Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13711/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sajókeresztúr Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Sajókeresztúr, Petőfi út 25. szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Borsod Construction Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajókeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98554414
Postai cím: Rákóczi Út 40.
Város: Sajókeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3791
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kollár Miklós
Telefon: +36 46527280
E-mail: info@sajokeresztur.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sajokeresztur.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mini Bölcsőde megvalósítása Sajókeresztúron
Hivatkozási szám: EKR000475602020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mini Bölcsöde megvalósítása Sajókeresztúrban
Sajókeresztúr község Önkormányzata az óvoda épületét egy mini-bölcsődével kívánja bővíteni. A meglévő óvodaépület főbejárata megmarad, a meglevő előtetője elbontódik és helyette az előbb említett lapostetős lefedéssel egy fedett-nyitott bejárati előtér épül. Ez az előtér mind az óvoda, mind a bölcsőde bejáratát lefedi. A bölcsőde bejárata az óvoda bejáratával szemben állva jobbra van. Egy felülvilágított szélfogóba nyílik, amelyből a bölcsődei gyermek-öltözőbe léphetünk. A bölcsődei öltöző-közlekedő-felnőtt WC-gyermek fürdőszoba egység egy szűk mezsgyén halad, mert déli telekhatár felől 4 méter távolságot tartani kell, míg az észak felől a meglevő fedett-nyitott terasz képez határvonalat. Bár a teraszfedés megmarad, de tetőjének sarkát meg kell bontani, az épülő új épületszárny és -tető miatt, majd azután a bővítményhez vízzáróan vissza-illetve tovább építen. A bölcsődei közlekedőben haladva, eljutunk addig a pontig, ahol a hátsó kert minimális 6,5 métere miatt a bővítmény tengelye törik: ez az épületrész foglalja magába a bölcsődei foglalkoztatót, kis tárolót, valamint az észak felől kapcsolódó külön játszószobát. A játszószobából ki lehet lépni az udvarra is. Az udvart a bölcsődések és az óvodások között kis kerítéssel osztjuk meg. Az eresz-lefolyókon lejutó csapadékvizet tárolókba gyűjtik és locsolásra használják fel.
Vörös égetett cserépfedés kerül továbbépítésre, , de az új bádogozást már vele egyező színű, vöröses színben kell megépíteni, nem horganyzott anyagból. A nyílászárók sötétbarna színűek, nemesvakolat világos vaj színű. Lábazat, homlokzati díszek: fagyálló, drapp színű homlokzati kőbetétekkel.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39909707 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mini Bölcsőde megvalósítása Sajókeresztúron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sajókeresztúr, Petőfi út 25. szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építés közben figyelembe kell venni a statikai, épületgépészeti és épületvillamossági tervfejezeteket, kiviteli terveket is, amelyek az építész tervvel szerves egységet alkotnak.
A telek és az épület árammal, vezetékes gázzal, vízzel és szennyvíz-kapcsolattal ellátható már most is ellátott. Tartalékfűtés: elektromos. A bölcsőde megépítésével az igényelt kapacitás nem növekszik jelentősen - sőt, a régi épületrészre kerülő új hőszigetelés mérsékel is az ottani fűtési költségen.
1.Anyagok, szerkezetek:
Falazatok: Porotherm 38K Profi külső falazat, Porotherm 30N+F belső blokktégla falazat, a statikai terv szerinti helyeken monolit vasbeton pillérek. A válaszfalak Porotherm típusúak. A bejárati fedett-nyitott előtér pillér-téglái Porotherm T100 M10 szilárdságú falazat.
Alapozás, födém: Alapozás: monolit vasbeton talpgerenda-rácsos sávalapozás (ld.: statikai kiviteli terv). Alapozási mélység: a geológiai tervfejezet, illetve a statikai kiviteli terv szerint. A födém Porotherm rendszerű, monolit kiegészítésekkel- statikai kiviteli terv szerint. A fedett-nyitott bejárati előtér födéme monolit vasbeton szerkezetű.
Tetőszerkezet és fafödém: hagyományos konstrukciójú favázas ácsszerkezet – tűz ellen védő, valamint gomba- és rovar elleni védőszerrel kezelt faanyagból. A beépítendő faanyagnak legalább féléves száradási idejűnek kell lennie. A szerkezeti kapcsolatoknál csak a hagyományos ácskötések, illetve a szeglemezek használata megengedett, a sima szegezés nem elegendő.
A fémlemez-fedésű rész felett - a tűzszakasz-határ miatt - csak nem éghető szerkezeteket lehet használni. Ezért ott a tető tartószerkezete acélszerkezet. Ezért ott acéllábakon álló, födémbe fogott, lejtésre merőlegesen 120cm-ként kiosztott, 60x60x3mm-es zártszelvények adják meg az 5% (3,5 fok) lejtést. Ezekre merőlegesen 40cm-ként, lejtésirányban álló 40x40x3mm-es acél zártszelvények adják a nem éghető, cementalapú, megfelelően teherbíró (óvatosan járható !) építőlemez aljzatát. Erre az építőlemezre kerül a duplán hajlított állókorcos fémlemez-fedés.
Tetőfedés: a magastetős részeken: vörös színű égetett cserépfedés - az eresznél rovarhálós beszellőzéssel, a tetőgerincnél és -éleknél kiszellőzéssel. Az eresz fölé végig megfelelő erősségű, tetőfedés színével egyező, vöröses színű hófogó rácsot kell beépíteni.
A lapostetős részen vöröses színű, állókorcos fémlemez-fedés, dupla korccal, vízhatlan kialakítással, beázás-mentesen.
A meglevő terasz fedését teljes egészében tűzvédelmileg minősített, nem csepegve égő polikarbonát fedéssel kell fedni, vízhatlan módon tömítve. A tetőt és a fedést a bölcsődei öltöztetőhöz vízhatlan módon tovább kell építeni, így nem marad fedetlen terasz-rész.
Vízszigetelés: az aljzat vízszigetelés 1 réteg modifikált bitumenes, talajnedvesség elleni szigetelés. A cserépfedés alatt 1 réteg páraáteresztő, de vízhatlanságot biztosító tetőfólia. Az állókorcos fémlemez-fedés alatt (ha az 5% tető-hajlásszögnél másképp nem garantálható a beázás-mentesség) vízhatlan, nem éghető alátét lepel fólia, toldásmentesen, vízhatlan módon kialakítva. Az alátét-fólia kiválasztásánál fontos szempontok: tűzállóság, vízhatlanság és az összeférhetőség a fémlemez-fedéssel, valamint a cementalapú építőlemezzel.
Hőszigetelés: a zárófödém felett 25cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés terítés (a régi épületben is teríteni kell, de az ennek a tervnek nem tárgya). Az aljzatban 15cm lépésálló Nikecell EPS100. A külső térrel érintkező vasbeton szerkezetek elé 5cm Nikecell bennmaradó zsaluzat kerül, így a koszorúk 33 cm szélesek. Az egész épület külső falára pedig 12cm kőzetgyapot vagy polisztirol hőszigetelés kerül. Ennek a hőszigetelő rendszernek minősítettnek kell lennie (tűzterjedési határérték max.: 15 perc) ! A homlokzati hőszigetelést nemcsak pontszerűen, tárcsákkal, de körben végig ragasztva is kell felrögzíteni a falazatra. A megfelelő légzárás érdekében a falazatot a hőszigetelés előtt kívülről le kell vakolni.
A homlokzaton általános helyen PS alapú, tűzvédelmileg minősített, 15 perc tűzterjedési határértékű, legalább mérsékelten páraáteresztő Dryvit hőszigetelés. Tűzszakasz-határoknál (bejárati fedett előtér környéke és az óvoda-konyha közötti 2 méter széles sáv) viszont csak a nem éghető Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazható !
A lábazatnál az általános helyeken, +-0,00m alatt PERIMATE extrudált hőszigetelés (a tűzszakasz-határoknál nem: ott csak Rockwool Frontrock alkalmazható !).
Homlokzatburkolat: Vajszínű, pára-áteresztő, víz- és szennyeződés-lepergető nemes vékonyvakolat (pl. BAUMIT szilikon). A homlokzati tervlapok szerinti helyeken drapp színű, fagyálló ragasztott homlokzati kőburkolat, illetve kő lábazat).
Külső nyílászárók: Az új ablakok 3 rétegű üvegezésű, dupla gumis tömítésű, vörösesbarna nyílászárók. A főbejárati szélfogó ajtó készülhet hőhídmentes acélszerkezetből is. Az összes külső és belső üvegezett nyílászáróra biztonsági fólia kerül, a szilánkos törés elkerülése érdekében ! Üvegezés az egész épületben nem lehet 90cm alatt, de afelett is csak biztonsági fóliás. Általában - a kimászás elkerülése érdekében - az ablakok alsó része csak buktatható, csak afelett nyitható.
Bádogos munka: a tetőfedés színével egyező, vörös színű, o15cm ereszcsatornák, o12cm lefolyók, vápák, szegélyek, bádogos munka, állókorcos fémlemez-fedés.
Külső padlóburkolat: - fedett-nyitott főbejárati előtér, akadálymentes rámpa, játszószoba-kilépő: fagyálló, csúszásmentes, vízhatlan fúgázású és ragasztású gres lap burkolat, 1%-al kifelé lejtetve.
Az épület alapterülete, tömege, magassága, kialakítása, elhelyezkedése (elő- és oldalkert), színezete a környező övezetbe beilleszkedik, a Szabályozási Tervnek megfelel.
Bruttó beépítve : 728,65m2
A telek alapter : 2232m2
---
Tervezett beépítettség: 728,65m2 / 2232m2 = 32,65% < 40% megfelel
Homlokzati össz. felület : 616,855m2
Épület-kerület : 162m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) 10
2 M.1. alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hó.,min. 0, max. 12) 10
3 Jótállás mértéke a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap,min.0 hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Mini Bölcsőde megvalósítása Sajókeresztúron
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Borsod Construction Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76786013
Postai cím: Mária Köz 1/A.
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
E-mail: borsodgroup@gmail.com
Telefon: +36 203170966
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24887683205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39909707
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Borsod Construction Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76786013
Postai cím: Mária Köz 1/A.
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24887683205

Hivatalos név: Leonardo-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70284265
Postai cím: Dózsa György Utca 47.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14882333205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges