Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2127/2020
CPV Kód:60100000-9
Ajánlatkérő:DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Dunaújváros közigazgatási területe;Magyarország földrajzi területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont szerinti
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13286491
Postai cím: Kenyérgyári Út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illéssy István
Telefon: +36 25551410
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax: +36 25551409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvgzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000093532020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000093532020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont szerinti
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fuvarozási és rakodási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000093532020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60100000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész belterületi fuvarozási és rakodási feladatok ellátása: (összesen 22.000 km)
- két tengelyes 13,5 t (éves megtett km 3.000)
- két tengelyes 11,99 t (éves megtett km 5.000)
- két tengelyes 7,49 t (éves megtett km 12.000)
- két tengelyes önrakodó 7,49 t (éves megtett km 2.000)
- rakodás: raklapos, vagy kötegelt építőanyag áruk 1,8 tonnáig
Ajánlatkérő az itt meghatározott mennyiségektől legfeljebb +30%-al eltérhet, de a szerződés értéke nem haladhatja meg a nettó 45 millió forintot. Az egyes mennyiségek közötti átjárás a részen belül megengedett.
2. rész külterületi fuvarozási és rakodási feladatok ellátása: (összesen 11.000 km)
- két tengelyes 13,5 t (éves megtett km 1.500)
- két tengelyes 11,99 t (éves megtett km 2.500)
- két tengelyes 7,49 t (éves megtett km 6.000)
- két tengelyes önrakodó 7,49 t (éves megtett km 1.000)
- rakodás: raklapos, vagy kötegelt építőanyag áruk 1,8 tonnáig
Ajánlatkérő az itt meghatározott mennyiségektől legfeljebb +30%-al eltérhet, de a szerződés értéke nem haladhatja meg a nettó 22,5 millió forintot. Az egyes mennyiségek közötti átjárás a részen belül megengedett.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Belterületi fuvarozási és rakodási feladatok ellát
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész belterületi fuvarozási és rakodási feladatok ellátása: (összesen 22.000 km)
- két tengelyes 13,5 t (éves megtett km 3.000)
- két tengelyes 11,99 t (éves megtett km 5.000)
- két tengelyes 7,49 t (éves megtett km 12.000)
- két tengelyes önrakodó 7,49 t (éves megtett km 2.000)
- rakodás: raklapos, vagy kötegelt építőanyag áruk 1,8 tonnáig
Ajánlatkérő az itt meghatározott mennyiségektől legfeljebb +30%-al eltérhet, de a szerződés értéke nem haladhatja meg a nettó 45 millió forintot. Az egyes mennyiségek közötti átjárás a részen belül megengedett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (%/megkezdett óra) (az alap 1 % FELETT további min 0 - max 2 % / minden megkezdett késedelmes óra)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A teljesítés időtartama valamennyi rész tekintetében: 12 hónap. Amennyiben 12 hónap alatt a rendelkezésre álló forrás nem merül ki, úgy a szerződés időtartama a rendelkezésre áll keret erejéig automatikusan, szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségektől legfeljebb +30%-al eltérhet, de a szerződés értéke nem haladhatja meg a nettó 45 millió forintot. Az egyes mennyiségek közötti átjárás a részen belül megengedett.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: külterületi fuvarozási és rakodási feladatok ellát
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország földrajzi területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész külterületi fuvarozási és rakodási feladatok ellátása: (összesen 11.000 km)
- két tengelyes 13,5 t (éves megtett km 1.500)
- két tengelyes 11,99 t (éves megtett km 2.500)
- két tengelyes 7,49 t (éves megtett km 6.000)
- két tengelyes önrakodó 7,49 t (éves megtett km 1.000)
- rakodás: raklapos, vagy kötegelt építőanyag áruk 1,8 tonnáig
Ajánlatkérő az itt meghatározott mennyiségektől legfeljebb +30%-al eltérhet, de a szerződés értéke nem haladhatja meg a nettó 22,5 millió forintot. Az egyes mennyiségek közötti átjárás a részen belül megengedett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (%/megkezdett óra) (az alap 1 % FELETT további min 0 - max 2 % / minden megkezdett késedelmes óra)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A teljesítés időtartama valamennyi rész tekintetében: 12 hónap. Amennyiben 12 hónap alatt a rendelkezésre álló forrás nem merül ki, úgy a szerződés időtartama a rendelkezésre áll keret erejéig automatikusan, szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségektől legfeljebb +30%-al eltérhet, de a szerződés értéke nem haladhatja meg a nettó 45 millió forintot. Az egyes mennyiségek közötti átjárás a részen belül megengedett.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerint adott.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: III.1.3) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): folytatása, karakterszám korlátozás miatt:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39.§-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő és – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett referenciával:
- 1.részben: 12 hónapon belül teljesített összesen legalább 10000 megtett kilométer közúti fuvarozási, szállítmányozási feladatok ellátására vonatkozó referenciával,
- 2.részben: 12 hónapon belül teljesített összesen legalább 2000 megtett kilométer, közúti fuvarozási, szállítmányozási feladatok ellátására vonatkozó referenciával,
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
1. rész tekintetében:
- legalább 1 db érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező két tengelyes, legalább 13,5 tonna össztömegű szállítójárművel,
- legalább 1 db érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező két tengelyes, legalább 11,99 tonna össztömegű szállítójárművel,
- legalább 1 db érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező két tengelyes, legalább 7,49 tonna össztömegű szállítójárművel,
- legalább 1 db érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező két tengelyes önrakodó, legalább 7,49 tonna össztömegű szállítójárművel.
Szállítójárművekkel szembeni elvárások:
• legalább három tehergépjármű rendelkezzen ömlesztett és raklapos anyagok szállítására alkalmas, három oldalra billenthető platóval
• a kéttengelyes tehergépjármű darus, önrakodásra alkalmas (minimum 1500 kg emelésére, 5 m magasságban) kell legyen
2. rész tekintetében:
- legalább 1 db érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező két tengelyes, legalább 13,5 tonna össztömegű szállítójárművel,
- legalább 1 db érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező két tengelyes, legalább 11,99 tonna össztömegű szállítójárművel,
- legalább 1 db érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező két tengelyes, legalább 7,49 tonna össztömegű szállítójárművel,
- legalább 1 db érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező két tengelyes önrakodó, legalább 7,49 tonna össztömegű szállítójárművel.
Szállítójárművekkel szembeni elvárások:
• legalább három tehergépjármű rendelkezzen ömlesztett és raklapos anyagok szállítására alkalmas, három oldalra billenthető platóval
• a kéttengelyes tehergépjármű darus, önrakodásra alkalmas (minimum 1500 kg emelésére, 5 m magasságban) kell legyen
Amennyiben az ajánlattevő mindkét rész tekintetében ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő a két rész tekintetében egy-egy jármű meglétét igazolni azzal, hogy a kéttengelyes jármű ebben az esetben is darus, önrakodásra alkalmas (minimum 1500 kg emelésére, 5 m magasságban) kell legyen.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap befejezett, szerződésszerűen (szerződésnek és az előírásoknak megfelelően) teljesített legjelentősebb szolgáltatási (szállítási) referenciáit. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veheti figyelembe. Az ajánlattevő alkalmasságát, az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az előírt mennyiség több referenciából is teljesíthető. A nyilatkozatnak illetve az igazolásnak tartalmaznia kell: (i) a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét (ii) a szolgáltatás tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) a szolgáltatás mennyiségét (kilométerben megadva), (iv) a teljesítés idejét (év, hónap, nap pontossággal, megadva a kezdő és befejező időpontot) és (v) helyét, továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39.§-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. M/2. A 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21.§ (2) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevő összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki paraméterek, rendszám, forgalmi engedély száma, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás kötvény száma jelölésével) mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét. A felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát az ajánlatban igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási számot kell feltüntetni, bérlet, lízing esetén a szerződés, vagy kötelező erejű szándéknyilatkozat mellett a bérelt eszközök tekintetében is csatolni szükséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti tárgyi eszköz kartont. Az üzemképesség, illetve a teherbírás igazolására csatolni kell a következő dokumentumok egyszerű másolatait: járművek érvényes forgalmi engedélye. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében: A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevő pénz fizetésére kötelezi magát az alábbiak szerint, arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, így különösen, de nem kizárólagosan a Szerződéstervezetben meghatározott vagy általa vállalt határidők elmulasztása esetén, illetve az ott meghatározott feladatok hibás teljesítése vagy nemteljesítése esetén.
Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:153. § -a értelmében ajánlattevő késedelembe esik, ha a Szerződéstervezetben meghatározott illetve általa vállalt határidőket elmulasztja. Ebben az esetben Ajánlatkérő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt egész óra után az adott fuvarfeladat nettó díj minimum 1 %-a/ minden megkezdett késedelmes óra (ajánlat szerint), de legfeljebb az adott fuvarfeladat nettó díjának 30 %-a. Amennyiben a késedelem eléri és meghaladja a kötbér maximumot, Ajánlatkérő élhet a szerződéstől való azonnali hatályú elállás, felmondás jogával.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, úgy nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses érték 20 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A megvalósítás pénzügyi fedezetét az Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
A Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően havonta jogosult 1 db számla kiállítására és benyújtására, az adott hónapban teljesített és befejezett megrendelések ellenértéke után.
A fuvar-, és rakodási díjat a teljesítést követően, teljesítésigazolás után a fentiek szerint benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány megfizetésére köteles.
Irányadó jogszabályok:
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény
• A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény
- Kbt. 50. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2), Kbt. 135. § (1) és (6).
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem követelmény és nem megengedett. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontását az EKR végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: - ajánlati ár: fordított arányosítás; - kötbér: egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli.
2. Kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. és az EKR rendszer szabályai szerint.
3. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
4. Ajánlttevőnek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot
5. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatokat az EKR rendszeren keresztül kell megtenni.
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában a nyilatkozatot az EKR rendszeren keresztül kell megtenni.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
8. Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ -ában foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.
9. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntése az EKR szabályok szerint kerül ismertetésre.
10. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
11.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12. Az Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az elkülönített irathoz indokolást kell csatolni, amelyben AT alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14. Ajánlattevő az ajánlati dokumentációban található ártáblázatot – felolvasólap melléklet - köteles beárazni és a beárazott ártáblázatot köteles ajánlatához csatolni.
15. A jelen közbeszerzés a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
16. A jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
17. A teljesítés határideje valamennyi rész tekintetében: 2021. március 31. Amennyiben 2021. március 31-ig a rendelkezésre álló forrás nem merül ki, úgy a szerződés időtartama a rendelkezésre áll keret erejéig automatikusan, szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik.
18. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
19. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges