Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13422/2020
CPV Kód:90731000-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében lévő telephelyek (Budapest és Csomád).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:szennyvízelhelyezés és kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gönczi Zsuzsa
Telefon: +36 14551545
E-mail: gonczie@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fcsm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000717432020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000717432020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: szennyvízelhelyezés és kezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Olfaktometriás mérések elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000717432020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90731000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
92 db automata átemelőtelepen, az Átemelőtelepek Igazgatóságának 11 db telephelyén, valamint az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen és a Dél-pesti Szennyvíztisztítótelepen üzemelő biofilterek - akkreditált olfaktometriás vizsgálaton alapuló – leválasztási hatásfokának meghatározása,
- 3 db Szivattyútelep, 1 db Iszaplerakó telep valamint Észak-pesti Szennyvíztisztító és a Dél-pesti Szennyvíztisztító telepek környezetében akkreditált olfaktometriás szagmérés elvégzése és a szaghatások értékelése.
- eseti mérések elvégzése a telepen található összes biofilteren/környezeti szagmérés esetén összes mintavételi ponton vagy adott számú biofilteren/környezeti szagmérés esetén adott számú mintavételi ponton.
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások műszaki és minőségi követelményeire figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a szakmai ésszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Olfaktometriás mérések elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90731000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében lévő telephelyek (Budapest és Csomád).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
92 db automata átemelőtelepen, az Átemelőtelepek Igazgatóságának 11 db telephelyén, valamint az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen és a Dél-pesti Szennyvíztisztítótelepen üzemelő biofilterek - akkreditált olfaktometriás vizsgálaton alapuló – leválasztási hatásfokának meghatározása,
- 3 db Szivattyútelep, 1 db Iszaplerakó telep valamint Észak-pesti Szennyvíztisztító és a Dél-pesti Szennyvíztisztító telepek környezetében akkreditált olfaktometriás szagmérés elvégzése és a szaghatások értékelése.
- eseti mérések elvégzése a telepen található összes biofilteren/környezeti szagmérés esetén összes mintavételi ponton vagy adott számú biofilteren/környezeti szagmérés esetén adott számú mintavételi ponton.
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt hibás teljesítési kötbér minimum 2% és maximum 10% 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár/év / Súlyszám: 9
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT nyilatkozzon, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §], illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjának vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjának, illetve 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmassági igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az AT-nek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AT nem jelöli meg ajánlat beadásakor az alvállalkozókat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1: Ajánlattevő csatolja ajánlatában a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján saját vagy jogelődje utolsó 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - egyszerű másolati példányát (kiegészítő mellékletek és könyvvizsgálói jelentés nélkül). [321/2015. (X. 30.) Kr 19. § (1) bek. b) pont]. Ha a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, nem kell csatolni, a beszámolót az AK ellenőrzi. AT nyilatkozzon arról, hogy a beszámolói a http://e-beszamolo.kim.gov.hu címen megtalálhatók.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2) bek. szerinti esetben a közbesz. tárgyából származó áfa nélkül számított – árbevétel nagyságáról kell AT-nek nyilatkoznia.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek. szerinti esetben AT-nek kiegészítő tájékoztatást kell kérnie arra vonatkozóan, hogy AK mely egyéb nyilatkozatot vagy dokumentumot tekinti megfelelőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására.
Az előírt alkalmassági követelményeknek AT bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésére.
Az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (6a.) bekezdés)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: AT a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti év bármelyikében a saját vagy jogelődje saját tőkéjének összege kevesebb, mint a jegyzett tőkéjének összege.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés értelmében, ha az AT a Kr. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az AK által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. A közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel nagyságáról kell ajánlattevőnek nyilatkoznia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben, az AK által megkövetelt – a közbeszerzés tárgyából (olfaktometriás mérések) származó általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétel mértéke: 30 000 000 Ft.
AK felhívja részvételre jelentkező figyelmét a Kbt. 65. § (7) – (8) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő csatolja ajánlatában a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján:
M.1.: az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésére, különösen a közbeszerzés tárgyára (olfaktometriás vizsgálaton alapuló mérések) vonatkozóan.
A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak minimum tartalmaznia kell:
- a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható,
- szerződést kötő másik fél nevét és címét,
- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,
- a szerződés értékét,
- saját teljesítés értékét,
- a teljesítés helyét és időpontját (kezdő és befejező időpontja),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítések a szerződéseknek és az előírásoknak megfelelően történtek-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) (3a) a) pont, 23. §]
Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.
Az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (6a.) bekezdés)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás kiküldésének napjától visszafelé számított 36 hónapban összesen minimum nettó 30.000.000,- Ft összegben teljesített, olfaktometriás mérésen alapuló szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M1. alkalmassági feltétel egy vagy több referenciával teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mérés adott telephelyre és időszakra vonatkozó nettó értéke.
A Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibásan teljesített mérés megrendelés szerinti nettó összegének …..%-a. (Nyertes Ajánlattevő megajánlása szerint)
Késedelmi kötbér alapja az elkésett mérés adott telephelyre és időszakra vonatkozó nettó értéke.
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként késedelmi kötbér alap nettó összegének 1%-a, de maximum 10%.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben - neki felróható okból - nem teljesíti a szerződésben foglalt szolgáltatást. Nem teljesítés esetén a kötbér összege a szerződés nemteljesítéssel érintett részének (nemteljesített mérések nettó összértékének) 25%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentáció szerződéstervezete rögzíti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A számla, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §-ával és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseivel összhangban kerül kiegyenlítésre. A teljesítést igazoló okiratoknak, valamint a szakvélemények a számla mellékletét kell képezniük.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor, a számla kézhezvételétől számított 25. napon, vagy ha az nem munkanap, a megelőző utolsó banki napon.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők részére közös gazdasági társaság létrehozását (Kbt.35.§(8)-(9)bek).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ára

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ár kritérium fordított arányosítás . Minőségi kritérium egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1 Az eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. Tv. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu-n elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.
2 AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, illetve csatolnia kell:
- felolvasólapot, az azt alátámasztó kitöltött árajánlati űrlapot
- a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakra,
-a kizáró okokról,
-alkalmasságot igazoló dokumentumokat
-a közzétételi szabályok tudomásulvételéről
-szükség szerint a Kbt. 65. § (7) bek. szerint
-az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást
-folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatot.
- Dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat.
- műszaki ajánlat: AT köteles csatolni szolgáltatás (olfaktometriás mérések) végzéséhez szükséges akkreditációt igazoló okirat, másolatát, (szabvány: MSZ EN 13725:2003)
-nyilatkozat, hogy ajánlattevő biztosítja a szakvélemény megküldését megrendelőnek a mintavételtől számított 30 naptári napon belül - illetve az Észak-pesti, Dél-pesti és Csomádi telephelyen végzett mérések esetében 20 naptári napon belül
3 AK az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg
4 Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. AK az AT általi magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK elfogadja a 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is
5 Az órában meghat. időpontok a közép-európai idő szerint értendők.
6 Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § szerint AT-k között létrejött együttműködési megállapodás másolatát és amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bek-ben előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá a közös AT munkamegosztását a feladatok tekintetében. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást
7 Ha AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kíván az alkalmassági feltételeknek megfelelni, csatolnia kell –a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti eset kivételével – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Csatolni kell az AT részére szóló meghatalmazást, hogy az EKR-ben teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat
8 Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján .
9 Kiegészítő tájékoztatás AT kérésére kizárólag az ajánlatok bontását megelőzően az EKR-n keresztül lehetséges. AK kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti megkeresést AT szerkeszthető formában (MS word) is juttassa el AK részére
10 AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy az EKR használatával, működésével kapcsolatos kérdések nem tartoznak a kiegészítő tájékoztatás körébe, azokat AK-nek nem áll módjában megválaszolni. Ezeket a kérdéseket AT az EKR-t üzemeltető NEKSZT Kft.-nek tehetik fel, a https://nekszt.hu oldalon található elérhetőségeken
11 Eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében AK az árbevétel összegét az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra
12 AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges