Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13603/2020
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Teljesítés helye:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Továbbiakban: EMET) székhelye 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. és telephelye 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Támogatáskezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70460892
Postai cím: Gyulai Pál Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szaplonczai Lajos
Telefon: +36 15502859
E-mail: lajos.szaplonczai@emet.gov.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emet.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000754312020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000754312020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Támogatáskezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Takarítási szolgáltatás beszerzés.
Hivatkozási szám: EKR000754312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő székhelye
Az EMET székhelyén takarítandó közös használatú terület 1817,34 nm2. Az irodák laminált parketta burkolatúak, a vizesblokkok, teakonyhák, folyósók hidegburkolattal és a lépcsőházak műkő burkolattal rendelkeznek.
Az épület mellett található 200 nm2 területen elhelyezkedő parkolóban időjárásnak megfelelően elvégzendők a feladatok. A helyiségben található járdák lesöprése, téli időszakban (november 15. – március 15.) síkosságmentesítése.
Az épületben található összes ablak külső- és belső ablakrészei belülre nyitható és létrával könnyen elérhető, ezért alpin munkára nincs szükség.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő telephelye
Az EMET telephelyén takarítandó közös használatú terület 3182,27 nm2. Az irodák parketta burkolatúak, a vizesblokkok, teakonyhák, folyósók és lépcsőházak műkő járólappal rendelkeznek.
A Támogatáskezelő telephelyén egy teher és egy személyszállító lift található, amelyek takarítása szintén beletartozik a nyertes Ajánlattevő feladataiba.
Az épület előtt található viacolor térkő 573,65 nm2 területen és 131,25 nm2 járdaszigetet illetően időjárásnak megfelelően elvégzendő feladatok. Járdák, az épület bejáratánál lévő lépcsők lesöprése, téli időszakban (november 15. – március 15.) síkosságmentesítése.
Az épület kertjében található kerti bútorok tisztítása, rendezett állapotban tartása. Járdasziget lesöprése, téli időszakban síkosságmentesítése. A dohányzó helyiségek rendben tartása, hamutálak ürítése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlat tétel negatívan hatna beszerezni kívánt szolgáltatás teljesítésének körülményeire. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az egy részben történő szerződéskötés biztosítja a szolgáltatás egységes feladatellátását és irányítását valamennyi teljesítési helyen, illetve a beszerzésre kerülő higiéniai szerek azonosságát. A nagyobb feladatellátási volumentől Ajánlatkérő mennyiségi kedvezmény elérését várja, amely a fentieken felül indokolja a beszerzés egy részben történő megvalósítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Takarítási szolgáltatás beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Továbbiakban: EMET) székhelye 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. és telephelye 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő székhelye
Az EMET székhelyén takarítandó közös használatú terület 1817,34 nm2. Az irodák laminált parketta burkolatúak, a vizesblokkok, teakonyhák, folyósók hidegburkolattal és a lépcsőházak műkő burkolattal rendelkeznek.
Az épület mellett található 200 nm2 területen elhelyezkedő parkolóban időjárásnak megfelelően elvégzendők a feladatok. A helyiségben található járdák lesöprése, téli időszakban (november 15. – március 15.) síkosságmentesítése.
Az épületben található összes ablak külső- és belső ablakrészei belülre nyitható és létrával könnyen elérhető, ezért alpin munkára nincs szükség.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő telephelye
Az EMET telephelyén takarítandó közös használatú terület 3182,27 nm2. Az irodák parketta burkolatúak, a vizesblokkok, teakonyhák, folyósók és lépcsőházak műkő járólappal rendelkeznek.
A Támogatáskezelő telephelyén egy teher és egy személyszállító lift található, amelyek takarítása szintén beletartozik a nyertes Ajánlattevő feladataiba.
Az épület előtt található viacolor térkő 573,65 nm2 területen és 131,25 nm2 járdaszigetet illetően időjárásnak megfelelően elvégzendő feladatok. Járdák, az épület bejáratánál lévő lépcsők lesöprése, téli időszakban (november 15. – március 15.) síkosságmentesítése.
Az épület kertjében található kerti bútorok tisztítása, rendezett állapotban tartása. Járdasziget lesöprése, téli időszakban síkosságmentesítése. A dohányzó helyiségek rendben tartása, hamutálak ürítése.
A higiéniai anyagok minimális minőségi követelményei:
1. WC papír mini tekercs kétrétegű, fehér
• tekercs átmérője: 19 cm
• lapszám: 75 m / tekercs
2. WC papír midi tekercs (280 m/tekercs, 10 cm széles, kétrétegű fehér)
• tekercs átmérője: 23 cm
• lapszám: 160 m / tekercs
3. WC papír nagy tekercs kétrétegű, fehér
• tekercs átmérője: 26 cm
• lapszám: 230 m /tekercs
4. WC papír 230 (180 lapos, háromrétegű, 100% cellulóz, átmérő: 23 cm)
5. Hajtogatott C kétrétegű, fehér kéztörlő papír (25x35 cm méretű, 2-4% közötti eltérés megengedett)
6. Kéztörlő „Z” hajtogatású 100% cellulóz, kéztörlő papír kétrétegű, fehér
7. Folyékony szappan – ph=6.0 – illatosított
8. Univerzál, kétrétegű, kistekercses WC papír
• Tork T4 típusú wc papaír tartóba beleillő wc papír típus, melynek mérete a következő:
o tekercs hossza: 35 m
o lapszám: 250 db
9. Prémium kézkímélő, gyöngyházfényű folyékony szappan – illatosított
• Prémium minőség: bőrbarát, bőrkímélő. Semmilyen káros bőrreakciót, bőrirritációt és allergiás elváltozást ne okozzon.
10. Mosogatószer - ph=6.0 – illatosított
11. Mosogatógép tabletta
12. Irodai és szociális blokkok szeméttárolóihoz szemeteszsák
• 15 literes = 45x 50 cm
• 30 literes = 50x60 cm
• 60 literes = 60x70 cm
• 110 literes = 60x100 cm
• +/- 5 %-os eltérés megengedett.
13. Háztartási kisgépekhez (kávéfőzők) használandó vízkőoldó folyadék

Az Ajánlattevő biztosítja mindazon tisztítástechnológiai eszközöket, melyek a munka elvégzéséhez szükségesek.
- Takarítószer kocsi biztosítása a takarító személyzet valamennyi tagja számára. Felszereltsége legalább két vödör, felmosó és a felmosáshoz, egyéb szennyeződés eltávolításhoz szükséges tisztítás technológiai eszközök, vegyszerek.
- A takarítás során a száraz és nedves tisztításhoz használt szövet és egyéb anyagú eszközöket munkanemenként külön kell tárolni, használni.
- A WC-ben egyéb vizes helyiségben használt törlőkendőket nem szabad más helyiségekben (iroda, étkező stb.) felhasználni.
- Az étkezőkben, teakonyhákban az élelmiszerek tárolására, melegítésére stb. használt tárgyak, területek takarítására elkülönített csak erre a célra használt eszközöket szabad alkalmazni.
- A parketták, szőnyegek tisztításához megfelelő teljesítményű száraz, nedves porszívóval a terület nagyságának megfelelő számban rendelkezésre kell állnia. (Napi takarítás elvégzését nem akadályozhatja eszközök hiánya)
A Szolgáltató az alábbi színkódolású textíliák használatára kötelezett a takarítási műveletek végzése során:
• Piros: WC kagylók, piszoárok
• Sárga: Egyéb szaniter berendezés és felszerelés
• Zöld: Berendezések és felszerelések
• Kék: Irodai területeken általánosan
• Fehér: Konyhák, egészségügyi berendezések
A takarítási feladatok tekintetében az Ajánlatkérő nem kíván a takarítást végzők száma tekintetében maximum megkötést, csak minimum megkötést tenni. Napi takarítás és a nagytakarítás esetében is a minimum elvárt létszám 3-3 fő. A feladat nagysága, a rendelkezésre álló időkeret, a takarítók várható teljesítménye ismeretében az Ajánlattevő határozza meg a takarítók min. 2 fő feletti optimális létszámát.
Ajánlatkérő előírja, hogy az EMET székhelyén (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.) és telephelyén (1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.) Ajánlattevő a napi takarítás során végzendő feladatokhoz legalább 3-3 fő állandó takarító személy jelenlétét biztosítsa, betegség és szabadság esetén a helyettesítésről is gondoskodva, az alábbiak szerint:
- csoportvezető: 1 fő
- éjszakai takarító: legalább 2 fő
Az Ajánlatkérő a munkavégzés székhelyén és telephelyén a takarító eszközöknek és az Ajánlattevő által használni kívánt tisztítószereknek tud helyiséget biztosítani. Az épületek területén, udvarán tárolásra alkalmas konténer elhelyezésére nincs lehetőség.
Ajánlatkérő előírja, hogy a takarítás két helyszínén (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. és 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.) Ajánlattevő az alábbiak szerint végezhet munkát:
a) a napi és a heti feladatok elvégzésére az éjszakai takarítóknak:
• hétfőtől- péntekig: 17:30-21:30 óráig
b) az évi kétszeri nagytakarítás során szombat 7:00 - vasárnap 20:00 óráig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő alvállalkozója vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.
A csatolandó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (takarítási szolgáltatás) szerinti referenciáit.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
A 21. § ( (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezését; - a szolgáltatás tárgyát; - a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve); - a teljesítés mennyiségét; továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került és amelyből az ajánlatevő alkalmassága egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy az alkalmasság minimumkövetelményeiben megadott mértékegységben). Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára és a 22. § (5) bekezdésére. Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az alábbi, szerződésszerűen teljesített referenciákkal: minimum 12 hónapig folyamatosan ellátott takarítási szolgáltatásra vonatkozó referencia, amely legalább 3000 m2 takarítandó felületre vonatkozó feladatellátást igazol; Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést legfeljebb 3 szerződésből igazolhatja azzal a megkötéssel, hogy az alkalmasság igazolására bemutatott korábbi tejesítéseknek időben párhuzamosnak kell lennie, tehát Ajánlattevő kizárólag olyan referenciákat mutathat be, amelyek egymással azonos, legalább 12 hónapos időtartamban kerültek teljesítésre.
Az alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő- neki felróhatóan - késedelmesen teljesít, úgy Ajánlatkérő- a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl - késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a havi vállalkozói átalánydíj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 2 % a kötbéralapra vetítetten, de legfeljebb a nettó havi vállalkozói átalánydíj 20 %-áig terjedhet.
Ha a nyertes ajánlattevő a Szerződésben meghatározott feladatát - neki felróhatóan - nem teljesíti, vagy a teljesítést jogos ok nélküli megtagadja vagy a nyertes ajánlattevő felróható magatartása miatt Ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésével és kártérítési felelősséggel tartozik, amely esetben Ajánlatkérő a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. A meghiúsulási kötbér mértéke 3 havi nettó vállalkozói átalánydíj összege. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér egyösszegű kötbér, mellyel egyidejűleg késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
Nyertes ajánlattevő köteles szakmai felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: kombinált felelősségbiztosítás: 300.000,- Ft/ év, 150.000,- Ft/ kár takarítási feladatokra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás, környezetszennyezési kár: 100.000,- Ft/ év, 50.000,- Ft/ kár.
További előírások a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegéről szóló számla benyújtására havonta jogosult. A napi takarítási feladatok havi elszámolása esetében a számlán feltüntetendő az egységár, az össznégyzetméter, valamint az adott hónapra irányadó munkanapok száma. A nagytakarítási feladatok alkalmankénti számlázása esetén a számlán feltüntetendő az egységár, valamint az össznégyzetméter.
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdése az irányadó
Az ellenszolgáltatás kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti határidőben. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.
Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít
Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF.
Irányadó: a Kbt. és az Áfa tv.,
További előírások a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását sem az önálló sem a közös ajánlattevők esetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
2) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdése – (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó - és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
4) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
5) A Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
6) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
7) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
8) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
9) FAKSZ: dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042
10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
11) Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint adja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző második nap.
12) Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását alkalmazza, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
13) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához, az érdeklődés jelzéséhez és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
14) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer használatával kapcsolatos valamennyi kérdés vonatkozásában a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nyújthat segítséget.
15). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
16) Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
17) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján kívánja értékelni, figyelemmel az alábbiakra: Ajánlatkérő a műszaki leírásban pontosan meghatározta az üzemeltetéssel érintett helyszíneket, azok jellegét és m2 adatait, konkrétan előírása kerültek helyszínenként az ellátandó feladatok, azok dokumentálásával kapcsolatos követelményrendszer. A nyertes ajánlattevő feladata ezen helyszínek mindegyikén az előírt feladatokat teljeskörűen végrehajtani. Ezen feladatok semmilyen képzettséget, végzettséget, speciális tudást nem igényelnek, nem is került előírásra szakemberekkel kapcsolatos alkalmassági feltételrendszer vagy egyéb jogosultság sem.
Ezen kívül nem tehető különbség az ajánlatok között a feladatok végrehajtásának technológiája szempontjából, illetve a feladatok végrehajtására folyamatleírás nem adható (pl. a szappanadagolók feltöltése tekintetében nem lehet érdemi eltérés az ajánlatok között, hogy ezt hogyan hajtják végre, értelmetlen volna ilyen szempontok alapján az ajánlatokat értékelni)
Nem létezik továbbá szabvány, jogszabályi vagy egyéb előírás arra nézve sem, hogy az üzemeltetés során a feladatokat milyen módon, technológiai sorrendben kell végrehajtani. Ajánlatkérő meghatározta továbbá a higiéniai anyagokkal kapcsolatos minimális követelményét, ezen paramétereknek megfelelő termékek megajánlása elfogadott. Az ajánlati áron kívül bármilyen egyéb értékelési szempont meghatározása nem lehetséges, illetve az adott esetben kiüresítené a szempontot.
18) A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők ajánlatukban nyújtsák be.
19) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján jár el.
20) Ajánlatkérő sem az önálló sem a közös ajánlattevők esetében nem teszi lehetővé a projekttársaság létrehozását.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges