Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13624/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség
Teljesítés helye:HU-8237 Tihany, I. András tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69254035
Postai cím: I. András Tér 1
Város: Tihany
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Zsolt
Telefon: +36 304345229
E-mail: gazdasag@tihanyiapatsag.hu
Fax: +36 87538210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tihanyiapatsag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000553782020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000553782020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Apátsági Galéria és külső terek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000553782020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eljárás tárgya: Apátsági Galéria és külső terek felújítása a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok szerint.
Főbb mennyiségi adatok:
Földmunka-213m3
Építési törmelék elszállítás-587m3
Szivárgó építés-38m3
Aljzatbetonozás-693m2
Vasbeton szerkezetek-14m3
Betonacél szerelés-2t
Válaszfal bontás-61m2
Válaszfal építés-37m2
Gipszkarton szerkezetek-401m2
Hidegburkolat bontás-277m2
Terazzo burkolat építés-234m2
Ipari padló-40m2
Festés-628m2
Terhelhető víz és hőszigetelés-398m2
Homlokzati nyílászáró-16db
Belső nyílászáró-8db
Teljes épületgépészeti és épületvillamossági felújítás-274m2
Gyengeáramú hálózatok (tűzjelző, behatolásjelző, IP kamera, AV rendszer) kiépítése-274m2
Növényágyak bontása-1765m2
Kerti és térburklatok bontása-794m2
Kerti és térburkolat építés-891m2
Növényültetés-14000db
Ciszterna építés-2db
Öntözőrendszerhez vezeték-461m
Öntözőrendszerhez csepegtetővezeték-350m
Pergola újjéáépítés-38m2
További és részletes mennyiségi adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok, ezen belül az árazatlan költségvetési kiírások tartalmaznak.
Jelen eljárás tárgyát képező ingatlan műemléki környezetnek minősül, melynek műemléki törzsszáma:
25588
Az Apátsági Galériának a felújítással érintett alapterülete: 292,85 m2.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki iratok, ezen belül különösen a műszaki leírások, és az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkoznak, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
A Kbt. 117. § (1) bek. szerinti eljárási szabályok ismertetése:Ajánlatkérő a Kbt. 112. (1) bek. b) pontja szerint jár el – nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint – az alábbi eltérésekkel:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (7) és 114. § (4) bek-t.
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015.(X. 30.) Kr-nek a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.
Az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)-(9) bek-ben foglaltakat nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlattételi határidőig becsatolt iratok, adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, az alkalmasság feltételeket alátámasztó dokumentumok benyújtására történő felhívás nélkül.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy tárgyalást tartson az ajánlati árral, a műszaki tartalommal, illetve műszaki/szakmai minimumfeltételekkel, valamint a vállalkozási szerződéstervezet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban azzal, hogy a bontási eljárást követően kizárólag abban az esetben dönt – de nem kötelező jelleggel – a tárgyalás tartása mellett - valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, külön-külön az ajánlatok beérkezésének sorrendjében -, amennyiben a beérkezett ajánlatokban megjelölt ajánlati ár magasabb, mint a bontási eljáráson az ajánlatkérő által ismertetett fedezet összege.
Tárgyalás tartásáról az ajánlattevő a bontási eljárást követően az EKR-en keresztül értesíti az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőket, értesítés elmaradása azt jelenti, hogy az ajánlatkérő nem tart tárgyalást.
Tárgyalás tartása esetén a Kbt-nek a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, hogy az első tárgyalás tervezett időpontja a bontást követő 5. munkanap.
Jelen eljárás tárgyát képező beruházás ellenszolgáltatását az ajánlatkérő a 100% támogatási intenzitású, GINOP-7.1.9-17-2018-00014 azonosítószámú támogatásból, utófinanszírozással teljesíti.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Apátsági Galéria és külső terek felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39715300-0
További tárgyak:45000000-7
45200000-9
45210000-2
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-8237 Tihany, I. András tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eljárás tárgya: Apátsági Galéria és külső terek felújítása a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok szerint.
Főbb mennyiségi adatok:
Földmunka-213m3
Építési törmelék elszállítás-587m3
Szivárgó építés-38m3
Aljzatbetonozás-693m2
Vasbeton szerkezetek-14m3
Betonacél szerelés-2t
Válaszfal bontás-61m2
Válaszfal építés-37m2
Gipszkarton szerkezetek-401m2
Hidegburkolat bontás-277m2
Terazzo burkolat építés-234m2
Ipari padló-40m2
Festés-628m2
Terhelhető víz és hőszigetelés-398m2
Homlokzati nyílászáró-16db
Belső nyílászáró-8db
Teljes épületgépészeti és épületvillamossági felújítás-274m2
Gyengeáramú hálózatok (tűzjelző, behatolásjelző, IP kamera, AV rendszer) kiépítése-274m2
Növényágyak bontása-1765m2
Kerti és térburklatok bontása-794m2
Kerti és térburkolat építés-891m2
Növényültetés-14000db
Ciszterna építés-2db
Öntözőrendszerhez vezeték-461m
Öntözőrendszerhez csepegtetővezeték-350m
Pergola újjéáépítés-38m2
További és részletes mennyiségi adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok, ezen belül az árazatlan költségvetési kiírások tartalmaznak.
Jelen eljárás tárgyát képező ingatlan műemléki környezetnek minősül, melynek műemléki törzsszáma:
25588
Az Apátsági Galériának a felújítással érintett alapterülete: 292,85 m2.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
ahol a műszaki iratok, ezen belül különösen a műszaki leírások, és az árazatlan költségvetési
kiírások meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkoznak,
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti,
kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is
elfogadja az ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállási idő (hónap, minimum „0”, maximum „36”) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje(min.0 hó,max. 24hó) 10
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-ÉG(-R) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min.0 hó,max. 24hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó,Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00014
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az
ajánlatkérő az értékelés során az 1. részszempontnál (ajánlati ár) a fordított arányosítás, a 2.,3. és 4.
részszempontnál (többletjótállás és szakemberek többlettapasztalata) az egyenes arányosítás
módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató szerint (2020.évi 60 szám, 2020.03.25).További információk a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a), d),
e), f), g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése szerint.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon
ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró
okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben kizáró ok az eljárás során következik be.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát, mely
igazolja, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 64. §-a szerint az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az
ajánlattevőnek az EKR-ben lévő nyilatkozat kitöltésével kell nyilatkoznia az ajánlatában, hogy
esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás, és a nemleges nyilatkozatot is az
ajánlathoz kell csatolni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Az ajánlattevő a Kbt. 114. § alapján - 67. § (1)
bek.szerinti EKR űrlap kitöltésével- arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő
az előírt alkalmassági minimumkövetelményt a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Kr.) 21. § (2) bekezdés a) pontja, 21. § (2a) bekezdés a) pontja a 21/A §-a, és a 23.
§-aszerint köteles igazolni, az ajánlathoz csatolt, a referenciát igazoló iratnak tartalmaznia kell legalább a következő
adatokat, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható: - a teljesítés
ideje (befejező és kezdő időpont: év, hónap, nap), - a szerződést kötő másik fél neve, címe,
kapcsolattartó neve és elérhetősége, - az építési beruházás tárgya, - a referencia tárgyát
képező munka mennyisége (m2-ben), - a teljesítés helye, -továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.Ha az ajánlattevő az előírt
alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván
megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
nyilatkozatokat is be kell nyújtani. Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) bekezdése, és a 2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) bekezdése is.
M.2. és M.3. Az ajánlattevő az EKR űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek, továbbá, a 321/2015.(X.30
.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni köteles a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberre/szakemberekre
vonatkozó adatokat tartalmazó EKR nyilatkozatokat, a szakmai önéletrajzát, az előírt végzettségét és képzettségét, szakképesítését
igazoló dokumentumok egyszerű másolatait. Csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. Közös ajánlattétel
esetén az alkalmassági feltételnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Egy szakember is igazolhatja az M.2. és M.3. pontok szerinti előírásokat.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember/szakemberek nevét, annak hiánya nem hiánypótoltatható, azaz, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Irányadó
továbbá a Kbt. 65. § (9)bekezdése és 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése is. További előírások: felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
amennyiben nem rendelkezik
M.1. a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése a) pontja, valamint a 322/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 34. § (3) bekezdésének a) pontja szerint igazolt, az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 5 (öt)évben legalább 1 db, műemlék épület kivitelezésére/építésére
és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával, melynek a kivitelezéssel
érintett területe elérte legalább a 100 m2-t.
Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a fenti referenciát több
szerződés – azaz több referenciaigazolás – alapján igazolja az ajánlattevő.
Az adott referenciaigazolásban a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap) kell
feltűntetni, és a kezdő időpontnak az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele
számított nyolc éven belüli időpontra, a befejező időpontjának pedig az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafele számított öt éven belüli időpontra kell esnie.
A teljesítés kezdő időpontjának az a nap számít, amikor a referencia tárgyát képező, a
fentiekben meghatározott munkára vonatkozó szerződés hatályba lépett, befejező
időpontjának pedig az a nap számít, amikor a referencia tárgyát képező építési beruházást az
ajánlattevő a műszaki előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesítette.
M.2. egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.)
Korm.rendelet szerinti „MV-É-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet 1. melléklete IV/1.rész 4.
pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építészmérnök,) és szakmai gyakorlati
idővel.
M.3. egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti "MV-ÉG", vagy
„MV-ÉG-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a
266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet 1. melléklete VI/2.rész 3., vagy 4. pontjában meghatározott
képzettséggel (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel/szakképzettséggel,
vagy szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakképző iskola végzettséggel/szakképzettséggel)
és szakmai gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő elfogadja az M.2. és M.3. pont szerinti szakember
vonatkozásában az előírt jogosultság/végzettség/képzettség helyett azzal egyenértékű
jogosultságot/végzettséget/képzettséget is. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre. Az ajánlatkérő a szakember/szakemberek többlet-tapasztalatát értékeli.
Az M.2. és az M.3. alkalmassági feltételeknek ugyanazon szakember is megfelelhet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként késedelmi kötbért (a nettó
ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap,amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri vagy meghaladja a
nettó szerződéses ellenérték 30%-át, az ajánlatkérő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől.), meghiúsulási kötbért (a nettó ellenszolgáltatás 30%-a), jótállási kötelezettséget (a műszaki átadás-átvétel eljárás lezárásának napjától számítva minimum
24 hónap, az ajánlatkérő értékeli, ha az ajánlattevő 24 hónapnál több hónap jótállási időt vállal),
valamint előleg-visszafizetési biztosítékot (a nyertes ajánlattevő előleg igénylése esetén köteles az
előleg visszafizetésére vonatkozó ajánlattevői kötelezettség biztosítékaként az igényelt előleg
5%-át meghaladó összegének megfelelő mértékű biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátani, részletek: felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban) ír elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg (10%-a a végszámlából kerül levonásra, fiz.határidő:legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül), 5 db részszámla (min.10%25%,40%,55%, és 70% készültségi foknál, legfeljebb a
vállalkozói díj 10%-25%-40%-55%-70%-a erejéig, fizetési határidő: 30 nap), 1 db végszámla (fizetési
határidő: 30 nap).Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban (HUF), átutalással kerül
kifizetésre. Az ajánlattétel és a szerződéspénzneme is a magyar forint (HUF). Egyebekben
irányadóak még a Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(7),(11)bek-ei,136.§-a,a Ptk. 6:42.§-6:45.§-ai, a 2017. évi CL. tv
(Art.), a 322/2015. (X.30.) Kr., a 2007. évi CXXVII.tv. (ÁFA tv.), 272/2014.(XI.)Kr. rendelkezései. Az
ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a 100% támogatási intenzitású, GINOP-7.1.9-17-2018-00014
azonosítószámú támogatásból,
utófinanszírozással teljesíti.
Az ajánlatkérő a nettó ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékéig a 322/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 20.§-a alapján tartalékkeret képzésére ad lehetőséget, a tartalékkeret összegét
azonban az ajánlati árnak nem kell tartalmaznia.
A tartalékkeret felhasználásának szabályait, és további feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs erre előírás.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy tárgyalást tartson az ajánlati árral, valamint a vállalkozási szerződéstervezet egyes
rendelkezéseivel kapcsolatban azzal, hogy a bontási eljárást követően kizárólag abban az esetben dönt – de nem kötelező jelleggel – a
tárgyalás tartása mellett - valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, külön-külön az ajánlatok beérkezésének
sorrendjében -,amennyiben a beérkezett ajánlatokban megjelölt ajánlati ár magasabb, mint a bontási eljáráson az ajánlatkérő által
ismertetett fedezet összege.Tárgyalás tartásáról az ajánlattevő a bontási
eljárást követően az EKR-en keresztül értesíti az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőket, értesítés elmaradása azt jelenti, hogy az
ajánlatkérőnem tart tárgyalást.Tárgyalás tartása esetén a Kbt-nek a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályai az
irányadóak azzal, hogy az első tárgyalás tervezett időpontja a bontást követő 5.munkanap.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/08/14 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/08/07 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az iratok felbontását az EKR a fenti határidő lejártát követően,két órával később kezdimeg. Az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő
számára hozzáférhetővé válnak. A bontási eljárásról további részletes információk:a felhívást kiegészítő
közbesz.dok-ban
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik, irányadó a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatkérő az értékelés során az 1. részszempontnál (ajánlati ár) a fordított arányosítás, a 2.,3. és 4. részszempontnál (többletjótállás és szakemberek többlettapasztalata) az egyenes arányosítás módszerét, alkalmazza.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
A Kbt. 61. § (4) bekezdés és Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont szerinti indokolás:Az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel egyrészt az eljárás tárgyát képező beruházás egy földrajzi területen valósul meg, azaz a munkák műszaki egységet képeznek, egy munkaterületet lehet kialakítani, másrészt fennállna a kockázat részekre bontás esetén, hogy a szerződés teljesítése lehetetlen, vagy technikailag bonyolult lenne, illetve az egy részre történő kiírás mellőzése esetén magasabb ajánlati ár mellett vállalnák az ajánlattevők a munkák elvégzését, továbbá, az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek koordinálása, együttműködése veszélyeztetheti az egyes szerződések megfelelő teljesítését. Továbbá, az ajánlatkérőre a részekre bontás gazdaságossági, költséghatékonysági és a közbeszerzési eljárás eredményessége tekintetében is hátrányos lehet, valamint, az azonos helyszínre tekintettel - a személyi és tárgyi feltételek biztosításának könnyítése miatt - a nyertes ajánlattevőnek a munkák lefolytatásának megszervezése miatt is indokolt az egy részre történő ajánlattétel előírása.A továbbiakban: AT=ajánlattevő;AK=ajánlatkérő;A:ajánlat 1.Az A-nak tart.kell jelen felh-ban
és a felh-t kieg.közbesz.dok-ban előírt nyilatkozatot, iratot. Az AT a Kbt.66.§(5)bek.szerinti
felolv.lapot köteles az A-hoz csatolni(EKR-ben)a Kbt.68.§(4) bek.szerinti tartalommal.Az AT-nek
A-hoz csatolnia kell a 66.§(2)bek,és a 67.§(4)bek szerinti nyil-kat. 2.Az A-nak tart. kell az AT és
bevonásuk esetén az A-ban nyilatkozatot tevő alkalm. igazolására igénybe vett más
szervezet-alábbi iratait: az A-t aláíró és/vagy az A-ban bármely nyil-t tevő , meghat-t adó, köt-t
vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási cmpld-t,vagy a 2006.évi V.tv.9.§ szerinti
aláírás-mintáját, ha a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási cmpld,vagy
aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dok-k csatolandóak, a
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre
vonatkozó,a meghat-tt aláírását is tartalmazó írásos meghat.pld-t. 3.Az A-i árnak meg kell
egyeznie a beárazott kltsvetési.kiírás valamennyi tételének ellenértékét tartalmazó
főösszesítőben a nettó váll-i díjat tartalmazó sorban megjelölt összeggel, legfeljebb 2
tizedesjegyre kerekítve.Az A-i árnak nem tartalmaznia a tartalékkeret összegét.A többletjótáll.idő váll-nál a felolv.lapra azt az időtartamot kell
írni,amennyi többlet-jótállási időt vállal az AT,mely nem lehet kevesebb 0-nál.„36”
hónapban-azaz a felolvasólapon „36”hónapos vállalásban-hat.meg jelen részszempont azon
legkedvezőbb szintjét,amelyre és amelynél még kedvezőbb(még nagyobb mértékű) vállalásokra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú,10 pontot ad. A 3. és
4.ért.részszemp-nál meg kell adni a műszaki és szakmai alkalm-ként előírt követelmény
igazolására bemutatott szakember többlet-gyakorlati idejét hó-ban.„0”-nál kedvezőtlenebb az
A-i elem nem lehet.A 3. és 4. ért.részszemp-nál "24"hó-ban határozza meg ezen részszempont azon legkedvezőbb
szintjét, amelyre és amelynél nagyobb mértékű hó-ra egyaránt az ért.ponthatár felső határával
azonos számú,10 pontot ad..A szerződéskötés
feltétele, hogy a felhívás III.1.3.M2.pont szerinti, nyertes ajánlattevő által az
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember(ek) rendelkezzen(ek) az előírt műszaki vezetői
jogosultsággal, továbbá, hogy
ezen feltételeknek megfelelő szakember(ek) a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen
jogosultsággal szerepeljen(ek).Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben is köteles az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, amennyiben az ajánlattevő által a 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező, vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban az ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.
4.A Kbt.35.§(8)és(9)bek.alapján nem köti a közb.elj.történő
részvételt gazd.szerv. alapításához,jelen elj.eredm-ként megkötendő szerz.telj. érdekében nem
teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT-(k)től gazd.ts/ projekts. alapítását. Jelen
eljárásban a részvétel joga nem fenntartott a Kbt.33.§szerinti szervezetek számára.
5.Hp:Kbt.71.§,424/2017.(XII.19.)Kr (e-kr.) 11. §(2)-( 3)bek,17.§(1)bek.6.Az ajánlatkérő jelen eljárást a
saját nevében folytatja le, és alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.Az eljárás kapcsolatban áll
európai uniós alapokból finanszírozott projekttel(GINOP-7.1.9-17-2018-00014).7.AK jelen felhívás
III.1.3.pont-ban meghat-tt alk-i felt-t és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.8.Felelősségbiztosítás:az AT legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára: min.100MFt/év,min.20MFt/káresemény mértékben az eljárás tárgyát képező beruházásra köteles általános felelősségbiztosítási
szerződést kötni.9.Ha jsz.eltérően nem rendelk.,az iratok(EKRben) egyszerű másolatban is
benyújthatóak. 10.FAKSZ:Dr.Horváth Klaudia
(00469)11.Szerz.kötés:Kbt.131.§(4)bek.12.Üzleti titok:Kbt.44.§,EKR-ben erre szolgáló
funkció.13.Egyebekben irányadó:Kbt.,e-kr és vh.rendeletei.14. Továbbiak: a karakterkorl. miatt a
közbesz.dok-ban. Közbesz-dok-ok elérhetősége:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000553782020/reszletek
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges