Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13632/2020
CPV Kód:50410000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és Hírközlési felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatosné Ujhelyi Adrienn
Telefon: +36 704552094
E-mail: lakatosne.ujhelyi.adrienn@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nmhh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000751872020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000751872020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és Hírközlési felügyelet
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
ROHDE &Schwarz műszerek eseti javítása kalibrálása
Hivatkozási szám: EKR000751872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50410000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően a hírközlés védelme, a frekvenciahasználat hatékonysága és káros zavaroktól való mentessége, valamint az elektromágneses összeférhetőség (EMC) biztosítása céljából a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban NMHH) saját rádiómérő és rádió-zavarelhárító szolgálatot (a továbbiakban: Mérőszolgálat) tart fenn.
A mérőszolgálati feladatellátás eszközigényes tevékenység, eredményessége, megbízhatósága, pontossága és hitelessége a mérőeszközök mérési- és adatfeldolgozási képességén, valamint a megfelelő műszaki állapotán alapszik.
A meglévő műszerek és mérőeszközök, antennák használhatósága csak rendszeres felügyelet mellett biztosítható. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6.§ (2) bekezdésének utasítása alapján: „Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni”.
A mérési eredmények pontosságának, megbízhatóságának és reprodukálhatóságának biztosítása érdekében a joghatással járó méréseknél használt műszereket rendszeres időközönként kalibrálni kell, újrakalibrálásuk szükségességét pedig legalább kétévenként felül kell vizsgálni.
Soron kívüli kalibrálása szükséges azon mérőeszközöknek, amelyeken olyan jellegű javítást végeztek, amely a mérési pontosságukat befolyásolhatta, vagy azoknak, amelyeket használatuk során olyan behatás érte, aminek következtében mérési jellemzőik megváltoztak.
A Mérésügyi eszközeivel a műszerek, eszközök kalibrálása közel 90%-ban elvégezhető, azonban egyes speciális műszerparaméter értéknél, jellemzőnél ez a tevékenység a kalibráló eszköz hiányában nem biztosítható, ilyenkor külső laboratórium, vagy a műszer gyártójának bevonása szükséges.
A mérési képességek folyamatos biztosításához meghibásodás esetén a javítás megkezdéséről haladéktalanul intézkedni szükséges, hogy a Hatóság mérési képességei folyamatosan biztosítottak legyenek.
II.1.5) Becsült érték:
60000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Egy egységes, részekre nem bontható rendszerre vonatkozik a feladat. A beszerzés egységessége az egyetlen ajánlattevővel való szerződéskötést igényli, nem teszi lehetővé a műszaki és gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető részajánlattétel biztosítását. [Kbt. 61.§ (4)]
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
ROHDE &Schwarz műszerek eseti javítása kalibrálása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50410000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok: 64 db műszer kalibrálása és 348 db műszer javítása az alábbiak szerint:
A Megrendelő igénye alapján az 1. sz. mellékletben felsorolt (műszerek és tartozékaik MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerinti, gyártói vagy akkreditált laborban történő kalibrálása, kalibrálási jegyzőkönyv elkészítése, amely tartalmazza a részletes kalibrálási mérési eredményeket és az eredmények kiértékelését is.
• Megrendelő írásos megrendelése alapján Vállalkozó a kalibrálandó műszert átveszi a Megrendelőtől, és a kalibrálást a gyártói vagy akkreditált laborban elvégzi.
• Vállalkozó a kalibrált műszert az előírt dokumentumokkal együtt átadja Megrendelő részére.
• Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett kalibrálásra vonatkozó ajánlati ára tartalmazza a kalibrálással kapcsolatos valamennyi költséget, ideértve a műszerek szállítási és a Vállalkozó adminisztrációs költségeit is.
A 2. sz. mellékletben felsorolt mérőeszközök meghibásodás esetén történő javítása esetében a Vállalkozó feladatai a következők:
• Megrendelő írásos igénybejelentése alapján Vállalkozó a javítandó műszert javításra átveszi, majd írásban részletes árajánlatot ad a Megrendelőnek a javítás összköltségéről. Vállalkozó ajánlatában feltünteti a javítás időszükségletét, az alkalmazni kívánt díjakat és a javítás teljes költségét, amely nem haladhatja meg Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában feltüntetett maximális javítási költséget.
• Vállalkozó feladata a javítás előtti ellenőrzés, állapot felmérés. Vállalkozó a szakszerű javítás érdekében elvégzi a mérőeszköz hibáinak beazonosítását, amely alapján meghatározza a javítás díját. Amennyiben a javítás megrendelésre kerül, az állapotfelmérés díja részét képezi a javítás díjának. Amennyiben Megrendelő nem rendeli meg az adott eszköz javítását, vagy a vizsgálat azt állapítja meg, hogy az adott eszköz nem javítható, az állapotfelmérés költségét Vállalkozó az állapotfelvételi óradíjjal számolja el. Vállalkozó az állapotfelvétel díján felül egyszeri díjat számolhat fel a meghibásodott eszközöknek megrendelő telephelyéről történő el- és visszaszállítására.
• Amennyiben anyag felhasználás nélkül elvégezhető a javítás a Vállalkozó saját javítási tevékenységét a javítási óradíjjal számolja el, és ezen felül a meghibásodott eszközöknek megrendelő telephelyéről történő el- és visszaszállítására vonatkozó költségeket érvényesítheti.
• Amennyiben a javítás alkatrész felhasználásával történik a javítási díj minden a javítás során felmerült költséget tartalmaz ideértve az alkatrészcsere, a javítás, a verziófrissítés, a javítás utáni beállítás, kalibrálás költségeit is. A javítási díj nem haladhatja meg a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában feltüntetett maximális javítási költséget.
• A műszerek telephelyről történő el- és visszaszállítása esetében Vállalkozó egyszeri díjat számolhat fel a meghibásodott eszközöknek megrendelő telephelyéről (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) történő el- és visszaszállítására.
Monitoring állomásokon üzemelő műszerek és mérési eszközök javítása
• Amennyiben Megrendelő valamely monitoring telephelyén üzemelő eszközében történik meghibásodás vagy rendellenes működést tapasztal Megrendelő írásos igénybejelentése alapján - Vállalkozóval történő egyeztetés szerint - Vállalkozó a helyszínen megvizsgálja a meghibásodott eszközt vagy a rendellenesen működő mérőrendszert. Amennyiben a hiba helyszíni javítással, beállítással elhárítható Vállalkozó a monitoring állomáson üzemelő műszerek, mérési eszközök helyszíni javításának, beállításának, ellenőrzésének óradíja díjtételt számolhat fel. Ezen felül a kiszállás költségét az ajánlatában megadott Ft/km díjban számolhatja el (a monitoring állomásokon üzemelő eszközök a 2. számú mellékletben tételesen jelölésre kerültek).
• Amennyiben a javítás a helyszínen nem megoldható a javítás a műszaki leírás 2.2. pontban leírtak szerint folytatódik.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: legalacsonyabb ár Kbt. 76. § (5) tekinetettel / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 60000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) pontja szerint azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mivel az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja tekintettel arra, hogy a gyári javításokat és kalibrálásokat tartalmazó ajánlatot a díjon felül egyéb minőségi jellemzők nem befolyásolnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő jelen eljárásban Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; valamint nyilatkozni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti –korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -egységes európai közbeszerzései dokumentumot nyújt be , feltéve hogy abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és alkalmasság tekintetétben megkövetelt információkat. [Kr. 17. § (1) ]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait, valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:Az AT műszaki szakmai alkalmassága igazolható:
M1)
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) elektronikus mérőműszer javítására és kalibrálására irányuló referenciá(i)nak bemutatásával, megjelölve: szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); referencia tárgyát és mennyiségét (úgy, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)] M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban bemutatott korábbi teljesítés tárgya és mennyisége tekintetében a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható, és a kérdéses időtartamban bemutatott referencia (referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a bemutatott időtartam/referencia lezártnak tekinthető). A referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. 321/2015 (X. 30.) 21. § /A
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
M2)
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetésével, az aktuális munkáltató megjelölését is tartalmazó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk egyszerű másolatának csatolásával, a végzettség, és a szakmai tapasztalat tartalmának (amelyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható), illetőleg a szakmai tapasztalat megszerzése szempontjából releváns időtartam (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban) megjelölésével, valamint rendelkezésre állási nyilatkozatuk és a végzettséget igazoló oklevél/oklevelek egyszerű másolatának csatolásával. A szakmai önéletrajzokat olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)].
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az Ajánlattevő ha
M1)
nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében legalább 250 db elektronikus mérőműszer javítására és legalább 40 db elektronikus mérőműszer kalibrálására irányuló szerződésszerűen teljesített referenciával.
M2)
nem von be a teljesítésbe legalább 2 fő, villamosmérnök vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettségű (BSC), szakembert aki legalább 3 év (36 hónap) rádiófrekvenciás és vagy távközlési mérőműszerek javításban és /vagy kalibrálásában szerzett tapasztalattal rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett a teljesítésben mindkét szakember megajánlása kötelező!
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg), illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződéses biztosítékok részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő saját forrásból rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
Számla (számlák), fejlesztési feladatok elvégzése után, a szerződésekben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés és annak igazolása (teljesítésigazolás) alapján.
Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt szakmai teljesítésigazolás alapján benyújtott számlát fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér szabályai a szerződéstervezetben.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezet 3. pont Vállalkozói díj és számla benyújtásának szabályai pontban.
A Megrendelő az t megrendelt szolgáltatásokat a teljesítést követő 5 munkanapon belül bírálja el, és ha szerződésszerű, elfogadja. A Vállalkozó a teljesített és elfogadott szolgáltatásokról - az elvégzett szolgáltatás keretében a szolgáltatási elemek, felhasznált anyagok, alkatrészek és annak ellenértéke műszerenkénti tételes bemutatásával - készre jelentést nyújt be a Megrendelőnek, melyet a Megrendelő megjelölt képviselője egyetértése esetén 5 munkanapon belül ellenjegyez (az ellenjegyzett Készre jelentés a továbbiakban: szakmai teljesítési igazolás). A Vállalkozó a számlát a szakmai igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül nyújtja be a Megrendelőnek 1 példányban. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel utalja át Vállalkozó bankszámlájára. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány felszámítására jogosult.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1) b pontja és (1) c) pontjai valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot az ajánlati árral, áfa nélkül EUR-ban
b. a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
c. közös aj.tététel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
d. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást
e. cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
4) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
6) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
7) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
8) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
9) Kiegészítés III.1.3) ponthoz: AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3) pont) [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
10) Az EMF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
11)Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevő(k) által benyújtott, érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb ár alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont] – bírálja el. Az eljárás nyertese azon ajánlattevő, aki (amely) a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot ajánlja az ajánlatkérő számára.
12) Árrészletező táblázat: Kiadott iratminta szerinti (KD) és amely végösszege a felolvasólap ajánlati ára EUR-ban megadva (5. sz melléklet)
13) Kalibrálandó műszerek listája 6/a melléklet és Javítandó műszerek listája 6/ b melléklet kitöltése kötelező az érvényes ajánlatadás feltétele
14) Szakmai önéletrajz csatolása csak Ajánlatkérő külön felhívására
15) Rendelkezésre állási nyilatkozat csatolása csak Ajánlatkérő külön felhívására
16) Ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell mérőműszerek javítására és kalibrálására vonatkozó „vizsgáló és kalibráló dokumentumok felkészültségének általános követelményeiről” szóló MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 -vagy azzal egyenértékű- szabvány szerinti akkreditációval.-Az ajánlattételhez ajánlattevőnek nyilatkozatmintát kell kitöltenie, hogy amelyben igazolja, hogy a szerződéskötésre rendelkezni fog az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti akkreditációval (7. sz melléklet kitöltése kötelező melyet az ajánlattal együtt kell benyújtania.)
17) Ajánlattevőnek a szerződéskötésre legkésőbb rendelkezni kell Rhode&Schwarz, Hameg, Schwarbeck cégek nyilatkozatával, hogy jogosult a műszerek javítására kalibrálására. (8. sz. melléklet kitöltése kötelező melyet az ajánlattal együtt kell benyújtania)
18) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átváltását az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyam figyelembe vételével végzi el.
19.) Nyílt eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
20.) Az ajánlatkérő nyílt eljárásban a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges