Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13705/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye:Székesfehérvár, Győr, Miskolc, Kecskemét
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:247/2014. (X. 1.) Korm.rendelet szerinti feladat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis Gyöngyi
Telefon: +36 17957950
E-mail: gyongyi.kocsis@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000534172020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000534172020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 247/2014. (X. 1.) Korm.rendelet szerinti feladat
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
ÁEEK -EFOP-2.2.0 rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR000534172020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés megkötése „Az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 azonosító számú „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása”projekthez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére”
II.1.5) Becsült érték:
36690600 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt arra tekintettel, hogy a beszerzési igény egy képzés sorozathoz kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokra vonatkozik melyet megbontani logisztikai, szervezési és gazdasági okok miatt nem lehet és a nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő szerződésszerű teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot is.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
ÁEEK_EFOP-2.2.0-16-2016-00007 rendezvényszervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU221,HU311,HU331 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Győr, Miskolc, Kecskemét
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes körű rendezvényszervezési feladatok ellátása: összesen 12 alkalmas képzés-sorozat (alkalmanként párhuzamosan 2 csoport, tehát összesen 24 csoport képzései, alkalmanként min. 14 – max. 24 fő résztvevővel + alkalmanként 2 fő oktató) teljes körű lebonyolítása 4 vidéki nagyvárosban (városonként 3 alkalom, egy alkalom 3 nap/modul).
Minden esetben a nyertes ajánlattevő feladata a rendezvények teljes körű lebonyolítása: helyszín felkutatása, bérlése, szállás, a képzéshez kapcsolódóan a szükséges bútorok, berendezések, prezentációs technológia és catering biztosítása, a képzéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (dekorációs eszközök biztosítása, eligazító táblák/feliratok grafikai tervezése, gyártása, tananyag kiosztása, jelenléti ívek összeállítása, képzési- és adminisztrációs anyagok sokszorosítása, rendezvénydokumentálás, utazás, szállítás, tárolás) ellátása, továbbá minimum 1 fő rendezvényszervező koordinátor és 1 fő rendezvényszervező asszisztens biztosítása képzésenként.
A rendezvényeket követően feladat: az egyes továbbképzési blokkokat követően (hetente) a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok, vizsgadokumentáció alapján beszámolási csomag összeállítása mind papír alapon, mind elektronikus adathordozón dokumentálva.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nettó keretösszeg: 36 690 600,- HUF
Az ÁEEK a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2. pontban bemutatott szakember M.2. pontban meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) 100
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF): / Súlyszám: 900
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 36690600 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a projekt TSZ-ében a fizikai befejezési hat.idő módosul, úgy a szerződés telj. hat.idejét a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal legfeljebb 2 alkalommal meghosszabbíthatja úgy, hogy annak igazodnia kell a TSZ-ben rögzített fizikai befejezési határidőhöz.Ha a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet vagy a járványügyi készültség keretében egészségügyi válsághelyzet során a Kormány rendeletben korlátozza vagy tiltja meg rendezvény látogatását és szervezését, akkor Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését - a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett – felfüggeszteni legfeljebb a korlátozás vagy tiltás idejére,
valamint a szerz. XII.pontjában foglalt vis maior esetére is. Ha felfüggesztésre kerül sor, úgy a telj-i határidő automatikusan meghosszabbodik a felfüggesztés időtartamával. Fenti esetekben nem kell vizsgálni a Kbt. 141. § (6) bek-ben foglalt feltételek fennállását a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján. Részletesen a szerződéstervezetben.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okot alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) és alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62-§ (1) bekezdés g)-k) és m), q) pontja szerinti kizáró ok bármelyik fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról (EKR űrlap), hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 114/A. § nyomán az ajánlatkérő a Kr.-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Öntisztázás a Kbt. 64. §-a szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A.§ (4) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § szerint az ajánlatában kell benyújtania a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó igazolásokat az alábbiak szerint:
M1) pont szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X.30.) 23. §-a ) A referencianyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás minimális tartalma:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a szolgáltatás mennyiségét,
(iv) a teljesítés idejét (év, hónap, nap) és
(v) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Korm. rend. 23. § szakasza alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pont, 21/A. §, Kbt. 65. § (6)-(7), (9) - (12) bekezdés.
AK a Kr. 21. § (3a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M2) Ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)et, végzettségük, képzettségük ismertetésével (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint). A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) vonatkozásában csatolandó:
- a teljesítésbe bevont szakember(ek)nek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatban kell vállalni(uk), hogy a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog(nak) állni;
- a szakember(ek) végzettséget, képzettségét igazoló dokumentumok (bizonyítványok) egyszerű másolata;
- a szakember szakmai gyakorlatát bemutató, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
További információ a KD-ben található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal, amelyek
összesen legalább 2 db konferencia és/vagy workshop és/vagy képzés rendezvényszervezési feladatainak előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó referencia, melyek közül
a) 1 db referencia legalább 12 főre ültetett ebéd és/vagy vacsora biztosítását,
b) 1 db referencia a rendezvényen résztvevők számára szállás biztosítását is magában foglalta.
Ajánlattevő az előírást legfeljebb 2 darab referenciával teljesítheti.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberrel:
legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi/főiskolai) végzettségű rendezvényszervező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap rendezvényszervezési szakmai tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmi kötbér alapja a Megrendelés késedelemmel érintett részére eső nettó Vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 1%-a/naptári nap, összesen maximum a Megrendelés késedelmes teljesítéssel érintett részére eső Vállalkozói díj 15%-a lehet. Órában meghatározott teljesítési határidő esetén a késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes óra után a Megrendelés késedelemmel érintett részére eső nettó Vállalkozói díj 0,5%-a, maximuma a Megrendelés késedelemmel érintett részére eső Vállalkozói díj 12%-a lehet.
Hibás teljesítési kötbér: amennyiben Megrendelő szavatossági igényt nem érvényesít alapja a Megrendelés hibás teljesítéssel érintett részére eső nettó Vállalkozói díj, mértéke 30%. Ha Megrendelő a hiba kiküszöbölésére megfelelő határidő állapít meg, ebben az esetben a hibás teljesítési kötbér alapja a Megrendelés hibás teljesítéssel érintett részére eső nettó Vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 1%-a/naptári nap. A hibás teljesítési kötbér %-os maximumát a hiba kiküszöbölésére Megrendelő által előírt határidő határozza meg.
Meghiúsulási kötbér: alapja a Szerződés szerinti Keretösszegből a meghiúsulás időpontjáig le nem hívott (ki nem fizetett) rész. A kötbér mértéke: 30%.
Amennyiben a Megrendelés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér alapja a Megrendelés teljes nettó ellenértéke, mértéke: 30 %.
A részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre: 2015. évi CXLIII. törvény, 2013. évi V. törvény, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: Forint (HUF), Az ellenszolgáltatás teljes mértékben európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra.
Támogatási intenzitás: 100%. A szerződés kiegyenlítése utófinanszírozás keretében történik az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében. A számlázás az adott hónapban (rész)teljesített Megrendelés(ek)ről havonta történik. A Megrendelés szerinti nettó ellenérték legfeljebb 50%-ának megfelelő összegű előlegre van lehetőség. Amennyiben nyertes AT előlegre tart igényt, úgy a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pontja szerinti formában nyújtható előleg-viszafizetési biztosítéknyújtási kötelezettség terheli. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke az igényelt előleg 50%-a. Az előleg elszámolása az adott Megrendelés teljesítését követően kiállított számlával szemben történik. A szerződés időtartama alatt felhasználható keretöszeg: 36.690.600,- ft.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a nyertes ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik.
Fő finansz. és fiz. felt.: igazolt teljesítés alapján utólag a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) és 8) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
Ha a tevékenység EU-s támogatási elszámolása többlet formai elvárásokat rögzít a számlákkal kapcsolatban, úgy AK és nyertes AT annak megfelelően jár el.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint az e-Kr 15.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 15. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Lásd. VI.3.9) További információk 9. alpont
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (űrlap).
2. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő ( AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT). Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani).
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. AK valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek AK-hoz.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek szerint, EKR-ben létrehozott űrlap alapján.
6. AK felhívja a 321/2015. (X. 30.) Korm. 30.§ (4) bek. alapján az Ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmassági követelményeket a M1-M2 (alkalmassági követelmények) esetében.
7. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részéről kerül megkötésre (cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.). Az I.1) pontban megadott AK az EKR sajátosságai miatt került megjelölésre.
8. Ajánlattevő köteles ajánlatában beadni a KD részeként kiadott Ártáblázatot teljes körűen beárazva. A beárazott Ártáblázat a szakmai ajánlat részét képezi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.
9. Az értékelés módszere az 1. részszempont (Ár szempont) esetén fordított arányosítás, a 2. részszempontnál egyenes arányosítás. Szakember többlettapasztalata esetén megajánlható mennyiség: 0-tól max. 24 hóig. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 77. § (1) bekezdését. (A Kbt. 77.§ (1) alapján AK rögzíti az értékelési részszempontok tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintjeit.).
10. A II. 2. 5.) ponthoz tartozó Ár szempont Ajánlati ár értékelési szemponthoz kapcsolódó alszempontok és az azokhoz tartozó súlyszámok a következők: Rendezvényszervezés: 400, Catering: 300, Szállás: 200.
11. AK az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére, miszerint a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc nappal meghosszabbodik.
12. A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
13. A II.2.7) ponthoz: Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként dr. Zsabokorszky Ágnes jár el (lajstromszám: 00127.).
15. Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával
kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/címeken.
16. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai.
18. Szállás vonatkozásában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.7.3.2.1 pontja a mérvadó: A szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként belföldi szállás esetén legfeljebb bruttó 15.000 forint mértékű költség számolható el. Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdését alkalmazza, mely alapján a szállásra vonatkozó ajánlattevői megajánlás az ártáblázat "Szállás" elnevezésű fülének tételei esetében nem haladhatja meg a bruttó 15.000,- Ft/fő/éj összeget. Amennyiben az ajánlattevő ennél magasabb összegű ajánlatot tesz, az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
19. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) -(5) bekezdését.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges