Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13567/2020
CPV Kód:50232100-1
Ajánlatkérő:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dunaújváros
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53097541
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beéry Réka
Telefon: +36 25544125
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25403586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://dunaujvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000729712020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000729712020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Dunaújváros - közvilágítás elemeinek karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000729712020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékokkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő közvilágítás passzív elemeinek javítása, karbantartása, Dunaújváros Dísz- és térvilágítási lámpatestek aktív- és passzív elemeinek javítása, karbantartása.
Karbantartás: Állagmegóvást, hibamegelőzést segítő munkálatok elvégzése a gyártók által megadott utasítások alapján.
Javítás: Meghibásodott részek üzemképessé tétele.
Javítás során az eredeti fényforrás fényerejével, típusával megegyező fényforrást köteles nyertes ajánlattevő beszerelni. Amennyiben az aktív elem javítása nem lehetséges, mert a meghibásodott alkatrészek nem elérhetőek közforgalomban, a beépítésre szánt alkatrész az eredetivel megegyező fényerővel és színhőmérséklettel kell, hogy rendelkezzen.
Csere: Javíthatatlan módon meghibásodott részek kiváltása működőképes részre.
Az indukciós lámpatestek esetén a javítás a megrendelővel történő egyeztetést követően kell, hogy történjen.
A szerződés tárgyát képező dísz- és térvilágítási létesítmények a következők:
- 1848-as emlékmű
- Evangélikus templom
- Római katolikus templom
- Kossuth- Széchenyi szobor
- 1956-os emlékmű
- Kohász szobor
- Köztársaság u. 4-6 átjáró
- Köztársaság u. 8-10 átjáró
- Derkovits Gyula u. 8-10 átjáró
- Derkovits Gyula u. 12-14 átjáró
- Liszt Ferenc kert átjáró
- Erkel Ferenc kert átjáró
- Bocskai udvar átjáró
- Gagarin tér átjáró
- Petőfi liget 5. sz. átjáró
- Dr. Molnár László Park
- Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola díszpark
- Október 23 téri sportpálya térvilágítás
- Domanovszky Endre téri sportpálya térvilágítás
- Fáy András utcai sportpálya térvilágítás
Az Önkormányzati tulajdonú passzív elemek a következők:
- Vasmű út - Aranyvölgyi út körforgó + parkoló
- Városháza téri revitalizáció során létesített közvilágítási hálózat: Városháza tér, Október 23. tér
- „Zöld város” projekt során telepített közvilágítási hálózat: Vasmű út sétány, Felső Duna-parti sétány
- Római városrészi rehabilitáció során létesített közvilágítási hálózat: Váci Mihály u., Domanovszky Endre tér, Fáy András u. sportpálya
- Bástya u. melletti sétány, lépcső az Aranyvölgyi út felé
- Széchenyi István park
- 6-os számú főút - Dózsa György út körforgó + leágazásai (Kandó Kálmán tér)
- Öreghegy (sétány)
- Tavasz u. 2-24 mögötti sétány
- Alsó Duna-parti sétány
- Patak köz
- Ezüstfenyő utca
- Sárkány köz lépcsősor
- Hold utca mögötti sétány
- Kossuth Lajos utca- Babits Mihály utca közötti park
- Gábor Áron utcai parkoló
- Szórád Márton út 15-17 közötti járda
- Szórád Márton út Járási Hivatal melletti parkoló
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve ésszerűtlen lenne, tekintettel arra, hogy a közvilágítási rendszer egy egységes rendszert képez, melyet részekre bontani nem lehet.
Ld. Közbeszerzési dokumentumok. 2. KÖTET 5. pont.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Dunaújváros - közvilágítás elemeinek karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aktív elemeknek minősülnek – ha 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 40.pont a.) bekezdés másként nem rendelkezik: lámpatestek, lámpakarok, lámpatestek bekötővezetékei (csatlakozó vezeték), lámpatestek külső nullázó vezetékei, kötőelemek, fényforrások és túláramvédelmi elemek.
Passzív elemeknek minősülnek – ha 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 40.pont a.) bekezdésmásként nem rendelkezik: aktív közvilágítási elemnek nem minősülő közvilágítási elemek, így különösen a mögöttes hálózat (tartozékaival együtt), hangfrekvenciás vezérlő fő- és alközpontok, közvilágítási kapcsoló és vezérlőberendezések, fogyasztásmérő berendezés, elosztó biztosító szekrények, tartószerkezetek, kandeláberek, kapcsolószál, földelő hálózat és rendszer elemei.
Nyertes ajánlattevő feladata az alábbi lámpatestek karbantartása, javítása, szükség esetén cseréje:
Lámpatípus megnevezése Mennyiség (db)
kompakt 2x11 W 868
kompakt 1x36 W 1.443
nátrium 70 W 479
nátrium 100 W 122
nátrium 150 W 38
nátrium 250W 6
MT-LD004-A-200W; névleges teljesítmény: 200W, 3,8kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 210W, 3,99kW – Indukciós elven működő lámpatest 19
MT-BDD-WSD-009-120W; névleges teljesítmény: 120W, 16,08kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 125W, 16,75kW – Indukciós elven működő lámpatest 134
MT-BDD-WSD-009-80W; névleges teljesítmény: 80W, 67,76kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 84W, 71,15kW – Indukciós elven működő lámpatest 847
MT-LD006-A-60W; névleges teljesítmény: 60W, 36,12kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 63W, 37,93kW – Indukciós elven működő lámpatest 602
MT-LD006-A-40W; névleges teljesítmény: 40W, 7,92kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 42W, 8,32kW – Indukciós elven működő lámpatest 198
DISANO 1204 Clima 100W E27 fémhalogén, vandálbiztos polikarbonát búrás grafit színű lámpafej 58
Schréder TECEO 1 27W– LED elven működő lámpatest 2
Schréder TECEO 1 38W– LED elven működő lámpatest 3
Schréder TECEO 2 44W– LED elven működő lámpatest 1
Schréder TECEO 1 51W– LED elven működő lámpatest 1
Schréder TECEO 1 62W– LED elven működő lámpatest 11
Schréder TECEO 2 71W– LED elven működő lámpatest 3
Schréder TECEO 2 78W– LED elven működő lámpatest 1
Schréder TECEO 1 91W– LED elven működő lámpatest 6
Schréder TECEO 2 87W– LED elven működő lámpatest 4
Schréder TECEO 2 99W– LED elven működő lámpatest 1
Schréder TECEO 2 122W– LED elven működő lámpatest 1
Schréder TECEO 2 123W– LED elven működő lámpatest 1
Schréder TECEO 2 162W– LED elven működő lámpatest 1
Philips TownGuide BDP001 ECO 20/840 DS PCC GR 62PO 103
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Belterületi elsőrendű főút megvilágítására szolgáló lámpatestek esetén hibaelhárítási idő (minimum 24 óra, maximum 36 óra) 10
2 3. Egyéb lámpatestek hibaelhárítási ideje (minimum 24 óra, maximum 48 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozói díj/hónap (nettó HUF/hó) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával egy alkalommal, a nyertes ajánlattevő teljesítési időszakát további, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja a mennyiségi adatok, valamint az ellenszolgáltatás összegének változatlanul hagyása mellett (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont).
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel hiánypótlásra. Irányadó még a 114/A. § (2) – (6) bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A nyilatkozatokkal, igazolásokkal kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a), és a Kr. 1. § (7) – (8) bekezdéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Irányadó még a 114/A. § (2) – (6) bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés.
M1. Ajánlattevő ismertesse a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) jelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtásait a Kr. 23. §-ban meghatározott formában igazolva.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződő (referenciát adó) partner nevét, székhelyét,
— a teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),
— a szolgáltatás tárgyának és mennyiségének rövid ismertetését (minimális tartalomként fel kell tüntetni az alkalmasság minimumkövetelményeiben elvárt adatot)
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően történt-e,
— nyilatkozatot a saját teljesítés %-os arányáról.
A Kr. 21. § (1a) bek a) pontja alapján, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett 3 év (36 hónap), de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A Kr. 21/A. § irányadó.
M2. Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (a továbbiakban önéletrajz);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Ajánlattevő ajánlata részként nem köteles benyújtani az önéletrajzot és végzettséget igazoló dokumentumot, amennyiben az alkalmasság követelményre bemutatott szakember rendelkezik a megfelelő jogosultsággal és szerepel az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban, és erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik.
Amennyiben az alkalmassági követelményre bemutatott szakember rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, azonban nem szerepel az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
M3. A Kr. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevő összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki felszereltség, nyilvántartási szám megjelölésével) mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközét, berendezését illetőleg a műszaki felszereltségét, továbbá csatolja az érvényes forgalmi engedély másolati példányát teljes terjedelmében. A felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát az ajánlatban igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási számot kell feltüntetni, bérlet, lízing esetén a szerződés, vagy kötelező erejű szándéknyilatkozat mellett a bérelt eszköz tekintetében is csatolni szükséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti tárgyi eszköz kartont.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére és/vagy karbantartására vonatkozó referenciával, amelyben az üzemeltetett lámpatestek száma nem érte el az 1.200 db-ot. Ajánlattevő az alkalmassági feltételt legfeljebb 3 db szerződésből igazolhatja. Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül került megkezdésre.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembert: legalább 1 fő szakember, aki felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 2. rész 5. pontja szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik
Ajánlatkérő elfogad minden olyan képzési feltételnek megfelelő képzettséget és/vagy végzettséget, amit a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 2 rész 5. sorban nevesített szakterülethez/részszakterülethez kapcsolódó képzettségi feltételeknek, illetve gyakorlati idő előírásoknak megfelel.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló legalább 1 db, legalább 12,5 méter emelőmagasságú, legalább 300 kg teherbírású, kosaras gépjárművel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben azért a nyertes ajánlattevő felelős (Ptk. 6:186. §) – késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden megkezdett naptári napra 15.000 Ft/lámpatest/nap. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz köteles.
Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a teljesítési (bejárás megkezdése) időt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke 50.000 Ft naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 7 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, amely okán nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz köteles.
Meghiúsulási kötbér: Azon ok(ok)ból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős, a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Ajánlatkérő felé meghiúsulási kötbért megfizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes szerződéses időszakra vonatkozó nettó vállalkozó díjból fennmaradó, még ki nem fizetett nettó havi vállalkozói díjak összege, mértéke a kötbéralap 30%-a.
Jótállás: 12 hónap. Amennyiben az irányadó jogszabály ennél magasabb jótállási időtartamot határoz meg, abban az esetben a jogszabályban rögzített jótállási időtartam az irányadó.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. Az ellenszolgáltatás saját forrásból biztosított. AK előleget nem biztosít. Nyertes ajánlattevő havonta, a telj. ig. kézhez vételét követő 8 naptári napon belül jogosult számla kiállítására.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét, az adott tárgyhót követően teljesítésigazoással igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) – (2) rendelkezései alapján, azzal, hogy a számla kiegyenlítésének határideje a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott [6:155.§] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot és a külön jogszabályban (2016. évi IX. törvény) meghatározott költségátalányt fizet.
Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Módszer: 1. értékelési részszempont fordított arányosítás. 2 – 3. értékelési részszempont: arányosítás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD)
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatók: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK helyszíni bejárást tart Találkozó helye: DMJV Polgármesteri Hivatala bejárata előtt, 2400 Dunaújváros Városháza tér 1. Időpontja: 2020. augusztus 03. 10:00 óra
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
10. FAKSZ: Dr. Supák - Kalán Nikoletta, Lajstromszám 01145.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
13. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb AT-vel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
14. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 30.000.000 HUF/év, és 12.000.000,- HUF/káresemény értékű közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítással vagy meglévő közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítását jelen szerződésre ki kell terjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ajánlattevő köteles nyertessége esetén a felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjára megkötni és a biztosítási kötvényt vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentumot, vagy ezek másolati példányát Ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, vagy a biztosítási kötvénynek vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentumnak, vagy ezek másolati példányának benyújtása bármilyen okból kifolyólag elmarad, és nyertes ajánlattevő ésszerű határidőn belül nem menti ki magát, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
15. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell becsatolnia arról, hogy a szerződés teljesítése során cserére kerülő, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok befogadásáról és saját költségen történő, jogszabályoknak megfelelő kezeléséről.
16. Ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell csatolnia az E.ON tulajdonát képező hálózaton feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó jogosultságáról.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges