Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13804/2020
CPV Kód:90919300-5
Ajánlatkérő:Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola
Teljesítés helye:9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Általános iskola
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25737956
Postai cím: Dr. Gyárfás József Utca 5.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: László-Vida Veronika
Telefon: +36 702574077
E-mail: laszloveronika.ev@gmail.com
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.moraiskola.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000757472020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000757472020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Általános iskola
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Takarítási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000757472020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90919300-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Teljes körű takarítási szolgáltatás biztosítása a Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola (9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 5. szám alatti) épületében, melynek célja az épület kifogástalan minőségű, higiénikus tisztán tartása, annak folyamatos fenntartása, vizuális-, higiéniai-, járásbiztonsági szempontoknak maximálisan megfelelő minőségben.
Ennek érdekében a következő feladatokat kell végrehajtani:
1. Rendszeres takarítási feladatok:
- Napi takarítási feladatok,
- Időszakos (heti rendszerességű) takarítási feladatok,
2. Nagytakarítások:
- Tavaszi és őszi szünidei nagytakarítási feladatok,
- Nyári nagytakarítási feladatok,
3. Eseti takarítási feladatok.
Ajánlattevő köteles a teljesítés során a hatályos környezetvédelmi előírásokat betartani, különös tekintettel az alábbiakra:
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról;
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól;
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról;
- 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzendő szolgáltatás Ajánlatkérő egyetlen tagintézménye területén elvégzendő takarítási feladatok ellátására irányul. Az egyes részfeladatok egymásra épülő tevékenységeket jelentenek, egy épületen belül, amelyek időbeli és térbeli összehangolása több vállalkozó esetén nem lenne megvalósítható, továbbá ugyanezen okokból az ajánlatkérő oldalán olyan többletköltséget és többletmunkát generálna a tevékenységek összehangolása és ellenőrzése, ami a napi szintű iskolai feladatokat figyelembe véve ajánlatkérői részről nem kivitelezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Takarítási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola (9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 5. szám alatti) épületében és az épületben található uszodában a teljes körű takarítási szolgáltatás ellátása mindösszesen 6.585 m2 területen, melyből:
- az épület takarítandó belső alapterülete: 4.925 m2
- ebből az uszoda alapterülete, medence folyosó és medencetér 217 m2 ,
- az épület takarítandó belső függőleges falfelülete: 1.660 m2.
A szolgáltatás tartalmazza:
1. Rendszeres takarítási feladatok:
- Napi takarítási feladatok,
- Időszakos (heti rendszerességű) takarítási feladatok,
2. Nagytakarítások:
- Tavaszi és őszi szünidei nagytakarítási feladatok,
- Nyári nagytakarítási feladatok,
3. Eseti takarítási feladatok.
Ajánlattevőnek vállalnia kell a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek (takarítási feladatok ellátásához szükséges gépek, tárgyi eszközök, tisztítószerek, szemeteszsákok, stb.) folyamatos biztosítását a mindenkori irányadó szakmai, hatósági előírások szerint. A higiénés termékek biztosítása Ajánlatkérő feladata.
A takarítandó felületek típusonkénti mennyiségét, a részletes műszaki paramétereket, valamint az elvégzendő feladatok részletezését és gyakoriságát, szakmai követelményeit, illetve a szerződéses feltételeket a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a szerint kell igazolnia az ajánlatában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Személyi állomány többlettapasztalata (egész hónapok száma, 0-24 hónap időtartam között) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó havi átalányár, HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Bírálathoz kapcsolódó információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint a bírálat során a Kbt. 114/A. § (2)-(4) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit azonban nem.
2. Értékeléshez kapcsolódó információk:
Az értékelési szempontok pontos fogalmi meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az értékelés módszere: Az adható pontszámok az egyes részszempontok esetén: 0-10. Az értékelés módszere: Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás. Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó havi átalányár) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján. P = (Alegjobb/ Avizsgált)* (Pmax-Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás. A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (leghosszabb szakmai többlettapasztalat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján. P = (Avizsgált/Alegjobb) * (Pmax-Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesre kell kerekíteni. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott (Kbt. 77. § (5) bekezdés). A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti minimum érték a személyi állomány többlettapasztalata értékelési részszempont vonatkozásában 0 hónap, a maximum érték 24 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, mely nyilatkozat megtételéhez az EKR-ben űrlap biztosított, a nyilatkozatot ezen az űrlapon kötelező megtenni; kivéve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, melyet a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevőknek ezen nyilatkozat megtételéhez az EKR-ben külön űrlap biztosított, a nyilatkozatot ezen az űrlapon kötelező megtenni.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm.rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok; a nyilatkozat megtételéhez az EKR-ben található űrlap kitöltése szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A Kbt. 114/A. § (4) bekezdés alapján Ajánlatkérő a 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, ez esetben az Ajánlattevőnek meg kell adni az eljárás EKR azonosítószámát is. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás lehetőségével.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Sz/1. Alkalmatlan a takarítási szolgáltatást végző gazdasági szereplő, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz a gazdasági szervezet nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Sz/1. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdés szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A Kbt. 114/A. § (4) bekezdés alapján Ajánlatkérő a 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatlában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, ez esetben az Ajánlattevőnek meg kell adni az eljárás EKR azonosítószámát is. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazását arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság vizsgálatára irányuló feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság vizsgálatára irányuló feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M/1. Referencia: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) megkezdett, legjelentősebb takarítási szolgáltatásából származó referenciáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti formában, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő- és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia szerinti munka mennyiségi adata (takarított m2);
- arról szóló nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Nem önállóan teljesített referencia esetén jelölendő a saját teljesítés mértéke. Közös ajánlattevőként teljesített referencia esetén a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése is irányadó.
M/2. Személyi állomány (szakember): Ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint az alábbi dokumentumokat:
1. Nyilatkozat a teljesítésbe bevont szakember személyéről és szakmai tapasztalatáról a szakember által saját kezűleg aláírva, mely tartalmazza a szakember arra vonatkozó kötelezettségvállalását is, hogy az ajánlattevővel való szerződéskötés esetén a szerződés teljes ideje alatt rendelkezésre fog állni ajánlattevő részéről.
2. A szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának másolata, amelyben az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés, illetve adott esetben az értékelés körében vizsgált szakmai többlettapasztalat alátámasztott.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Referencia: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásáról visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 3.500 m2 belső alapterületet, és ezen belül uszoda helyiséget érintő takarítási tárgyú olyan takarítási szolgáltatásából származó referenciával, amelyben napi takarítási feladatokat (is) teljesített. A referencia több szerződésből is teljesíthető.
M/2. Személyi állomány (szakember): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező takarító munkakörben alkalmazott szakemberrel, akit a teljesítésbe be kíván vonni.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdés szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A Kbt. 114/A. § (4) bekezdés alapján Ajánlatkérő a 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatlában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, ez esetben az Ajánlattevőnek meg kell adni az eljárás EKR azonosítószámát is. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazását arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben feladatait nem vagy nem a műszaki leírásnak, illetve a szerződésnek maradéktalanul megfelelő módon és formában (pl. nem az intézmény teljes területén, vagy nem megfelelő minőségben) teljesíti a Takarítási Naplóban dokumentáltak szerint.
A hibás teljesítési kötbér alapja a napi takarítási feladatok esetén a nettó havi átalánydíj harmincad része, a heti takarítási feladatok esetén a nettó havi átalánydíj negyed része, a nagytakarítási feladatok esetén az adott hónapra eső nettó havi átalánydíj 100 %-a. A kötbér mértéke minden esetben az alap 10 %-a.
Amennyiben Megrendelő a 6 hónap alatt 10 alkalommal vagy a teljes szerződéses időszak alatt 20 alkalommal érvényesíti a hibás teljesítési kötbért, úgy az Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, Megrendelő rendkívüli felmondásra jogosult és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben
a) a szerződés teljesítését annak hatálybalépését követően 10. napig sem kezdi meg;
b) amennyiben a napi, heti, nagytakarítási vagy eseti feladatainak ellátását megtagadja;
c) 6 hónap alatt 10 alkalommal vagy a teljes szerződéses időszak alatt 20 alkalommal hibás teljesítési kötbért érvényesít vele szemben Megrendelő, vagy,
d) ha Megrendelő a szerződést a Vállalkozó érdekkörébe eső egyéb okból, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszünteti.
A meghiúsulási kötbér alapja a nettó havidíj harminchatszorosa, mértéke 30 %.
A Megrendelő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Vállalkozó számlájába beszámítani.
Valamennyi érvényesített kötbér összegének maximuma nem haladhatja meg a nettó havidíj harminchatszorosának 30%-át. (A Ptk. 6:188. § értelmében a túlzott mértékű kötbér összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés ellenértékének kifizetése közvetlenül ajánlatkérői (megrendelői) finanszírozással történik, melyet Ajánlatkérő 2020-2023. évi költségvetésében biztosít.
Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladja az értékelés során legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata, akkor az Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy további saját forrásból kiegészítse a rendelkezésre álló anyagi fedezetet és ezzel biztosítsa az eljárás érvényességét.
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1), valamint az (5)-(6) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően, az Ajánlatkérő részéről leigazolt teljesítés után jogosult havonta egy számla benyújtására, a havi elszámolású átalánydíj összegéről.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik. A kifizetés a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) által megjelölt bankszámlára történő átutalással történik, magyar forintban. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
A finanszírozási és fizetési feltétek részletes szabályait a Közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény foglalt rendelkezések az irányadók.
A szerződés teljesítésében részt vevők kapcsán a Kbt. 138-140. §-ban foglaltakat be kell tartani.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes önálló ajánlattevőtől, és közös ajánlattevőktől sem követeli meg és nem teszi lehetővé a gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el; és az erre vonatkozó meghatalmazást vagy az ajánlattevők mindegyike által aláírt erre vonatkozó konzorciumi megállapodást csatolni kell.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés módszere: fordított arányosítás. A 2. értékelési részszempont szerinti értékelés módszere: egyenes arányosítás. Részletek a Közbeszerzési dokumentációban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a szerint folytatja le a bírálatot, így előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők már az ajánlatukban nyújtsák be. 2.) Az ajánlattevő ajánlata részeként a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot tartozik benyújtani. 3.) Az ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozni az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni. 4.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő aláírási címpéldányát/ aláírásmintáját eredetiben vagy egyszerű másolatban a 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 9. paragrafusának megfelelően. 5.) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt Közbeszerzési dokumentációt is készít, melyet térítésmentesen az ajánlattevők rendelkezésére bocsát elektronikus formában. 6.) Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján kérhet, illetve kaphat, a 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel. A válaszokat tartalmazó dokumentum a közbeszerzési feltételrendszer részévé válik. 7.) Az ajánlatokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidőig. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli! 8.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg és nem teszi lehetővé a gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el; és az erre vonatkozó meghatalmazást vagy az ajánlattevők mindegyike által aláírt erre vonatkozó konzorciumi megállapodást csatolni kell. 9.) Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, és kihirdesse az eljárás nyertesének visszalépése esetére. 10.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. 11.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról foglaltakra, illetve a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló jogszabályra, az egyéb hatályos jogszabályok mellett. 12.) Ajánlatkérő nem alkalmazza adott eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját. 13.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 14.) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket (és azok igazolási módját is) a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel esetében szigorúbban határozza meg [321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30. § (4)]. 15.) Az ajánlatban Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel fennállásának igazolására benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó és a kapacitást nyújtó szervezet beszámolója vagy annak azon része, amely alapján a 2019. évi árbevétel igazolható. Ha Ajánlatkérő által a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló árbevételre vonatkozó adatait Ajánlatkérő ellenőrzi és a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. Mivel a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti fenntartás az előző évre, azaz tárgyi közbeszerzési eljárás esetén a 2019. évi árbevételre vonatkozik, így Ajánlatkérő nem fogadja el a 2018. évi adatokat. 16.) A felhívás és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges