Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13473/2020
CPV Kód:09120000-6
Ajánlatkérő:Hatvan Város Önkormányzata Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda
Teljesítés helye:3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44., 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70214820
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542305
E-mail: palyazat@hatvan.hu
Fax: +36 37345455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39175395
Postai cím: Balassi Bálint út 44.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pető Lászlóné
Telefon: +36 37341838
E-mail: brunszvik60@gmail.com
Fax: +36 37345455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Hatvan Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686932020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000686932020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gáz energia beszerzése (2020/2021)
Hivatkozási szám: EKR000686932020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Földgáz energia szállítása a Hatvan Város Önkormányzata által képviselt intézmények részére a 20-100 m3/h közötti lekötött teljesítménnyel rendelkező fogyasztási helyekre 2020.10.01. (6:00 CET) - 2021.10.01 (6:00 CET) közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, amely során megállapította, hogy a részajánlat-tétel nem lenne gazdaságilag észszerű, mivel a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gáz energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.,
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2020.10.01. (6:00 CET) - 2021.10.01. (6:00 CET) időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 28.300 m3 szabványos minőségű földgáz beszerzése.
A megadott mennyiség a korábbi időszak átlagos fogyasztása alapján került meghatározásra, az ajánlatkérő a tényleges felhasználás során a megadott mennyiségtől + 25 % mértékben eltérhet (mennyiségi toleranciasáv, melyen belül a nyertes ajánlattevő szankciót nem alkalmazhat és az alapmennyiségre megadott egységárakkal egyező egységáron és változatlan feltételekkel köteles ezt a mennyiséget értékesíteni).
A fenti mennyiségi eltérés lehetősége akként értelmezendő, hogy azzal az ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt bármikor élhet, valamint jogosult a teljes mennyiségi eltérést az egyes teljesítési helyek tekintetében tetszőleges mértékben, illetve arányban igénybe venni.
A meghatározott mennyiséget az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15°C és 101325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3).
A Megrendelőt nem terheli havi mennyiségi toleranciasáv tartása, továbbá menetrendadási kötelezettség.
További információk az „Útmutató” elnevezésű dokumentumban szerepelnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő a tényleges felhasználás során a II.2.4. pontban megadott alapmennyiségtől + 25 % mértékben eltérhet (mennyiségi toleranciasáv, melyen belül a nyertes ajánlattevő szankciót nem alkalmazhat és az alapmennyiségre megadott egységárakkal egyező egységáron és változatlan feltételekkel köteles ezt a mennyiséget értékesíteni).
A mennyiségi eltérés lehetősége akként értelmezendő, hogy azzal az ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt bármikor élhet, valamint jogosult a teljes mennyiségi eltérést az egyes teljesítési helyek tekintetében tetszőleges mértékben, illetve arányban igénybe venni.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az ajánlattevőre, az alvállalkozóra és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelező kizáró okok: a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai közül bármelyik kizáró ok fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a fenti kizáró okok bármelyikének a hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és a Kbt. 114/A. § alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, illetve akkor is, ha az ajánlattevő nem kíván igénybe venni alvállalkozót és/vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás elindítását megelőzően kiállított nyilatkozatok/igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt adatok tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ennek ellenkező bizonyításig – a benyújtott nyilatkozatokban/igazolásokban foglalt adatok valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő a tárgyi eljárás során nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
Ennek indoka: a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak alapján alkalmassági követelmény előírása nem kötelező
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-át alkalmazza a jelen közbeszerzési eljárásban, ezért az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplőknek az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat az ajánlatuk részeként be kell nyújtaniuk.
M/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) jelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításának/szállításainak (Földgáz energia szállítása) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti ismertetése.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az M/1) alkalmassági követelmény igazolásával kapcsolatos előírások:
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint a nevezett alkalmassági feltételt a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (meg kell adni: név, székhely)
- a szállítás/referenciamunka tárgyát (olyan tartalommal, hogy az alapján az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen)
- a szállítás mennyiségét (olyan tartalommal, hogy az alapján az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen)
- a teljesítés idejét (meg kell adni: kezdési és befejezési dátum)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) vonatkozásában nem rendelkezik összesen min. 21.000 m3 földgáz energia szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az előírt alkalmassági feltétel teljesíthető egy vagy több referencia alapján is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Mértéke: 10.000.-Ft/fogyasztási hely, a földgázszolgáltatás megkezdésének a napjáig, minden késedelemmel érintett nap után (de az összes fogyasztási helyre viszonyítva legfeljebb 200.000.-Ft).
Hibás teljesítési kötbér:
Mértéke: a hibás teljesítéssel érintett fogyasztási hely havi fogyasztására eső nettó földgázdíj 5 %-a
Meghiúsulási kötbér:
Mértéke: a jelen felhívás II.2.4. pontjában rögzített alapmennyiséghez képest le nem szállított mennyiségű földgáz nettó árának a 10 %-a
Az ajánlatkérő által fizetendő kötbér:
- alulvételezés: a jelen felhívás II.2.4. pontjában rögzített alapmennyiséghez képest az át nem vett mennyiségű földgázra eső, a szerződésben rögzített nettó földgázdíjnak a 20 %-a
- felülvételezés: a jelen felhívás II.2.4. pontjában rögzített alapmennyiség + 25 %-hoz képest a többlet mennyiségű földgázra eső, a szerződésben rögzített nettó földgázdíjnak a 20 %-a.
A részletes szabályozás az "Útmutató" elnevezésű dokumentumban található meg.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás számításának alapja a jelen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban (Részletes ártáblázat) megjelölt ár.
A nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megjelölt ár a szerződés időtartama alatt fix ár, attól a nyertes ajánlattevő semmilyen jogcímen nem térhet el (kivétel: jogszabályváltozásból eredő kötelező módosítás).
Az ajánlatkérő/intézmény az ellenszolgáltatást (a rendszerhasználati fix díj kivételével) havonta utólag, a rendszerhasználati fix díj havi összegét (éves díj 1/12 részét) havonta előre, átutalással egyenlíti ki, a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint, a számlának az ajánlatkérő/intézmény általi kézhezvétele napjától számított 30 napon belül.
A részletes szabályozás az "Útmutató" elnevezésű dokumentumban található meg.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
Kbt. 135. §
Ptk. 6:130. §
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. július
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Az ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok között feltöltött egy „Útmutató” nevű dokumentumot, amelyben az ajánlat benyújtásához kapcsolódó részletes információkat közöl az ajánlattevőkkel.
2.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatkérő az ajánlat összeállítása során az EKR rendszerben megfelelően, hiánytalanul kitölti valamennyi, kitöltésre előírt nyilatkozatot (Elektronikus űrlapot), továbbá megfelelően, hiánytalanul kitöltve és aláírva benyújtja az „Útmutató” nevű dokumentumban szereplő, „Iratjegyzék” nevű fejezetben nevesített dokumentumot (a nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő az EKR-be külön is feltölti „Nyilatkozatminták” néven).
3.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérők és az ajánlattevők közötti kapcsolattartás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályozás szerint történik. Az ajánlattevők felelőssége, hogy a nevezett Korm. rendeletben foglalt előírásokat megismerjék és azt alkalmazzák, továbbá az EKR használata során az előírt szabályok szerint járjanak el. Az ajánlatkérő által az EKR-be feltöltött dokumentumok késedelmes letöltéséből/megnyitásából eredő kockázatot az ajánlattevők viselik.
4.) Az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok - kivéve a Részletes ártáblázat - esetében a fájlformátum esetében követelmény, hogy az ajánlattevő által feltöltött dokumentumoknak ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader programmal olvasható, .pdf kiterjesztésű formátumúnak kell lenniük.
A .pdf fájlformátumú dokumentumok tekintetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével (ha a hiánypótlásként benyújtott dokumentum a titkosítás miatt ismételten nem lesz olvasható, akkor azt olyan dokumentumnak tekinti, amelyet mintha nem nyújtottak volna be).
Az ajánlat részét képező Részletes ártáblázatot jelszó nélkül olvasható .pdf formátumban vagy Excel (.xls vagy .xlsx) formátumban (úgy, hogy az ajánlatkérő a benyújtott Részletes ártáblázat teljes tartalmát olvasható formátumban meg tudja nyitni és azon az ajánlattevő által tett ajánlati árakat egyértelműen meg tudja állapítani) kell benyújtani.
5.) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, akkor a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11-12. §-ai tartalmazzák.
6.) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott földgáz energia kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel, amely tényt az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal weboldalán közzétett adatokból ellenőrzi.
7.) Az eljárás tárgyalás nélküli.
8.) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdéseiben foglalt szabályok az irányadóak.
9.) Az ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.
10.) Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
11.) Mivel karakterkorlát miatt az összes releváns információ nem lehetséges a jelen felhívásban, ezért a felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Útmutatóban, a Kbt.-ben és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben foglalt előírások az irányadóak.
12.) Ha az EKR használata során technikai jellegű problémák merülnek fel, akkor azokkal kapcsolatban az EKR üzemeltetőjéhez kell fordulni, mert az ajánlatkérő az EKR-t érintő technikai problémák kezelését nem tudja elvégezni (Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu, telefonszáma: +36/1-465-8899).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges