Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13296/2020
CPV Kód:38900000-4
Ajánlatkérő:Pannon Egyetem
Teljesítés helye:Pannon Egyetem, H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pannon Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35589017
Postai cím: Egyetem utca 10
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete-Szabó Otília
Telefon: +36 88624000
E-mail: kozbeszerzes@uni-pannon.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-pannon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000738552020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000738552020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kondenzációs részecske számláló beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000738552020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „GINOP -2.3.2-15-2016-00055 azonosító számú, Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése légkori víz-aeroszol kölcsönhatások figyelembevételéve” című projekt keretében megvalósuló
1 db Kondenzációs részecskeszámláló (Condensation Particle Counter) beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kondenzációs részecskeszámláló beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem, H-8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „GINOP -2.3.2-15-2016-00055 azonosító számú, Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése légkori víz-aeroszol kölcsönhatások figyelembevételéve” című projekt keretében megvalósuló
1 db Kondenzációs részecskeszámláló (Condensation Particle Counter)
Elvárt műszaki alapkövetelmények
Mérési paraméterek:
Részecskeméret: ≤ 4 nm
Részecskekoncentráció tartomány: 0 – 1 500 000 db/cm3
Mérési pontosság: min. ±5% 100 000 db/cm3 esetén
Válaszidő: 0 - 3 s között (90%)
Műszaki paraméterek:
Hálózati feszültség: ~230 V, 50-60 Hz
Működési hőmérséklet tartomány: 10-35 ºC
Működési relatív nedvesség tartomány: 0-90%
USB-A adatgyűjtő csatlakozó (min. 1 db)
Egyéb paraméterek/elvárások:
- 1 db utántöltő és 1 db leeresztő flakon
- terepi mérésre alkalmas kivitelezés (hordozható)
- SMPSSP rendszerbe beilleszthető
- beépített memória adattároláshoz (min. 1 MB)
- 1 db notebook (15.6" HD, 4GB DDR4, a műszerhez tartozó kiértékelő szoftver futtatására alkalmas)
- 1 db kiértékelő szoftver
- helyszíni beüzemelés
- eszköz csomagolása és helyszínre szállítása
- kötelező jótállás: 12 hónap
- szerviz biztosítása.
A részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1./ Megválasztható cut-off érték (igen/nem)  10
2 2./ Áramkimaradás esetén automatikus újraindulás (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP -2.3.2-15-2016-00055
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Előzetes igazolás az ajánlat részeként:
Igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ és 8-16.§ szerint.
Előzetes igazolás: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot az AT-nek attól függetlenül be kell nyújtania, hogy az Ajánlatkérő (AK) az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az EEKD-t és a nyilatkozatokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján kell benyújtani.
Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek vonatkozásában kitöltött EEKD formanyomtatványokat is köteles benyújtani.
A Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti igazolás: A Kr. 1.§ (2) bekezdése szerint az AK által a Kbt. 69.§ (4) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. III. Fej.-nek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá:
- a Magyarországon (Mo.-on) letelepedett AT-nek a Kr. III. Fejezet 8.§-a szerint,
- a nem Mo.-on letelepedett AT-nek a Kr. III. Fejezet 10.§-a szerint kell az igazolásokat benyújtania.
A Kbt. 62.§ (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A Kr. 15. § (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alvállalkozó tekintetében nem szükséges további nyilatkozatot benyújtani az eljárás ezen stádiumában.
A Kr. 1.§ (4) bek. alapján a Kr. III. Fej.-ben említett igazolási módok az V. Fej.-nek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közb. elj.-ban előírt követelményeknek.
A Kr. 1.§ (5) bek. alapján, nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fej.-nek megfel. ellenőrizheti.
AK nem írja elő olyan igazolás benyújtását, amely az e-Certis rendszerben ingyenesen, elektronikusan elérhető, de nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén kéri a releváns igazolás magyar nyelvű fordításának benyújtását.
Alkalmatlan az AT továbbá, ha az AT, az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba v. az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. mell. szerinti hasonló nyilvántartásba vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
a) a Mo.-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján, egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,
b) a nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mell.-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) v. egyéb igazolást, v. nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja tekintetében és a Kbt. 67.§ (1) bek. szerinti nyil.-ban csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában.
Az öntisztázás tekintetében a Kbt. 64. §-a és 74. §-a is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) II. fejezetnek megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap formájában történő kitöltésével kell igazolni a M1) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelést.
Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja az EEKD-ban tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Korm. rendelet 2. § (1)bek. c) pont, (5) bek.).
A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága – a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra – igazolható:
M1) a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállításainak ismertetésével.
A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje (év, hó, nap, -tól, -ig),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállítás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF);
- a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) és (3a)-(4) bekezdésében és a 24. § (1) bekezdésében, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan referenciával, amely 1 db kondenzációs részecskeszámláló szállítására irányult.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: 1%/nap; a jótállási időszakban telefonos segítségnyújtás esetén 0,1%/óra, helyszíni javítás esetén 0,1%/munkanap, hibás teljesítési kötbér: 20%, meghiúsulási kötbér: 30%.
Jótállás: 12 hónap.
Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § (1) bek.
2. Ellenszolg. telj.-nek feltételei: Ajánlatkérő a vételárat a GINOP -2.3.2-15-2016-00055 projekt keretében, támogatásból fizeti meg, utófinanszírozással.
Intenzitás:100%.
Kifizetés: Kbt. 135. §-ával összhangban, Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bek. alapján történik, az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással. A szerződéskötés és a kifizetés forintban (HUF) történik.
Eladó a teljesítés igazolását követően egy számlát nyújthat be.
Fizetési határidő 30 nap.
Előleg: 30%
3. Irányadó jogszabályok: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, Kbt. 135. § (6) bek.
4. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5. További szerződéses feltételek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-a szerint. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 30. § (4) bek.-nek és a 39. § (3) bek.-nek megfelelően a minősített AT-nek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél AK a közbeszerzési eljárásban v. az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bek. v. a 37. § (3) bek. alapján megh. min. szemp-hoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, ill. szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. AK a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1) alkalmassági feltétel vonatkozásában.
2. Az ajánlatban NEM kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni.
3. AK az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: NEM.
4. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
5. Az ajánlatban csatolni kell AT nyilatkozatát arról, hogy kereskedői v. gyártói státuszban tesz ajánlatot, továbbá meg kell jelölni:
- a gyártó megnevezését,
- a gyártó és – ha eltér – a termék származási országát (EU nem elég, konkrét országot kell megadni),
- a termék megnevezését, típusát (konkrét típus megjelölés szükséges!),
- a termék gyártási évét (évszámmal megadva),
- AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a termék új.
AK a termék, berendezés, eszköz megnevezését, típusát (konkrét típus megjelölés szükséges!) szakmai ajánlatnak tekinti. Az ajánlatban csatolandó a termék, berendezés, eszköz részletes műszaki leírása v. bármely más, alkalmas dokumentum (pl.: gyártó által aláírt nyilatkozat, prospektus, gyártói honlap termék link, stb.) olyan részletezettséggel, amelyből az ajánlatkérői előírásoknak (paramétereknek) való megfelelést AK ellenőrizni tudja.
6. AK előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bek., valamint a 47. § (2a) bek. irányadó.
7. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes AT Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata.
8. Az értékelési szempontok értékelése során adható pontszám: 0-100.Az ár szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft). Az értékelés módszere az ár szempont esetén fordított arányosítás, a minőségi szempont esetén pontozás.
A Kbt. 76. § (9) bek. d) pontja alapján az a módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot, továbbá a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján minimális elvárás és legkedvezőbb megajánlás: pontozás a következő részszempontoknak megfelelően:
1./ Megválasztható cut-off érték (igen/nem):
2./ Áramkimaradás esetén automatikus újraindulás (igen/nem):
Igen: 100 pont – Nem: 0 pont
9. A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben!
10. AK a szerződés teljesítésére nem követeli meg és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
11. AK a Kbt. 53. § (6) bek.-nek megfelelően felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eszköz projektből történő beszerzésével kapcsolatban költségátcsoportosításra vonatkozó módosítási igényt nyújtott be vagy fog benyújtani és az ajánlatkérő a módosítási igény támogató általi el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
12. További feltételek a közbesz. dokumentumokban.
13. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252), dr. Cseh Katalin (01201).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák