Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13873/2020
CPV Kód:22114300-5
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:A KIFÜ székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.;A KIFÜ székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Envirosense Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;Envirosense Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Dániel
Telefon: +36 17952861
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatika
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Térinformatikai Adat beszerzés I
Hivatkozási szám: EKR000435352020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22114300-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Térinformatikai Adat beszerzés I
1. rész Adatbeszerzés erdészeti célú képosztályozás paraméterezéséhez
2.rész Adatbeszerzés belvíztömeg számításhoz
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33950000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Adatbeszerzés erdészeti célú képosztályozás paramé
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22114300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A KIFÜ székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adatbeszerzés erdészeti célú képosztályozás paraméterezéséhez
A FIR projekt keretében megvalósuló adatfeldolgozó képességek (algoritmusok) fejlesztéséhez szükség van olyan tanítóterületekről (mintaterületekről) származó – az űrfelvételeket pontosító, azok alapján kialakítandó feldolgozási folyamatokhoz kiegészítő - referencia adatokra, melyek pontos geometriával és leíró adatokkal rendelkeznek, valamint a fejlesztésben alkalmazott időszakban (2017-2020) frissültek. A beszerzés célja, hogy a szakterület által elvégzendő elemzés, a futtatandó algoritmusok kialakítása és az egyes adatfeldolgozási feladatok paraméterezése, valamint ezek ellenőrzése megvalósulhasson a mintaterületekről származó referencia adatok felhasználásával.
A meghatározott mintaterületekre előállított referencia adatok termékként történő beszerzése az erdészeti és vízügyi szakterületek igényeinek kiszolgálását célozza meg.
A beszerzés célja a meghatározott mintaterületekre előállított termékek beszerzése, melyek segítségével az alábbi eredmények elérhetők.
Hiperspektrális felmérés: A mecseki erdőterület 80 km2-es részletéről előállított hiperspektrális adatok, mely a fafajosztályozás pontossági vizsgálatához szükségesek. Légi hiperspektrális adatok műszaki paraméterei:
• geometriailag és radiometriailag korrigált hiperspektrális sávok,
• spektrális tartomány min. 400-1000 nm,
• spektrális felbontás: min. 5 nm,
• geometriai felbontás: min. 1,5 m,
• adatfelvételezés nem régebbi, mint 2017.12.31.
LIDAR felmérés: A mecseki erdőterület 80 km2-es részletéről előállított adatok, mely a famagasság és domborzatmodell ellenőrzéséhez szükséges. A LIDAR adatok (légi lézerszkennelés eredménye) műszaki paraméterei:
• legalább 8-10 pont/m2 pontsűrűség,
• adatfelvételezés nem régebbi, mint 2017.12.31.
A LIDAR adatkészlet részeként az alábbi termékek szállítása szükséges:
• pontfelhő adatbázis/állomány: x,y,z vagy LAS formátumban,
• digitális domborzatmodell: GeoTIFF formátumban,
• felszínmodell: GeoTIFF formátumban.
A pontfelhő adatbázisnak/állománynak légi lézerszkennelési felmérésből (LIDAR technológia alkalmazásával) kell származnia, amelyhez használt eszköz biztosítja a szabályos (rácspont szerű) elrendezésű natív pontfelhő rögzítését (interpoláció nélkül) a teljes munkaterületen.
A pontfelhő elkészítését az alábbi alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni:
• nyilatkozat a leadásra kerülő adatok előállításához alkalmazott technológiáról,
• a felméréshez használt légi lézerszkenner felméréskori kalibrációs jegyzőkönyve (a felméréskor 2 évnél nem régebbi),
• a felmérés légi távérzékelési engedélye,
• a feldolgozott légi lézerszkennelt adatok pontossági jegyzőkönyve (sávillesztésről és vertikális pontosságról),
• a felmérés repülési nyomvonala KML formátumban.
WorldView-3 űrfelvételek: A mecseki erdőterület 80 km2-es részletéről WorldView-3 űrfelvételek biztosítása, mely a faállománycsoport osztályozás pontossági vizsgálatához szükséges. WorldView-3 űrfelvételek műszaki adatai:
• adatfelvételezés nem régebbi, mint 2017.12.31.
A távérzékelési adatok területére és időbeliségére vonatkozó követelmények: Legalább 1500 ha olyan terület, ahol légi hiperspektrális adatafelvételezés is készült a légi lézerszkenneléssel azonos időszakban, és több mint 80%-ban nyilvántartásba vett erdőterületet tartalmaz. A WorldView-3 űrfelvételek is ugyenezen területet és azonos időszakot fedjék le.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
II.2.9) További információ:
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
„Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” c., KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú projekt
A Szerződés az aláírás – amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, akkor a későbbi aláírás – napján lép hatályba és az abban foglalt kötelezettségek kölcsönös teljesítéséig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezéséig, azaz 2020. július 31. napjáig hatályos.
Ajánlattevőnek a termékeket az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 60. (hatvanadik) napon, de legkésőbb 2020. július 31-én kell Ajánlatkérő számára elektronikus felületen átadnia. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: Adatbeszerzés belvíztömeg számításhoz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22114300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A KIFÜ székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adatbeszerzés belvíztömeg számításhoz
A FIR projekt keretében megvalósuló adatfeldolgozó képességek (algoritmusok) fejlesztéséhez szükség van olyan tanítóterületekről (mintaterületekről) származó – az űrfelvételeket pontosító, azok alapján kialakítandó feldolgozási folyamatokhoz kiegészítő - referencia adatokra, melyek pontos geometriával és leíró adatokkal rendelkeznek, valamint a fejlesztésben alkalmazott időszakban (2017-2020) frissültek. A beszerzés célja, hogy a szakterület által elvégzendő elemzés, a futtatandó algoritmusok kialakítása és az egyes adatfeldolgozási feladatok paraméterezése, valamint ezek ellenőrzése megvalósulhasson a mintaterületekről származó referencia adatok felhasználásával.
A meghatározott mintaterületekre előállított referencia adatok termékként történő beszerzése az erdészeti és vízügyi szakterületek igényeinek kiszolgálását célozza meg.
A beszerzés célja a meghatározott mintaterületekre előállított termékek beszerzése, melyek segítségével az alábbi eredmények elérhetők.
LIDAR adatbázis biztosítása az alábbi területekre: 45/1 Felsőszabolcs-alsó (Szabolcs-Sz-B. Megye), 27/a Tiszasülyi, 27/b Milléri (Jász-Nagykun-Szolnok Megye), és a 77/7 számú Kurcai (Csongrád megye) belvízöblözetek, mint mintaterületek területén található összesen kb. 800 km2 területről előállított adatok, mely a mintaterületekre vonatkozó mikrodomborzat előállításához és így a víztömeg előállításához szükséges alapinformáció.
A LIDAR adatok (légi lézerszkennelés ereményeként) műszaki paraméterei:
• legalább 8-10 pont/m2 pontsűrűség,
• adatfelvételezés: lombozat nélküli és nem belvizes időszakban,
• adatfelvételezés nem régebbi, mint 2017.12.31.
A LIDAR adatkészlet részeként az alábbi termékek szállítása szükséges:
• pontfelhő adatbázis/állomány: x,y,z vagy LAS formátumban,
• digitális domborzatmodell: GeoTIFF formátumban,
• felszínmodell: GeoTIFF formátumban.
A pontfelhő adatbázisnak/állománynak légi lézerszkennelési felmérésből (LIDAR technológia alkalmazásával) kell származnia, amelyhez használt eszköz biztosítja a szabályos (rácspont szerű) elrendezésű natív pontfelhő rögzítését (interpoláció nélkül) a teljes munkaterületen.
A pontfelhő elkészítését az alábbi alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni:
• nyilatkozat a leadásra kerülő adatok előállításához alkalmazott technológiáról,
• a felméréshez használt légi lézerszkenner felméréskori kalibrációs jegyzőkönyve (a felméréskor 2 évnél nem régebbi),
• a felmérés légi távérzékelési engedélye,
• a feldolgozott légi lézerszkennelt adatok pontossági jegyzőkönyve (sávillesztésről és vertikális pontosságról),
a felmérés repülési nyomvonala KML formátumban.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
II.2.9) További információ:
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
„Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” c., KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú projekt
A Szerződés az aláírás – amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, akkor a későbbi aláírás – napján lép hatályba és az abban foglalt kötelezettségek kölcsönös teljesítéséig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezéséig, azaz 2020. július 31. napjáig hatályos.
Ajánlattevőnek a termékeket az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 60. (hatvanadik) napon, de legkésőbb 2020. július 31-én kell Ajánlatkérő számára elektronikus felületen átadnia. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07913 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adatbeszerzés erdészeti célú képosztályozás paramé
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Envirosense Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65893090
Postai cím: Bem József Utca 6/A
Város: Létavértes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4281
Ország: Magyarország
E-mail: info@envirosense.hu
Telefon: +36 305357797
Internetcím(ek): (URL) www.envirosense.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14729432209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Envirosense Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65893090
Postai cím: Bem József Utca 6/A
Város: Létavértes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4281
Ország: Magyarország
E-mail: info@envirosense.hu
Telefon: +36 305357797
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14729432209
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Envirosense Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65893090
Postai cím: Bem József Utca 6/A
Város: Létavértes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4281
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14729432209

Hivatalos név: MGGP Aero Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15471611
Postai cím: Kaczkowskiego 6
Város: Tarnów
NUTS-kód: PL217
Postai irányítószám: 33-100
Ország: Lengyelország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8731256310

Hivatalos név: GeoIQ Imaging kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54236354
Postai cím: Kakashegy Utca 56
Város: Pilisszentkereszt
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2098
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26598970213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Adatbeszerzés belvíztömeg számításhoz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Envirosense Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65893090
Postai cím: Bem József Utca 6/A
Város: Létavértes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4281
Ország: Magyarország
E-mail: info@envirosense.hu
Telefon: +36 305357797
Internetcím(ek): (URL) www.envirosense.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14729432209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Envirosense Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65893090
Postai cím: Bem József Utca 6/A
Város: Létavértes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4281
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14729432209

Hivatalos név: GeoIQ Imaging kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54236354
Postai cím: Kakashegy Utca 56
Város: Pilisszentkereszt
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2098
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26598970213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az 1.rész tekintetében, az összegezésben megnevezett nyertes ajánlattevő MGGP Aero Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością 2020.július.23.napján a szerződéskötéstől visszalépett, ezért a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel az Envirosense Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal került megkötésre a szerződés.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges