Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0217/2020
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62544550
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZTE ÁOK-SZAKK épületkarbantartás, műszaki ügyelet
Hivatkozási szám: EKR001014242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a SZTE ÁOK és SZAKK épületeinek karbantartása, üzemeltetése, valamint műszaki ügyeleti és készenléti szolgálat ellátására
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1374604800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SZTE ÁOK-SZAKK épületkarbantartás, műszaki ügyelet
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:50700000-2
79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE ÁOK és SZAKK oktatási, betegellátási és gazdasági épületei a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az SZTE ÁOK és SZAKK Műszaki Leírásban felsorolt oktatási, betegellátási és gazdasági épületeinek karbantartása, üzemeltetése, valamint műszaki ügyeleti és készenléti szolgálat ellátása valamint az orvosi gázellátó rendszerre, és eszközállományának üzemeltetése, javítási, hibaelhárítási és karbantartási munkáinak elvégzése, továbbá az ezekhez kapcsolódó 24 órás helyszíni diszpécser szolgálat (épület felügyeleti rendszer felügyelettel), valamint a munkaidőn kívüli műszaki ügyelet helyszíni és mobilis ügyelet biztosítása a jelen pontban meghatározottak és a rendelkezésre bocsátott Műszaki Leírásban részletezettek szerint, 162.000 m2 egészségügyi területen:
Az üzemeltetési feladatok keretében ellátandó:
- 24 órás diszpécser szolgálat biztosítása és műszaki ügyelet biztosítása műszaki üzemeltetési vezető felügyeletével a Műszaki Leírásban felsorolt épületek zavartalan üzemeltetésének fenntartása, a Gazdasági Hivatal, Klinikai Üzemeltetési Iroda felügyelete. 24 órás diszpécser szolgálat biztosítása: 1 fő részvételével, műszaki ügyelet biztosítása 2 fő részvételével, elektromos és épületgépész szakmákkal, valamint műszaki (készenlét)i ügyelet biztosítása 2 fő részvételével elektromos és épületgépész szakmákkal, és ennek fenntartása a munkaidőn kívüli időben.
A jelen eljárás esetében műszaki ügyelet: biztosítása: munkaidőn kívüli helyszíni műszaki ügyelet fenntartása, bejelentés esetén késedelem nélküli azonnali hibaelhárítás, amennyiben a hibaelhárítás nem végezhető el, úgy stabilizálás-kárelhárítás a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.
A jelen eljárás esetében készenléti ügyelet: A Műszaki Leírásban meghatározottak szerint munkaidőn kívüli, a műszaki ügyelet által el nem hárítható hibajelentésének alapján eseti hibaelhárítás az év 365 napján (ld. műszaki ügyeleti időpontokban folyamatos ügyelet indokolt). Tekintettel arra, hogy a műszaki ügyeletét ellátó személyzet az Ajánlatkérő által biztosított helyiségben elérhető kell, hogy legyen, ezért a készenléti ügyeletet külön plusz szakszemélyzettel kell ellátni. Kiszállási idő diszpécserhez beérkező bejelentéstől számítottan maximum 2 óra.
A jelen eljárás esetében diszpécser: 265 ágyas klinikán az épületfelügyeleti rendszerben monitorozás ellátása évi 365 napon, napi 24 órában. Itt történik a műszaki ügyelet és készenlét vezénylése. A diszpécser személyzete fizikai műszaki hibajavítást nem végezhet, a feladat folyamatosan helyhez kötött.
Javítási és hibaelhárítási feladatok keretében ellátandó különösen:
- A Műszaki Leírásban felsorolt épületekben és létesítményekben AK által észlelt és megrendelt épületszerkezeti, épületgépészeti, a karbantartási munkák során feltárt és AK által megrendelt műszaki hibaelhárítási és javítási munkák elvégzése,
- Az orvosi gázok javítása,
- Csőposta rendszer javítása,
- Liftből mentés,
- Tűzgátló ajtók havi rendszeres ellenőrzése és javítása vizsgázott szakemberek által,
- az ingatlanhoz és az ingatlanhoz kapcsolódó eszköz állományhoz kapcsolódó javítási és hibaelhárítási feladatok
Karbantartási munkák keretében ellátandó különösen:
- a Műszaki Leírás részeként rendelkezésre bocsátott éves karbantartási terv szerint elvégzendő tervszerű megelőző karbantartási feladatok ellátása beleértve az orvosi gáz rendszerek karbantartását is,
- további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök, a fogalmak és a helyszínek részletes műszaki leírása az alábbi úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001014242019/reszletek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az üzemeltetési vezető, M2. a. pont szerinti min. köv. szerint alk. szakember egészségügyi int-k épület karbantartási, üzemeltetésének irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hó 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 165 - 405116
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZTE ÁOK-SZAKK épületkarbantartás, műszaki ügyelet
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88785930
Postai cím: Fogarasi Út 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: ertekesites@future-fm.hu
Telefon: +36 14684180
Internetcím(ek): (URL) www.future-fm.hu
Fax: +36 14684088
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55707686
Postai cím: Fogarasi Út 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: ertekesites@future-fm.hu
Telefon: +36 14684080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14684088
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1323200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1374604800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő (Közös ajánlattevő):
Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1148 Budapest, Fogarasi út 5.; adószám: 11942548242)
Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ((1148 Budapest, Fogarasi út 5.; adószám: 13400792242)
Ajánlattevő (Közös ajánlattevő):
Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1148 Budapest, Fogarasi út 5.; adószám: 11942548242)
Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ((1148 Budapest, Fogarasi út 5.; adószám: 13400792242)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)