Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13469/2020
CPV Kód:79611000-0
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61885794
Postai cím: Nagy Imre Tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hornyák Valéria
Telefon: +36 82505504
E-mail: foglalkoztatas@somogy.gov.hu
Fax: +36 82505550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000737692020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000737692020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Munkavállalói megismerési modell kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000737692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Munkavállalói megismerési modell kialakítása
Az I. résztevékenységben 1 db módszertani útmutató és 1 db interjú vezérfonal összeállítása,
II. résztevékenység esetében pedig 15 fő munkavállaló és 5 fő munkáltató bevonásával elvégzett felmérés teljes körű dokumentációja (min. 20 db interjú hanganyag és annak kivonata, 1 db jelentés a felmérés eredményéről, valamint egy korrektúrázott módszertani útmutató, ami a szükséges módosításokat tartalmazza.)
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A tervezett munkavállalói megismerési modell kialakítása tárgyú beszerzési megvalósítása megoldhatatlan több, egymástól független gazdasági szereplő bevonásával, tekintettel a beszerzés oszthatatlanságára, a szoros együttműködés nélkülözhetetlenségére. A szolgáltatás során annak műszaki-szakmai sajátossága okán nem lehetséges olyan önálló feladatcsoportok meghatározása, amelyeknek a külön részajánlatként történő végrehajtása önállóan, a többi feladattól függetlenül szakmailag lehetséges, illetve amelyeknek a külön részajánlatként történő végrehajtása műszakilag értelmezhető, értékelhető és az Ajánlatkérő számára műszaki és gazdasági értékkel rendelkező eredményre vezetne.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Munkavállalói megismerési modell kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az I. résztevékenységben 1 db módszertani útmutató és 1 db interjú vezérfonal összeállítása,
II. résztevékenység esetében pedig 15 fő munkavállaló és 5 fő munkáltató bevonásával elvégzett felmérés teljes körű dokumentációja (min. 20 db interjú hanganyag és annak kivonata, 1 db jelentés a felmérés eredményéről, valamint egy korrektúrázott módszertani útmutató, ami a szükséges módosításokat tartalmazza.
Jelen beszerzés egy munkavállalói megismerési modell kialakítására irányul a továbbiakban részletezettek szerint.
Nyertes Ajánlattevő feladata: A foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódó munkavállalói megismerési modell kidolgozása, aminek alkalmazásával felmérhetők a paktum működési területén található munkavállalók kompetenciái és szakképzettsége, továbbá érdeklődési köre. A munkavállalói megismerési modell alapja egy munkáltatói adatgyűjtés is, melynek célja összehangolni a munkáltatói és munkavállalói igényeket, valamint a munkavállalói megismerési modell módszertanának megalapozása. Ezen beszerzés így hosszú távon járul hozzá a paktum működési területén működő sikeres munkaerő közvetítő rendszer kialakításához.
A munkavállalói megismerési modell kialakítása során a munkavállalók felmérésének teljes módszertana kerül kidolgozásra, amely alkalmas a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztési irányvonalaival kapcsolatos javaslatok megalapozására. A tevékenység megvalósítása során kidolgozott módszertan és a pilot program megvalósításának szakmai eredménye átadásra és felhasználásra kerül a munkaerő-piaci közvetítő rendszer kialakítása és működtetése c. résztevékenység végrehajtása során.
A tevékenység az alábbi részfeladatok ellátásával történik:
I. A munkavállalói megismerési modell módszertanának kidolgozása. A tevékenység elvégzése során a munkavállalók folyamatos igényfelmérésére alkalmas teljes módszertani dokumentáció készül el, beleértve a munkavállalói interjúk javasolt vezérfonalát és annak felvételéhez és kiértékeléséhez kapcsolódó módszertani útmutatóját is.
II. Pilot program keretében a kidolgozott módszertan alapján munkavállalói felmérés készítésére kerül sor 15 fő célcsoporttaggal, akik személye előzetesen, Ajánlatkérővel egyeztetettek, továbbá 5 db, a paktum működési területén tevékenységet végző munkáltatóval, amely munkáltatók körét szintén egyeztetni köteles szolgáltatás végző Ajánlatadóval. A pilot program eredményei visszacsatolásra kerülnek a kidolgozott módszertani dokumentációba is.
Produktumok:
• Az I. résztevékenység esetében elvárt produktumok:
o 1 db munkavállalói igények megismerésére alkalmas interjú vezérfonal összeállítása
o 1 db munkavállalói interjú felvételéhez, rögzítéséhez és kiértékeléséhez kapcsolódó módszertani útmutató összeállítása (min. 1 szerzői ív)
• A II. résztevékenység esetében 15 fő munkavállaló és 5 db munkáltató, akiket Ajánlatkérővel egyeztetett szolgáltatást végző, esetében elvégzett felmérés teljeskörű dokumentációja,
o 20 db interjú hanganyagai
o 20 db interjú kivonatai
o A pilot felmérés eredményeiről készült 1 db jelentés minimum 0,5 szerzői ív terjedelemben
o A pilot alapján a szükséges módosításokat tartalmazó, előző pontban részletezett felülvizsgált módszertani dokumentáció átadása (korrektúra verzióban)
A teljesítés határideje:
Az I. résztevékenység elvégzésének végső határideje: szerződéskötéstől számított 3 hónap.
A II. résztevékenység elvégzésének végső határideje: szerződéskötéstől számított 9 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember hány db munkavállalói megismerési modell kialakítása projektben vett részt (min.: 0 db, max: 4 db)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár nettó HUF / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001
II.2.13) További információ
A II.2.5) pontban a 2. értékelési szempont kapcsán megajánlható legkedvezőtlenebb érték a „0”.
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: 1. részszempont: nettó ajánlati ár vonatkozásában fordított arányosítás, 2. részszempont: vonatkozásában egyenes arányosítás Pontozás 0-100.

Az értékelési szempontra megajánlott szakember személye lehet azonos az előírt alkalmassági követelményre való megfelelés igazolására bemutatott szakember személyével, ez esetben az értékelésre bemutatott projektek időtartama nem eshet az alkalmassági követelményre való megfelelés vonatkozásában bemutatott időtartamra (végzettség megszerzése, 36 hónap szakmai tapasztalat).
Ajánlattevő értékelési szempontra az alkalmassági követelményre bemutatott szakembertől eltérő személyt is megajánlhat értékelésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § is irányadó.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a), valamint a Kbt. 114./A. § -ban foglaltak irányadók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.A Kbt. 114./A §-ban foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az igazolásokat benyújtania 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 21.§ a (3) bekezdés b) pontja szerint ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásának körében meg kell adnia azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségét vagy képzettségét, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
M.2.A Kbt. 114./A §-ban foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az igazolásokat benyújtania a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év a közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb szolgáltatásairól.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból ki kell derülnie egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés. A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármelymás szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy másformában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a szakmai tapasztalat (referencia) követelmény teljesítésének igazolására ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania, valamint tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti meghatalmazást.
Alkalmasság igazolása:
M.1. Az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolása érdekében az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésének, szakmai tapasztalatának ismertetésével és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának, valamint végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolati példányának csatolásával. [Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b)]
A szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát olyan részletességgel kell bemutatni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni szükséges a szakemberek ismertetésére vonatkozó nyilatkozatot (EKR űrlap), valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
M.2. Az alkalmassági követelmény teljesítésének igazolása érdekében az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtani a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 23. §. alapján a 22.§ (1)-(2) bekezdés szerinti igazolást vagy nyilatkozatot. A dokumentumnak (referenciaigazolás, referencianyilatkozat) ki kell térnie legalább a teljesítés idejére (kezdés és befejezés, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezésére (székhely, kapcsolattartó neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe), a szolgáltatás tárgyára, saját teljesítés mértékére, a szolgáltatás tárgyára, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú szociológus vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közszféra és/vagy magánfejlesztési projekt területén.
M.2. Legalább 1 db 3 évnél (36 hónapnál) nem régebbi foglalkoztatási partnerség kialakítására vonatkozó pályázat előkészítése és/vagy paktumszervezet létrehozására és/vagy működési kézikönyve kialakítására és/vagy foglalkoztatási partnerség tapasztalatainak összegyűjtésére, módszertani javaslatok kialakítására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződés teljesítésével kapcsolatban megállapított bármely határidővel késedelembe esik. A késedelmi kötbér mértéke az adott teljesítési határidő esetén az elmulasztott határidőt követő naptól számítva naptári naponta az adott teljesítés nettó ellenértékének 1 %-a. A teljesítés késedelme tekintetében minden megkezdett nap egész napnak tekintendő. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult az adott szerződéstől elállni, mely okán Ajánlattevő a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (megbízási díj) 20%-a.
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a megbízási díjat a résztevékenységek elvégzésének végső határidejét követően kiadott teljesítésigazolás alapján kiadott számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Késedelmes fizetés: késedelmi kamat Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint.
A finanszírozás jellege: utófinanszírozás az alábbiak szerint: A megbízási díj 100 %-TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 projektből kerül finanszírozásra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § -a és a Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Értékelés módszere: 1. részszempont: nettó ajánlati ár vonatkozásában fordított arányosítás, 2. részszempont: vonatkozásában egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
6. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).
7. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
8. FAKSZ: Bartalis Irén, lajstromszám: 00778
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
10. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
11. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
12. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M.1., M.2.).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges