Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13593/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6775 KISZOMBOR, ÓBÉBAI U. 56. SZ, HRSZ: 888.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61039522
Postai cím: Hajógyár utca Hajógyári-sziget. 132. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soltész-Lipcsik Melinda
Telefon: +36 12090400
E-mail: lipcsik.melinda@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kiszombor, Rónay sírkert helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR000631002020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 6775 Kiszombor, Óbébai u. 56., hrsz.: 888 alatt álló műemléki védettségű Rónay sírkert épületegyüttes helyreállításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése az engedélyes és kiviteli tervek, hatósági határozat és végzés alapján.
A Rónay sírkert épületegyüttes elemei:
Az épületegyüttes leírása:
Kálvária kápolna: A sírkert legkorábbi építménye a kiszombori római katolikus Plébánián fellelhető „Historia domus” feljegyzése szerint 1873-ban épült, az akkori kornak megfelelő romantikus stílusjegyeket is hordozó historizáló stílusban. A kápolnát a századfordulón a keleti irányban kriptával bővítették. Feltehetőleg ekkor került a járható tetőzet kiépítésre, a három beton szerkezetű kálvária-kereszttel. Erre az időszakra tehető az épületet körbeölelő, a 18-19 században a kálváriákra jellemző, Krisztus szenvedéstörténetét megjelenítő, 14 elemből álló falazott szerkezetű stációk megépítése is.
Rónay sírkápolna: A centrális elrendezésű, 20 sírhelyet magába foglaló sírkápolnát a zombori Tornyos kastély birtokosa, Rónay Jenő építtette a családja számára az 1902-06 közötti időszakban, historizáló -neoromán stílusban.
Borzeczky-kripta: A Rónay család oldalági rokonsága építtette az 1930-as években, modern / art-deco stílusban.
Hasznos alapterületek:
• Kálvária kápolna, és kripta: 63,4 m2
• Rónay sírkápolna: 37,4 m2 (koporsótároló rekeszek nélkül)
• Borzecki kripta: 12,05 m2
• Összesen: 112,85 m2
Bruttó földszinti alapterületek:
• Kálvária kápolna, és kripta: 120,5m2
• Rónay sírkápolna: 90,4 m2
• Borzecki kripta: 29,9 m2
• Összesen: 240,8 m2
Telekterület: 5890 m2
Kerítéssel körbevett terület:2265m2
Az elvégzendő munkák részletezését a Kiviteli tervdokumentáció és az Árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Karakterkorlát miatt a II.2.4) pont folytatása:
A falazat kiszárításához a külső – belső vakolatok cseréje szükséges. Az épület előtt új, műkő bejárati előlépcső, az épület körül új az állagvédelmi járda készítendő. Újra elkészítendő a bádogfedés, és annak aljzata, felújítandók a nyílászárók, a belső díszítőfestés, és a bútorzat. Épületszerkezetek (Bontások, lábazat, szigetelés, falazatok, födémek, előlépcső, épületkörüli járda, tetőszerkezet, bádogozás, vakolatok, műkő munkálatok, padlóburkolatok, nyílászárók, üvegezés, díszítőfestés, keresztek, címer, falfülkék, berendezési tárgyak) KOPORSÓK: Az adott korra, és a Rónay családra jellemző temetkezési szokás szerint az itt eltemetett halottak földi maradványait díszes koporsókba fektették, és végső nyughelyül, üvegablakkal fedett falazott kripták szolgáltak. A halottak exhumálására 2017 júliusban került sor. A koporsókból kiemelt földi maradványokat a számozás sorrendjében exhum-ládákban helyezték el, amelyeket megőrzésre, a sírkert helyreállításának idejére a kübekházi ravatalozóba szállítottak el. A restaurátori szakvélemény alapján: A kálvária kápolna kripta részében található koporsók közül 3 db (3-,6-,7-es) restaurálható, A Rónay Jenő sírkápolnában 14 db (1,3,4,6,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20-as) koporsók állíthatók helyre. Két koporsó teljes rekonstrukcióra szorul ( a Rónay Jenő kápolnában számbavett 11-es, és a kálvária kápolnában 8. számmal jelzett Báró Vizeki Tallián Béla koporsója) Három db tönkrement, helyettük mai gyártmányú fém koporsót kell beszerezni, és az illető fülkében elhelyezni. A koporsó fülkék lezárását a párakiegyenlítődés, és a fülkék szellőztetése érdekében a fedő kereteket a befalazott szögvas fogadó kerethez, 5 mm vtg. távtartó gyűrűvel kell, zártanyás / szárnyas csavarozással kell rögzíteni. Vizeki Báró Tallián Béla felújított koporsóját, és földi maradványait a Kálvária kripta 2-es jelű, üresen maradt tároló fülkéjében kell elhelyezni. A nyugati kápolna teremben lévő boltozatos falfülkét - Tallián Béla korábbi nyughelyét - a ravatalozó térrel javasoljuk összenyitni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 251508944 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kiszombor, Rónay sírkert helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6775 KISZOMBOR, ÓBÉBAI U. 56. SZ, HRSZ: 888.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 6775 Kiszombor, Óbébai u. 56., hrsz.: 888 alatt álló műemléki védettségű Rónay sírkert épületegyüttes helyreállításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése az engedélyes és kiviteli tervek, hatósági határozat és végzés alapján.
A Rónay sírkert épületegyüttes elemei:
KERÍTÉSEK, ÉS STÁCIÓK: A Rónay sírkert kivett temetőként szerepel a tulajdoni lapon 5890 m2 telekterülettel, amelyből a kerítéssel határolt 2265 m-es alapterületen épültek különböző időszakokban az egyes sírépítmények és stációk.
Tervezett beavatkozás:
Kerítések: A szántó felöli, törtvonalú, kerítés, és kapu eredeti állapotában kerül helyreállításra. A szikkasztó árok mentén az eredeti magassággal készül új drótkerítés a vonatkozó tervek szerint. A falazott lábazat helyett alacsony növésű, időszakosan nyírt sövény kerül telepítésre a drótkerítés mindkét oldalán a kertész tervben részletezettek szerint.
Stációk: A kálvária kápolna köré épített stációkat, annak érdekében, hogy az együttes- liturgikus célzattal is - húsvéti körmenetkor használható legyen, az eredeti állapotnak kell helyreállítani. 6 stáció az eredeti helyén kerül felújításra, 4 áthelyezésre, 6 db pedig szintén a korabeli helyén kerül újra felépítésre, akápolna középpontja körül húzott körív mentén, a kitűzési helyszínrajz alapján. A helyreállított stáció fülkékben a keresztutat ábrázoló képzőművészeti alkotások - időtálló anyagból (pld.bronzból ) való elkészítése.
Kertészet, Víztelenítés, Épületszerkezetek (Bontások, alapozás, lábazat, szigetelés, falazatok, vakolatok, műkő munkálatok, acélszerkezetek)
KÁLVÁRIA KÁPOLNA: Az épületegyüttes legkorábbi, egyben legelhanyagoltabb állapotban levő épülete.
Tervezett beavatkozás:
A még romjaiban megmaradt épületrészek téglafalazatából kiolvasható üzenetek alapján a kálvária, és a hozzátartozó építészettörténeti értéket képviselő mellvédek, sarokbástyák, a lépcső, és a lábazat, valamint a belső terek, eredeti formájukban rekonstruálhatók.
A tervezett helyreállítás fő alapelve - a korhű bemutatáson túlmenően -, hogy az újra felépülő épületrészek stabilitása, és tartóssága az időjárásnak, és az igénybevételnek, a korábbinál jobban megfeleljen, és. jobban ellenálljon.
Ennek nyomán készül a keleti részen új vb. födém, a fölső épületrészt összefogó vasbeton koszorú, újvb. lépcső, és tartó falazat, valamint a tetőterasz mentén, vb. pillérekkel merevített, új falazott mellvéd.
A lábazati falak fokozottabb védelmére injektált talajnedvesség elleni szigetelés, és talajpára ellen padlószigetelés készül. A tetőteraszon lévő golgota keresztek új vb elemek, amelyek erősítő pillérekkel merevített lábazati falakba lesznek rögzítve, és befogva.
A tetőterasz új vízszigeteléssel, és járható kőlap burkolattal készül.
Korábban a kápolna szentélye befalazásra került, és temetkezési helyként szolgált. A koporsó áthelyezésével az elválasztó falazat, és az ablak kibontásra kerül, majd a kápolnában megtalált faoltárt visszahelyezve a szentélyrészt a kápolnatérrel összenyitjuk.
Épületszerkezetek (Bontások, alapozás, lábazat, vízszigetelés, falazatok, födémek, lépcsők, tetőterasz, épületkörüli járda, bádogozás, vakolatok, műkő munkálatok, padlóburkolatok, nyílászárók, üvegezés, koporsótároló fülkék, homlokzatképzés, díszítőfestés, táblák, keresztek, sírkövek, berendezési tárgyak)
RÓNAY JENŐ SÍRKÁPOLNA: A 20. század elején (1902-06 között) a kastély birtokosa, Rónay Jenő építtette családja számára. A centrális elrendezésű, neoromán stílusban épült eklektikus kápolna elhanyagolt állapota ellenére jórészt eredeti állapotban maradt fent. A központi ravatalozó teret két oldalról 10-10 falazott sírkamra határolja, a baldachinos bejárattal szemben lévő térbővületben, a kápolna apszisban fából készített miséző oltár kapott helyet.
Tervezett beavatkozás:
Az állagmegóvás, és a további épület károsodás megszüntetésére az alábbi beavatkozások szükségesek. A lábazat fölötti falazatot talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni. A beázások, és felnedvesedések következtében a külső és belső vakolatokat a kifagyások, és a felnedvesedés mértékéig le kell verni, majd új só tároló, felújító vakolatok alkalmazásával kell helyreállítani. A vakolatok leverése előtt a párkányokról, tagozatokról 1:1-es kihúzó mintasablont kell készíteni, a díszítőfestés mintázatát rögzíteni kell! A bádogozott tetőzet és deszka aljzat visszabontását követően lehet a takart bent lévő, és bent maradó ácsszerkezet állapotát meghatározni. A bejárat melletti, és a szentély fölötti homlokzati bádogozás mögött lévő falfelület, ill. aljzat állapotát a bontást követően lehet megállapítani, ill. annak ismeretében kell a bádogos felület végleges kialakítást tervezői művezetéssel pontosítani. A homlokzat csapó eső elleni védelmére, a nyeregtető alsó vonalát ereszcsatornával kell ellátni, a rizalitok mellett levezetett lefolyókkal. Az állagvédelem, valamint az élet, és vagyonbiztonság érdekében korabeli villámvédelmi rendszer felújítása szükséges. A belső térben a vakolatokon, és a díszítőfestésen túlmenően felújításra kerülnek a nyílászárók, a koporsótárolók, a bútorzat, valamint a terazzó burkolat. Az épület körüli járda a tervezett rétegrend szerint, az eredeti nm. téglák felhasználásával kerül átépítésre.
Épületszerkezetek (Bontások, lábazat, szigetelés, falazatok, boltozatok, előlépcső, épületkörüli járda, tetőszerkezet, bádogozás, vakolatok, műkő munkálatok, padlóburkolatok, nyílászárók, üvegezés, koporsótároló fülkék, homlokzatképzés, díszítőfestés, táblák, keresztek, sírkövek, falfülkék, berendezési tárgyak)
BORZECKI KRIPTA: A Rónay család egyik oldalági rokonsága a Borzecki család (Borzecki Sándor, Rónay János, és Karátson Emilia veje), leszármazottai építtették az 1930-as években, modernista / art-deco stílusban.A szigetelési szakvéleményben közölt adatok alapján szükséges a lábazati falak injektálása, a padlószigetelés, és a két szigetelés összedolgozása.
Karakter korlát miatt folyt. köv. a II.1.4) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati összár tart.keret nélkül Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a felhívás II.1.5) és II.2.7) pontjában rögzített teljesítés időtartama vonatkozásában nap alatt munkanapot ért.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kiszombor, Rónay sírkert helyreállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Internetcím(ek): (URL) www.ferroep.hu
Fax: +36 62553134
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 262223231
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 251508944
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri munkák, restaurátori munkák, kertészet, elektromos szerelés, MV-É-M FMV
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069206

Hivatalos név: Batki és Társa Építőiapari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46475352
Postai cím: Rókusi Körút 30.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13234885206

Hivatalos név: K-Bauwerk Építő és szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75055031
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Endre Utca 53.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22971005206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges