Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1989/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás „Az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztésekeretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” projekt keretén belül.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Miskolc
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. B.A.Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Akut Pszichiátriairészleg.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes At feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatokelvégzése, különösen:felmérési tervek ( szükség szerint ),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró ésa kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatok,vázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,azösszes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban.Aterveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azmegfelelően felhasználható legyen közbesz eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázatnélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelezőkiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmaskiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelezőkiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.T feladata(1)a tervdokumentációk készítésében szükségesszakági T-k bevonása, közöttük(1/a)egyeztetések koordinálása, (1/b) tervezési feladatok összehangolása.(2)Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítéseaz alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerintimegbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazottés árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendődokumentumok tárolására(a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus útontörténő továbbításának elkerülése).A T-nek a kiviteli terveket az AKnak a dokumentációban meghatározottkövetelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények valamint a60/2003.(X.20)ESzCsM rend. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatánakmegfelelően kell elkészítenie.A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.A Tköteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan,a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.Továbbá T feladatát képezi-amennyiben szükséges-a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezésimunkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezésikooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nemáttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vételfolyamatában (amennyiben releváns).
T- művezetés:
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége,hogy T rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.A t-i művezetéstaz építőipari kivitelezés kezdő napjától (építési munkaterület átadása) az építőipari kivitelezési tevékenységbefejezéséig(átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig)terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikai befejezésidőpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a tervezői művezetést szükségesidőközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.A t-i művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra.1mérnöknap alatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínéretörténő oda-, és elutazás nem számít bele.
Max mérnöknap: 16 részletek: műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 059 - 130585

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: 6
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Déryné u. 2. I./1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4360000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő: Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft. 3525 Miskolc, Déryné u. 2. I./1. 11062103-2-05;
Kiegészítés a VII.2.1) ponthoz
A Tervezőnek viszont az ajánlattételkor csak az Alapszerződésben megjelölt, 2019. május 31-i dátummal volt lehetősége kalkulálni, és ez a dátum is már a szerződéses feladatok befejezésének prognosztizált határidejeként került rögzítésre, így az eredményes kivitelezési szerződés megkötésének az elhúzódása miatt viszont a tervezetthez képest a Tervezőnek olyan hosszú ideig kell megelőlegeznie a költségeit, hogy az tőle már nem várható el. Ez számára olyan jelentős többletköltséget okoz, amellyel az ajánlattételkor egyik fél sem számolhatott, figyelembe véve egyúttal a Teljesítési Biztosíték folyamatos rendelkezésre tartása - illetve a későbbiekben az ennek helyébe lépő Rendelkezésre állási Biztosíték nyújtása - kapcsán a Tervező oldalán felmerülő és előre nem kalkulált többletköltségeit is.
A fentiekre tekintettel a Felek az „Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok” határidőben történő teljesítéséért járó vállalkozási díj 20%-a tekintetében a mérföldkövet, azaz a teljesítési határidőt és ezáltal a vállalkozási díj kifizetésének időpontját a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása helyett a kivitelező kiválasztására irányuló első közbeszerzési eljárás lezárásának időpontjára kívánják módosítani, e közbeszerzési eljárás eredményességétől függetlenül.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. B.A.Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Akut PszichiátriaiRészleg.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatokelvégzése, különösen:felmérési tervek (szükség szerint), részletes tervezési program kidolgozása a kiíró ésa kórház részvételével, előkészítő műszaki vizsgálatok vázlatterv elkészítése, organizációs terv készítése,az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban).A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogyaz megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden különmagyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja akivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésrealkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködésta kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.T feladata (1) a tervdokumentációkkészítésében szükséges szakági T-k bevonása, közöttük (1/a) egyeztetések koordinálása, (1/b) tervezésifeladatok összehangolása. (2) az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontotttételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezésifeladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő,szakági alösszesítő bontásban, árazott és árazatlan formában. (3) T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer céljaa dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése). T-nek a kiviteli terveket az AK-nak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiaiminimumkövetelmények, valamint a 60/2003. (X.20)ESzCsMrend. megfogalmazott minimumfeltételekfigyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.A kiviteli tervek elkészítésének költségeiteljes egészében a Tervezőt terhelik. A T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkalérintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával. Továbbá aT feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedélyés hozzájárulás beszerzése. T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat kötelesteljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon, kivitelezési munkákkal arányos tervezőiművezetés biztosítása, kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése, részvétela használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában (amennyiben releváns).T-i művezetés: A fentikiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy Trendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő t-i kérdések tisztázására.Ti művezetést az építőiparikivitelezés kezdő napjától(építési munkaterület átadása) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig(átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig)terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbba projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.), a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos. T a T-i művezetést szükséges időközönként,a Megrendelő igényének megfelelően végzi. A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1mérnöknap alatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínéretörténő oda-, és elutazás nem számít bele. Max mérnöknap: 16 részletek: műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4360000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Déryné u. 2. I./1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3. Felek megállapítják, hogy az Alapszerződés II.1. pontja az annak keretében ellátandó szerződéses feladatokat „Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok” valamint „Tervezői művezetési feladatok” szerint bontotta, míg a IV.1. pont a szerződéses ellenszolgáltatás összegét ennek megfelelően a tervezési feladatok vonatkozásában egy összegű tételes vállalkozási díjban, a tervezői művezetés vonatkozásában a Megrendelő által ténylegesen igénybe vett mérnöknapok szerinti díjazásban állapította meg. Az Alapszerződés IV.2. pontja az „Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok” körében a IV.1. pont szerint e tevékenységre megállapított vállalkozási díj utolsó 20%-ának megfelelő része kifizetését a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásához kötötte. A szerződéses feladatok ellátásának megerősítésére az Alapszerződés IX.11. pontja szerint a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig Teljesítési Biztosíték szolgál. A Teljesítési Biztosíték 5%-os mértéke az Alapszerződés szerinti teljes szerződéses ellenérték - tehát a tervezési feladatok egy összegű szerződéses ellenértéke mellett ideértve a tervezői művezetés maximált megrendelhető mennyiségének ellenértékét is - alapulvételével került meghatározásra. A Teljesítési Biztosítékot - hatályának lejártával - az Alapszerződés IX.12. pontja szerint ugyanilyen összegben Rendelkezésre állási Biztosíték váltja fel a (kivitelezés megvalósulásának utolsó fázisaként kiadott) használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjáig.
A Felek megállapítják, hogy a Tervező az Alapszerződés II.1. pont szerinti „Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatokat” határidőben teljesítette, az e tekintetben megállapított vállalkozási díj 20%-a ugyanakkor a IV.1. pontban rögzített utolsó mérföldkő megfogalmazására tekintettel megfizetésre nem került. A kivitelezés folyamata alatt aktuálissá váló, a tervezői művezetés által le nem fedett néhány feladat egy része esetleges, illetve a teljesítést a Tervező által megfelelően rendelkezésre bocsátott Teljesítési Biztosíték, majd a későbbiekben ennek helyébe lépő Rendelkezésre állási Biztosíték biztosítja.
Minthogy a fent jelzett részkifizetés feltételeként előírt kivitelezés megvalósulására (sikeres műszaki átadás-átvétel) a Tervezőnek semmifajta ráhatása nincsen és annak teljesülése, illetve teljesülésének időpontja több tekintetben még Megrendelő érdekkörén is kívül eső körülményekhez kötődik (kivitelezés tekintetében lefolytatott sikeres - eredményes - közbeszerzési eljárás) a Felek rögzítik, hogy a folyamatok elhúzódása okán szükséges az Alapszerződés módosítása.
Az Alapszerződés V.2. pontjában rögzítésre került, hogy az Alapszerződés szerinti „szerződéses feladatok a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz előreláthatólag 2019. május 31-ig tartanak, vagy ha a szakhatósági eljárások túlnyúlnak ezen a dátumon, akkor a szakhatósági eljárások lezárásáig tartanak”.
Tekintettel arra, hogy az Alapszerződéssel érintett helyszín(ek) vonatkozásában a Megrendelő által indított kivitelezési közbeszerzési eljárás még nem zárult le, ezért a kivitelezés megvalósítása még jelen okirat létrejöttének pillanatában kezdődött el, és sikeres befejezésének időpontja sem belátható.
A közbeszerzési eljárások eredményessége ugyanakkor a Megrendelőtől elvárható valamennyi erőfeszítés mellett is jelentős mértékben múlik olyan tényezőkön és körülményeken (potenciális gazdasági szereplők leterheltsége, ajánlattételi hajlandósága, az ún. „egy ajánlattevős” eljárások eredménytelenségére vonatkozó külső ellenőrző szervek által kötelezően alkalmazott jogszabályi rendelkezések érvényesítése, az alapanyagok árszintjének növekedése, az ajánlati árak folyamatos emelkedése, a rendelkezésre álló fedezet összege, az esetlegesen szükséges pótfedezet biztosításnak elmaradása, stb.), amelyekre a Megrendelő nincs, és nem is lehet ráhatással.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellőgondossággal eljárva nem láthatott előre a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésekor éslebonyolítása során, nevesítve, hogy a kivitelezési feladatok a szerződésben tervezettként rögzített időpontigmég megkezdésre sem kerülnek,
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis egyrészt sem az Alapszerződéstárgya, sem az ellenérték nem változik, pusztán a számlázás rendje kerül átalakításra a kifizetés eredetiszerződéses feltételének a Megrendelő oldalán bekövetkezett időbeli eltolódása okán, másrészt a Tervezőa szóban forgó „Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok” munkarészt összességében elvégezte, illetvea kivitelezés folyamán aktuálisan teljesítendő fennmaradó feladatok maradéktalan teljesítését a TeljesítésiBiztosíték valamint a Rendelkezésre állási Biztosíték megfelelően biztosítja
Ellenérték a tárgyi módosítás okán nem változik
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4360000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4360000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben