Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13881/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23362912
Postai cím: Bujtos Utca 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovátsné dr. Kanda Gabriella
Telefon: +36 42524600
E-mail: kovatsnekg@szabolcspolice.hu
Fax: +36 42524666
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/szabolcs-szatmar-bereg-megyei-rendor-fokapitanysag
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza RK és Mátészalka RK épületenergetika
Hivatkozási szám: EKR001541472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00099 azonosító számú projekt keretén belül a Nyíregyházi Rendőrkapitányság (1. rész) és a Mátészalkai Rendőrkapitányság (2. rész) épülete energetikai korszerűsítésének beszerzése az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Jelen közbeszerzés 1. része a Nyíregyházi Rendőrkapitányság (4400 Nyíregyháza, Stadion u. 1., HRSZ: 1389/1) épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító melegvíztermelő, villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülnie az épület lapostetőjének. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús rendszert, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napkollektoros, napelemes rendszernek is.
Jelen közbeszerzés 2. része a Mátészalkai Rendőrkapitányság (4700 Mátészalka, József A. u. 1-3., HRSZ: 2160) épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülnie az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak és a padlásfödémnek is. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús rendszert, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá telepítésre kell kerülnie egy napelemes rendszernek is.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10622 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét, amelynek során konzultációra nem biztosít lehetőséget, kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. A találkozó helye az 1. rész esetében: Nyíregyházi Rendőrkapitányság (4400 Nyíregyháza, Stadion u. 1.) és időpontja: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától számított 5. munkanapon 13:00 óra. A találkozó helye a 2. rész esetében: Mátészalkai Rendőrkapitányság (4700 Mátészalka, József A. u. 1-3.) és időpontja: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától számított 5. munkanapon 10:00 óra. Amennyiben a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától számított 5. munkanap péntekre esik, úgy a helyszíni bejárás mindkét rész esetében az azt követő hétfői napon kerül megtartásra ugyanezen kezdési időpontokkal. 2. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg. 4. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bekezdéseiben, a Kbt. 41/A. §, 65. § (11a) és (12) bekezdéseiben foglaltakra. 5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. (7) bek. szerint, nemleges esetben is. 6. Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (pdf, valamint excel formátumban is). Ajánlatkérő az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (részletek a dokumentációban). 8. Felelősségbiztosítás: nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig az 1. részben legalább 130 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/kár, a 2. részben legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 130 000 000 HUF/kár mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot. 10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra/hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. 11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824). Részletek a dokumentációban és a szerződéstervezetben.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét, amelynek során konzultációra nem biztosít lehetőséget, kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. A találkozó helye az 1. rész esetében: Nyíregyházi Rendőrkapitányság (4400 Nyíregyháza, Stadion u. 1.) és időpontja: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától számított 5. munkanapon 13:00 óra. A találkozó helye a 2. rész esetében: Mátészalkai Rendőrkapitányság (4700 Mátészalka, József A. u. 1-3.) és időpontja: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától számított 5. munkanapon 10:00 óra. Amennyiben a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától számított 5. munkanap péntekre esik, úgy a helyszíni bejárás mindkét rész esetében az azt követő hétfői napon kerül megtartásra ugyanezen kezdési időpontokkal. 2. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg. 4. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bekezdéseiben, a Kbt. 41/A. §, 65. § (11a) és (12) bekezdéseiben foglaltakra. 5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. (7) bek. szerint, nemleges esetben is. 6. Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (pdf, valamint excel formátumban is). Ajánlatkérő az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (részletek a dokumentációban). 8. Felelősségbiztosítás: nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig az 1. részben legalább 130 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/kár, a 2. részben legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 130 000 000 HUF/kár mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot. 10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra/hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 30 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. 11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824). Részletek a dokumentációban és a szerződéstervezetben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás következtében a szerződéstervezet VI.1. pontjának utolsó mondata is módosul.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben