Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13880/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23362912
Postai cím: Bujtos Utca 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovátsné dr. Kanda Gabriella
Telefon: +36 42524600
E-mail: kovatsnekg@szabolcspolice.hu
Fax: +36 42524666
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/szabolcs-szatmar-bereg-megyei-rendor-fokapitanysag
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vásárosnamény,Nyírbátor,Záhony RK épületenergetika
Hivatkozási szám: EKR000302272020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azonosító számú projekt keretén belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysághoz tartozó Vásárosnaményi Rendőrkapitányság (1. rész), Nyírbátori Rendőrkapitányság (2. rész) és a Záhonyi Rendőrkapitányság (3. rész) energetikai korszerűsítésének beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10094 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét, amelynek során konzultációra nem biztosít lehetőséget,kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. A találkozó helye és időpontja:
1. rész: 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 7., időpont: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított 5. munkanap 12:00 óra.
2. rész: 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2., időpont: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított 5. munkanap 14:15 óra.
3. rész: 4625 Záhony, Alkotmány út 36., időpont: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított 5. munkanap 10:00 óra.
2. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bekezdéseiben, a Kbt. 41/A. §, 65. § (11a) és (12) bekezdéseiben foglaltakra.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. (7) bek. szerint, nemleges esetben is.
6. Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (pdf, valamint excel formátumban is). Ajánlatkérő az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (részletek a dokumentációban).
8. Felelősségbiztosítás valamennyi részajánlati kör vonatkozásában: nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 70 000 000 HUF/év és legalább ugyanekkora összegű HUF/kár mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
9. Ajánlatkérő a 2. és 3. rész esetében a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra/hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
Részletek a dokumentációban és a szerződéstervezetben.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét, amelynek során konzultációra nem biztosít lehetőséget,kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. A találkozó helye és időpontja:
1. rész: 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 7., időpont: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított 5. munkanap 12:00 óra.
2. rész: 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2., időpont: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított 5. munkanap 14:15 óra.
3. rész: 4625 Záhony, Alkotmány út 36., időpont: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésétől számított 5. munkanap 10:00 óra.
2. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bekezdéseiben, a Kbt. 41/A. §, 65. § (11a) és (12) bekezdéseiben foglaltakra.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. (7) bek. szerint, nemleges esetben is.
6. Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (pdf, valamint excel formátumban is). Ajánlatkérő az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (részletek a dokumentációban).
8. Felelősségbiztosítás valamennyi részajánlati kör vonatkozásában: nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 70 000 000 HUF/év és legalább ugyanekkora összegű HUF/kár mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
9. Ajánlatkérő a 2. és 3. rész esetében a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra/hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 30 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
Részletek a dokumentációban és a szerződéstervezetben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás következtében a szerződéstervezet VI.1. pontjának utolsó mondata is módosul.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben