Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1789/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Idrányi Csilla
Telefon: +36 206663850
E-mail: idranyi.csilla@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.semmelweis.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Klinikák takarítása 48 hónapra
Hivatkozási szám: EKR001471652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet épületének, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika épületének, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai épületének, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika épületének, a Tömő utca Klinikai Tömb Pulmonológiai és Onkológiai épületének teljes körű takarítása 48 hónapra
Az ellátandó feladat alap szolgáltatások és külön megrendelhető szolgáltatás teljesítéséből áll.
Környezetbarát minősítéssel rendelkező tisztítószer alkalmazása kötelező.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 024854 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 249 - 618541
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet épületének teljes körű takarítása a keretösszeg (nettó 91 790 939 Ft) kimerüléséig, de legfeljebb 48 hónapra.
Az Intézetben a betegellátás reggel nyolctól este nyolcig történik. Este nyolctól reggel nyolcig, valamint a munkaszüneti napokon sürgősségi betegellátás folyik. Betegággyal nem rendelkezik, viszont jelentős a járóbeteg forgalom.
Az épület ambulancia része felújított, további felújítás nem várható. Az épület többi része régi.
Takarítandó terület nagysága az épületen belül 2 331,4, m², továbbá az épület előtti járdaszakasz, kb. 20 méter hosszú.
Külön megrendelhető szolgáltatások (2 alkalom/év):
- rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás (Pl: csőtörés, tetőbeázás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás; egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények utáni takarítás, stb.)
- homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítása, részben alpin vagy állványos technológiával (évente két alkalommal). A tisztítandó ablakfelületek nagysága 1108 m² körül
A Klinika egyes helyiségeinek felsorolását, azok higiénés kategóriába sorolását, a takarítás időbeni feltételeit (hétvégén és munkaszüneti napokon történő takarítás) részletesen a műszaki leírás részét képező Helyiségkönyv tartalmazza.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt érvényes általános felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, amely megfelel a szerződés tárgyának, értéke eléri az alább jelölt értékeket:
— min. 10 000 000 HUF limithatárt káresetenként, és
— min. 30 000 000 HUF éves kárfedezeti összeget.
A biztosításnak a szerződésen kívül okozott károkért való helytállásra, harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, üzemi baleseti felelősségbiztosításra és a Vállalkozó és az összes alvállalkozó alkalmazottaira ki kell terjednie.
Fő finanszírozási feltételek:
A szolgáltatás ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában havonta a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján.
Az egyes takarítási feladatok ellátása megrendelés alapján történik a szerződéstervezet 5.1. pontjában részletezettek szerint a Helyiségkönyvben szereplő feladatok alapul vételével. A megrendelés visszavonásig érvényes, illetve a szerződéstervezetben foglaltak szerint módosítható.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár kritériumként megadott értékelési részszempontok esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként megadott értékelési részszempont esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Helyesen:
A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet épületének teljes körű takarítása a keretösszeg (nettó 91 790 939 Ft) kimerüléséig, de legfeljebb 48 hónapra.
Az Intézetben a betegellátás reggel nyolctól este nyolcig történik. Este nyolctól reggel nyolcig, valamint a munkaszüneti napokon sürgősségi betegellátás folyik. Betegággyal nem rendelkezik, viszont jelentős a járóbeteg forgalom.
Az épület ambulancia része felújított, további felújítás nem várható. Az épület többi része régi.
Takarítandó terület nagysága az épületen belül 2 331,4, m², továbbá az épület előtti járdaszakasz, kb. 20 méter hosszú.
Külön megrendelhető szolgáltatások:
- rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás (Pl: csőtörés, tetőbeázás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás; egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények utáni takarítás, stb.)
- homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítása, részben alpin vagy állványos technológiával (évente két alkalommal). A tisztítandó ablakfelületek nagysága 1108 m² körül
A Klinika egyes helyiségeinek felsorolását, azok higiénés kategóriába sorolását, a takarítás időbeni feltételeit (hétvégén és munkaszüneti napokon történő takarítás) részletesen a műszaki leírás részét képező Helyiségkönyv tartalmazza.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt érvényes általános felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, amely megfelel a szerződés tárgyának, értéke eléri az alább jelölt értékeket:
— min. 10 000 000 HUF limithatárt káresetenként, és
— min. 30 000 000 HUF éves kárfedezeti összeget.
A biztosításnak a szerződésen kívül okozott károkért való helytállásra, harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, üzemi baleseti felelősségbiztosításra és a Vállalkozó és az összes alvállalkozó alkalmazottaira ki kell terjednie.
Fő finanszírozási feltételek:
A szolgáltatás ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában havonta a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján.
Az egyes takarítási feladatok ellátása megrendelés alapján történik a szerződéstervezet 5.1. pontjában részletezettek szerint a Helyiségkönyvben szereplő feladatok alapul vételével. A megrendelés visszavonásig érvényes, illetve a szerződéstervezetben foglaltak szerint módosítható.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár kritériumként megadott értékelési részszempontok esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként megadott értékelési részszempont esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai épületének teljes körű takarítása a keretösszeg (nettó 341 208 719 Ft) kimerüléséig, de legfeljebb 48 hónapra.
A Baross utcai Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 158 betegággyal rendelkezik, ebből 38 a Neonatális Intenzív Centrum (NIC) rendelkezésére áll. A Klinikán jelentős a fekvő- és járóbeteg forgalom.
Takarítandó terület nagysága az épületen belül 6860 m².
Külön megrendelhető szolgáltatások:
- rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás (pl.: csőtörés, tetőbeázás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás; egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények utáni takarítás, stb.)
- homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítása, részben alpin vagy állványos technológiával évente kétszer. A tisztítandó ablakfelületek nagysága 6250 m2 körül
- hidegködös területfertőtlenítés szükség szerint (6000 légm3)

A Klinika egyes helyiségeinek felsorolását, azok higiénés kategóriába sorolását, a takarítás időbeni feltételeit (hétvégén és munkaszüneti napokon történő takarítás) részletesen a műszaki leírás részét képező Helyiségkönyv tartalmazza.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt érvényes általános felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, amely megfelel a szerződés tárgyának, értéke eléri az alább jelölt értékeket:
— min. 10 000 000 HUF limithatárt káresetenként, és
— min. 30 000 000 HUF éves kárfedezeti összeget.
A biztosításnak a szerződésen kívül okozott károkért való helytállásra, harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, üzemi baleseti felelősségbiztosításra és a Vállalkozó és az összes alvállalkozó alkalmazottaira ki kell terjednie.
Fő finanszírozási feltételek:
A szolgáltatás ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában havonta a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján.
Az egyes takarítási feladatok ellátása megrendelés alapján történik a szerződéstervezet 5.1. pontjában részletezettek szerint a Helyiségkönyvben szereplő feladatok alapul vételével. A megrendelés visszavonásig érvényes, illetve a szerződéstervezetben foglaltak szerint módosítható.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár kritériumként megadott értékelési részszempontok esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként megadott értékelési részszempont esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Helyesen:
A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai épületének teljes körű takarítása a keretösszeg (nettó 341 208 719 Ft) kimerüléséig, de legfeljebb 48 hónapra.
A Baross utcai Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 158 betegággyal rendelkezik, ebből 38 a Neonatális Intenzív Centrum (NIC) rendelkezésére áll. A Klinikán jelentős a fekvő- és járóbeteg forgalom.
Takarítandó terület nagysága az épületen belül 6860 m².
Külön megrendelhető szolgáltatások:
- rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás (pl.: csőtörés, tetőbeázás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás; egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények utáni takarítás, stb.)
- homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítása évente kétszer. A tisztítandó ablakfelületek nagysága 6250 m2 körül
- hidegködös területfertőtlenítés szükség szerint (6000 légm3)

A Klinika egyes helyiségeinek felsorolását, azok higiénés kategóriába sorolását, a takarítás időbeni feltételeit (hétvégén és munkaszüneti napokon történő takarítás) részletesen a műszaki leírás részét képező Helyiségkönyv tartalmazza.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt érvényes általános felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, amely megfelel a szerződés tárgyának, értéke eléri az alább jelölt értékeket:
— min. 10 000 000 HUF limithatárt káresetenként, és
— min. 30 000 000 HUF éves kárfedezeti összeget.
A biztosításnak a szerződésen kívül okozott károkért való helytállásra, harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, üzemi baleseti felelősségbiztosításra és a Vállalkozó és az összes alvállalkozó alkalmazottaira ki kell terjednie.
Fő finanszírozási feltételek:
A szolgáltatás ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában havonta a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján.
Az egyes takarítási feladatok ellátása megrendelés alapján történik a szerződéstervezet 5.1. pontjában részletezettek szerint a Helyiségkönyvben szereplő feladatok alapul vételével. A megrendelés visszavonásig érvényes, illetve a szerződéstervezetben foglaltak szerint módosítható.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár kritériumként megadott értékelési részszempontok esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként megadott értékelési részszempont esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Ajánlatkérő = AK, Ajánlattevő = AT, Alvállalkozó = AV, Közbeszerzési dokumentumok =KD
1. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. Az AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az a Kbt. 69.§ (11a) bek. alapján is történhet.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-re vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatban csatolnia kell:
EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat:
-Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,
-Nyilatkozat folyamatban lévő változás-bejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
-Nyilatk. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján (bírálati szakaszban),
-Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. Korm. rend 15.§ (2) bek.-ének megfelelően,
- EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására,
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben),
-Nyilatkozat a felelősségbiztosítás tekintetében,
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (bírálati szakaszban),
- Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról (bírálati szakaszban),
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben).
6. Az ajánlat részeként benyújtandó a részletes ártáblázat a Helyiségkönyv részeként kiadott Összesítő táblázat kitöltésével.
7. A felolvasólapon feltüntetett többlettapasztalat alátámasztására benyújtandó a szakember bemutatására és szakmai többlettapasztalata ismertetésére szolgáló dokumentum.
8. Csatolandó nyilatkozat a szerződés teljesítésével kapcsolatos követelmények betartásáról.
9. Nyilatkozat az alkalmazandó tisztító- és fertőtlenítőszerekkel kapcsolatos követelmények teljesítéséről.
10. AT csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerint, nemleges tartalom esetén is.
11. AT csatolja nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában, nemleges tartalommal is.
12. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
13. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben a gazdasági társaság önálló cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazza valamely munkavállalóját jognyilatkozat megtételére, akkor a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése és a Ptk. 6:15. §-a együttesen alkalmazandó, ezért a meghatalmazott munkavállaló a képviseleti jogot csak az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
14. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Folytatás a III.1.2. és a VI.4.3. pontban.
Helyesen:
Ajánlatkérő = AK, Ajánlattevő = AT, Alvállalkozó = AV, Közbeszerzési dokumentumok =KD
1. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. Az AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az a Kbt. 69.§ (11a) bek. alapján is történhet.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-re vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatban csatolnia kell:
EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat:
-Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,
-Nyilatkozat folyamatban lévő változás-bejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
-Nyilatk. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján (bírálati szakaszban),
-Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. Korm. rend 15.§ (2) bek.-ének megfelelően,
- EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására,
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben),
-Nyilatkozat a felelősségbiztosítás tekintetében,
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (bírálati szakaszban),
- Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról (bírálati szakaszban),
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben).
6. Az ajánlat részeként benyújtandó a részletes ártáblázat a Helyiségkönyv részeként kiadott Összesítő táblázat kitöltésével.
7. A felolvasólapon feltüntetett többlettapasztalat alátámasztására benyújtandó a szakember bemutatására és szakmai többlettapasztalata ismertetésére szolgáló dokumentum.
8. Csatolandó nyilatkozat a szerződés teljesítésével kapcsolatos követelmények betartásáról.
9. Nyilatkozat az alkalmazandó tisztító- és fertőtlenítőszerekkel kapcsolatos követelmények teljesítéséről.
10. AT csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerint, nemleges tartalom esetén is.
11. AT csatolja nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában, nemleges tartalommal is.
12. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
13. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben a gazdasági társaság önálló cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazza valamely munkavállalóját jognyilatkozat megtételére, akkor a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése és a Ptk. 6:15. §-a együttesen alkalmazandó, ezért a meghatalmazott munkavállaló a képviseleti jogot csak az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
14. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Folytatás a III.1.2. és a VI.4.3. pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat (nyilatkozatminták, helyiségkönyvek) is módosította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ