Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13424/2020
CPV Kód:50421000-2
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98., Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkoradiológiai Klinika
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csepregi Judit
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000551652020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000551652020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-860_Lineáris gyorsítók szervizelése
Hivatkozási szám: EKR000551652020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-860_Vállalkozási szerződés lineáris gyorsítók szerviz tevékenységének (javítás, karbantartás) ellátására, alkatrész-biztosítással együtt
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-860_Lineáris gyorsítók szervizelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98., Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkoradiológiai Klinika
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés lineáris gyorsítók szerviz tevékenységének (javítás, karbantartás) ellátására, alkatrész-biztosítással együtt
Teljeskörű szervízzel lefedett elemek:
LINAC III.: ELEKTA Synergy lineáris gyorsító
— Agility fej
— Precise table – kezelőasztal
— ELEKTA iviewGT portal imaging / workstation R.3.4
— MRT 4141 zárt rendszerű vízhűtő
— CBCT+ flat panel
— CBCT image Server
— HexaPodEvo – asztallap
— HexaPod robotikus asztal
LINAC IV.: ELEKTA VersaHD lineáris gyorsító
— Agility fej
— Precise table – kezelőasztal
— HexaPodEvo – asztallap
— ELEKTA iviewGT portal imaging / workstation R.3.4
— MRT 4141 zárt rendszerű vízhűtő
— CBCT+ flat panel
— CBCT image Server
— HexaPod robotikus asztal
MOSAIQ: Record and Verify rendszer (Linac I-IV)
— 2 db Mosaiq server,
— 1 db DICOM namer,
— 2 db Sequencer,
— 15 db Kliens PC
— 1 db MOSAIQ Data Directory server
— Szünetmentes tápegység
Általános követelmények:
Nyertes ajánlattevő köteles a szolgáltatásokat (teljes körű szerviz tevékenységet) megfelelő gondossággal nyújtani.
- karbantartás: éves és ¼ éves karbantartás, a szolgáltatás időszaka alatt a gyártó aktuálisan érvényben lévő karbantartási útmutatója alapján
A tervezett megelőző karbantartások gyári tematika szerint (Karbantartás gyakorisága: ¼ év) rendes munkaidőn belül, az Ajánlatkérő által javasolt és a nyertes ajánlattevővel egyeztetett ütemterv szerint történnek.
- javítás: tervszerű és egyedileg felmerülő javítás
egyedileg felmerülő javítás: előre nem jelzett javítási igény esetén, korlátlan számban tervszerű javítás: előre jelzett javítási igény esetén, korlátlan számban
A teljeskörű szervízzel ellátott berendezések esetében a javítás magában foglalja a tartalék alkatrészek, beleértve a nagy értékű, vákuumtechnikai és képalkotó alkatrészeket is, a helyszíni szemlék és munkavégzés, biztosítását a szerződés időtartama alatt.
A Vállalkozó köteles biztosítani az éves munkaidő 97 %-ában a Linac III-IV üzembiztos működését.
A részletes szakmai követelményeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a következő okok miatt nem biztosítja a részajánlattételt: A jelen szerződésbe foglalt lineáris gyorsítók egy funkcionális egységet képeznek a szerződésben foglalt további tételekkel (képalkotáshoz használt panelek, HexaPOD rendszer, MOSAIQ). Részajánlat tétel esetében fennállna a veszélye annak, hogy a betegellátás folytonossága sérül az egyes szerződő felek alkatrész ellátottsága függvényében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A helyszíni javítás nyertes ajánlattevő értesítésétől számított megkezdése (óra) munkanapokon 8:00-17:00 óra időintervallumban (3 óra – max. 6 óra)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK a szerz. határozott idejének letelte előtt egy hónappal egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerz. időtartamát a szerz. 30 hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontjára. Folytatás a jelen felhívás VI.4.3) pontjában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkezdő bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alk. megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az alkalmasság körében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlattevőknek az α (alfa) pontot szükséges kitölteniük. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (3) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évből a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését, az ismertetett szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő,az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5) bek. alapján ha a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az alkalmasság körében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlattevőknek az α (alfa) pontot szükséges kitölteniük. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT csatolja a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Az okleveles klinikai sugárfizikus vagy villamosmérnök végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évben összesen legalább 1 db lineáris gyorsító javítására és/vagy karbantartására és/vagy szervízelésére vonatkozó referenciával.
M.2.) ha nem rendelkezik legalább 1 fő okleveles klinikai sugárfizikus vagy azzal egyenértékűnek minősülő 1 fő villamosmérnöki diplomával rendelkező szakemberrel.
A fenti M.1.) és M.2.) feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. Nyertes AT teljesítési igazolás alapján havonta jogosult számlát kiállítani. A számla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt.135.§(1),(5),(6) bek-eiben, a 2013:V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bek-eiben, a 1997:LXXXIII. tv. 9/A. § -ára és a Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel. Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme forint.
Késedelmi kötbér: mértéke 3 %/nap, órákban meghatározott határidő esetén 0,125%/óra,alapja a késedelemmel érintett vállalkozói díj. Maximuma 60 egybefüggő óra vagy 10 egybefüggő nap.
Meghiúsulási kötbér: mértéke 2 havi nettó vállalkozói díj összegének 30 %-a.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2. Nyertes AT-nek szerződéses feltételként rendelkeznie és csatolnia kell az orvos és/v. kórháztechnikai és/v. kórháztechnológiai eszközök javítására és/v. karbantartására von. MSZ EN ISO 9001 v. azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerének-bármely nemzeti rendszerben akkreditált-tanúsító által kiállított igazolásának másolati példányát v. a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását.
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
4. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdései vonatkozásában.
6. AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
7. A Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az AT feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.
8. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el
9. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a alapján
10. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
11. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (5) bek-re.
12.Ajánlati biztosíték nem került előírásra.
13.Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§ szerint kell eljárni. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles.
14. AK a felhívás IV.2.6. pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért.
15. FAKSZ: Dr. Csepregi Judit, Lajstromszám: 01020
16. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Folytatás a jelen felhívás VI.4.3) pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
A jelen felhívás II.2.7) pontjának folytatása: A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a szolgáltatást biztosítania. Az opciós időszak alatt nyertes ajánlattevő az alapszerződés szerinti havidíjra jogosult.
A jelen felhívás VI.3. pontjának folytatása:
17. Az ajánlatok értékelése
Adható pontszám alsó (0) és felső határa (10) minden részszempont esetében azonos.
Az 1. részszempont (A helyszíni javítás nyertes ajánlattevő értesítésétől számított megkezdése) esetében a pontszámok kiszámítása fordított arányosítás módszerével történik.
A nettó ajánlati ár esetében a pontszámok kiszámítása fordított arányosítás módszerével történik.
Amennyiben az egyes részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. Az egyes részszempontokra kapott pontszámokat Ajánlatkérő szorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott pontszámokat összegzi. A legtöbb pontot elért ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák