Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13626/2020
CPV Kód:50531500-1
Ajánlatkérő:Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:8600 Siófok, Krúdy sétány 2. - Sólyatér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vizügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13837291
Postai cím: Balatoni Út 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodorog Anita
Telefon: +36 22315370
E-mail: hodoroganita@kdtvizig.hu
Fax: +36 22313275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kdtvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000701202020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000701202020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vizügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Úszómunkagép hatósági szemlére tört.felkészítése
Hivatkozási szám: EKR000701202020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50531500-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Daru III” nevű úszómunkagép hatósági szemlére történő felkészítése”
a) Az úszómunkagép korrózióvédelmi feladatai
b) Az úszómunkagép elektromos munkálatai
Az úszómunkagép korrózióvédelmi feladatai:
Az úszó munkagép vízkiszorítása 125 m3. Az úszómunkagép fenntartása során a korrózióvédelmi bevonatok folyamatos fenntartására és időszakos megújítására törekedtünk. A kültéri bevonatok ennek megfelelően a szokásos rendben fenntartottak és jelenleg csak a megújításuk szükséges. Ezen a részen a hagyományos technológiák is használhatóak, megfelelő felület-előkészítés után. A hajó belső tereiben azonban lényegesen korlátozottabbak a lehetőségek. A szűk terekben, a tagolt borda és gerenda felszíneken és összefekvő gerenda és lemezszerkezetek között, a jelenleg meglévő bevonat degradálódott, nem alkalmas a hajó biztonságos üzemi viszonyainak a fenntartására. Az Megrendelő rendelkezésére álló technológiával ez a bevonat nem tartható fenn és nem végezhető el a felújítása sem. Az úszómű testszerkezet létesítésénél figyelmen kívül hagyták a szerkezetépítés korrózió védelmi szempontjait. Ennek megfelelően a Vállalkozónak a teljes folyamat során biztosítani kell a munka elvégzéséhez szükséges technológiát és technikát, anyagokat és a szakmai létszámot.
A szűk terekben rendkívül nehezen végezhető el a korrózióvédelmi bevonat kialakítása. Gondosan meg kell tervezni az előkészítési tevékenységet, bontást, felület-tisztítást, felület-előkészítést, takarítást, festést és a munkavédelmi és hulladékkezelési tevékenységet egyaránt. A kivitelezési munka előkészítő kézi bontásokból, tisztításokból, szemcseszórásból, takarításból és festésből áll.
A szerződésszerű teljesítéshez szükséges további, a Vállalkozó kötelezettségébe tartozó munkarészek: Úszómunkagép partra húzása; Úszómunkagép aláépítése, átterhelése a partra; Az aláépítések áthelyezései; A parti szemle feltételeinek biztosítása; valamint az úszómunkagép vízre tétele.
Vállalkozónak biztosítani kell a szükséges festékalapanyagot, felülettisztításhoz szükséges eszközöket és anyagokat, festéshez szükséges berendezéseket, zárt sátrazás anyagait, technológiát és az élőmunkát.
Vállalkozónak kell biztosítani a hajótest megemeléséhez és aláépítéséhez szükséges anyagokat és eszközöket, illetve el kell végezni az ezzel kapcsolatos sólyatéri munkálatokat is. A hulladékkezelés a Vállalkozó kötelezettsége.
Az úszómunkagép elektromos munkálatai: FKT villamos elosztó legyártása; falon kívüli moduláris elosztó legyártása, beépítése; kismegszakítók, jelzőlámpák, kapcsolók; Fedélzet alatti villamos munkálatok; 1db 1kW-os házi vízmű beépítése szárazonfutás elleni védelemmel; Lakótéri és fedélzeten végzendő munkák: Led fényvetők 10 és 50W telj. Ip 65. védettséggel , Beltéri lámpatestek és fényforrások 0,23kV LED ac. Lakótéren belüli falon kívüli szerelvényezés;
Eszközök beépítése, rögzítése, érintésvédelmi mérések és tanúsításuk; Cölöpverőgép elektromos motor csere.
A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlat nem tehető. Ennek indoka:
Az úszó munkagépen végzendő felújítási-javítási munkálatok technológiai okokból kötött sorrendiségben végzendőek, mivel teljes bizonyossággal nem zárható ki a külön munkarészeket végző vállalkozók közötti kooperációs hibák lehetősége, melynek következményeként Ajánlatkérőnek a munkálatok elhúzódásával, a teljes szolgáltatás költségének emelkedésével, továbbá az úszó munkagépnek a napi használatból történő hosszabb kiesése miatti helyettesítési költségek emelkedésével is számolnia kellene, így ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Úszómunkagép hatósági szemlére tört.felkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50246300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. - Sólyatér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok:
a) Az úszómunkagép korrózióvédelmi feladatai
b) Az úszómunkagép elektromos munkálatai
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az M/2 pontban bemutatott szakember korrózióvédelmi tevékenység területén szerzett szakmai többlettapasztalata (min.0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a Korm.rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás közvetlen megküldését követő keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Ajánlattevő ajánlatához csatolja a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (Vízi jármű műszaki felkészítésének elektromos szerelési és korrózióvédelmi feladatai) szerinti, ÁFA nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három lezárt évben elért közbeszerzés tárgya szerinti (Vízi jármű műszaki felkészítésének elektromos szerelési és korrózióvédelmi feladatai) nettó árbevétele nem éri el a 12.000.000,- Ft-ot évente. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti évek nettó árbevétele számtani átlagának kell elérnie az előírt összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §. – nak megfelelően a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás vagy a gazdasági szereplő nyilatkozata felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban az alábbiak szerint:
A referencianyilatkozatnak/igazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a szerződés tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
b) a szerződés mennyisége,
c) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hó és nap), figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. bekezdés § (3a) a) pontjára is,
d) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,
e) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján igazolnia kell annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával.
b) szakember képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásról tudomással bír.

M3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján igazolnia kell annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával.
b) szakember képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásról tudomással bír.

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (cégszerűen aláírt, .pdf formátumban feltöltött nyilatkozat formájában), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendelések vehetők figyelembe):
- legalább 1 (egy) darab 90 m3 vízkiszorítású hajó vagy vízi jármű, külső, belső korrózióvédelmi bevonatának a kialakítására vonatkozó referenciával: (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja)
- legalább 1 (egy) darab 90 m3 vízkiszorítást meghaladó hajó vagy vízi jármű, teljes elektromos rendszerének a kiépítésére, vagy ugyanekkora hajó teljes körű elektromos felújítására vonatkozó referenciával: (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja)
Ajánlatkérő a követelmény igazolására bemutatott szerződések számát nem korlátozza.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő,
- ha nem rendelkezik legalább 1 fő korrózióvédelmi-mester fokozatú vagy korróziós szakmérnök vagy korrózióvédelmi technikusi képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki korrózióvédelmi tevékenység terén minimum 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő,
- ha nem rendelkezik legalább 1 fő teljesítésbe bevont erősáramú legalább középfokú képesítésű villanyszerelő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap erősáramú villanyszerelői gyakorlattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és a szerződéstervezetben részletezettek szerint:
Késedelmes teljesítés: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a megrendelésben rögzített teljesítési határidőt (Ptk 6:186. §) elmulasztja.
A késedelmi kötbér mértéke: 100.000 Ft/nap, de legfeljebb a szerződés szerinti nettó vállalkozási díj 5%-a.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítését megtagadja, akkor a nyertes ajánlattevő a teljes nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles és ezen felül köteles megtéríteni Megrendelőnek a sólyatér használati jogának biztosításával felmerült összes költségét. A kötbér a teljesítés megtagadásának napjától esedékes.
A fizetési feltételek kapcsán a Kbt. 135.§ (1)-(6) és (9) bekezdése valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezései az irányadóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vállalkozási díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek a Megrendelő általi kézhezvételét követően, a Kbt. 135. § (1)- (6), bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
Nyertes ajánlattevő a műszaki teljesítés előre haladásának megfelelően az alábbiak szerint jogosult számlát kiállítani:
- Részszámla: A teljes bevonati rendszer kiépítését, tehát a festés elkészültét követően teljesítésigazolás birtokában a vállalkozási díj 70%-ának erejéig.
- Végszámla: A közbeszerzési dokumentáció szerinti munka teljes körű elvégzését követően, az üzemképességi szemle sikeres lefolytatását és az úszómunkagép vízre tételét követően a vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összegben teljesítésigazolás alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A §. alapján elektronikus számlát is befogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződéstervezetben és a műszaki leírásban részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000701202020/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. Rend. (EKR rend.) 15-17.§. Az ajánlatokat elektronikusan az EKR-en keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig.
Bontás: EKR-ben történik az ajánlattételi határidő után 2 órával. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontást követően AT részére az ajánlatok az EKR-ben hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlati ár: fordított arányosítás; Minőségi szempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és az útmutatóban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. Az eljárás során a kommunikáció és a kapcsolattartás írásban, az EKR rendszeren keresztül, elektronikus úton történik. AK hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. AK nem engedélyezi, és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását. AK az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Ezért a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat, kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza): a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (Űrlap), - Kbt. 66. § (2) bek. vonatkozó nyilatkozatot (Űrlap), Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bek. b) és g)-k), m) és q) (elektronikus űrlap)szerint, Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) alpontja (elektronikus űrlap), Kbt. 67.§ (4) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2)bek. szerint (elektronikus űrlap), Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap), folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a Közbeszerzési Dokumentum III.15. pontjában részletesen meghatározott dokumentumokat, Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségről (elektronikus űrlap), Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6)bek szerint (elektronikus űrlap), Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint (elektronikus űrlap), Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben; elektronikus űrlap), Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek nyilatkozat (elektronikus űrlap). A szakemberekre vonatkozó további előírások és benyújtandó nyilatkozatok a felhívás III.1.3 pontjában találhatóak. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást folyamatban épített ellenőrzés mellett folytatja le. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, Ajánlatkérő szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest. AK helyszíni bejárást tart: 2020. augusztus 06. 10:00 óra. Találkozó helyszíne: Balatoni Vízügyi Kirendeltség (8600 Siófok, Vámház utca 6.) Kérem, amennyiben részt kívánnak venni a bejáráson, akkor az EKR rendszerben „Egyéb kommunikáció” eljárási cselekmény indításával jelezzék felénk. Helyszíni bejárásról jelenléti ív és jegyzőkönyv – a helyszíni bejáráson elhangzó kérdések és az arra adott válaszok szó szerinti rögzítésével – készül, melyet Ajánlatkérő a helyszíni bejárást követő 5 napon belül minden gazdasági szereplőnek megküld az EKR rendszeren keresztül.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges