Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0156/2020
CPV Kód:33000000-0
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gondos Kitti
Telefon: +36 72501500
E-mail: gondos.kitti@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-3.6.2-16-2016-00006 – Orvosi eszközök 2.
Hivatkozási szám: EKR000789772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
13 db (8 féle) orvosi eszköz beszerzése az EFOP-3.6.2-16-2016-00006 jelű pályázat keretében a Pécsi Tudományegyetem részére:
1.rész: 1 db Non-invazív vascularis (artériás és vénás) diagnosztikai rendszer (fotopletizmográfia (PPG) és Doppler elven működő, 4 csatornás (négy végtagi) vérnyomás- és lábujj-vérnyomás- méréssel)
2.rész: 1 db Fluorescens kutató mikroszkóp az intracelluláris calcium szignálok vizsgálatára
3.rész: 6 db Vortex (Laboratóriumi keverő)
4.rész: 1 dbTranscutan pO2 mérő készülék
5.rész: 1 db MMS Magas felbontású vízperfúziós gasztrointesztinális nyomásmérő
(manometriás) rendszer
6.rész: 1 dbOperációs mikroszkóp
7.rész:1 db Mínusz 86 fokos ultra mélyhűtő
8.rész: 1 db CO2 inkubátor (termosztát)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 021641 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 220 - 539249
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Ajánlatkérő a 4. ajánlati rész lefolytatásától eláll. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyes rendelkezései (Közbeszerzési dokumentum, Műszaki leírás/Szakmai ajánlat, Szerződéstervezet) módosultak és ezeket Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen rendelkezésre bocsátja. 1. A Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. A teljes ajánlatot kérjük EGY DOKUMENTUMBAN csatolni az eljárás során. 2. A dokumentáció rend.-re bocs.-nak módja:Kbt. 57. § (1) és (2) bek.-e szerint, vmint a Kbt. 41.§ von. bek.-ei alapján elekt.úton. A KD az elj. meg. felhív. közzét.-nek időp.-tólelérhető az EKR-ben. 3. A kommunikáció a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 4. Az ajánlat részeként benyújtandó: -Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek. szerint, (elektronikus űrlap)) - Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is; - Kbt. 66.§ (2), (4) bek. szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap); - a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal,adott esetben nemleges nyilatkozat; - adott esetben a közös ATk közötti megállapodás a Kbt. 35.§ ,41/A.§ (5) bek. és a KDelőírásai szerint; - a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az e-Kr. 11.§ (4) bek.szerint; - 321Kr. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; - aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírásicímpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája; - szakmai ajánlat( A szakmai ajánlatnak teljes mértékben összhangban kell lennie az ajánlattal, továbbá az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban és a műszaki leírásban foglaltakkal. A műszaki megfelelősség igazolása tekintetében AT-nek szükséges
feltüntetnie a szakmai ajánlatában a termék elnevezését, a konkrét típusmegjelölést valamint a származási helyet), -árrészletező:
kizárólag a 3. rész kapcsán szerkeszthető és aláírt pdf formátumban. 5. Az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó. 6. Kbt.73.§(4)-(5) alapján.Ajánlattevő tájékozódjon a körny. védelmi, szociális és munkajogi követelményekről. 7. A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghat.devizaárfolyamokat kell alk. referenciáknál a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam irányadó. Az ajánlatban az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a vonatkozó dokumentum mögé kell csatolni. 8. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. 9. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) 10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 11. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § (1)-(5) bek. szerint. 12. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindoklás kérés a Kbt. 71-72. §-ban foglaltak szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 13. Jelen felhívásban nem szereplő kérdésekben a Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletei az irányadóak, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásaira. 14. Az EKR használati útmutató:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/ A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt! 15. FAKSZ: Bíróné Dr. Czeininger Mariann (00051), Dr. Gondos Kitti Katalin (01136)
Helyesen:
Ajánlatkérő a 4. ajánlati rész lefolytatásától eláll. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyes rendelkezései (Műszaki leírás/Szakmai ajánlat) módosultak és ezeket Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen rendelkezésre bocsátja. 1. A Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. A teljes ajánlatot kérjük EGY DOKUMENTUMBAN csatolni az eljárás során. 2. A dokumentáció rend.-re bocs.-nak módja:Kbt. 57. § (1) és (2) bek.-e szerint, vmint a Kbt. 41.§ von. bek.-ei alapján elekt.úton. A KD az elj. meg. felhív. közzét.-nek időp.-tólelérhető az EKR-ben. 3. A kommunikáció a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 4. Az ajánlat részeként benyújtandó: -Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek. szerint, (elektronikus űrlap)) - Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is; - Kbt. 66.§ (2), (4) bek. szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap); - a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal,adott esetben nemleges nyilatkozat; - adott esetben a közös ATk közötti megállapodás a Kbt. 35.§ ,41/A.§ (5) bek. és a KDelőírásai szerint; - a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az e-Kr. 11.§ (4) bek.szerint; - 321Kr. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; - aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírásicímpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája; - szakmai ajánlat( A szakmai ajánlatnak teljes mértékben összhangban kell lennie az ajánlattal, továbbá az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban és a műszaki leírásban foglaltakkal. A műszaki megfelelősség igazolása tekintetében AT-nek szükséges
feltüntetnie a szakmai ajánlatában a termék elnevezését, a konkrét típusmegjelölést valamint a származási helyet), -árrészletező:
kizárólag a 3. rész kapcsán szerkeszthető és aláírt pdf formátumban. 5. Az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó. 6. Kbt.73.§(4)-(5) alapján.Ajánlattevő tájékozódjon a körny. védelmi, szociális és munkajogi követelményekről. 7. A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghat.devizaárfolyamokat kell alk. referenciáknál a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam irányadó. Az ajánlatban az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a vonatkozó dokumentum mögé kell csatolni. 8. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. 9. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) 10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 11. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § (1)-(5) bek. szerint. 12. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindoklás kérés a Kbt. 71-72. §-ban foglaltak szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 13. Jelen felhívásban nem szereplő kérdésekben a Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletei az irányadóak, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásaira. 14. Az EKR használati útmutató:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/ A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt! 15. FAKSZ: Bíróné Dr. Czeininger Mariann (00051), Dr. Gondos Kitti Katalin (01136)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyes rendelkezései (Műszaki leírás/Szakmai ajánlat) módosultak és ezeket Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen rendelkezésre bocsátja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ