Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13753/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Sellye Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7960 Sellye, 398 hrsz., 714/1 hrsz., 344 hrsz., 485 hrsz., 223 hrsz., 301 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sellye Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76735556
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36 73580900
E-mail: palyazat@sellye.hu
Fax: +36 73580900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sellye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000402712020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000402712020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nyeregbe az Ormánságban
Hivatkozási szám: EKR000402712020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sellye Város Önkormányzat által elnyert „Nyeregbe az Ormánságban” című projekt során kerékpárút kialakítása.
Érintett terület: Fürdő utca útszélesítés és nyitott kerékpársáv kialakítása, Széchenyi utca és Ifjúság út nyitott kerékpársáv kialakítása.
A kerékpáros forgalom biztosítása és biztonsága érdekében a Fürdő utcában a keskeny útburkolat szélesítésére van szükség a Mátyás király utca – 401 hrsz-u út (fürdő előtti út) közötti szakaszon. A burkolat 6,0 m-re való szélesítése lehetővé teszi az út mindkét oldalán a nyitott kerékpársáv felfestését. Más módon a kerékpárosok biztonságát hatásosan nem lehet biztosítani. Az autóbusz forgalom a Fürdő utcában Mátyás király utca – Széchenyi utcai szakaszon továbbra is tiltott marad. A Fürdő utcai kerékpáros forgalomhoz szervesen csatlakozik az Ifjúság útján és a Széchenyi utcában nyitott kerékpársáv felfestésével a kerékpáros közlekedés elősegítése, biztonságossá tétele.
Érintett helyrajzi számok:
398 hrsz közút, Fürdő utca (burkolat szélesítés)
714/1 hrsz járda Mátyás király (burkolat szélesítés)
344 hrsz közút, Bodonyi utca (kiegészítő aszfaltozás)
485 hrsz közút, Árpád utca (kiegészítő aszfaltozás)
223 hrsz közút, Széchenyi utca (nyitott kerékpársáv)
301 hrsz közút, Ifjúság út (nyitott kerékpársáv)
Műszaki paraméterek:
Fürdő utca útszélesítés: 421,6 m,
Fürdő utcában a nyitott kerékpársáv: 387 m.
Ifjúság útján nyitott kerékpársáv: 387 m.
Széchenyi utcában nyitott kerékpársáv: 310 m.
A felhívásban, dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra ,eredetre, típusra történő hivatkozás csak a Közbeszerzés tárgyának egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A kerékpárút, mint nyomvonalas létesítmény fejlesztésének jelen eljárásban meghatározott munkái egymással szoros, egymásra épülő és összekapcsolódó műszaki egységet képeznek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nyeregbe az Ormánságban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7960 Sellye, 398 hrsz., 714/1 hrsz., 344 hrsz., 485 hrsz., 223 hrsz., 301 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sellye Város Önkormányzat által elnyert „Nyeregbe az Ormánságban” című projekt során kerékpárút kialakítása.
Érintett terület: Fürdő utca útszélesítés és nyitott kerékpársáv kialakítása, Széchenyi utca és Ifjúság út nyitott kerékpársáv kialakítása.
A kerékpáros forgalom biztosítása és biztonsága érdekében a Fürdő utcában a keskeny útburkolat szélesítésére van szükség a Mátyás király utca – 401 hrsz-u út (fürdő előtti út) közötti szakaszon. A burkolat 6,0 m-re való szélesítése lehetővé teszi az út mindkét oldalán a nyitott kerékpársáv felfestését. Más módon a kerékpárosok biztonságát hatásosan nem lehet biztosítani. Az autóbusz forgalom a Fürdő utcában Mátyás király utca – Széchenyi utcai szakaszon továbbra is tiltott marad. A Fürdő utcai kerékpáros forgalomhoz szervesen csatlakozik az Ifjúság útján és a Széchenyi utcában nyitott kerékpársáv felfestésével a kerékpáros közlekedés elősegítése, biztonságossá tétele.
Érintett helyrajzi számok:
398 hrsz közút, Fürdő utca (burkolat szélesítés)
714/1 hrsz járda Mátyás király (burkolat szélesítés)
344 hrsz közút, Bodonyi utca (kiegészítő aszfaltozás)
485 hrsz közút, Árpád utca (kiegészítő aszfaltozás)
223 hrsz közút, Széchenyi utca (nyitott kerékpársáv)
301 hrsz közút, Ifjúság út (nyitott kerékpársáv)
Műszaki paraméterek:
Fürdő utca útszélesítés: 421,6 m,
Fürdő utcában a nyitott kerékpársáv: 387 m.
Ifjúság útján nyitott kerékpársáv: 387 m.
Széchenyi utcában nyitott kerékpársáv: 310 m.
A felhívásban, dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra ,eredetre, típusra történő hivatkozás csak a Közbeszerzés tárgyának egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-60 hónap) 10
2 Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma (db) 10
3 A felhívás III.1.3. M.2. pontjában megjelölt szakember (MV-KÉ) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010
II.2.13) További információ
II.2.7. pontosítása: szerződés teljesítésének 50 %-os műszaki készültség határideje: a szerződéskötést követő munkaterület átadástól számított 150 nap, a szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötést követő munkaterület átadástól számított 300 nap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése is irányadó.
A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmasságot előírni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult) összesen legalább 300 fm kerékpárút vagy út építésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A referencia-követelménynek történő megfelelőség maximum 3 szerződésből is igazolható.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013.(VII. 11.)Korm.rendelet 1. melléklete VI./3. rész 2. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Igazolási mód:
M.1./ az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap (a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb,műszaki átadás-átvétellel lezárult közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető,a (321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást,amelynek tartalmaznia kell legalább:
a)ajánlattevő (a szerződést teljesítő) neve,címe,
b)a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve,címe,valamint a referenciát adó (kapcsolattartó) személy neve és
telefonszáma vagy e-mail címe,
c)a teljesítés helye,
d)a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya,az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e)a teljesítés befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év,hónap,nap részletezettséggel)
f)nyilatkozat arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
g)amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének
nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni(Ft-ban).
M.2./ az alábbi dokumentumokat:
-Azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezését,akit az Ajánlattételi felhívás III.1.3.)pont M.2. pontjában,előírt alkalmassági követelmény igazolásaként bemutat,valamint csatolják a szakember tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:
a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajza,amely tartalmazza a szakember nevét,címét, a szakember vonatkozásában a munka megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal és a szakember jelenlegi munkahelyét is (a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése,annak érdekében, hogy aszakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja(ajánlattevő szakembere vagyalvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen.
A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén(azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe. A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesülése, és a 3. értékelési részszempontra vonatkozó adatoknak.
A 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről,akit be kíván vonni a teljesítésbe.A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
-a szakember neve,
-nyilatkozat arról,hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
-a szakember felsőfokú műszaki végzettségét,vagy azzal egyenértékű igazoló dokumentum(ok) másolatát.
-a szakember nyilatkozata arról,hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben,az ajánlatban szereplő pozícióban,és nincs más olyankötelezettsége a teljesítés időszakában,amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésétbármilyen szempontból akadályozná.
A 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat -a teljesítés oszthatatlansága miatt- nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével,úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik,a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni,amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásbólrészesült.Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia,hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt.65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban,ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására,vagy arra is támaszkodik.Az ajánlatban továbbá csatolni szükséges a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses,vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,amely alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét a Kbt.65. § (9) bekezdésre.
A Kbt. 114.(2) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas ajánlattevő, ha
M1.) rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult) összesen legalább 300 fm kerékpárút vagy út építésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referencia-követelménynek történő megfelelőség max 3. szerződésből teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
M2.) rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 2. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Az M.2./ pontban meghatározott alkalmassági követelmények igazolása körében egy szakember több pozícióra is jelölhető.A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./ - M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: értékelési részszempont, ajánlattevő megajánlása szerint alakul, de a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított legalább 12hónap.
Késedelmi kötbér: egyösszegű ajánlati ár 1 %/nap %-a, de legfeljebb 30 napi tétel.
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20%-a.
Előlegvisszafizetési biztosíték: Vállalkozó által igénybe vett előleg vonatkozásában, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a megrendelő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából történik. Projekt címe: Nyeregbe az Ormánságban. Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 A támogatás intenzitása: 100 %. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Az ajánlattétel, a kifizetések és elszámolás pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az előlegszámlával a 3. részszámlában és a végszámlában kell elszámolni fele-fele (10%-10%) arányban. Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult 1. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 25%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben, - 2. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben, - 3. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 75 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben, Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint
elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben. Tartalékkeret kikötésére nem kerül sor. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlát is elfogad. A kifizetésre alkalmazandó a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-ok alkalmazandó rendelkezések. A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bek. tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását önálló
ajánlattevőtől vagy közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR rendszerben történik. (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-a szerinti történik, az elektronikus bontás szabályait továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A Közreműködő Szervezet nem fogadja el a műszaki terveket. Továbbá az eljárás eredményeképp kapott ajánlatok magasabbak a Támogatási Szerződésben szereplőknél és az Irányító Hatóság felé kérelmezett esetleges többlet támogatási igény nem kerül elfogadásra
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a 2., 3. és 4. értékelési résszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-et alkalmazza.
2. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított, figyelemmel a Kbt. 115.§ (6) bekezdés rendelkezéseire, a Kbt 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).
4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot.
5. Az ajánlatot a Kbt. 66. § alapján kell megtenni. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe [székhelye, lakóhelye], valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont [adott esetben részszempontok] alapján értékelésre kerülnek).
6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (teljességi nyilatkozat).
7. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz M1-M2. pont vonatkozásában.
8. Az ajánlatoknak az AH lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. Az ajánlatnak pdf kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Formai kötöttség: Kbt. 47. § (2a) bek szerint.
9. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: - Felolvasólapot - Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyil-t – - 67. § (4) bek. szerinti nyil-t, - NYIL a kizáró okokról, - NYIL Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében - NYiL folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
10. ATnek, valamennyi közös ATnek nyilatkoznia kell: Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja, és Kbt. 65. § (7) bek tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező), csatolni kell a szerződéses előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek szerint.
11. Ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell AT, valamennyi közös AT, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is.
12. Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot , akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KDban és Kbt. 35. § (2a) bek-ben meghat. tartalommal.
13. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell (vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési (CAR) biztosítással - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedően -, melynek kártérítési limitértéke dologi kár és személyi károk esetében is minimum 10 millió Ft/káresemény és minimum 20millió Ft/év. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló kötvényt a szerződéskötéskor be kell mutatni.
14. A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárás, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik (feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint feltételes közbeszerzés esetén az ajánlatkérő jogosult az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni. Ilyen feltételek: A Közreműködő Szervezet nem fogadja el a műszaki terveket. Továbbá az eljárás eredményeképp kapott ajánlatok magasabbak a Támogatási Szerződésben szereplőknél és az Irányító Hatóság felé kérelmezett esetleges többlet támogatási igény nem kerül elfogadásra. Ezen okokat ajánlatkérő olyan körülményeknek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja
16. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás M2. pontjában előírt szakember vonatkozásában a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy ezzel egyenértékű) jogosultsággal, valamint kamarai nyilvántartásban való szerepléssel.
17. Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti, teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott költségvetési kiírást, Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolni. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.
18. FAKSZ: Dr. Komlódi András (00228)
Folyt: Közbeszerzési Dokumentumok
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges