Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13751/2020
CPV Kód:98000000-3
Ajánlatkérő:Aszaló Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Aszaló Község közigazgatási területe;Aszaló Község közigazgatási területe;Aszaló Község közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aszaló Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46593601
Postai cím: Rákóczi Út 87.
Város: Aszaló
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3841
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros István
Telefon: +36 46596266
E-mail: aszalohivatal@upcmail.hu
Fax: +36 46596266
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000730992020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000730992020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
EFOP-1.6.2-16-2017-00029 szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000730992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az alábbi szolgáltatások elvégzése az „EFOP-1.6.2-16-2017-00029 szolgáltatások beszerzése” projekt keretében:
1.rész: Helyi humán szolgáltatások fejlesztése, közösségfejlesztés:
Áldozattá válás workshop: 30 alkalom
Konfliktuskezelés, mediáció: 25 alkalom
Szervezeti támogató workshop: 3 alkalom
Közösségfejlesztő szakértő: 40 alkalom
Szupervízió: 6 alkalom
Prevenciós program: 50 alkalom
Addiktológiai tanácsadás: 30 alkalom
Családszervezési és életvezetési tanácsadás: 40 alkalom
2.rész: Rendezvények szervezése
Egészség- és életmód tanácsadás: 20 alkalom
Kortárs önkéntesek workshop: 1 alkalom
Hálózati workshop: 12 alkalom
Sportnap: 9 alkalom
Sütés-főzés: 9 alkalom
Roma kulturális nap: 3 alkalom
Családi egészségnap: 3 alkalom
Közösségi akciók: 2 alkalom
3.rész: Gyerekkori képességfejlesztés és oktatás
Biztos kezdet jellegű fejlesztés: 50 alkalom
A diákok fejlesztése - E modul: 100 alkalom
A diákok fejlesztése - B modul: 60 alkalom
A diákok fejlesztése - C modul: 100 alkalom
A diákok fejlesztése - A modul: 48 alkalom
A diákok fejlesztése - F modul: 72 alkalom
A diákok fejlesztése - D modul: 60 alkalom
Egyes szolgáltatások részletesen a műszaki dokumentációban
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Helyi humán szolgáltatások, közösségfejlesztés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71317210-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Aszaló Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: Helyi humán szolgáltatások fejlesztése, közösségfejlesztés:
Áldozattá válás workshop: 30 alkalom
Áldozattá válás elkerülése címmel workshop és egyéni tanácsadás megszervezése és lebonyolítása. Hasznos ismeretek átadása a célcsoport tagjai részére. A településen felmerülő bűnelkövetéssel kapcsolatos felvilágosítás a helyben élő fiatalok és szüleik számára a közbiztonság javítása érdekében. Fontos preventív ismeretek nyújtása, különös tekintettel a fiatalokra. Krízishelyzetek megelőzése, segítség kérés lehetőségeinek megismertetése.
Workshop: 15 alkalom
Egyéni tanácsadás: 15 alkalom
Konfliktuskezelés, mediáció: 25 alkalom
"Fő cél a helyi etnikai, családi és más típusú konfliktusok és veszélyhelyzetek megelőzése, illetve kezelése, mediálása. A problémák kezelése elősegíti a célcsoport és a szélesebb helyi társadalom együttélésének javulását. Krízishelyzet esetén felkereshető szervek, szervezetek, segélyszervezetek ismertetése, bemutatása, összekötése a célcsoporttaggal. A konfliktuskezelési támogató folyamat lehetőséget biztosít a helyben meglévő régi sérelmek orvoslására is.
A rendszeresen előforduló konfliktus helyzetek megoldása érdekében konfliktuskezelés szervezése, illetve mediáció biztosítása szükséges tehát a problémák megoldása érdekében. A projekt legnagyobb kockázatát adja a településen élők részéről ennek a projektnek az elfogadása. Ugyanakkor a szegregátumon belül is gyakran keletkezik konfliktus helyzet, amiket kezelni szükséges szakemberek bevonásával."
Szervezeti támogató workshop: 3 alkalom
"A településen működő intézmények, civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzat, munkaadók, stb. hálózati egyműködésének biztosítása workshopok segítségével. A célcsoport hatékony támogatása érdekében szemléletformálás, információáramlás elősegítése, munkáltatók érzékenyítése szerepel a workshopok témái között. Olyan összekapcsolódási lehetőségeket keresünk, amelyek egyrészt segíthetik a projekt előrehaladását, másrészt kiküszöbölhetik az esetleges átfedéseket a hálózatot alkotó intézmények, szervezetek tevékenységeit illetően, a célcsoport felzárkózását támogató munkában.
A workshopokon facilitátorok közreműködésével dolgozzák fel a résztvevők a települési helyzetet, problémákat, és adjanak megoldási javaslatokat. "
Közösségfejlesztő szakértő: 40 alkalom
"A közösségfejlesztési folyamat szakmai támogatása érdekében egy közösségfejlesztő szakember segítségével indítjuk el a közösségi együttműködések folyamatát. Közösen beszéljük át a helyiekkel a lakhatási, szociális, közösségi problémákat, és adunk ezekre folyamatában válaszokat. A közösségfejlesztő szakember keretet ad ennek a fejlesztő folyamatnak.
A projekt során segíti a közösségfejlesztési folyamatokat, szakértelmével hozzájárul a programok megvalósításához, tapasztalatait megosztja a szakmai vezetővel."
Szupervízió: 6 alkalom
"A tevékenység célja a projektben dolgozó szakemberek kiégésének megelőzése, motivációjuk fenntartása, a felmerülő szakmai problémák megvitatása, egységes álláspont, közös kommunikációs platform kialakítása.
A projekt komplexitása és a felmerülő számtalan esetkezelés, problémamegoldás olyan nehézségek elé állítja a kollégákat, amik előbb-utóbb kiégéshez vezetnek. Ennek megakadályozása okán szükséges a projekt során több alkalommal szupervíziós foglalkozásokat szervezni."
Prevenciós program: 50 alkalom
"A gyermekeket és a fiatalokat érintő veszélyeztető hatások (például káros szenvedélyek, személyiség- és magántulajdon védelme, konfliktuskezelés, testi-és mentálhigiénés problémák megelőzése, korai testi örömök következményei, biztonságos internet használat, stb.) megismerése, feldolgozása prevenciós jelleggel, iskolai, vagy iskola időn kívüli foglalkozások során.
A workshopok során a témában jártas szakértők, valamint ismert emberek bevonását kívánjuk biztosítani. "
Addiktológiai tanácsadás: 30 alkalom
A szegregátum lakosainak körében rendkívül magas a szenvedélybetegségek jelenléte. Elsődleges fontosságú a prevenció és a már meglévő függőséggel küzdők szakszerű tájékoztatása, segítése. Tematikus akciók, tanácsadások szervezése, illetve iskolai prevenciós programokban való részvétel. A program csoportos és egyéni esetkezelésre egyaránt nyújt lehetőséget, így biztosítva, hogy az azonos problémával küzdők erősítsék, támogassák egymást, s akár a program lezártával egy működő önsegítő csoportként működhessenek tovább.
Családszervezési és életvezetési tanácsadás: 40 alkalom
Családok helyes életvitelének kialakítása, családi és életvezetési helyzetek javítása. A családok működését érintő témák feldolgozása egyéni és csoportos formában. A családok rosszul osztják be a jövedelmeiket, a gyermeknevelési és a családi élet megszervezését érintő kérdésekben járatlanok. Ennek eredményeként, olyan családi szintű problémák alakulnak ki (például iskolaelhagyás, korai terhesség, családon belüli erőszak), melyeket szakszerű beavatkozás nélkül önállóan kezelni nem tudnak.
A szolgáltatások célcsoportja, a Vállalkozó további feladatai, a helyszín, a toborzás, az étkeztetés és a dokumentáció elkészítésével kapcsolatos további tudnivalók a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő – M.1. pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (kötelezően előírt 12 hónapon felül, legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap, legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 10
2 3. Az egyedi megrendelés kézhezvételétől a szolgáltatási tevékenység megkezdésének napjáig vállalt szervezési idő (legkedvezőbb 5 munkanap, legkedvezőtlenebb 60 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00029
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Rendezvények szervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Aszaló Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2.rész: Rendezvények szervezése
Egészség- és életmód tanácsadás: 20 alkalom. Minimális résztvevő (fő)/alkalom: 10 fő.
A lakosság rossz egészségügyi állapota indokolttá teszi a programelem meglétét. Alapvető egészségügyi fogalmak, technikák elsajátításával az egészséges életmód és életvitel mindenki számára elérhetővé válik. A rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel, az egészséges életmód, a mozgás és étkezés fontosságát tudatosítjuk. Megismerkedhetnek a népi gyógyászattal, a környezetükben fellelhető gyógyhatású növényekkel. A családok életvezetésének minőségi javítását célzó tanácsadási folyamat biztosítása.
Kortárs önkéntesek workshop: 1 alkalom. Minimális résztvevő (fő)/alkalom: 10 fő.
"Önkéntes szerepvállalás erősítése a fiatalok körében. Kortárs csoportok szervezése. Jó példán keresztüli motiválás. A fiatalok számára hiteles információk nyújtása, tudatos attitűdformálás, életmód átalakításának motiválása.
Motivációs és korrepetáló foglalkozásokon kortárs fiatalok segítsék a saját korosztályukba tartozó lemaradozó fiatalokat a felkészülésükben. Ennek megalapozása érdekében egy 3 napos kortárs önkéntes foglalkozást kívánunk lebonyolítani. A program keretében ifjúságsegítő felnőtt(ek) segítségével a 3 napos foglalkozás során szükséges megismertetni a fiatalokkal, hogy hogyan is működik a kortárssegítés. "
Hálózati workshop: 12 alkalom. Minimális résztvevő (fő)/alkalom: 10 fő.
A településen működő intézmények, civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzat, munkaadók, stb. hálózati egyműködésének biztosítása, megerősítése workshopok segítségével. A célcsoport hatékony támogatása érdekében szemléletformálás, információáramlás elősegítése szerepel a workshopok témái között. Olyan összekapcsolódási lehetőségeket keresünk, amelyek egyrészt segíthetik a projekt előrehaladását, másrészt kiküszöbölhetik az esetleges átfedéseket a hálózatot alkotó intézmények, szervezetek tevékenységeit illetően, a célcsoport felzárkózását támogató munkában. A workshopokon facilitátorok közreműködésével dolgozzák fel a résztvevők a települési helyzetet, problémákat, és adjanak megoldási javaslatokat.
Sportnap: 9 alkalom. Minimális résztvevő (fő)/alkalom: 40 fő.
"A program célja a szabadidő hasznos eltöltése, mely során észrevétlenül formálódik a közösség, élményeket, sikerélményeket nyújt minden korosztály számára. A sport szeretete az egészséges életmód alapja, melyre a különböző sportágak bemutatásával lehetőséget biztosítunk.
A közösségfejlesztési folyamat részeként a közösségi bevonást, kapcsolatépítést erősítő „eszköznek” tekintjük ezeket a tematikus napokat. Mindemellett feszültség levezető, pozitív mintákat közvetítő foglalkozások segítik az elfogadást, a megértést. A sportnapok keretében biztosítani kívánjuk az egyes sportágak szakembereinek megjelenését. A sportnap során lezajló versenyek helyezettjei nyereményeket kapnak.
Feladat a színpad, hangosítás, fellépő, megvalósító szakemberek, eszközök biztosítása."
Sütés-főzés: 9 alkalom. Minimális résztvevő (fő)/alkalom: 40 fő.
"Közösségi kohézió segítése, sütés-főzési praktikák megosztása, tapasztalatcsere. Helyi kisközösségek megerősítése, esetleges problémák megbeszéléséhez alkalom teremtés.
A fiatal szülők számára a gyerekekkel közösen megvalósított közösségi kezdeményezés keretében évente több alkalommal kapcsolatépítő, bizalomerősítő közösségi sütés-főzés."
Roma kulturális nap: 3 alkalom. Minimális résztvevő (fő)/alkalom: 40 fő.
"Közösségi kohézió erősítése, identitás kifejezése, bemutatása a teljes lakosság felé. Kultúrák sokszínűségének megismerése. Tehetséges fiatalok felkarolása, tehetségük bemutatása a közönség számára. Nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés erősítése. A programot fellépők, kézműves foglalkozások kísérik.
Helyi fiatalok zenés/táncos fellépése: 1 óra időtartamban
Színpadi könnyűzenei előadó biztosítása: 1 óra időtartamban
Ugrálóvár/trambulin biztosítása (10 éves korig) 4 óra időtartamban
Hagyományőrző kézműves foglalkozás biztosítása 25 fő részére (pl.: kosárfonás) 2 óra időtartamban
Feladat a színpad, hangosítás, fellépő, megvalósító szakemberek, eszközök biztosítása."
Családi egészségnap: 3 alkalom. Minimális résztvevő (fő)/alkalom: 100 fő.
"Szűrővizsgálatok elérésének biztosítása, egészséges életmód támogatása, betegségek megelőzése, korai felismerése az érintett lakosság számára.
Egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása: alkalmanként 4 óra időtartamban, az alábbi tartalommal pl:szájüregi rákszűrés, csontsűrűség mérés, hallásvizsgálat, látásvizsgálat, vércukor mérés, vérnyomás mérés.
Egészségügyi tanácsadás: 2 óra/alkalom
Mozgásprogram: 1 óra/alkalom
Zenés attrakció: 1 óra/alkalom
Egészséges élelek kóstolója: alkalmanként 25 dkg/fő
Feladat a színpad, hangosítás, fellépő, megvalósító szakemberek, eszközök biztosítása."
Közösségi akciók: 2 alkalom. Minimális résztvevő (fő)/alkalom: 50 fő.
"Közösségi kohézió erősítése, szűkebb- tágabb lakókörnyezet szépítése- építése, ezzel élhetőbbé tétele. Közösségi terek kialakítása, mely a szabadidő hasznos eltöltését segíti elő.
Közösségi akciók szervezése a fiatalok és szüleik aktív közreműködésével. Műhelyfoglalkozások keretében közösen ötletelve találjuk ki az egyes akciók szakmai tartalmát, megvalósítási formáját. A foglalkozásokon facilitátor vezetésével a bevontak találják ki a teljes megvalósítási folyamatot. Lehetséges akciók pl.: egyszerű játszótéri elemek elkészítése, szociális épületek kisléptékű felújítása (kerítés, festés, stb.)
Facilitátor biztosítása 20 szakértői óra/alkalom kötelező."
A szolgáltatások célcsoportja, a Vállalkozó további feladatai, a helyszín, a toborzás, az étkeztetés és a dokumentáció elkészítésével kapcsolatos további tudnivalók a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő – M.1. pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (kötelezően előírt 12 hónapon felül, legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap, legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 10
2 3. Az egyedi megrendelés kézhezvételétől a szolgáltatási tevékenység megkezdésének napjáig vállalt szervezési idő (legkedvezőbb 5 munkanap, legkedvezőtlenebb 60 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00029
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Gyermekkori képességfejlesztés és oktatás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Aszaló Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3.rész: Gyerekkori képességfejlesztés és oktatás
Biztos kezdet jellegű fejlesztés: 50 alkalom
"Logopédiai fejlesztés megvalósítása a résztvevők igényei szerint: 20 alkalom
Mozgásfejlesztés megvalósítása a résztvevők igényei szerint: 20 alkalom
Babatorna megvalósítása a résztvevők igényei szerint:: 10 alkalom"
A diákok fejlesztése - E modul: 100 alkalom
"Matematikai kompetencia fejlesztés játékos módszerekkel. A matematikai kompetencia fejlesztésének játékos módszere lehetőséget ad, hogy a gyerekek tanórai vagy szakköri foglalkozások keretében, erőlködés nélkül, „játszva” sajátítsák el és erősítsék meg a matematikai alaptudásukat."
A diákok fejlesztése - B modul: 60 alkalom
"Meseterápia, kreatív írás, rajzolás. A foglalkozás a meseterápia és a művészetterápia eszközeivel fejleszti a gyerekek önkifejezési képességét, támogatja kreatív fantáziáját."
A diákok fejlesztése - C modul: 100 alkalom
"Szövegértés fejlesztése, szövegértési képesség erősítése."
A diákok fejlesztése - A modul: 48 alkalom
"Személyiségfejlesztés és önismeret. A foglalkozás célja az ön- és társismeret fejlesztése, mely élményszerűen, folyamatos visszacsatolások révén, főként drámapedagógia eszközökkel valósul meg."
A diákok fejlesztése - F modul: 72 alkalom
"Pályaorientációs konzultáció. A csoportos konzultáció célja a pályaválasztási döntés megalapozása, az öntájékozódás fejlesztése, valamint a diákok életpálya építésre való felkészítése."
A diákok fejlesztése - D modul: 60 alkalom
"Iskolaérettség fejlesztése óvodások részére.Az óvodás korúak részére induló foglalkozás célja, hogy mérések segítségével feltárja a gyerekek erősségeit és fejlesztésre váró kompetenciáit egyaránt, majd ez utóbbi képességek, készségek fejlesztését célzó játékos feladatokkal támogassa a gyerekek sikeres iskolai indulását. A fejlesztő foglalkozások célja, hogy csökkentsék az iskolába lépéskor a hiányosságokból fakadó bemeneti hátrányt, az önbizalom és motiváció elvesztésének és a későbbi lemorzsolódásnak az esélyét."
A szolgáltatások célcsoportja, a Vállalkozó további feladatai, a helyszín, a toborzás, az étkeztetés és a dokumentáció elkészítésével kapcsolatos további tudnivalók a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő – M.1. pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (kötelezően előírt 12 hónapon felül, legkedvezőtlenebb mérték: 0 hónap, legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 10
2 3. Az egyedi megrendelés kézhezvételétől a szolgáltatási tevékenység megkezdésének napjáig vállalt szervezési idő (legkedvezőbb 5 munkanap, legkedvezőtlenebb 60 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00029
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – dokumentumot, továbbá igazolnia kell, hogy nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattételi felhívás megküldésénél régebbi keltezésű nyilatkozatokat is, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: VI.3.9.pont folytatása karakterhiány miatt:
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 16. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 17. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 18. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé. 19. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.1), M.1.2),M.2.1), M.2.2),M.3.1), M.3.2) alkalmassági követelmények. 20. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 21. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az Ajánlattevőknek az ajánlatában kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) a) pontjában foglaltaknak megfelelően részletesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Az alkalmassági feltétel igazolási módjára a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-a vonatkozik, melyre tekintettel az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. 22) Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart. 24. Jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó. 25. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Boros Tamás. Lajstromszám: 00733. 26. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Közös Ajánlattevők esetében elektronikus űrlapokat az ajánlatot benyújtó Gazdasági Szereplő tölti ki. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák. 27. Valamennyi rész tekintetében: A II.2.7) pontban megadott kezdési és befejezési időpont tervezett dátum. Viszont egyes szolgáltatások befejezési dátuma nem lehet későbbi mint 2021.07.15. A rendezvények konkrét időpontjai Ajánlatkérővel közösen egyeztetve kerülnek meghatározásra. 28. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást , így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő, ill. a karakterkorlát miatt kimaradó információk az Ajánlatkérési Dokumentációban találhatóak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.1.), M.2.1.) és M.3.1.) pontok tekintetében: Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségét, továbbá szakmai tapasztalatukat, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható, továbbá a képzettséget igazoló bizonyítvány, tanúsítvány másolatát. (A szakmai tapasztalatot: év, hó bontásban kell megadni.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére fog állni. Ajánlattevő egy szakembert több pozícióra jelölhet. A szakember esetében a diploma másolatát is csatolni kell. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja és a 24. § (1 bekezdés szerint.)
M.1.2.), M.2.2.) és M.3.2.) pontok tekintetében: Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt ( követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az M.1.2.), M.2.2.) és M.3.2.) alkalmassági feltételek vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész tekintetében
M.1.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú, szociális munkás végzettségű, minimum 12 hónapos, szemléletformálás, vagy családszervezési - életvezetési tanácsadás, vagy prevenciós-ismeretterjesztő tevékenység területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M.1.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, legalább 1 darab szemléletformálás és legalább 1 darab családszervezési, életvezetési tanácsadás és legalább 1 darab prevenciós-ismeretterjesztő témájú foglalkozásra vonatkozó referenciával.
2. rész tekintetében
M.2.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú rendezvényszervező, vagy művelődésszervező, vagy közösségfejlesztő végzettségű, minimum 12 hónapos, rendezvényszervezés területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M.2.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített:
legalább 2 darab, legalább 20 fős látogatószámú rendezvény és legalább 1 darab, legalább 6 alkalmas rendezvény, vagy foglalkozás
szervezésére irányuló referenciával.
3. rész tekintetében
M.3.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, minimum 12 hónapos, oktatás területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező, pedagógus szakemberrel.
M.3.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, legalább 1 darab, legalább 10 alkalmas gyermekek képességfejlesztésére irányuló referenciával..
A fenti követelmények több referenciával is teljesíthetők. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Rendezvény alatt Ajánlatkérő a következőket érti: Olyan összejövetelek, amelyeket egy előre ismert (társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport stb.) célból, alkalomból tartanak meghatározott helyen és időben különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett 2. részajánlattétel körébe tartozó valamennyi rendezvény.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében: A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A Vállalkozó az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan késedelmesen teljesít, úgy a megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a résztevékenység nettó vállalkozói díja, mértéke a teljesítési határidőtől számítva eredménytelenül eltelt napok alapján naptári naponként 1 %, maximum a résztevékenység nettó vállalkozói díjának 10%-a. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon. A Vállalkozó nem teljesítése (a teljesítés lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadása) esetén, amennyiben a szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése bizonyíthatóan a vállalkozónak felróható okból következik be, a megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. Részbeni meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult résztevékenységre vonatkozó teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér a Vállalkozóval szemben nem érvényesíthető. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: Ajánlatkérő a beszerzést az EFOP-1.6.2-16-2017-00029 azonosító számú „ Szegregált élethelyzetek felszámolása Aszalón” című projektből finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámla benyújtására van lehetőség. A teljesítés során lebonyolított rendezvényenként, annak Megrendelő általi elfogadását követően van lehetőség számla benyújtására. A számla értéke a lebonyolított rendezvényre megajánlott vállalkozói díjjal azonos mértékű. A részszámláknak és a végszámlának tartalmaznia kell az adott projekt projektazonosító számát. A nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás kézhezvétele után, egy-egy rendezvény megtartását követően jogosult számlát kiállítani. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a Nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint ( HUF). A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény . A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272 /2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései. A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. és a 3. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás. 2. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás. Az értékelés módszere részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: 1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha a rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. 3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk. 4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 5. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is meg kell tenni. 6. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésére jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 8. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát ( mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges. 9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/ 1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. 11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 12. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Folytatás III.1.1.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges