Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13645/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ceglédiné Ónodi Katalin
Telefon: +36 303088323
E-mail: cegledine.onodi.katalin@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Tervezési keretszerződés”
Hivatkozási szám: EKR000382632020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési keretszerződés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 010438 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 117 - 285011
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
ATED szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a KD-ban adja meg. Jelen pontban csak a KD elérésének módja és az adott közbesz-re vonatkozó spec. infok kerülnek feltüntetésre, általános közbeszerzési jellegű információk, a Kbt- ben is megfogalmazott, AT-ket érintő kötelezettségekre AK jelen pontban nem tér ki. A IV.2.6) pontban lévő 2 hó 60 naptári napot jelent. A Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzési rendszer oldalán teszi közzé: www.ekr.gov.hu. A KD az EKR-ben: EKR000382632020 számon érhető el. A KD térítésmentesen, elektr. úton valamennyi érdeklődő GSZ elérheti az EKR honlapján (www.ekr.gov.hu) a jelen eljárás tárgyának megnevezése alatt. Az AK felhívja a figyelmet,- hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági szereplők elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik ajánlatkérőnek. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az at-i hi. lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az M/1)M2) alk. követelmények a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva,ezért a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szerz. teljesítésére való alkalmasságukat. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. AT-nek ajánlatában - az EEKD-ban foglalt nyilatkozatán túlmenően, annak kiegészítéseként – be kell nyújtania a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti EKR űrlapot.AK az ajánlatban kéri megjelölni a Kbt. 66.§(6)bek. a)-b) pontja szerinti adatokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.Az ajánlatot legkésőbb a IV.2.2) pontban jelzett időpontig az IV.2.7.) szerinti módon kell benyújtani. AK az ajánlatban EKR űrlap kitöltésével kéri megjelölni a Kbt. 65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot. Foly.-ban levő vált.bej. elj. esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó, Ajánlattevőnek az EKR űrlapot kell benyújtania. A szerz.kötés és a teljesítés nyelve a magyar.A szerződésre irányadó jog:a magyar.Az AK és nyertes AT szerződéses viszonyukból eredő vitás kérdésekre kikötik a magyar bíróság joghatóságát. AK az eljárásban nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az M/2. alk.köv. tekintetében bemutatott szakember jogosultsága vonatkozásában az ajánlatban ATnek nyilatkozni kell, h. a szakember legkésőbb az AK által az összegezést követően +határozott szerz.köt. napjáig rendelkezni fog az MMK és/vagy MÉK névjegyzékén a 266/2013.Kr. hatályba lépéséig kiadott engedély vonatkozásában a 244/2006.Kr., azt követően a 266/2013. Kr. szerinti jogosultsággal.ATnek nyilatkoznia kell arról, h. ha a nyilvántartásba-vétel elmarad, ez a nyertes AT szerz.köt.től való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek alapján. A 322/2015.K.rend.11.§-a értelmében tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára-felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, ill. azt a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani a KD-ban előírtak szerint.Ajánlatkérő Ajánlattevőtől az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § szerinti szakmai ajánlatot kér, amelyet az ajánlathoz kell csatolni. A részletes kritériumokat a KD tartalmazza.A tárgyi közbeszerzési eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr.Kovács Krisztián, lajstromszáma: 534., Czár Gábor, lajstromszáma:537.
Helyesen:
ATED szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a KD-ban adja meg. Jelen pontban csak a KD elérésének módja és az adott közbesz-re vonatkozó spec. infok kerülnek feltüntetésre, általános közbeszerzési jellegű információk, a Kbt- ben is megfogalmazott, AT-ket érintő kötelezettségekre AK jelen pontban nem tér ki. A IV.2.6) pontban lévő 2 hó 60 naptári napot jelent. A Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzési rendszer oldalán teszi közzé: www.ekr.gov.hu. A KD az EKR-ben: EKR000382632020 számon érhető el. A KD térítésmentesen, elektr. úton valamennyi érdeklődő GSZ elérheti az EKR honlapján (www.ekr.gov.hu) a jelen eljárás tárgyának megnevezése alatt. Az AK felhívja a figyelmet,- hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági szereplők elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik ajánlatkérőnek. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az at-i hi. lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az M/1)M2) alk. követelmények a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva,ezért a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szerz. teljesítésére való alkalmasságukat. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. AT-nek ajánlatában - az EEKD-ban foglalt nyilatkozatán túlmenően, annak kiegészítéseként – be kell nyújtania a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti EKR űrlapot.AK az ajánlatban kéri megjelölni a Kbt. 66.§(6)bek. a)-b) pontja szerinti adatokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.Az ajánlatot legkésőbb a IV.2.2) pontban jelzett időpontig az IV.2.7.) szerinti módon kell benyújtani. AK az ajánlatban EKR űrlap kitöltésével kéri megjelölni a Kbt. 65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot. Foly.-ban levő vált.bej. elj. esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó, Ajánlattevőnek az EKR űrlapot kell benyújtania. A szerz.kötés és a teljesítés nyelve a magyar.A szerződésre irányadó jog:a magyar.Az AK és nyertes AT szerződéses viszonyukból eredő vitás kérdésekre kikötik a magyar bíróság joghatóságát. AK az eljárásban nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az M/2. alk.köv. tekintetében bemutatott szakember jogosultsága vonatkozásában az ajánlatban ATnek nyilatkozni kell, h. a szakember legkésőbb az AK által az összegezést követően +határozott szerz.köt. napjáig rendelkezni fog az MMK és/vagy MÉK névjegyzékén a 266/2013.Kr. hatályba lépéséig kiadott engedély vonatkozásában a 244/2006.Kr., azt követően a 266/2013. Kr. szerinti jogosultsággal.ATnek nyilatkoznia kell arról, h. ha a nyilvántartásba-vétel elmarad, ez a nyertes AT szerz.köt.től való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek alapján. A 322/2015.K.rend.11.§-a értelmében tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára-felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, ill. azt a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani a KD-ban előírtak szerint.Ajánlatkérő Ajánlattevőtől az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § szerinti szakmai ajánlatot kér, amelyet az ajánlathoz kell csatolni. A részletes kritériumokat a KD tartalmazza.A tárgyi közbeszerzési eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr.Kovács Krisztián, lajstromszáma: 534., Czár Gábor, lajstromszáma:537.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési dokumentumokban érvénytelenséget maga után vonó mérnöknap díj maximumokat határozott meg mindkét rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (6) c) bekezdése alapján.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) b) pontjára tekintettel módosítja a közbeszerzési dokumentumokat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ