Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13261/2020
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Gödöllő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Gödöllő, Hegy utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Generalbau Center Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gödöllő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83929537
Postai cím: Szabadság Tér 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vári Enikő
Telefon: +36 28529141
E-mail: vari.eniko@godollo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gödöllő Hegy u. csapadékvíz csatorna, út felújítás
Hivatkozási szám: EKR001634682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gödöllő, Hegy u. Perczel Mór u. és Hársfa u. közötti szakasz csapadékvíz elvezetése, valamint Hegy u–Hársfa u. vízelvezető árok kialakítása:
- A HidroKultúra Kft. (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.) által készített 2019. márciusi kiviteli tervdokumentáció szerint, ezen terv 0+213 szelvényéig:
A 2508 hrsz. ingatlanon meglévő árok befogadóba csatlakozó Hársfa u-i meglévő mederlap burkolatú ároktól
• 9,0 fm burkolat átépítés, tervezett mederlap burkolatú árok;
• 22,0 fm tervezett mederlap burkolatú árok;
• 82,0 fm tervezett TB 30/50/40 burkolatú árok
• 18 fm D50 áteresz.
- A Vonalvezető Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A.) által készített 2019. októberi kiviteli tervdokumentáció szerint a Hársfa u. 18. sz előttől kezdődően a tervezett TB 30/50/40 burkolatú árokhoz csatlakozóan összesen
• 8,0 fm tervezett TB 30/50/40 burkolatú árok
• 583,54 fm D300 mm KGPVC zárt gravitációs csapadék csatorna
• 38,5 fm D160 mm KG PVC zárt gravitációs csapadék csatorna
• 16 db Ø 100 cm átmérőjű víznyelő akna, Ø60 cm víznyelőrácsos öv. fedlappal
• 1 db tisztító akna Ø60 cm öv. fedlappal
• 3 db meglévő rácsos folyóka tisztítása és rákötése a tervezett aknákra
• 2 db rácsos folyóka és 40 fm burkolt árok elbontása és tereprendezése
A vízjogi létesítési engedély száma: 35100-229-12/2019. ált., jogerőre emelkedett 2019. június 5. napján.
Útépítési munkálatok a Vonalvezető Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A.) által készített 2019. októberi kiviteli tervdokumentáció szerint, dombvidéki környezetben (az útszakasz kezdete és vége közötti szintkülönbség ~28 m):
• ~430 fm új 4,00 m széles közút aszfalt burkolatú pályaszerkezettel, mindkét oldalon K-szegély megtámasztással, stabilizált padkával.
• ~70 fm hosszban 5,00 m széles új közút aszfalt burkolatú pályaszerkezettel, K-szegély megtámasztással, stabilizált padkával
• Építendő aszfalt útpályaszerkezet:
o 5,0 cm vastag AC-11 hengerelt aszfalt kopó
o 5,0 cm vastag AC-11 hengerelt aszfalt kötő
o 20,0 cm vastag FZKA 0/32 zúzottkő útalap
o 20,0 cm vastag HK homokos kavics fagyvédő javítóréteg
• Építendő stabilizált padka:
o 20,0 cm vastag FZKA 0/32 zúzottkő réteg
A teljes szakaszon a meglévő ~4,00 m széles aszfalt pályaszerkezet teljes vastagságban elbontandó.
A tervezési szakaszon található kapubejárókat a kiviteli terv szerint a tervezett útburkolatszélhez igazodóan kell kiépíteni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97664663 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hegy u. csapadékvízelvezető rendszer, út felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45453100-8
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Gödöllő, Hegy utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gödöllő, Hegy u. Perczel Mór u. és Hársfa u. közötti szakasz csapadékvíz elvezetése, valamint Hegy u–Hársfa u. vízelvezető árok kialakítása:
- A HidroKultúra Kft. (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.) által készített 2019. márciusi kiviteli tervdokumentáció szerint, ezen terv 0+213 szelvényéig:
A 2508 hrsz. ingatlanon meglévő árok befogadóba csatlakozó Hársfa u-i meglévő mederlap burkolatú ároktól
• 9,0 fm burkolat átépítés, tervezett mederlap burkolatú árok;
• 22,0 fm tervezett mederlap burkolatú árok;
• 82,0 fm tervezett TB 30/50/40 burkolatú árok
• 18 fm D50 áteresz.
- A Vonalvezető Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A.) által készített 2019. októberi kiviteli tervdokumentáció szerint a Hársfa u. 18. sz előttől kezdődően a tervezett TB 30/50/40 burkolatú árokhoz csatlakozóan összesen
• 8,0 fm tervezett TB 30/50/40 burkolatú árok
• 583,54 fm D300 mm KGPVC zárt gravitációs csapadék csatorna
• 38,5 fm D160 mm KG PVC zárt gravitációs csapadék csatorna
• 16 db Ø 100 cm átmérőjű víznyelő akna, Ø60 cm víznyelőrácsos öv. fedlappal
• 1 db tisztító akna Ø60 cm öv. fedlappal
• 3 db meglévő rácsos folyóka tisztítása és rákötése a tervezett aknákra
• 2 db rácsos folyóka és 40 fm burkolt árok elbontása és tereprendezése
A vízjogi létesítési engedély száma: 35100-229-12/2019. ált., jogerőre emelkedett 2019. június 5. napján.
- Útépítési munkálatok a Vonalvezető Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A.) által készített 2019. októberi kiviteli tervdokumentáció szerint, dombvidéki környezetben (az útszakasz kezdete és vége közötti szintkülönbség ~28 m):
• ~430 fm új 4,00 m széles közút aszfalt burkolatú pályaszerkezettel, mindkét oldalon K-szegély megtámasztással, stabilizált padkával.
• ~70 fm hosszban 5,00 m széles új közút aszfalt burkolatú pályaszerkezettel, K-szegély megtámasztással, stabilizált padkával
• Építendő aszfalt útpályaszerkezet:
o 5,0 cm vastag AC-11 hengerelt aszfalt kopó
o 5,0 cm vastag AC-11 hengerelt aszfalt kötő
o 20,0 cm vastag FZKA 0/32 zúzottkő útalap
o 20,0 cm vastag HK homokos kavics fagyvédő javítóréteg
• Építendő stabilizált padka:
o 20,0 cm vastag FZKA 0/32 zúzottkő réteg
A teljes szakaszon a meglévő ~4,00 m széles aszfalt pályaszerkezet teljes vastagságban elbontandó.
A tervezési szakaszon található kapubejárókat a kiviteli terv szerint a tervezett útburkolatszélhez igazodóan kell kiépíteni.
A Vállalkozó feladata az építés alatti forgalomtechnikai terv elkészítése és jóváhagyatása, valamint az elkészült létesítmény geodéziai bemérése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A vállalt jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)  20
2 Kapcsolódó vállalás: a lakosság értesítésének biztosítása a kivitelezésről, az aktuális lezárásokról 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Fizetendő nettó ellenszolgáltatás (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kapcsolódó vállalás értékelési szempont: a lakosság értesítésének biztosítása a kivitelezésről, az aktuális lezárásokról*
*Vállalás módja: Vállalkozó vállalja, hogy
- Az organizációs terv alapján 2 hetente összefoglalást készít a lakosság tájékoztatása végett az elvégzett és a következő 2 hétben várható munkákról. Az elkészített anyag kommunikációs felületeken való megjelenésre alkalmas állapotban készíti el. A megjelentetésről az elkészített anyag műszaki ellenőri jóváhagyását követően a Megrendelő gondoskodik.
- Részt vesz a Megrendelő által szervezett lakossági fórumon és közvetlen tájékoztatást nyújt a megjelenteknek.
- A telkekre történő ki- és behajtás korlátozásáról, valamint annak időtartamáról az érintett ingatlanok lakosait a korlátozás előtt 2 nappal Vállalkozónak írásban értesítenie kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 115. § (1) bek.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hegy u. csapadékvízelvezető rendszer, út felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generalbau Center Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65460300
Postai cím: Gyömrői Út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
E-mail: generalbaucenter@gmail.com
Telefon: +36 704548114
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24907114242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90885707
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97664663
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fekete Tibor Ákos, felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: ATLASZ-CONTRACT ÉPÍTŐIPARI és SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90184626
Postai cím: KITTENBERGER kÁLMÁN UTCA 11.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
E-mail: miskolczitibor62@gmail.com
Telefon: +36 309533476
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57450387
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13573032216
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556244

Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241

Hivatalos név: Generalbau Center Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65460300
Postai cím: Gyömrői Út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24907114242

Hivatalos név: ATLASZ-CONTRACT ÉPÍTŐIPARI és SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90184626
Postai cím: KITTENBERGER kÁLMÁN UTCA 11.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13573032216

Hivatalos név: TUNEL Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93991357
Postai cím: Csókakő Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12750128242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges