Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13798/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyatád Város Önkormányzata Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ötvöskónyi, Nagyatád
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyatád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29282281
Postai cím: Baross Gábor Utca 9.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ormai István
Telefon: +36 82504500
E-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Fax: +36 82504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagyatad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagyatad.hu
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domokos Norbert
Telefon: +36 18199000
E-mail: kozut@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://internet.kozut.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Nagyatád Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000713342020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000713342020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000713342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nagyatád Város Önkormányzata egybefüggő kerékpáros hálózat építését, fejlesztését tűzte ki célul Nagyatád város közigazgatási területén, valamint Nagyatádot és Ötvöskónyit összekötő külterületi útszakaszán mindösszesen 8891 méteren.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:45233142-6
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ötvöskónyi, Nagyatád
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagyatád Város Önkormányzata egybefüggő kerékpáros hálózat építését, fejlesztését tűzte ki célul Nagyatád város közigazgatási területén, valamint Nagyatádot és Ötvöskónyit összekötő külterületi útszakaszán mindösszesen 8891 méteren.
A kerékpárút nyomon követését egy láncolat levezetésével követhetjük végig, amely a város keleti körforgalmától indul a 681-es úton, a Szabadság utca északi oldalán a meglévő kerékpárút átépítésével, kibővítésével. A Szarvas utcai elágazónál gyalogos és kerékpáros átvezetés kerül kiépítésre a Szabadság utcai padka felhasználásával, mindkét oldalon irányhelyes új kerékpárút építésére kerül sor a Szabadság térig, mely után már a meglévő kerékpárút kerül felújításra Rinya-hídi átvezetéssel. Ez a szakasz folytatódik a Hunyadi utca északi oldalán a meglévő kerékpárút felújításával, míg a déli oldalon új kerékpárút kerül létesítésre a Széchenyi tér csatlakozásáig, ahol a déli ág visszavezetésre kerül az északi oldalra. A Széchenyi téren a park déli oldalán kétirányú közlekedésre alkalmas kerékpárút kerül kiépítésre, mely a Nagy Imre tér csatlakozásánál átvezetésre kerül, tovább halad a Nagy Imre tér északi oldalán, ahonnan rácsatlakozik a Baross Gábor utca déli oldalára kétirányú, egyoldalas közlekedési lehetőséggel, egészen Nagyatád központi körforgalmáig. A körforgalom után kimenő oldalon rácsatlakozik a Dózsa György utcára, ahol ismét irányhelyessé válik. A Dózsa György utca két oldalán az Arany János utcai csatlakozást követően a Dózsa György utca nyugati ága átvezetésre kerül a Dózsa György utca keleti oldalára, ahol ismét kétirányúvá válik. Ez a szakasz halad egészen a keleti oldalon a város északi kapujánál található körforgalomig, majd azon keresztül átvezetésre kerül, ugyanúgy kétirányú közlekedéssel folytatódik a 68-as főút keleti oldalán Nagyatád külterületi szakaszán, egészen Ötvöskónyi külterületéig, a temető bejáratáig.
A kerékpárútnak a Széchenyi tér és a Nagy Imre tér csatlakozási pontjánál déli irányba haladó szakasza is épül, mely a Kossuth Lajos utca nyugati oldalán kétirányú közlekedéssel a Gyár utcai csatlakozásig tart.
A részletes feladatleírást és mennyiségi kimutatást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felüli többlet jótállás vállalása (egész hónapokban megadva, 0-24 hónap között)  10
2 3. A teljesítésbe bevonni kívánt (M.2.1 pont tekintetében bemutatott) szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 36 hónap)  10
3 4. A teljesítésbe bevonni kívánt (M.2.2 pont tekintetében bemutatott) szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00010
II.2.13) További információ
A II.1.6) pont folytatása:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egy időben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek műszakilag összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók.
A kivitelezés tárgyát képező útépítési munkák funkcionálisan egy műszaki-gazdasági egységet képeznek, amik egy építési engedély alapján valósulnak meg. A beruházás összefüggő szakaszokból álló kerékpárút megvalósításának kivitelezési munkáit foglalja magában, mely több helyszínen valósul meg.
Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés.
Továbbá az egységes, gördülékeny műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítése, ezáltal magasabb minőségű munka elérhetősége. Környezetvédelmi szempontok egységes érvényesíthetőségénél figyelembe kell venni a szükséges egyeztetéseket, utazásokat és ezáltal a környezetterhelés csökkentését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
II.2.3) pont folytatása:
Teljesítés helyszínei:
7511 Ötvöskónyi külterület hrsz: 040/8, 040/19, 040/29, 040/30, 040/6, 040/25, 040/22
7500 Nagyatád külterület északi szakasz hrsz: 037, 039/20, 039/18, 039/17, 039/16, 039/15, 039/14, 039/13, 039/12, 039/11, 039/10, 039/9, 039/8, 039/7, 039/29, 039/27, 039/25, 062/5, 062/12
7500 Nagyatád Dózsa György utca hrsz: 058/20, 111, 112/2, 112/4, 113/1, 113/2, 113/3, 206, 216/1, 216/2, 216/3, 217/2, 624/1, 624/2, 624/3
7500 Nagyatád Baross G. utca hrsz: 1341/1, 1341/7, 1348/2
7500 Nagyatád Nagy Imre tér hrsz: 1358
7500 Nagyatád Széchenyi tér hrsz: 1692/1, 1692/2, 1692/4, 1692/5, 1693, 2207
7500 Nagyatád Kossuth utca hrsz: 1647/1, 1647/2, 1681/16
7500 Nagyatád Hunyadi utca hrsz: 2185/1, 2195/1, 2220/19, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2232/6
7500 Nagyatád Rinya – 681 hrsz: 2232/3
7500 Nagyatád Szabadság tér hrsz: 2261/2, 2261/3, 2261/4
7500 Nagyatád Szabadság utca hrsz: 2501/1, 2501/2, 2551/1, 2551/2, 2552, 2553/13, 2706, 2711/1, 2711/2, 2713
7500 Nagyatád külterület keleti szakasz hrsz: 0489/5, 0489/6, 0489/7, 0496/11, 0496/12, 0496/14
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját – az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével - a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott piacon, vagy amelyet szabályozott piacon jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott piacon, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre, Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára, Kbt. 67. § (4) bekezdésére, valamint a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. AT a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett, legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Kr. 23. § -a szerinti módon.
Az igazolásnak tartalmaznia kell
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a kivitelezés tárgyát az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,
- a kivitelezés mennyiségét,
- a teljesítés helyét és idejét (a kezdési és befejezési időpont – legalább év, hónap és nap – megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. AT a 321/2015. (XI. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat kezdetét és befejezését év, hónap megjelöléssel);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményben előírttal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, azaz a jogosultság megszerzésének/gyakorlati idő leteltének időpontja (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) és (4) bekezdésében rögzített előírásokra.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.2. alkalmassági feltétel esetében közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az M.1. alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az M.1. és M.2. alkalmassági minimumkövetelmények esetében a Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében az ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 65. § (9) bek. szerint a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Csatolandó dokumentumok: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett és öt éven (60 hónapon) belül befejezett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult mélyépítési referenciával, mely legalább 4000 m hosszúságú kerékpárút és/vagy út és/vagy járda építésére és/vagy felújítására vonatkozott.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is igazolható.
Az előírtaknak azon referencia felel meg, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) került sor, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra.
A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítése esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmasságat igazoló gazdasági szereplő saját teljesítése alapján az ajánlattevő alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes gazdasági szereplők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra. Ebben az esetben a referenciaigazolásban kérjük feltüntetni az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt kivitelezési tárgyak teljes mennyiségét. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az M.1. és M.2. alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében az ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az M.1.-M.2. pontokban foglalt igazolási módok helyett. Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M.1. – M.2. pontok előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az M.2. alkalmassági minimumkövetelmények igazolása céljából előírt dokumentumok benyújtása helyett.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább (egy) 1 fő szakemberrel, aki
M.2.1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 2. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és mélyépítési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik. (3 év= 36 hónap/4 év=48 hónap).
M.2.2. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 2. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és közlekedési építmények szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik. (3 év= 36 hónap/4 év=48 hónap).
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával tárgyalásos eljárást folytat le. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése és bírálata során a Kbt. 114/A. § alapján jár el.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (9) és (11a) bekezdéseit.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 83. § és 85-86. § rendelkezéseit. Ajánlatkérő egyszakaszos eljárást folytat le, amelynek keretében a teljes körűen elbírált, alkalmasnak és érvényesnek tekintett ajánlattevőkkel tárgyalást folytat le.
4. A Kbt. 52. § (5) bekezdésében foglaltakat az alábbi eltéréssel alkalmazza AK: A (4) bekezdés b) pontjától eltérően nem köteles az AK a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb negyedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb hatodik napra esik.
5. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.
6. AK a beérkezett ajánlatok Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti sorbarendezését követően az első négy helyezettet hívja meg a tárgyalásra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: alapja a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj). Mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,25%-a kötbéralapra vetítetten. A 30 napot meghaladó késedelem esetén AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán AT a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15%-a.
Jótállás: nyertes ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva kötelezően 36 hónap, valamint a megajánlása szerinti időtartam (plusz hónap) jótállást köteles vállalni.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását követeli meg.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Pénznem: Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Forrás, fedezet: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00010 forrásból. Intenzitás: 100.000000 %, módja: utófinanszírozás + saját forrás.
Számlázás: AK a részszámlázást az alábbiak szerint biztosítja:
A Beruházás tárgyát képező munkálatok 25-50-75 %-ának elvégzése esetén nyertes AT jogosult részszámla („Részszámla”) kiállítására és benyújtására, amelynek összege a Vállalkozási Díj nettó összegének 25 %-a. Végszámlát 100 %-os készültségnél bocsájthat ki.
Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát), számlák kiállításához szükséges munkálatok megvalósításához nem határoz meg részteljesítési határidőt.
A nyertes AT a fentiek szerint az TOP forrásból elszámolható és nem elszámolható részek vonatkozásában három-három részszámla benyújtására jogosult 25 % készültségi foknál.
Kifizetés: AK a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései alapján teljesíti a kifizetést.
Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.-ban meghatározott 6:155. § (1) szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő a kifizetés során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Előleg: AK a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 15 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előlegszámla összege a végszámlában számolható el.
Tartalékkeret: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített ajánlattevők közül kizárólag a 4 legmagasabb pontszámot elérő és érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel tárgyal. Amennyiben 4 vagy annál kevesebb az ajánlattevők száma, akkor ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel tárgyal.
Ajánlatkérő lehetőség szerint egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel együttesen, azonban fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, további tárgyalási forduló(ka)t tartson. A tárgyaláson az ajánlattevői hozzászólások sorrendje az ajánlatok EKRbe történő benyújtásának a sorrendje szerint történik.
Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulók megtartása szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőket az első tárgyalási fordulón fogja értesíteni a következő tárgyalási forduló időpontjának a megjelölésével. Ajánlatkérő a tárgyalás alkalmával egyértelműen ajánlattevők tudomására fogja hozni, hogy mikor fogja a tárgyalást lezárni, meddig kell a végleges ajánlatot benyújtani.
A tárgyalás alapját a következők képezik: szerződéses feltételek, műszaki dokumentumokban meghatározott feltételek, pénzügyi és egyéb feltételek.
A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie. A képviseleti jogosultságot ajánlattevőknek a tárgyalás megkezdésekor igazolnia kell.
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevő(k) közötti tárgyalás(ok) arra irányul(nak), hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson elhangzó nyilatkozatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre, amelyet, a tárgyalás lezárását követően a felek részéről kijelölt egy-egy képviselő ír alá.
A tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat beadására hívja fel. A végleges ajánlathoz ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a végleges ajánlat beadásának határidejét a tárgyaláson határozza meg. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől (végleges ajánlatok benyújtásának határideje) számított 60 nap.
A tárgyalás lezárásakor az EKR sajátosságaira tekintettel az ajánlatkérő végső ajánlattételi felhívást küldi ki, amelyre ajánlattevőknek a végső ajánlatát az EKR-ben kell benyújtaniuk. A tárgyalások befejezését követően az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 89. §-a szerinti végzi.
Ajánlattevő távolmaradása esetén: amennyiben a tárgyalás során Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívástól és/vagy közbeszerzési dokumentumoktól el nem térő feltételekkel kíván szerződést kötni ajánlattevő ebben az esetben is köteles végleges ajánlatot benyújtani, amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívástól és/vagy közbeszerzési dokumentumoktól eltérő (szerződéses vagy műszaki) feltételekkel kíván szerződést kötni (Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) eredményeképpen kialakult végleges műszaki tartalmat és szerződéses feltételeket megküldi a tárgyaláson részt nem vett ajánlattevő számára, aki végleges ajánlatot nyújthatnak be a tárgyalási jegyzőkönyvben megjelölt határidőig, a módosult szerződéses/műszaki feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozattal együtt), ajánlattevő ebben az esetben is köteles végleges ajánlatot benyújtani. Amennyiben ajánlattevő nem nyújt be végleges ajánlatot, úgy Ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
Az első tárgyalás időpontja tervezett időpont, amely az eljárás menetének ismeretében változhat. Az első tárgyalás tényleges időpontjáról tárgyalási meghívó útján értesíti Ajánlatkérő az érintett ajánlattevőket.
A tárgyalások helyszíne: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal, tárgyaló (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.)
A tárgyalások helyszíne kapcsán Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a kialakult közegészségügyi helyzetre (COVID-19 koronavírus-járvány) való tekintettel a tárgyaló felek konferenciahívás keretein belül - valamely informatikai eszközökkel támogatott virtuális tárgyalóban (remote meeting solutions) - vegyenek részt az tárgyalás(ok)on a közvetlen emberi érintkezések minimalizálása érdekében.
Tárgyalásos eljárás jogalapja: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja, figyelemmel arra, hogy a szerződés pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények, illetve az ezekhez kötődő kockázatok (az eljárás eredménytelensége) miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 87. § (6) bekezdésében írtakra, amelynek értelmében az ajánlatkérő az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket.
A Kbt. 87. § (6) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ajánlatkérő által - a Kbt. 87. § (4) bekezdésben foglalt maximális időtartamok alkalmazásával - meghatározott időre.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/08/26 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/09/02 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Módszer: 1. ért.szp.: fordított arányosítás, 2-4. ért.szp.: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: bruttó 3.000.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10402142-49565149-57521083
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (2) bek. alapján: az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.
Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.4) További információk:
1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
2. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző kilencedik napig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ha a tájékoztatást az AK nem tudja a fentebb rögzített határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) és (5) bek. szerint jár el.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek. szerint, amelyet az EKR-ben az ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT Kbt. 66. § (2) bek. vonatkozó nyilatkozatát.
5. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti, alvállalkozókra vonatkozó, valamint a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozatok nemleges tartalommal is csatolandóak.
6. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött, nem szerkeszthető, jelszó nélkül olvasható .pdf formában, amely nélkül az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlattevőnek az árazott költségvetést szerkeszthető .xls formátumban is be kell nyújtania. (A KD részeként AT-k rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetés formanyomtatványa az ajánlattétel megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat) képleteket. A képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése AT felelőssége.)
7. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M.2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), vagy a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Ajánlattevőnek erről ajánlatában nyilatkoznia kell.AK a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. A hiánypótlás, illetve a felvilágosítás tekintetében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11.§ (2) és (3) bek. is. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
9. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra vonatkozó (mélyépítés) felelősségbiztosítással, melynek mértéke nettó 150.000.000,- Ft/év és nettó 50.000.000,- Ft/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog, vagy a már meglévő felelősségbiztosítási szerződése hatályát kiterjeszti.
10. AK az ajánlatok értékelése során a Kbt. 81.§ (5) bek.ben foglaltak szerint jár el.
11. FAKSZ: Bálint Gyöngyi, lajstromszáma: OO700, dr. Kovács Péter Balázs, lajstromszáma: 00323.
12. AK konzultációt, helyszíni bejárást NEM tart.
13. AK az ajánlattevők M.1., M.2.1 és M.2.2 alkalmasságának feltételeit a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
14. AK nem él a Kbt. 114.§ (11) bek.-ben foglalt lehetőséggel, és alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
15. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. (Valamennyi ajánlattevőnek az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását már az ajánlatában igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.)
16. A Konzorciumi együttműködési megállapodás értelmében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (közös ajánlatkérő) meghatalmazta a Konzorciumvezetőt (Nagyatád Város Önkormányzata) a jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásával. (Kbt. 29. § (2) és (3) bek.)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges