Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13673/2020
CPV Kód:37535200-9
Ajánlatkérő:Sárvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9600 Sárvár, 1231/2, 1243/20 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53116394
Postai cím: Várkerület Utca 2.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Zsuzsanna
Telefon: +36 95523143
E-mail: papp.zsuzsa@sarvar.hu
Fax: +36 95320230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarvarvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000720742020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000720742020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Sárvár TOP-1.2.1, Játszótéri eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000720742020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés a „Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban” című, TOP-1.2.1-15-VS1 azonosítószámú projekt keretében játszótéri eszközök beszerzése a II.2.4) pontban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és a gazdasági, műszaki és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen lenne annak biztosítása. A beszerzésre kerülő áruk olyan eszközök, melyek egymással műszakilag összefüggő egységet alkotnak, így ez nem teszi lehetővé az egyes elemek külön-külön történő beszerzését; a beszerzésre kerülő áruk egységes rendszerben telepítve biztosítják a játszótér kialakítását; a beszerzésre kerülő áruk minőségi követelményei, valamint azonos célra irányultsága miatt a kompatibilitás kockázata miatt kizárt a részajánlattétel lehetősége, mindez figyelemmel a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített alapelvre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sárvár TOP-1.2.1, Játszótéri eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9600 Sárvár, 1231/2, 1243/20 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban” című, TOP-1.2.1-15-VS1 azonosítószámú projekt keretében játszótéri eszközök beszerzése az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
- Parki információs tábla: 2 db
- Vízáteresztő napvitorla: 1 db
- Háromüléses hinta két lap hintaüléssel és egy fészekhintával: 1 db
- Kétüléses hinta egy bébi üléssel és egy babamama hintával: 1 db
- Libikóka: 1 db
- Kapaszkodós, lépegető egyensúlyozó játék: 6 db
- Hajó játszóeszköz (3 csúszdával és 4 alagúttal): 1 db
- Négytornyú játszóvár (2 csúszdával és 1 alagúttal): 1 db
- Róka rugós játék: 1 db
Az ajánlattevő a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3 § (2) és (3) bekezdése szerinti – a biztonsági követelményeknek való megfelelést – megfelelőségi nyilatkozattal vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal köteles igazolni. A teljesítés részét képezik a termékekre vonatkozó, magyar nyelvű használati és karbantartási útmutató / kézikönyv átadása.
A nyertes ajánlattevő feladata a több elemből álló új játszótéri eszközök elemeinek beszerzése, teljesítés helyszínére történő leszállítása, alapozással történő elhelyezése, felszerelése.
A benyújtandó ajánlatnak egyértelműen tartalmaznia kell az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki elvárásokat és azok konkrét és pontos leírását.
A vállalási díjnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely szükséges a feladat elvégzéséhez.
Ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor nyújtson be szakmai ajánlatot a következők szerint:
- a játszóeszközök elhelyezését bemutató rajzot kótázva, az esési teret is jelölve
- fényképet vagy látványtervet az egyes játszóeszközökről
- a hajóról és a várról alaprajz és oldalnézeti rajzot
- műszaki leírást legalább az alábbi tartalommal:
-játszóeszköz megnevezése,
-anyag és alkatrész jegyzék, anyagminőség
-legnagyobb esési magasság
-esési tér
-ajánlott korcsoport
-használati és kezelési útmutató
A nyertes ajánlattevőnek kötelessége az eszközök alapozásának és telepítésének megkezdése előtt előre egyeztetni és együttműködni a gumiburkolatot és a területelőkészítést végző vállalkozóval.
Ajánlattevő az eszközök telepítésével nem akadályozhatja a folyamatban lévő kivitelezési munkálatokat. Ajánlattevő a helyszíni munkálatokat (játszóeszköz elhelyezése) az ajánlatkérővel egyeztetett időpontban tudják elvégezni. Az ajánlatkérő a helyszíni munkavégzés biztosításának az időpontjáról vállalkozót 10 nappal előbb értesíti.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A kötelező 36 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállási kötelezettség időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók bevonása a teljesítés időtartama alatt (min. 0, max. 2 fő)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VS1
II.2.13) További információ
Jelen felhívás II.2.7) pontjához kapcsolódó kiegészítés: A szerződés teljesítésének megkezdése a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozni köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdéseire, valamint a Kbt. 64. §-ára.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év időszakában teljesített, jelen
közbeszerzés tárgya szerinti (játszótéri eszközök szállítás és telepítése) legjelentősebb referenciáit cégszerű nyilatkozat formájában. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A nyilatkozatnak, vagy az igazolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- szállítást végző megnevezése,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége, a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- a szállítás tárgya, mennyisége,
- a szállítás rövid leírása, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható,
- a teljesítés ideje és helye (a kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megjelölésével),
- konzorciumban történő teljesítés esetén a teljesítési hányad megjelölése,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati/részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az M1. pontban meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az M1. pontban meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében előírt nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M.1. pont tekintetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdéseire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő,
ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év időszakában, legalább
-1 db olyan játszóeszköz, mely tartalmaz min. 2 db csúszdát, valamint 2 db híd és/vagy alagút elemet;1 db libikóka;1 db rugós játék;1 db kétüléses hinta elemek leszállítására és felszerelésére vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő és szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az előírt referencia több szerződéssel igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás 1%-a/nap minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15%-a.
Amennyiben nyertes ajánlattevő 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a nyertes ajánlattevőt megillető, az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni.
Hibás teljesítési kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozással vegyes adásvételi szerződés szerinti nettó, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.
A jótállás: az eszközök hiánytalan és szerződésszerű leszállítását és üzembehelyezését követően, a megfelelőségi tanúsítvány átadását követő 36 hónap + az ajánlattevő által vállalt többlet jótállás ideje.
A többletjótállás vállalása értékelési szempont.
A részletes szabályokat lásd a vállalkozással vegyes adásvételi szerződés-tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be az igazolt teljesítést követően, az alábbiakban részletezettek szerint:
Végszámla összege: Ajánlatkérő által igazolt hiánytalan és szerződésszerűen teljesített eszközök leszállítását és üzembehelyezését követően, a megfelelőségi tanúsítvány átadását követően a nettó vételár 100%-a.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja ajánlattevő részére. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Jelen beszerzés EU-s támogatással, támogatási szerződés alapján valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire.
A részletes szabályokat lásd a kiegészítő dokumentumokban és vállalkozással vegyes adásvételi szerződés-tervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetőség.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza az ajánlattevők adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését),
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
• nyertesség esetén a szerződés aláírására jogosult felet/feleket,
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, az egymás közötti pénzügyi elszámolás módját,
• meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR—ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltakra.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Lásd VI.3.9.) További információk pont 9. alpontjában foglaltakat.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Lásd: VI.3.9) További információk pont 1. alpontja.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok: 0-10. A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a vállalt jótállási kötelezettség időtartama és a hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a pontozás során a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján közzétett (a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza. Lásd még: Kiegészítő dokumentumok III/1. pontja.
2.Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3.Az ajánlat részeként kötelezően, vagy adott esetben csatolandó nyilatkozatok/dokumentumok listáját a Kiegészítő dokumentumok IV. pontjának 1. része tartalmazza. Az utólagos igazolási kötelezettség keretében kötelezően, vagy adott esetben csatolandó nyilatkozatok/dokumentumok listáját a Kiegészítő dokumentumok IV. pontjának 2. része tartalmazza.
4.Kérjük az ajánlati ár ellenőrzéséhez a tételesen beárazott eszközlistát excel és pdf formátumban, cégszerűen aláírva feltölteni az EKR-be.
5.Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő dokumentumok III/11.) pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.
6.A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
7.A Kbt. 27. § (3) bekezdése értelmében az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. Jelen eljárásban Kisné Fehérváry Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00415) működik közre.
8.A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
9.Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint kerül megindításra, mivel AK támogatás iránti kérelmet nyújtott be. AK a támogatásra irányuló kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
10.A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat amennyiben:
a)a szakmai ajánlatban a megajánlott játszóeszközök nem felelnek meg a költségvetési kiírásban megfogalmazott paramétereknek, vagy
b)a szakmai ajánlatban a megajánlott játszóeszközök nem férnek el - esési térre is figyelemmel- a megadott területen, vagy
c)a szakmai ajánlatban a játszóeszközök nem az ajánlatkérő által megjelölt módon kerültek elhelyezésre (pl.: játszóeszközök felcserélése), vagy
d)a szakmai ajánlatban a játszóeszköz leesési magassága nem felel meg az ajánlatkérő által megadott burkolati rétegrendnek, vagy
e)ha szakmai ajánlat nem kerül benyújtásra.
11.Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
12.További információkat lásd a Kiegészítő dokumentumokban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges