Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Iktatószám: 13948/2020
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzési osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000758192020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000758192020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Murakeresztúr (H) - Kotoriba (Kotor) (HR) tervezés
Hivatkozási szám: EKR000758192020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a Murakeresztúr (H) - Kotoriba (Kotor) (HR) határmenti infrastruktúrafejlesztés megvalósíthatósági tanulmányterv felülvizsgálatára, tanulmányterv készítésére, valamint Környezeti Hatástanulmány (KHT) elkészítésére és környezetvédelmi engedélyezési eljárásra történő benyújtására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Murakeresztúr (H) - Kotoriba (Kotor) (HR) tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Murakeresztúr (H) - Kotoriba (Kotor) (HR) határmenti infrastruktúrafejlesztés megvalósíthatósági tanulmányterv felülvizsgálatára, tanulmányterv készítésére, valamint Környezeti Hatástanulmány (KHT) elkészítésére és környezetvédelmi engedélyezési eljárásra történő benyújtására.
• A Murakeresztúr (H) - Kotoriba (Kotor) (HR) közötti Mura-híd korábbi megvalósíthatósági tanulmánytervének, valamint kapcsolódó háttéranyagok feldolgozása és a következtetések levonása, az előzmény tervek alapján várhatóan új cca. 170 m felszerkezeti hosszúságú, négytámaszú, 68,00 m legnagyobb támaszközű Mura-híd, valamint a határon átvezető új nyomvonalú cca. 1.595 m hosszúságú 2x1 forgalmi sávos országos közút és cca. 3.295 m kerékpárút út- és hídépítési tanulmányterv elkészítése,
• A határmetszési pont kijelöléséhez szükséges dokumentáció összeállítása, a szükséges egyeztetések lefolytatása,
• Az új nyomvonalon tervezett határon átvezető cca. 1.595 m hosszúságú 2x1 forgalmi sávos országos közút és kerékpárút, valamint híd műtárgy Környezeti Hatástanulmány (KHT), Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, valamint az Espoo-i egyezmény szerinti környezetvédelmi engedély megszerzésére alkalmas környezetvédelmi dokumentációjának elkészítése és környezetvédelmi engedélyezési eljárásra történő benyújtása,
• Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD I.) anyagának összeállítása és elkészítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap)  15
2  M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap felett 36 hónap feletti az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) 15
3 M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata ((hónapban megadva, max. 36 hónap)  10
4 Az M/2.4. alkalmassági követelmény igazolásra bemutatott szakember 36 hónap feletti az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata ((hónapban megadva, max. 36 hónap 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 23 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: európai uniós: INTERREG ERFA TSZ (HU-HR) HUHR/1902/2.1.4/0002 Ajánlatkérő a jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg.
II.2.14) További információ:
Ajánlattevőnek meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok és a munkadíj ellenértékét is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT)/, alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá tartozik ( Kbt. 62.§ (3) és (5) bek-, a Kbt. 63. § (3) bek ).
Kbt. 74. § (1) bek értelmében az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t/AV-t/ alk. igazoló szervezetet, akinél a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód:
AT.nek (közös ajánlattevőknél külön-külön) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete (Kr.) 1. § (1) bek és 3. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá.
Kr. 15. § (1) bek alapján az AT az alk igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak az EEKD –t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Kr. 15. § (2) bek értelmében azon AV tekintetében, amely nem vesz részt alk.igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
AT-nek (Kr. 13. §) nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás – az EKR-ben szereplő elektronikus űrlap benyújtásával, ez esetben AT-nek csatolni szüks a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi mellékletével) és a beérkezéséről szóló igazolást. Ha nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges nyilatkozat csatolandó.
Igazolási mód:
AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bek foglaltak alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő hatidő tűzésével hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolja, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Kr. 8. és 10. §-a szerint kell az AT-nek igazolnia, az AK—nak ellenőriznie, hogy az AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá (figyelemmel Kr. 12., 14. és 16. §-aira is.)
Kizáró okokra vonatkozóan a közbeszs megkezdését megelőzően kiállított igazolások benyújthatók, ameddig az abban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát erre vonatkozó külön nyilatkozat nélkül vélelmezi.
AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek biztosított lehetőséggel, ebben az esetben a nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzés:
Kbt. 65. § (1) bek c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § (2) bek alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazd szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az ép. beruházáshoz kapcs. tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
igazolási mód:
Előzetes igazolás során AK elfogadja AT-nek az EEKD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)! Az engedély/jogosítvány másolatát, a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek-re is. Ennek értelmében AK a Kbt. 65. § (1) bek c) szerinti alk.követelményt a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. Dokumentumok benyújtása az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó felhívására a Kbt. 69. § (4) bek alapján. Kbt. 65. § (1) bek c) pont köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság/engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kbt.65.§(1)bek.c)pont szerinti köv.igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,ha az valósítja meg azt a feladatot,amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.
A közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány nyújtandó be, azzal, hogy azt a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dok benyújtására, amelyek igazolja, hogy az ajánlattevő megfelel az alk.köv.nek:
P1. Ajánlattevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) köteles benyújtani valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
- számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk kövnek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazd és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4) bekezdésére.
A minősített ajánlattevők esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.
A P1 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el:
M1) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bek és a 21/A. §-szerint az alábbi tartalommal:
- teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel),
- szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye
- szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.
M2) Csatolni kell a szakemberek végzettségét és/vagy képzettséget igazoló iratokat, aláírt saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelynek tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel rendelkezik, és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:
- adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,
- a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),
- az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilv.tart.ban az ajánlattétel időpontjában szerepel, és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges, az ajánlatnak pedig ez esetben nem kell tartalmaznia a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jogosultsághoz szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bek szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bek szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekszerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekre.
A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bek irányadó.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figy. véve 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Az M/1 és az M/2 követelmény körében előírt fogalommeghatározás valamennyi eleme- az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként – ismertetendő a csatolandó igazolásban. Ajánlatkérő e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de utalnak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.
Amennyiben az engedélyezési terv készítése és a környezetvédelmi hatástanulmány készítése és a kiviteli terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és ez az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható, az e körben előírt fogalommeghatározás tartalmi elemeinek való megfelelősége vélelmezett, így ismertetése nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával:
M/1.1. legfeljebb 1 db, minimum 1 km új nyomvonalú, min. 2x1 forgalmi sávos kiépítettségű országos közút építésére vonatkozó tanulmányterv és környezeti hatástanulmány elkészítése, amely az engedélyező Hatósághoz benyújtásra került.
M/1.2. legalább 1 db, min. 2x1 forgalmi sávos és min. 100 m felszerkezeti hosszúságú, amelynek a legnagyobb támaszköze legalább 50 m új országos közúti folyó/folyami híd műtárgyra vonatkozó tanulmányterv és KHT elkészítése, mely az engedélyező Hatósághoz benyújtásra került.
M/2. Alkalmatlan, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. 1 fő projektvezető tervező, aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal, és
b) min. 3 év (36 hónap) min. 2x1 forgalmi sávos kiépítettségű országos közúti tervezési projekt irányítása területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal, és
c) részt vett projektvezetőként legalább 1 db, legalább 1 km hosszú, új nyomvonalon vezetett, legalább 2x1 forgalmi sávos országos közút tanulmánytervének elkészítésében.
M/2.2. 1 fő útépítési tervező, aki rendelkezik,
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal, és
b) min. 3 év (36 hónap) min. 2x1 forgalmi sávos kiépítettségű országos közúti terv készítésében szerzett úttervezői szakmai gyakorlattal, és
c) részt vett tervezőként legalább 1 db, legalább 1 km hosszúságú új nyomvonalú, legalább 2x1 forgalmi sávos országos közút tanulmány tervének elkészítésében.
M/2.3. 1 fő környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik
a) a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZKV (1.1.-4) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal, és
b) országos közút tervezése területén minimum 3 év (36 hónap) környezetvédelmi szakértői szakmai gyakorlattal és
c) részt vett környezetvédelmi szakértőként legalább 1 db, legalább 100 m felszerkezeti hosszúságú országos közúti folyó/folyami híd műtárgyra vonatkozó KHT elkészítésében
M/2.4. 1 fő hídépítési tervező, aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal és
b) min. 3 év (36 hónap) közúti híd tervének készítésében szerzett tervezői szakmai gyakorlattal, és
c) részt vett legalább 1 db új közúti folyó/folyami híd tervezésében.
Ugyanazon szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő M/1 és M/2 követelmény tekintetében:
- országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdés a) –ce) pontok szerinti fogalmakat érti
- tanulmányterv alatt az e-UT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírás 1.14.5. pont szerinti fogalmat érti,
- Környezeti Hatástanulmány alatt a 314/2005.(XII.25.) Kr. 6. sz. mell. alapján készített Környezeti Hatástanulmányt érti
- felszerkezeti hossz alatt a híd tartószerkezetének a híd tengelyben mért teljes hosszat érti.
- projektvezetői gyakorlat alatt a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlatát érti, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.
- Projektvezető helyettesi szakmai gyakorlat alatt azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
Az M/1) és az M/2) pontban előírt fogalommeghatározás alkalmassági követelményként értelmezendő.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Kr.; 1996. évi LVIII. tv
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a) Jótállási idő: 36 hónap
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).
Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF
A szerződés kedvezményzetti finanszírozású.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12) bek.
• 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.
• 2017. évi CL. tv.
• 2007. évi CXXVII. tv.
6 rész- és 1 végszámla nyújtható be.
Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 800.000,- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2.1. és a M/2.2. pont szerinti szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „KÉ-K” jogosultsággal (vagy egyenértékű jogosultsággal), M/2.4 szerinti szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „HT” jogosultsággal (vagy egyenértékű jogosultsággal), M/2.3 szerinti szakember a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes „SZKV (1.1.-4)” szakértői jogosultsággal (vagy egyenértékű jogosultsággal),rendelkezzen a dokumentációban részletezettek szerint.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott iratokat
Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.).
Értékelési szempont: Kbt. 76.§(2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány
Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0-10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere, amellyel ajánlatkérő meghatározza az ponthatárok közötti pontszámot: az ár kapcsán fordított, a minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje minős. kritérium mindegyike esetén: 36 hónap)
A IV.2.6) pontban írt 1 hónapos ajánlati kötöttség 30 napos ajánlati kötöttséget jelent
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§ szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek)
Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
A Kbt. 66.§ (2) bek., 134 § (5) bek-ben foglalt nyilatkozat csatolandó.
A Kbt. 47.§ (2) bek. irányadó.
Nincs lehetőség gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozására.
Tervezői felelősségbiztosítás: min 50 millió Ft/év és min 25 millió,- Ft/káresemény
Fel. akkr. közb. szakt. Dr. Wellmann-Kiss Katalin: 00241
Ajánlatkérő tárgyi eljárás során a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
A részekre bontás nem lehetséges, indoka:
A tervezendő, mintegy 1,6 km hosszúságú határon átvezető útszakasz és az út mellett vezető kerékpárút tervezésének részekre bontása nem lehetséges, mert az egyes tervezendő közúti elemek rendszerszintű összehangolása szükséges, tekintettel arra, hogy a kerékpárút és a közút is a Mura-folyón tervezett híd műtárgyon kerül átvezetésre. Továbbá a korábbi tanulmánytervek, megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata alapján meghatározandó nyomvonal, valamint kijelölendő határmetszési pont alapján, a felülvizsgálat alapadatait felhasználva kerül sor a környezetvédelmi dokumentáció elkészítésére, illetve környezetvédelmi engedélyezési eljárás indítására.
Ajánlatkérő a jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A jelen felhívás II.2.7) pontjában meghatározott szerződés időtartamát a szerződés Szerződés hatálybalépésétől számított 23 hónapként értendő azzal, hogy a 23 hónap időtartam szerinti teljesítési határidő legkésőbbi időpontja 2022. december 28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák