Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:1924/2020
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:Budapest, Váci út 35, 1134, Győr, Debrecen, Szeged, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SELECT Humánerőforrás Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:infokommunikációs kiemelt ágazati fejl. projekt
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratko Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: infokommunikációs kiemelt ágazati fejl. projekt
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mentor program
Hivatkozási szám: EKR001280342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyakornok mentor képzés kidolgozása és képzések megvalósítása.
Vállalkozási szerződés mentori kompetencia fejlesztés című felkészítés nyújtása tárgyában a nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező munkavállalást támogató gyakornoki programban részt venni szándékozó cégek számára
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 9350000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyakornok mentorképzés kidolgozása és megvalósítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80521000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Váci út 35, 1134,
Győr, Debrecen, Szeged, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgya gazdasági szereplőáltal nyújtott felkészítés a projekt keretében megvalósuló gyakornoki programban részt venni szándékozó informatikai cégek azon alkalmazottai számára, akik munkahelyi mentori feladatokat fognak ellátni felsőoktatásban részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részére.
A beszerzés részét képezi
• „Mentori kompetenciafejlesztés” elnevezésű szakmai képzési felkészítéshez (a továbbiakban: Mentori felkészítés) szükséges szakmai anyagok kidolgozása a résztvevők számára;
• Mentorifelkészítés megszervezése;
• Toborzás;
• Mentori felkészítés lebonyolítása.
A beavatkozás célja, hogy a Projekt ’Gyakornoki program’ projekteleméhez kötődően az abban részt vevő hallgatók a gyakornoki feladatokat ellátó idő alatt releváns szakmai gyakorlatot szerezzenek IKT cégeknél annak érdekében, hogy tudásuk igazodjon a piaci igényekhez, olyan feltételrendszer mellett, amely kölcsönösen előnyös a vállalatok, a felsőoktatási intézmények és a hallgatók számára. Ezzel növekszik az oktatás gyakorlati relevanciája és a megszerzett diploma értéke.
A beavatkozás kiemelt célja, hogy az I. pillérben feltárt nemzetközi és hazai jó gyakorlatok felhasználásával olyan gyakornoki modellek elterjedését ösztönözze, amelyek megállíthatják a felsőoktatási hallgatók képzés közbeni lemorzsolódásának trendjét, ugyanakkor biztosítja a vállalatok részére a tehetséges hallgatók felfedezését, munkaerő-piaci integrációját.
Ennek a folyamatnak aktív részesei azok az IKT cégek alkalmazásában lévő senior munkatársak, akik mentori feladatokat is ellátnak. A mentor feladata, hogy a gyakornokot a gyakornoki helyen szakmailag támogassa, valamint segítse elsajátítani azokat a munkaerő-piaci készségeket, melyek a diploma megszerzése után szükségesek a sikeres elhelyezkedéshez, elősegítve ezzel a jövőbeli munkaerő-piaci integrációt.
IKT cégeken azokat a gazdasági társaságokat értjük, amelyek tevékenységi körében szerepel az alábbi tevékenységek valamelyike:
• 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
• 5821 Számítógépes játék kiadása
• 5829 Egyéb szoftverkiadás
• 6110 Vezetékes távközlés
• 6120 Vezeték nélküli távközlés
• 6130 Műholdas távközlés
• 6190 Egyéb távközlés
• 6201 Számítógépes programozás
• 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
• 6203 Számítógép-üzemeltetés
• 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
• 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
• 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
• 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
Az alapajánlat (opció nélkül) tartalmaz összesen 192 óra képzési szolgáltatást (mentorok felkészítése)
Teljesítés helyszíne: Győr, Debrecen, Szeged és Budapest.

Nyertes ajánlattevő biztosítja a helyszíneket, melyek díja nyertes ajánlattevőt terheli.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Részletes leírást a KD 2 kötet műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Tréning tevékenységben részesülők létszáma az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (minimum 0 fő, maximum 300 fő) 10
2 AT által Fejlesztett képzési programok(egyénre szabott tematika,nem egy nemzetközi licenszadaptációja mentor,M1 alk.min. követelmény tárgyában) darabszáma az AF feladását megelőző 5 évben 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő által opcionálisan kerül kiválasztásra 1 db helyszín a következő városok közül:
Veszprém, Miskolc, Pécs.
Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 9. hónap végéig írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt három opciós helyiség melyikében kéri a szolgáltatást végezni. A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a három darab helyiségből egy darab helyiségen történő szolgáltatás megrendelése értendő, azaz ajánlatkérő választ, hogy Veszprém, Miskolc, vagy Pécs városában kéri a szolgáltatást végezni. Az opcionális feladat óraszáma összesen: 2*8 óra, azaz 16 óra összesen. Ajánlatkérő az ajánlati árat az opciókkal együttesen értékeli.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001
II.2.9) További információ:
A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: Varga Tímea Lajstomszáma: 00413 elérhetőség Lsd. I.1 pontban
Értékelési szempontok:
1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám: 80
2. Tréning tevékenységben részesülők létszáma az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (minimum 0 fő, maximum 300 fő) súlyszám: 10
3. Ajánlattevő által Fejlesztett képzési programok (egyénre szabott tematika,nem egy nemzetközi licensz adaptációja mentor, M1 alkalmassági minimumkövetelmény tárgyában) darabszáma az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (min. 0 db, max. 5 db) súlyszám: 10
Az értékelési szempont vonatkozásában ajánlattevő nyilatkozatával támasztja alá a megajánlott adatokat, mely tartalmazza:
2. értékelési szempont vonatkozásában: Tréninget megrendelő neve, székhelye; Tréning megnevezés; Tréning ideje (kezdő év/hónap/nap - befejező év/hónap/nap) formában, Tréningen részt vevők száma (jelenléti ív alapján) adatokat,
3. értékelési szempont vonatkozásában: Megrendelő neve, székhelye; Fejlesztett képzési program megnevezés; Fejlesztett képzési program egyénre szabott-e.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19211 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2020 Rész száma: Elnevezés: Gyakornok mentorképzés kidolgozása és megvalósítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SELECT Humánerőforrás Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13371450
Postai cím: Lónyay Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
E-mail: info@melodiak.hu
Telefon: +36 14560700
Internetcím(ek): (URL) www.select.hu
Fax: +36 12178606
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10953150243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13233333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9350000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SELECT Humánerőforrás Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13371450
Postai cím: Lónyay Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10953150243

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: Vezetőképző Akadémia Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30223532
Postai cím: Tél Utca 12.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23284939213

Hivatalos név: Innopod Solutions Szervezetfejlesztő, Vezetőképző és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65775187
Postai cím: Fehérvári Út 108-112.
Város: Budapest XI. Kerület
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490772243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges