Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13517/2020
CPV Kód:38636100-3
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.);Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.);Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás, kutatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Gothard Máté
Telefon: +36 306201236
E-mail: szabo.gothard.mate@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001486852019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001486852019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, kutatás, egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Lézertechnikai eszközök GINOP-2.3.3.-15-2016-00033
Hivatkozási szám: EKR001486852019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3.-15-2016-00033 számú pályázatának keretein belül megvalósított lézertechnikai eszközök beszerzése:
1. rész: 1db impulzusüzemű elektronágyú beszerzése a műszaki leírásban meghatározottak szerint
2. rész: 1db pumpálólézer és 1 db optikai parametrikus erősítő rendszer beszerzése a műszaki leírásban meghatározottak szerint
3. rész: 1db időtérben működő Thz spektrométer –TDTS beszerzése a műszaki leírásban meghatározottak szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Impulzusüzemű elektronágyú
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgya 1db impulzusüzemű elektronágyú adásvétele a Műszaki leírásban és az Adásvételi szerződéstervezetben részletesen rögzített feltételek szerint.
Minimálisan elvárt műszaki paraméterek:
- Elektron energia bizonytalanság: ≤ 50 eV
- Tápegység
- Lézerrel kiváltott fotoemissziót lehetővé tevő ablak
Ajánlatkérő elfogadja az eljárás tárgyával egyenértékű terméket is, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Kom. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
A szerződés tárgyát képező eszköz vonatkozásban feladat továbbá, az Ajánlatkérő által kijelölt személyek (2 fő) felhasználói szintű betanítása, amely 1 napos (max. 12. óra időtartamú) oktatást jelent.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Elektrongyorsításhoz minimálisan szükséges energia (min. 50 keV, max. 100 keV) 8
2 3. Legnagyobb energia esetén elérhető nyaláb áram (min. 800 μA, max. 1000 μA) 8
3 4. Gyorsító lehetséges elhelyezkedése a forrástól (min. 100 mm, max. 600 mm) 7
4 5. Forrás illeszthetősége a gyorsítóhoz (min. 0 mm - max. 0,6 mm) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3.-15-2016-00033
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a többi szempont esetében arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Pumpálólézer és optikai parametrikus erősítő
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgya 1db pumpálólézer és 1 db optikai parametrikus erősítő rendszer adásvétele a Műszaki leírásban és az Adásvételi szerződéstervezetben részletesen rögzített feltételek szerint.
Minimálisan elvárt műszaki paraméterek:
- OPA impulzus energia (mJ): 25 mJ ≤ EOPA
- OPA működési hullámhossz (nm): 1750 nm ≤ λ ≤ 2200 nm
- Ismétlési frekvencia (Hz): 50 Hz ≤ f
- Pumpáló impulzus energia (mJ): 200 mJ ≤ Epump
- Pumpáló impulzus hossza (fs): 400 fs ≤ τpump ≤ 1000 fs
Ajánlatkérő elfogadja az eljárás tárgyával egyenértékű terméket is, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Kom. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
A szerződés tárgyát képező eszköz vonatkozásban feladat továbbá, az Ajánlatkérő által kijelölt személyek (2 fő) felhasználói szintű betanítása, amely 1 napos (max. 12. óra időtartamú) oktatást jelent.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. OPA impulzus energia (min. 25- max. 50 mJ) 10
2 3. Ismétlési frekvencia (min. 50- max. 1000 Hz)  10
3 4. Pumpáló impulzus energia (min. 200- max. 500 mJ) 10
4 5. Pumpáló impulzus hossza (min. 400- max. 1000 fs) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3.-15-2016-00033
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. és 5. részszempont esetén fordított arányosítás, a többi szempont esetében egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Időtérben működő Thz spektrométer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgya 1db időtérben működő Thz spektrométer adásvétele a Műszaki leírásban és az Adásvételi szerződéstervezetben részletesen rögzített feltételek szerint.
Minimálisan elvárt műszaki paraméterek:
- Spektrális sávszélesség: 0.1 - 4 THz
- Dinamikus tartomány gyors mérésnél: > 60 dB
- Gyors mérést lehetővé tevő késleltető megléte (például voice coil)
- mechanikus késleltető egység: hangtekercs
- Tükrös leképező elemek, pozicionálók a THz-es nyalábhoz
- használható terahertzes tér >30 cm
- Összeépített mintatartó transzmissziós méréshez, ami azért változtatható a felhasználói igényeknek megfelelően.
- Izolálható terahertzes tér a vízgőz abszorpciójának kiküszöböléséhez
- Vezérlő és adatkiértékelő szoftver
- Vezérlő számítógép
- Helyszíni telepítés
- Oktatás (1 nap, 2 fő)
Ajánlatkérő elfogadja az eljárás tárgyával egyenértékű terméket is, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Kom. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Dinamikus tartomány gyors mérésnél (min. 60 dB – max. 130 dB) 10
2 3. Elérhető maximális dinamikus tartomány (min. 95 dB; max 130 dB) 10
3 4. Legmagasabb mérhető THz-es frekvencia (min. 4 Thz; max. 7 THz) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3.-15-2016-00033
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a többi szempont esetében arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész tekintetében irányadó feltételek.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Valamennyi ajánlati rész tekintetében irányadó feltételek.
1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Rendelet 2-8. §-ának megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát (EKR űrlap). A meghatalmazott közös ajánlattevő külön-külön EEKD-t köteles benyújtani mindegyik közös ajánlattevő vonatkozásában. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap).
A Rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az ajánlatban erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges (EKR űrlap).
A Rendelet 1. § (8) bekezdése kimondja, hogy részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
2) Utólagos igazolás: A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8.§, 10.§, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint (EKR űrlap).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint (EKR űrlap).
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is.
Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes igazolása: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum [továbbiakban: EEKD] benyújtásával. Ajánlatkérő az előzetes igazolás tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplő szorítkozhat az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltésére anélkül, hogy az EEKD IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 65. § (7) bek. alapján. Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdései.
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak bemutatásával.
A referencia tartalmi elemei:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,
- a szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), melynek keretében ismertetni kell az ellenszolgáltatás nettó összegét (HUF),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három évben befejezett, de legalább hat éven belül megkezdett összesen legalább egy olyan referenciával, amely az alábbi eszközök adásvételét igazolja:
1. rész tekintetében: összességében legalább nettó 25 millió forintot elérő értékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített impulzusüzemű elektronágyú(k) szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
2. rész tekintetében: összességében legalább nettó 200 millió forint értékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített pumpáló lézer és/vagy optikai parametrikus erősítő rendszer szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
3. rész tekintetében: összeségében legalább nettó 25 millió forintot elérő értékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített infravörös vagy THz-es tartománybanműködő spektorméter eszköz szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Ajánlattevő egy referenciát valamennyi rész esetében bemutathat. Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő a legmagasabb referenciakövetelménynek való megfelelés.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2)bek., ill. a 272/2014. (IX.5.) Korm. rend-ben foglaltak szerint - 30 napon belül banki átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bek. irányadó. A vételár 100,000000 %-ban a GINOP-2.3.3-15-2016-00033 azonosítójú pályázatból, utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre. Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. Jótállás: a sikeres átadás-átvételtől számított 12 hónap teljeskörű jótállás valamennyi rész esetén. Késedelmi kötbér: alapja az eszköz teljes nettó vételára, mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér: mértéke az Eszköz teljes nettó vételárának 30 %-a. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (1)-(3) bekezdése szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.
3. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását egyik rész vonatozásában sem.
4. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)–(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.
5. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg: III.1.3. M1. pont
6. Az Ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. § (8)-(9)
7. Az ajánlatban be kell nyújtani:
— a Kbt. 66. § (2) szerinti felolvasólap (EKR űrlap),
— a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),
— a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),
— az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EKR űrlap)
—a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbírósághoz megküldött igazolását a beérkezésről (egyedileg benyújtandó dokumentum);
— közös ajánlattétel esetén az együttműködésről szóló megállapodást, a közös ajánlattevők nyilatkozatát a Kbt. 35.§ (2),(2a), (6) bek. szerint egyedileg benyújtandó dokumentum).
— cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta a Ctv. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, adott esetben meghatalmazás.
A csatolandó dokumentumok teljes körét a közbeszerzési dokumentáció iratjegyzéke tartalmazza.
8. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglaltakra.
9. Az ajánlati kötöttség VI.2.6) pontban megjelölt 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
10. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11. FAKSZ: Kiss Adrienn (00883), dr. Szabó-Gothard Máté (00952)
12. Az ajánlatban részenként meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
FOLYTATÁS A VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.
FOLYTATÁS A VI.3. pontból: 13. Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki leírásnak megfelelő részletezettséggel elkészített szakmai ajánlatot, a szállított termékek paraméterei vonatkozásában. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell továbbá a megajánlott termékekre vonatkozó, gyártó által kiadott hivatalos termékleírást vagy termékprospektust is. Amennyiben Ajánlattevő nyilatkozata, illetve a gyártó által kiadott hivatalos termékleírás vagy termékprospektus között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a termékleírást/termékprospektust tekinti irányadónak. A műszaki ajánlatot olyan részletezettséggel kell megadni, amelyből egyértelműen megállapíthatók a műszaki leírásban szereplő alapkövetelmények és minimumfeltételek. A műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a gyártót, a konkrét típust, valamint a termék származási helyét. 14. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a fedezet Európai Uniós forrásból, projekten belüli átcsoportosításból, központi költségvetési forrásból vagy saját forrásból Ajánlatkérő rendelkezésére áll. 15. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák