Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:1959/2020
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Teljesítés helye:Felnőtt háziorvosi ügyelet: 1212 Budapest, Görgey A. tér 8. Éjszakai gyermekorvosi ügyelet: A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerületben található székhelyén vagy telephelyén biztosított helyiségekben vagy a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett, a Szolgáltató által fenntartott, a 1212 Budapest, Görgey A. tér 8. címtől gépkocsi közlekedéssel legfeljebb 15 km-re lévő telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60265285
Postai cím: GÖRGEY ARTÚR TÉR 8
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1212
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Metz Tímea
Telefon: +36 14276160
E-mail: metz.t@budapest21.hu
Fax: +36 14276160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tiesz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi ügyeleti szolgáltatások – Csepel TIESZ
Hivatkozási szám: EKR001408522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest, XXI. kerületében felnőtt és gyermek lakossága részére és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladat-átvállalási szerződésében/szerződéseiben meghatározott lakosság részére (mely nem terjed ki a helyszíni kiszállásra) határozott idejű szerződés (rendes felmondási idő: 6 hónap) keretében az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM. rendelet szerint működő központi felnőtt háziorvosi és az éjszakai gyermekorvosi ügyeleti ellátás teljes körű biztosítása, valamint a központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás esetében triage ellátása. Érintett lakosságszám: Az érintett lakosság létszáma Budapest, XXI. kerülete vonatkozásában 2019. január 01. napján: felnőtt: 66050 fő gyermek: 10150 fő Az érintett lakosságszám a népességszám továbbá Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladat-átvállalási szerződésében/szerződéseiben meghatározott lakosságszám beépülésével változhat + -10%-ot (tájékoztató jellegű, előre nem becsülhető adat, amely nem mennyiségi opciót jelöl). A 24 órás központi felnőtt háziorvosi ügyelet: Munkanapokon 08.00-20.00 óráig 1 fő orvos, 1fő mentőtiszt, 1 fő gépkocsivezető (ellátja az ambuláns feladatokat és szükség esetén a külső helyszíni feladatokat) Az előző mondat szerinti időszakon kívül: 2 fő orvos (1 fő kijáró orvos és 1 fő ambuláns orvos) 1 ápoló, 1 gépkocsivezető A 24 órás központi felnőtt háziorvosi ügyeletet helyben köteles ellátni, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett helyiségekben. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat által biztosított ügyeleti ellátást szolgáló helyiségek változhatnak, a nyertes ajánlattevő köteles elfogadni az előírásoknak megfelelő más helyiséget is. Éjszakai házi gyermekorvosi ügyelet: Munkanapokon (amennyiben a kezdési időpont munkanapra esik): 20.00-08.00 óráig 1 fő gyermekgyógyász szakorvos (ellátja az ambuláns feladatokat és szükség esetén a külső helyszíni feladatokat), 1 fő ápoló, 1 gépkocsivezető Munkaszüneti és ünnepnapokon (amennyiben a kezdési időpont munkaszüneti vagy ünnepnapra esik): 17.00-09.00 óráig 1 fő gyermekgyógyász szakorvos (ellátja az ambuláns feladatokat és szükség esetén a külső helyszíni feladatokat), 1 fő ápoló, 1 gépkocsivezető. Az éjszakai házi gyermekorvosi ügyeletet az Ajánlattevő a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerületben található, a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett székhelyén vagy telephelyén biztosított helyiségekben vagy a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett, általa fenntartott telephelyéről köteles ellátni, biztosítva a kiszállást a beteg otthonába történő hívás esetén. A telephely gépkocsival legfeljebb 15 km távolságra lehet a következő címtől: 1211 Budapest, Görgey A. tér 8. Az ügyeleti ellátás célja a kerület felnőtt lakosságának 24 órás folyamatos, gyermek lakosságának éjszakai ellátása, a betegek vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások el-végzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályban meghatározott eljárásokban való részvétel. Az ajánlattevő: i. orvosi ellátásban részesíti: a rendelőben megjelent járó beteget, sérültet, hívásra lakáson, szálláson a fekvőbeteget,
sérültet, ii. szakellátó hiányában a rosszullétes beteg triázsolása munkanapokon 7.00 órától 19 óráig iii. gondoskodik: a kórházi,
szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról, iv. igazolja a beteg keresőképtelenségét v. hatósági megkeresésre orvosi látlelet készít, általános orvosi vizsgálatot végez, vi. rendkívüli esetben a mentést megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen át nem veszi a mentés irányítását, vii. ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat. A további részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 557940000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi ügyeleti szolgáltatások – Csepel TIESZ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Felnőtt háziorvosi ügyelet: 1212 Budapest, Görgey A. tér 8.
Éjszakai gyermekorvosi ügyelet: A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerületben található székhelyén vagy telephelyén biztosított helyiségekben vagy a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett, a Szolgáltató által fenntartott, a 1212 Budapest, Görgey A. tér 8. címtől gépkocsi közlekedéssel legfeljebb 15 km-re lévő telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest, XXI. kerületében felnőtt és gyermek lakossága részére és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladat-átvállalási szerződésében/szerződéseiben meghatározott lakosság részére (mely nem terjed ki a helyszíni kiszállásra) határozott idejű szerződés (rendes felmondási idő: 6 hónap) keretében az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM. rendelet szerint működő központi felnőtt háziorvosi és az éjszakai gyermekorvosi ügyeleti ellátás teljes körű biztosítása, valamint a központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás esetében triage ellátása.
Érintett lakosságszám:
Az érintett lakosság létszáma Budapest, XXI. kerülete vonatkozásában 2019. január 01. napján:
felnőtt: 66050 fő
gyermek: 10150 fő
Az érintett lakosságszám a népességszám továbbá Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladat-átvállalási szerződésében/szerződéseiben meghatározott lakosságszám beépülésével változhat + -10%-ot (tájékoztató jellegű, előre nem becsülhető adat, amely nem mennyiségi opciót jelöl).

A 24 órás központi felnőtt háziorvosi ügyelet:
Munkanapokon 08.00-20.00 óráig 1 fő orvos, 1fő mentőtiszt, 1 fő gépkocsivezető (ellátja az ambuláns feladatokat és szükség esetén a külső helyszíni feladatokat)
Az előző mondat szerinti időszakon kívül: 2 fő orvos (1 fő kijáró orvos és 1 fő ambuláns orvos) 1 ápoló, 1 gépkocsivezető
A 24 órás központi felnőtt háziorvosi ügyeletet helyben köteles ellátni, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett helyiségekben.
A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat által biztosított ügyeleti ellátást szolgáló helyiségek változhatnak, a nyertes ajánlattevő köteles elfogadni az előírásoknak megfelelő más helyiséget is.
Éjszakai házi gyermekorvosi ügyelet:
Munkanapokon (amennyiben a kezdési időpont munkanapra esik): 20.00-08.00 óráig 1 fő gyermekgyógyász szakorvos (ellátja az ambuláns feladatokat és szükség esetén a külső helyszíni feladatokat), 1 fő ápoló, 1 gépkocsivezető
Munkaszüneti és ünnepnapokon (amennyiben a kezdési időpont munkaszüneti vagy ünnepnapra esik): 17.00-09.00 óráig 1 fő gyermekgyógyász szakorvos (ellátja az ambuláns feladatokat és szükség esetén a külső helyszíni feladatokat), 1 fő ápoló, 1 gépkocsivezető.
Az éjszakai házi gyermekorvosi ügyeletet az Ajánlattevő a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerületben található, a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett székhelyén vagy telephelyén biztosított helyiségekben vagy a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett, általa fenntartott telephelyéről köteles ellátni, biztosítva a kiszállást a beteg otthonába történő hívás esetén. A telephely gépkocsival legfeljebb 15 km távolságra lehet a következő címtől: 1211 Budapest, Görgey A. tér 8.
Az ügyeleti ellátás célja a kerület felnőtt lakosságának 24 órás folyamatos, gyermek lakosságának éjszakai ellátása, a betegek vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások el-végzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályban meghatározott eljárásokban való részvétel.
Az ajánlattevő:
i. orvosi ellátásban részesíti: a rendelőben megjelent járó beteget, sérültet, hívásra lakáson, szálláson a fekvőbeteget, sérültet,
ii. szakellátó hiányában a rosszullétes beteg triázsolása munkanapokon 7.00 órától 19 óráig
iii. gondoskodik: a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról,
iv. igazolja a beteg keresőképtelenségét
v. hatósági megkeresésre orvosi látlelet készít, általános orvosi vizsgálatot végez,
vi. rendkívüli esetben a mentést megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen át nem veszi a mentés irányítását,
vii. ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat.
A további részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Havi nettó vállalási díj (HUF) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22940 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Orvosi ügyeleti szolgáltatások – Csepel TIESZ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49518577
Postai cím: Thököly Út 165
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: info@interambulance.hu
Telefon: +36 302378805
Internetcím(ek): (URL) www.interambulance.hu
Fax: +36 17995119
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24672331242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 559728000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 557940000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49518577
Postai cím: Thököly Út 165
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24672331242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges