiszciplináris területekre irányuló vállalati
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NABAGO Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94448953
Postai cím: Akadémia Utca 11. magas földszint 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: info@nabago.hu
Telefon: +36 703352252
Internetcím(ek): (URL) www.nabago.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A projekt szakmai megvalósulásnak irányítása, ellenőrzése A projektben szereplő munkacsoportok feladatainak irányítása/
koordinálása, A projektben megvalósuló interdiszciplináris képzések szakmai tartalmának ellenőrzése, a közbeszerzési
dokumentumok (szerződéses viszony) alapján, Kapcsolattartás a projektben résztvevő partnerekkel (Egyetem, Piaci szereplők,
Ajánlatkérő szakértői)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1054 Budapest, Báthori utca 3. I. em.
adószám: 14206728-2-41
Ajánlattevő neve: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A. I. em. 3.
adószám: 23953466-2-41
Ajánlattevő neve: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 79.
adószám: 10304491-2-43
Ajánlattevő neve: KONETT Hungária Közösségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1037 Budapest, Erdőalja út 78.)
adószám: 22264031-2-41
Ajánlattevő neve: MKB Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 3. em.
adószám: 25382978-2-43

Ajánlattevő neve: EXPANZIÓ Humán Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 69. 2. em.
adószám: 12265608-2-42
Ajánlattevő neve: NABAGO Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 11. magas földszint 3.
adószám: 24161484-2-41
Ajánlattevő neve: OKT-FULL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1165 Budapest, Futórózsa utca 70.
adószám: 23755347-2-42
Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148.§-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)