Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13774/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368481
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708762020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708762020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mosonmagyaróvár-M1-Mosonszolnok.eng.és kiv.tervek
Hivatkozási szám: EKR000708762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tervezési szerződés: "Mosonmagyaróvár 8505. j. út 1. sz. főút – M1 autópálya – Mosonszolnok közötti szakaszának rekonstrukciójához szükséges összevont engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése"
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mosonmagyaróvár-M1-Mosonszolnok.eng.és kiv.tervek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:71242000-6
71243000-3
71245000-7
71311300-4
71312000-8
71313000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
8505. j.út 1.sz. Főút- M1 autópálya_Mosonszolnok közötti szakaszának rekonstrukciójához szükséges ≈5,8 km hosszú összevont engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és szükséges engedélyek megszerzése.
Ajánlattevő feladata a „Mosonmagyaróvár 8505. j. út 1. sz. főút – M1 autópálya – Mosonszolnok közötti szakaszának rekonstrukciójához szükséges összevont engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése” megnevezésű projektrész kapcsán az összevont engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, illetve a jogszabályok által előírt engedélyek megszerzése.
Kapcsolódó projekt a „Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósításának előkészítése, valamint az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont megvalósításának előkészítése” megnevezésű előkészítési feladat, melynek kapcsán hatályos tervezési szerződés alapján az útépítési és környezetvédelmi engedélyek megszerzésre kerültek, illetve jelenleg folyamatban van a kiviteli tervek készítése.
Műszaki tartalom röviden:
Az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésének szakmailag indokolt, kapcsolódó eleme a Mosonmagyaróvár 8505. j. út felújítása a tehergépjárművek számára is használható módon. Ezen felújítás célja a jelenlegi súlykorlátozás feloldása, az útburkolat telekhatáron belül történő felújítása, rekonstrukciója. A Mosonmagyaróvár 8505. j. út rekonstrukciójának megtervezését a 0+000 – 5+791 km-szelvények szakaszán, azaz a Mosonszolnok belterületi felújított szakasz határáig kell végrehajtani azzal, hogy az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítése projektben már érintett szakaszokat (2+180 – 2+370 km, 2+605 – 2+795 km) az azokra vonatkozó, engedéllyel rendelkező tervek szerint kell figyelembe venni. Ebből adódóan az egybefüggő építési szakaszok – egybefüggő országos közutak - hossza:
2 180 m, 235 m és 2 996 m.
Az útburkolat és az útpadka szélességét a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően szükséges biztosítani a közút kezelőjével egyeztetendő módon. Az út meglevő csapadékvíz elvezetését (szikkasztóárok) helyre kell állítani szintén a műszaki előírásoknak megfelelően.
A 8505 jelű út külön szinten keresztezi az M1 autópályát. Az átvezetett út összesen 48,60 m szabadnyílású (kétszer 24,30 m) műtárgyával híddal kapcsolatosan Ajánlattevő feladata a szükséges felújítási feladatok megtervezése.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.A felhívás III.1.3.Műszaki szakmai alk.M.2.2.1.szerinti alk.köv.ig. bemutatott közúti tervező b)pontban előírt 36hónap gyakorlata feletti többlettapasztalata egész hónapban megadva(min.0hó,max.36hó) 30
2 2.A felhívás III.1.3.Műszaki szakmai alk.M.2.2.2. szerinti alk.köv.ig. bemutatott hídszerkezeti tervező b)pontban előírt 36hónap gyakorlata feletti többlettap. egész hónapban megadva (min.0hó,max36hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó tervezői díj (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában megadott 9 hónap teljesítési határidő alatt 270 naptári napot ért.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom, illetve a beszerzés jellege nem teszi
lehetővé a részekre történő ajánlattételt, különös tekintettel a következőkre. A megtervezendő út alapvető paraméterei a felújítandó szakasz hosszán homogének, illetve a projekt műszakilag nem tartalmaz olyan részfeladatot, amelyet a többi feladattól elválasztva önálló egységként lehetne kezelni. Figyelembe véve azt is, hogy többek között a vízépítési és forgalomtechnikai szakági tervdokumentációkat egységes műszaki tartalommal és paraméterekkel szükséges megtervezni, rögzíthető, hogy a tervezési feladattal érintett közlekedési létesítmény egy műszaki egységet alkot, szerves egységet képez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek - figyelemmel a Korm.rendelet 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevő élhet a Kbt.69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (http://mmk.hu/kereses/tarsasagok) ellenőrzi, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő szerepel-e a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania (Kbt. 65. § (9) bekezdés). Ajánlattevő élhet a Kbt.69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek: P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetben az árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetben a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr.19. (3) bek.) A Kbt. 65. (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. (7) bek. megfelelően irányadó. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Ajánlatkérő nem kéri 3 üzleti év árbevételét bemutatni, amennyiben az alkalmassági követelménynek való megfelelés kevesebb, mint 3 üzleti év árbevételéből megállapítható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 48.000.000 Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását. A referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét;
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal!);
- a teljesítés időtartamát, azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal);
- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- alkalmassági feltétel felhívás szerinti megjelölését;
- annak a gazdasági szereplőnek a megnevezése (ajánlattevő/közös ajánlattevők mely tagja/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet), aki az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést igazolja.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás– a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges.
Irányadó továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a.
M.2. a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezésével, végzettsége, és képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.. A szakembernek nyilatkoznia szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül. Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges, az ajánlatnak pedig ez esetben nem kell tartalmaznia a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jogosultsághoz szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A végzettségek/jogosultságok egyenértékűségét ajánlattevőnek kell igazolnia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, befejezett munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt referenciákkal:
1.1. legalább 1 db legalább egybefüggően 2,2 km hosszú országos közút létesítésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, mely magában foglalta az engedélyezési eljárásban való közreműködést szerződésszerűen teljesített referenciával.
1.2. legalább 1 db legalább 30 m szabad nyílású híd létesítésére vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, amely magába foglalta az engedélyezési eljárásban való közreműködést szerződésszerűen teljesített referenciával.

AK engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.
Engedélyezési eljárásban való közreműködés: olyan részvétel, mely tartalmazza a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését.
AK a híd szabad nyílása alatt az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 2. § 4. pontjában foglaltakat érti.
Híd: a műtárgyak azon csoportja, amely 2,0 méternél szélesebb szabad nyílással vezeti át a közlekedési pályát a különféle természetes és mesterséges akadályok felett.
AK rekonstrukció alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. § 6. pontjában meghatározottakat érti.
Ajánlatkérő országos közút alatt - a szakemberek szakmai gyakorlata terén is - a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdés a) - cd) pontok szerinti fogalmakat érti.
Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
2.1. legalább 1 fő közúti tervező szakember, aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal és
b) legalább 36 hónap országos vagy helyi közúti tervezési területen szerzett tervezési gyakorlattal rendelkezik.
2.2 legalább 1 fő hídszerkezeti tervező szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti HT (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal és
b) legalább 36 hónap országos vagy helyi közúti területen szerzett hídszerkezeti tervezési gyakorlattal rendelkezik.
A M.2.) 2.1 és M.2) 2.2 pontban megadott pozícióra ugyanaz a szakember nem jelölhető.
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt végzettség megszerzésének időpontjától számít.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő országos közút alatt - a szakemberek szakmai gyakorlata terén is - a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdés a) - cd) pontok szerinti fogalmakat érti.
Ajánlatkérő helyi közút alatt - a szakemberek szakmai gyakorlata terén is - a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (2) bekezdés a) - ac) pontok szerinti fogalmakat érti.
Hídszerkezeti tervezési szakterület: az építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, híd- és különleges szerkezetek tervezését.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a), jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a) a szerződésben foglaltak, illetőleg a Kbt.134. § (1)-(8) bekezdés szerint. Nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor szolgáltatja Megrendelő részére, a jótállási biztosítékot pedig legkésőbb a teljesítési határidőhöz kötött teljesítésigazolás átvételét követő 15 napon belül köteles nyújtani a Megrendelőnek. Ajánlatkérő előírja a teljesítési és jótállási biztosíték vonatkozásában a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását az Ajánlatkérési Dokumentációban található minta alapján. Jótállási idő: 36 hónap (3 év). Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja. Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Pénzügyi finanszírozás forrása: hazai finanszírozás (utófinanszírozás) A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a számlázás pénzneme: HUF Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs rá lehetőség. Projekttársaság létrehozása kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF. Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: • 2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (5)-(6), (11) bek. • 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek. • 2017. évi CL. tv. • 2007. évi CXXVII. tv. 2 db rész- és 1 db végszámla nyújtható be. Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/08/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ár szempont kapcsán fordított arányosítás, a minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje minős.kritérium mindegyike esetén:36 hónap)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 600.000,-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN:HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlatibiztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot azajánlathoz csatolni kell.
VI.3.4) További információk:
1. AK a Kbt.117.§alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást. Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
- az eljárás a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul;
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § alapján folytatja le, ez alapján előírja, hogy ajánlattevők a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ben meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Irányadó a Kbt. 114/A. § (2)-(4) bek.;
- Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 114. § (6) bek.-ben foglaltakat alkalmazza;
- Ajánlatkérő a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okokat írja elő.
2. Az eljárás egy szakaszból áll,nyílt, amelyben minden érdekelt gazd.szereplő ajánlatot tehet. AK tárgyalást nem tart. Hiánypótlás jelen felhívás VI.3.4)További információk 3.pontja,ill.a következők szerint:AK aKbt.71.§(4) bek-t az alábbi eltéréssel alkalmazza:„Ha AK megállapítja,h.az AT az alkalmasság igazolásához olyan gazd.szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg,amely a jelen eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt áll,a kizáró okkal érintett gazd.szereplő kizárása mellett HP keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség esetén más gazd.szereplő megnevezésére.” Az Ajánlat érvénytelen a Kbt.73.§(1)-(2),(4),(6)bek.szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén,ill.Kbt. 71. § (11)bek.szerinti esetben.
3.Hiánypótlás(hp),ill.felvilágosítás a Kbt.71.§szerint,azzal,h.ha a hiánypótlással az ajánlattevő (AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp,akkor az ajánlatkérő (AK) kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6)bek.).Ez utóbbi hp.során újabb gazd.szereplő bevonása nem lehetséges. Ajánlatkérési Dokumentáció(AD)rendelkezésre bocsátása:a Kbt.39.§(1)bek.re tekintettel az EKR-en,elektronikus úton hozzáférhetővé teszi.
4.Az ajánlatot a Kbt. 41/B. § (2)bek.alapján elektronikus példányban kell benyújtani,a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.tif,vagy.jpeg, vagy .pdf),egy vagy több file-ban.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet AT az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII.19.)Korm.r.11.§(1)bek.).
5.Alvállalkozók:AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
6.AT-nek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon,hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF11.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.
7.AK az AT műszaki alk.feltételeit a min.AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (III.1.3)Műszaki,ill.szakmai alk.M1.szigorúbban került meghatározásra;M2.a névjegyzékbe való felvételnek nem feltétele).
8.AT-nak nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2)bek.,ill.a 134.§(5)bek.ben foglaltak szerint.
9.Tervezői felelősségbiztosítás:min.25millióFt/káresemény és min.50millióFt/év, részletesen a közbesz.dok-ban.
10.Dokumentumokbenyújtásaa Kbt.47.§(2)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Korm.r.10.§szerint.
11.A felhívás szövegezése az EKR-ben lévő karakterkorlát miatt került rövidítésre; részletesen a Dokumentációban.
12.AK jelen elj-t a Kbt.41.§(3)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Korm.r.szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren(EKR)keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton,az EKR-ben lehetséges (https:// ekr.gov.hu/portal/kezdolap).
13.Az EKRhez regisztráció szükséges,melynek során a gazd.szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Korm.r.6.§(7)-(8)bek.szerinti adatokat is.
14.Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd.szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő,érdeklődését jelző gazd.szereplőnek azt kell tekinteni,aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az elj-ra vonatkozóan jelezte.
15.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.
16.Szerződéskötés feltétele, hogy az M/2.1 és M/2.2 szerinti szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a 266/2013. (VII.11.) Kr szerinti alábbi érvényes jogosultsággal: M/2.1. pont - „KÉ-K” jogosultság; M/2.2. pont - „HT” jogosultság.
17. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra. Részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
18. AK rögzíti, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.
19. A IV.2.5) pontban megadott 60 napos időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján került meghatározásra, tekintettel arra, hogy az eljárás a 320/2015 (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés hatálya alá esik.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges