Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13752/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69280001
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3. 3340/2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havassy Sándor
Telefon: +36 76513797
E-mail: kozbeszerzes@bacs.gov.hu
Fax: +36 76998346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bkmkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://bkmkh.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Baja, Deák F. u. 11-13. energetikai felújítás
Hivatkozási szám: EKR000154992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által a KEHOP-5.2.2 számú, a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú projekt keretében megvalósítani tervezett egyes épületeinek energetikai korszerűsítésére. Nyertes ajánlattevő feladata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Baja, Deák Ferenc utca 11-13. szám alatti) épületein energetikai korszerűsítési munkák építési kivitelezése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13160 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
2. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat alkalmazza.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek vagy személynek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:-az ajánlatot aláíró(k) 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; -a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást.
4. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
6. AT köteles ajánlatában csatolni a KD részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. A költségvetésben szereplő tételek és mennyiségek nem módosíthatók. Az egyenértékűséget a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni.
7. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 11. § (4) bek.-e szerint lehetséges.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
9. FAKSZ: Bajtay Anikó, lajstromszám: OO839.
10. AT ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezéseiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
11. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
12. AT az ajánlat benyújtásakor az ajánlata részeként köteles benyújtani nyilatkozatát a vállalt többlet-jótállás időszakáról (3. értékelési részszempont).
13. AT az ajánlat benyújtásakor az ajánlata részeként köteles benyújtani nyilatkozatát az újrahasznosítani vállalt építési hulladékok %-os mennyiségről (2. értékelési részszempont).
14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról AT-nek minden esetben (nemlegesség esetén) is nyilatkoznia kell. Amennyiben AT-nek van folyamatban lévő változásbejegyzési eljárása, szükséges csatolnia a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat.
15. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást az ott foglalt előírások szerint.
16. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, az Ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről csatolandó, köt.vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell -a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szerv. képviseletében eljárhat.
17. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
18. Ahol a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
19. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő, az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
20. !!! Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az értékeléshez bemutatott szakemberre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján (kivéve a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja szerinti esetben)!!!
Helyesen:
1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
2. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat alkalmazza.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek vagy személynek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:-az ajánlatot aláíró(k) 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; -a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást.
4. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
6. AT köteles ajánlatában csatolni a KD részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. A költségvetésben szereplő tételek és mennyiségek nem módosíthatók. Az egyenértékűséget a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni.
7. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 11. § (4) bek.-e szerint lehetséges.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
9. FAKSZ: Bajtay Anikó, lajstromszám: OO839.
10. AT ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezéseiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
11. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
12. AT az ajánlat benyújtásakor az ajánlata részeként köteles benyújtani nyilatkozatát a vállalt többlet-jótállás időszakáról (3. értékelési részszempont).
13. AT az ajánlat benyújtásakor az ajánlata részeként köteles benyújtani nyilatkozatát az újrahasznosítani vállalt építési hulladékok %-os mennyiségről (2. értékelési részszempont).
14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról AT-nek minden esetben (nemlegesség esetén) is nyilatkoznia kell. Amennyiben AT-nek van folyamatban lévő változásbejegyzési eljárása, szükséges csatolnia a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat.
15. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást az ott foglalt előírások szerint.
16. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, az Ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről csatolandó, köt.vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell -a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szerv. képviseletében eljárhat.
17. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
18. Ahol a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
19. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő, az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
20. !!! Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az értékeléshez bemutatott szakemberre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján (kivéve a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja szerinti esetben)!!!
21. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás tárgyát képező építési beruházás helyszínén (6500 Baja, Deák Ferenc utca 11-13. (hrsz: 491) helyszíni bejárást biztosít, melynek időpontja 2020. július 31. (péntek) 10 óra 00 perc. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a helyszíni bejárás során az ajánlattevőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint. A helyszíni bejárás alkalmával Ajánlatkérő jelenléti ívet és jegyzőkönyvet készít, melyet a bejárás napjától számított öt napon belül az EKR-ben küld meg az érdekelt gazdasági szereplők részére.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a módosító hirdetmény feladásával alkalmával az egyéb közbeszerzési dokumentumok NEM módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben