Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13703/2020
CPV Kód:44614310-3
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Kisfái 248.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97842910
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szeberényi Gyula Tamás
Telefon: +36 76512249
E-mail: szeberenyigyula.tamas@kecskemet.hu
Fax: +36 76513544
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kecskemet.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000770622020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000770622020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Duna-Tisza köze- Hulladék -Egyéb gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000770622020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44614310-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekt megvalósuLásához szükséges egyéb gépek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Duna-Tisza köze- Hulladék -Egyéb gépek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42996100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Kisfái 248.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014.(XII.19.) Kr.-ben az NFP (AF.I.1. pont 1. szervezet) feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban KEHOP terhére finansz. hulladék-gazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése az alábbi mennyiségben:
Anyagmozgató-rakodó gépek az alábbiak szerint:
tétel (típus)sorszáma/tétel (típus) megnevezése/mennyiség (db):
1. Tolólapos kompaktor 2 db
AK új (nem használt, nem felújított, gyári kivitelű, utólagosan nem átalakított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
AK az alapmennyiségen túl nem kíván opcionális részt meghatározni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen.
Hibaelhárítás: valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás meg-kezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szak-szerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembevételével értelmezendőek.
Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni.
A betanítás helyszíne: tervezetten 6000 Kecskemét, Kisfái 248., azzal, hogy Eladó és Vevő meg-állapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének is a figyelembevételével arra eltérő helyszínen is sor tud kerülni.
Ajánlattevőnek a műszaki megfelelőség igazolása tekintetében a megajánlásában (AD. II.) fel kell tüntetnie a konkrét gyártmány- és típusmegjelölést.
A részletes feltételeket a közbesz. dok. részét képező dok., műszaki leírás és szerződéstervezet tart.
Amennyiben a közbesz. dok. bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.)Kr46.§(3) bek. alapján.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.1. Üzemi tömeg min. 28.000 kg, max. 38.000 kg 10
2 2.1.2. Motor teljesítmény: min. 200 kW 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt
II.2.14) További információ:
AK a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja, mert a közbe-szerzés tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Folyt:AF.III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság min.köv.-ek után.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásá-ban olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (aján-lattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatá-lya alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitá-saira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a ka-pacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekinteté-ben, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkoza-tot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbe-jegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1.§ (7) bek. az irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egysé-ges európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlat-kérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követel-mények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását a formanyomtat-vány IV. részében.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások be-nyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy meg-felel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) be-kezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlatte-vő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (a felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának idő-pontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelő-ző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csato-landók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intéz-ménytől származó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem ré-gebbinek lennie, a megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (anyagmozgató-rakodó gépek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mi-kor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfor-dulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkö-vetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzfor-galmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alap-ján a közbeszerzés tárgyából (anyagmozgató-rakodó gépek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 180.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együtte-sen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazda-sági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmény).
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kap-csolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénz-ügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével ösz-szefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az aján-lattevőnek (AT) a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtása-kor az EKR-ben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkal-massági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az EEKD formanyomtatvány IV. részében. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alap-ján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitá-saira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egy-séges európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizá-rólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szüksé-ges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az aján-lati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismerte-tése.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy hat év teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb ki-lenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban foglaltak.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szállítás tár-gya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szer-ződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesí-tette. AK kizárólag a ref. munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja mű-szaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlá-sának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkal-massági minimumkövetelmények!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek., valamint a Kbt. 69. § (11) és (11a) bek. ren-delkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunkával:
Legalább 1 db kompaktor szállítására vonatkozó referenciával.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
II.2.14. pont folytatása: AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazda-sági szempontból ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhető-ek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költség-hatékonyabbá válik a beszerzés
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes telj.-el érintett egyes tételek (gépek) nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1% a kötbéralapra vetítetten, de össze-sen legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár 20%a
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes gépek szerinti nettó vételár 20%a
Jótállás:12 hónap az adott gép sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától
Teljesítési bizt.: a nettó vételár 2%-a
Előleg: max. 30% elszám. rész és végszámlában arányosan
AK az előleg fizetését a szerz. elszámolható összegének 10%a és a folyósított előleg különbö-zetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti
Részszáml.: gépenként max. 1 db részszámla
szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF
kifizetés során vonatkozó jsz.-ok:Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek, 272/2014.(XI.5.)Kr.
Utófinansz., támogatás intenz.: a mindenkor hatály. TSz. szerint, AF feladásakor 89,948717%
Részletesen: ADban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmaz-za. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre meg-adott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzéké-be történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2)A Kbt.135.§(12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támoga-tásra irányuló igényt (pályázatot; TSZ mód.-t, vált.bejt.) nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képte-lenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116.§(1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfoga-dásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá.
Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
3)Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a max., a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) VI. pont 1. sz. mell. A.1. aa) pont. AK a 2. részszempont valamennyi alszempontja esetében az ajánlati elemeket olyan mó-don értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a max., a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás módsze-rével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) VI. pont 1. sz. mell. A.1. ab) pont. Rész-szempont szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 p. legrosz-szabb, 100 p. legjobb érték. Részl: AD I. kötet. A 2. részszempont mindkét alszempontja vonat-kozásában a felolvasólapon az értékelés során figyelembe vett műszaki paraméterekre vonat-kozó minimális elváráson felüli megajánlást szükséges feltüntetni az előírt mértékegységben!
4)AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az AD szerint, mely tartalmazza a megaján-lott gépek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális paramétereknek való megfelelés. (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfe-lelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum be-nyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). Érvényte-lennek minősül az az ajánlat, amely nem a dok-ban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
Szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vo-natkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint.
AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!
AK előírja, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve és aláírva, továbbá az AD II. Kötet 1. sz. mellékleteként rendelkezésre bocsátott, a 2. értékelési részszempontok tekintetében megtett megajánlások alátámasztó ex-cel táblázatát (excel formátumban). Amennyiben az ajánlatban csatolt táblázat alapján a minő-ségi kritérium kapcsán értékelésre kerülő műszaki paraméter(ek) nem vagy nem egyértelműen állapítható(ak) meg, AK az értékelés során a minimális, 0,00 pontot adja.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ előírásai szerint .
További információk folytatása:
5)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6)Ajánlati biztosíték: 1.000.000 Ft, az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén az Ajánlatkérő (Társulás) 11732002-15838258 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jog-címét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A befizetés iga-zolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása. A biztosítékra vonatkozó részletes szabá-lyokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
7)AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) és f) pontját.
8)Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
9)A Kbt. 29.§, valamint a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában AKként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AKja az AF.I.1. pontjában megjelölt szervezet, azaz a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
10)AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján érvénytelen.
11)Ajánlati kötöttség: Jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!
12)Nemzeti elbánás: Az AK a Kbt. 2.§ (5) bekben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
13)Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen. Aján-latkérő a Kbt. 40§. (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017(XII.19.) Kr. szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR-ben megtett nyilatkoza-tokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11-12.§-ai vonatkoznak.
14)Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56.§ szerinti kieg. táj. kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcs. infók elérhetők: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap, https://nekszt.hu
15) FAKSZ: dr. Varga Krisztián (FAKSZ - lajstromszám: 00087)
16) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is).
17) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.46.§(3) bek-ben foglaltak alap-ján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tev-re, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
18) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérő-nek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasó-lap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat része-ként kitölteni.
19) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
20) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlat-hoz csatolni kell a közös ajánlat-tevők erre vonatkozó megállapodását. Részl.: AD I. kötet, III/14.2)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák