Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13701/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Budapest Környéki Törvényszék
Teljesítés helye:2700 Cegléd, Kossuth tér 2.;2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.;2201 Monor, Kossuth Lajos utca 69.;2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 14.;2600 Vác, Budapest főút 14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Környéki Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92339846
Postai cím: Thököly Út 97-101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fogarasi Erzsébet
Telefon: +36 14676211
E-mail: FogarasiE@birosag.hu
Fax: +36 12522469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000673312020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000673312020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Takarítási szolgáltatás beszerzése öt részben
Hivatkozási szám: EKR000673312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatás beszerzése öt ajánlati részben, az egyes ajánlati részeknél meghatározottak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Takarítási feladatok ellátása Ceglédi JB
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Takarítási feladatok ellátása a Ceglédi Járásbíróság (2700 Cegléd, Kossuth tér 2. ) épületében.
A Ceglédi Járásbíróság épületének rendszeres (napi, heti, havi) takarítása továbbá a szerződés időtartama alatti 1 db nagytakarítása.
Takarítandó összterület: 1245 m2
A takarítandó terület funkciók szerinti megoszlása a következő:
- irodák, tárgyalótermek: 772 m²
- közlekedő terek: 401 m²
- mellékhelyiségek: 16 db 47 m²
- teakonyhák: 25 m2

A takarítandó terület padlófelület szerinti megoszlása:
- melegburkolat: 755 m²
- hidegburkolat: 490 m²
Az 1 db nagytakarítás során a takarítandó összterületen felül tisztítandó 315 m2 x 2 oldal= 630 m2 üvegfelület kerettel, párkánnyal együtt, összesen legfeljebb 119 db homlokzati nyílászáró eltérő mérettel
Az épületben 286 m2 ablak felület előtt található függöny, feladat a fényáteresztő és sötétítő függönyök leszedése, mosása, vasalása, vissza tétele. Összes kiterített függöny felület: fényáteresztő függöny 680 m2, sötétítő függöny 680 m2.
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A területi képviselő szakember alk. min.köv.felüli épülettakarítási szolg. teljesítése szakterületen szerzett vezetői többletszakmai tapasztalata lsd. részletesen További információk 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Takarítási szolgáltatás ajánlati ára nettó HUF/hó / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5. pont szerinti minőségi szempont teljes megnevezése: A területi képviselő (szolgáltatás teljesítéséért felelős szakmai vezető) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli épülettakarítási szolgáltatás teljesítése szakterületen szerzett vezetői többletszakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 12) / Súlyszám: 10


II.2.1) Elnevezés:
Takarítási feladatok ellátása Gödöllői JB
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gödöllői Járásbíróság ideiglenes épületének rendszeres (napi, heti, havi) takarítása továbbá a szerződés időtartama alatti 1 db nagytakarítása.
Takarítandó összterület: 1766 m2
A takarítandó terület funkciónkénti és padlóburkolat szerinti megoszlása a következő:
- tárgyalótermek: 316 m2
- irodák: 501 m2
- közlekedő terek, lépcsőház: 597 m2
- mellékhelyiségek: 95 m2
- teakonyhák: 9 m2
- egyéb helyiségek: 248 m2
- laminált parketta, pvc (melegpadló) burkolat: 881 m2
- kerámia, mettlachi (hidegpadló) burkolat: 885 m2
Az 1 db nagytakarítás során a takarítandó összterületen felül tisztítandó:
- ablakfelület: 1266 m2
- zsaluzia, függöny, roló: 633 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A területi képviselő szakember alk. min.köv.felüli épülettakarítási szolg. teljesítése szakterületen szerzett vezetői többletszakmai tapasztalata lsd. részletesen További információk 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Takarítási szolgáltatás ajánlati ára nettó HUF/hó / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. pont szerinti minőségi szempont teljes megnevezése: A területi képviselő (szolgáltatás teljesítéséért felelős szakmai vezető) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli épülettakarítási szolgáltatás teljesítése szakterületen szerzett vezetői többletszakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 12) / Súlyszám: 10

II.2.1) Elnevezés:
Takarítási feladatok ellátása Monori JB,JÜ
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2201 Monor, Kossuth Lajos utca 69.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Monori Járásbíróság épületének rendszeres (napi, heti, havi) takarítása továbbá a szerződés időtartama alatti 1 db nagytakarítása az alábbiak és a műszaki leírásban foglaltak szerint:
Takarítandó összterület: 1509,69 m2
(A bíróság által kizárólag használt 1372,24 m2, valamint az ügyészséggel közösen használt 137,45 m2)
A takarítandó terület funkciók szerinti megoszlása a következő:
- irodák, tárgyalótermek: 844,71 m²
- közlekedő terek: 453,28 m²
- mellékhelyiségek: 5 db 42,87 m²
- teakonyhák: 2 db 15,68 m2
- egyéb helyiségek: 153,15 m2

A takarítandó terület padlófelület szerinti megoszlása a következő:
- melegburkolat: 887,46 m²
- hidegburkolat: 622,23 m²

Az 1 db nagytakarítás során a takarítandó összterületen felül tisztítandó:
az épület összes üveg felülete 228 m2 x 2 oldal = 456 m2 kétoldalas tisztítása kerettel, párkánnyal együtt, összesen 70 db homlokzati nyílászáró eltérő mérettel, valamint a belső udvarban 24 db világító ablak/gúla tisztítása 112,32 m2 felülettel, valamint az épület az irodáiban, tárgyalókban, egyéb helyiségekben az ablakfelület előtt található fényáteresztő és sötétítő függönyök leszedése, mosása, vasalása, vissza tétele. Összes kiterített függöny felület: fényáteresztő függöny 130 m2, sötétítő függöny 130 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A területi képviselő szakember alk. min.köv.felüli épülettakarítási szolg. teljesítése szakterületen szerzett vezetői többletszakmai tapasztalata lsd. részletesen További információk 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Takarítási szolgáltatás ajánlati ára nettó HUF/hó / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. pont szerinti minőségi szempont teljes megnevezése: A területi képviselő (szolgáltatás teljesítéséért felelős szakmai vezető) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli épülettakarítási szolgáltatás teljesítése szakterületen szerzett vezetői többletszakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 12) / Súlyszám: 10
A szolgáltatás igényelt legkorábbi kezdőidőpontja: 2020. december 21.

II.2.1) Elnevezés:
Takarítási feladatok ellátása Ráckevei JB
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Takarítási feladatok ellátása a Ráckevei Járásbíróság (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 14.) épületében.
A Ráckevei Járásbíróság épületének rendszeres (napi, heti, havi) takarítása továbbá a szerződés időtartama alatti 1 db nagytakarítása az alábbiak és a műszaki leírásban foglaltak szerint:
Takarítandó összterület: 512,37 m2
A takarítandó terület funkciónkénti megoszlása a következő:
- irodák, tárgyalótermek: 285,79 m²
- közlekedő terek: 151,04 m²
- mellékhelyiségek: 4 db 17,46 m²
- teakonyha: 11,24 m2
- egyéb helyiségek: 46,84 m2

A takarítandó terület padlófelület szerinti megoszlása a következő:
- melegburkolat: 353 m²
- hidegburkolat: 159 m²
Az 1 db nagytakarítás során a takarítandó összterületen felül tisztítandó:
az épület összes üveg felülete 113 m2 x 2 oldal= 226 m2 kétoldalas tisztítás kerettel, párkánnyal együtt, összesen 63 db homlokzati nyílászáró eltérő mérettel, valamint az épületben 59 m2 összes kiterített alapterületű szalagfüggöny felület
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A területi képviselő szakember alk. min.köv.felüli épülettakarítási szolg. teljesítése szakterületen szerzett vezetői többletszakmai tapasztalata lsd. részletesen További információk 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Takarítási szolgáltatás ajánlati ára nettó HUF/hó / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. pont szerinti minőségi szempont teljes megnevezése: A területi képviselő (szolgáltatás teljesítéséért felelős szakmai vezető) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli épülettakarítási szolgáltatás teljesítése szakterületen szerzett vezetői többletszakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 12) / Súlyszám: 10

II.2.1) Elnevezés:
Takarítási feladatok ellátása Váci JB
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2600 Vác, Budapest főút 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Takarítási feladatok ellátása a Váci Járásbíróság (2600 Vác, Budapest főút 14. ) épületében.
A Váci Járásbíróság épületének rendszeres (napi, heti, havi) takarítása továbbá a szerződés időtartama alatti 1 db nagytakarítása az alábbiak és a műszaki leírásban foglaltak szerint:
Takarítandó összterület:1051 m2
A takarítandó terület funkciónkénti megoszlása :
- irodák, tárgyalótermek: 591 m²
- folyosók, lépcsőházak, előterek: 381 m²
- mellékhelyiségek: 41 m²
- teakonyhák: 19 m2
- egyéb helyiségek: 19 m2
A takarítandó terület padlófelület szerinti megoszlása:
- melegburkolat: 755 m²
- hidegburkolat: 490 m²
Az 1 db nagytakarítás során a takarítandó összterületen felül tisztítandó:
az épület összes üveg felülete 223 m2 x 2 oldal= 446 m2 tisztítása kerettel, párkánnyal együtt, összesen 119 db homlokzati nyílászáró eltérő mérettel valamint 50 m2 sötétítő textil függöny leszedése, mosása, vasalása, vissza tétele, 132 m2 szalagfüggöny tisztítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A területi képviselő szakember alk. min.köv.felüli épülettakarítási szolg. teljesítése szakterületen szerzett vezetői többletszakmai tapasztalata lsd. részletesen További információk 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Takarítási szolgáltatás ajánlati ára nettó HUF/hó / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. pont szerinti minőségi szempont teljes megnevezése: A területi képviselő (szolgáltatás teljesítéséért felelős szakmai vezető) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli épülettakarítási szolgáltatás teljesítése szakterületen szerzett vezetői többletszakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 12) / Súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján
nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a Kbt. 41/A. § szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.) A Kbt. 114. § (2) bekezdése és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével. A Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A Korm. rendelet 23. §-a alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatával vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni legalább a következő adatok megadásával: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) Az alkalmasság igazolható a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát, az alkalmassági minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó. A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdése, továbbá 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó. Az igazolási módok részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely
a) az 1. RÉSZ esetében összesen legalább 900 m2
b) a 2. RÉSZ esetében összesen legalább 1200 m2
c) a 3. RÉSZ esetében összesen legalább 1000 m2
d) a 4. RÉSZ esetében összesen legalább 300 m2
e) az 5. RÉSZ esetében összesen legalább 700 m2
alapterületű épület takarítására vonatkozott amely esetében a takarítási szolgáltatás ablakfelületek tisztítását is magában foglalta továbbá, amely legalább egy éven keresztül megszakítás nélkül teljesített szolgáltatásra vonatkozik.
A fent megjelölt m2-nek megfelelő mennyiségi előírások egy vagy több referenciával is igazolhatók. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a referencia több rész esetében is felhasználható, több részre történő ajánlattétel esetében elegendő a magasabb értéknek megfelelni.
M2) az 1-5. RÉSZEK esetén egyaránt nem rendelkezik 1 fő épülettakarítási szolgáltatás teljesítése szakterületen legalább 36 hónap vezetői gyakorlattal rendelkező területi képviselő (szolgáltatás teljesítéséért felelős szakmai vezető) szakemberrel.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelőség több részre történő ajánlattétel esetében ugyanazon szakemberrel NEM igazolható.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér: 10.000,- Ft/hibás teljesítéssel érintett nap
Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti nettó havi ellenszolgáltatás hatszorosa.
Havi meghiúsulási kötbér: a tárgyhóra eső nettó vállalkozói díj (havidíj).
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a. További részletek a szerződés tervezetben. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a teljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét, havonkénti esedékességgel, utólag, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Megrendelő előleget nem fizet. További részletetek és a pénzügyi teljesítésre irányadó jogszabályok a szerződés tervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződésnek nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet általi teljesítését.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Lsd. VI.3.9. pontban
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1./ Ajánlatkérő az eljárásban nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, melynek időpontja ajánlati részenként:
1.RÉSZ: 2020. augusztus 03. 9:00 óra gyülekező: 2700 Cegléd, Kossuth tér 2.
2.RÉSZ: 2020. augusztus 04. 10:45 óra gyülekező:2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.
3.RÉSZ: 2020. augusztus 03. 10:45 óra gyülekező:2201 Monor, Kossuth Lajos utca 69.
4.RÉSZ: 2020. augusztus 03. 12:45 óra gyülekező:2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 14.
5.RÉSZ: 2020. augusztus 04. 10:45 óra gyülekező:2600 Vác, Budapest főút 14.
2./ AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának rendelkezéseit NEM alkalmazza.
3./AK a bírálat során élni kíván a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
4./ AK az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére nem kerül sor.
6./ A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A területi képviselő (szolgáltatás teljesítéséért felelős szakmai vezető) szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli épülettakarítási szolgáltatás teljesítése szakterületen szerzett vezetői többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 12) részszempont esetében: egyenes arányosítás, Takarítási szolgáltatás ajánlati ára nettó HUF/hó részszempont esetében:fordított arányosítás.
7./ Az ajánlattevő köteles -legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a szerződésben vállalt tevékenységeire a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes tevékenységi- és szolgáltatási általános felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az 1-3. és 5. rész esetén 2 M Ft/kár 6 M Ft/év, a 4. rész esetén 1 M Ft/kár 4 M Ft/év összegben. Több részre tett ajánlat esetén a fenti értékek összeadódnak.
8./ A III.1.3. M1)M2) alkalmassági szempont a minősített AT névjegyzékébe vételhez szükséges feltételhez képest szigorúbban meghatározott feltétel.
9./ A 4. ajánlati rész II.2.7. pontjához: A szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől értendő a jelen pontban foglalt felfüggesztő feltételre is figyelemmel.
Felfüggesztő feltétel: A szerződés tárgya szerinti szolgáltatással érintett teljesítési helyszínen a bírósági szervezet működése megkezdésének konkrét időpontja a jelen közbeszerzési eljárás kiírásának időpontjában még nem ismert. Erre tekintettel a 4. ajánlati részben a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés a bírósági szervezet teljesítési helyszínen való működése megkezdésének napján lép hatályba. A hatályba lépés időpontjáról Ajánlatkérő a Vállalkozót a bírósági szervezet teljesítési helyszínen való működése megkezdésének időpontjáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul értesíti. Amennyiben a szerződés hatályba lépésének időpontjáról legkésőbb 2021. február 28. napjáig Ajánlatkérő értesítést nem küld Vállalkozó részére, a szerződés ezen időpont lejártával automatikusan megszűnik. Vállalkozó ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy az ajánlattétel során a jelen pontban nevesített kockázati elemet kifejezetten figyelembe vette, így a szerződés hatályba lépésének elmaradása esetén Ajánlatkérővel szemben semmilyen jogcímen igényt nem érvényesít, az igényérvényesítés lehetőségéről a szerződés aláírásával a Ptk. 6:8. § (3) bekezdése alapján kifejezetten lemond.
10./ FAKSZ:dr. Fónagy Tímea 00417
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges