Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2170/2020
CPV Kód:60000000-8
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU3;HU2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CRITERION Készpénzlogisztikai Kft.;CRITERION Készpénzlogisztikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigeti Szilvia
Telefon: +36 304195462
E-mail: szigeti.szilva@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pénztári bevételek szállítása
Hivatkozási szám: EKR001268362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pénztári bevételek szállítása Kelet-Magyarország (1. rész) és Nyugat-Magyarország (2. rész) vonatkozásában.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 435938795 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pénztári bevételek szállítása - Kelet-Magyarország
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: MÁV-START Zrt. értékesítési helyei Kelet-Magyarország egész területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Pénztári bevételek szállítása
A közbeszerzés mennyisége:
Kelet-Magyarország vonatkozásában legalább 100, de legfeljebb 210 db értékesítési hely vonatkozásában szükséges a feladatok ellátása; az értékesítési helyek száma a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint változhat.
A szállítási/feldolgozási mennyiség várhatóan az alábbiak szerint alakul:
1 év:
• pénzszállítás 42 500 db
• bankjegy feldolgozás 17 991 000 000 HUF értékű Ft bankjegy
• érme feldolgozás 113 500 000 HUF értékű Ft érme
• EUR valuta feldolgozás 1 950 000 EUR értékű euro bankjegy
Opciós év:
• pénzszállítás 41100 db
• bankjegy feldolgozás 17 451 000 000 HUF értékű Ft bankjegy
• érme feldolgozás 109 950 000 HUF értékű Ft érme
• EUR valuta feldolgozás 1 890 000 EUR értékű euró bankjegy
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér (30 percet meghaladó, de 60 percet meg nem haladó késedelem esetén fizetendő összeg min. 10 000 Ft és max. 25000 Ft, nettó Ft)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelő jogosult a szerződés időbeli hatályát 1 évvel, 2021. február 10. napjától 2022. február 09. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítani az opciós jogának gyakorlásáról szóló, cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozattal, melyet legkésőbb a szerződés első évének lejártát (azaz a szerződés opció gyakorlása nélküli megszűnését) legalább 120, azaz egyszázhúsz naptári nappal megelőzően köteles megküldeni a nyertes ajánlattevő részére a szerződés 10. pontjában foglaltak szerint.
Az opciós rész értéke nettó 150 962 239 HUF, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Bírálat során adható pontszám minden részszempontra 0,1-10 pont.Minden részszempontnál AK számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap,a többi arányosan kevesebbet.AK két tizedes jegy pontosságig számol és az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal.A pontszámot a matematika szabályai szerint egész pontra kerekíti. 1-4.résszempont:fordított arányosítással,5.részszempont:arányosítással számol

II.2.1)
Elnevezés: Pénztári bevételek szállítása- Nyugat-Magyarország
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: MÁV-START Zrt. értékesítési helyei Nyugat-Magyarország egész területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Pénztári bevételek szállítása
A közbeszerzés mennyisége:
Nyugat-Magyarország vonatkozásában legalább 50, de legfeljebb 105 db értékesítési hely vonatkozásában szükséges a feladatok ellátása; az értékesítési helyek száma a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint változhat.
A szállítási/feldolgozási mennyiség várhatóan az alábbiak szerint alakul:
1 év:
• pénzszállítás 22 100 db
• bankjegy feldolgozás 7 960 000 000 HUF értékű Ft bankjegy
• érme feldolgozás 38 500 000 HUF értékű Ft érme
• EUR valuta feldolgozás 980 000 EUR értékű euró bankjegy
Opciós év:
• pénzszállítás 21500 db
• bankjegyfeldolgozás 7 720 000 000 HUF értékű Ft bankjegy
• érme feldolgozás 37 200 000 HUF értékű Ft érme
• EUR valuta feldolgozás 950 000 EUR értékű euro bankjegy
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. Értékelési szempontok pontjának kiegészítéseként a hirdetménykezelő rendszer korlátozására tekintettel az ár értékelési szempontokat jelen pontban ismerteti részletesen, melyek a következőek:
1. Pénzszállításra vonatkozó vállalkozási díj (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 75
2. 1 000 000 HUF értékű forint bankjegy feldolgozására vonatkozó vállalkozási díj (nettó Ft) / Súlyszám: 10
3. 1 000 000 HUF értékű forint érme feldolgozására vonatkozó vállalkozási díj (nettó Ft) / Súlyszám: 6
4. 10 000 EUR értékű euro bankjegy feldolgozására vonatkozó vállalkozási díj (nettó Ft) /Súlyszám: 4
Az ár kritériumok összsúlyszáma így a II.2.5. pontban jelzett 95, a fentiek szerinti megoszlásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér (30 percet meghaladó, de 60 percet meg nem haladó késedelem esetén fizetendő összeg min. 10 000 Ft és max. 25000 Ft, nettó Ft)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megrendelő jogosult a szerződés időbeli hatályát 1 évvel, 2021. február 10. napjától 2022. február 09. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítani az opciós jogának gyakorlásáról szóló, cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozattal, melyet legkésőbb a szerződés első évének lejártát (azaz a szerződés opció gyakorlása nélküli megszűnését) legalább 120, azaz egyszázhúsz naptári nappal megelőzően köteles megküldeni szállító részére a szerződés 10. pontjában foglaltak szerint.
Az opciós rész értéke nettó 75 351 395 HUF, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Bírálat során adható pontszám minden részszempontra 0,1-10 pont.Minden részszempontnál AK számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap,a többi arányosan kevesebbet.AK két tizedes jegy pontosságig számol és az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal.A pontszámot a matematika szabályai szerint egész pontra kerekíti.1-4.résszempont:fordított arányosítással,5.részszempont:arányosítással számol.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 201 - 489755
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Pénztári bevételek szállítása - Kelet-Magyarország
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: CRITERION Készpénzlogisztikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412506
Postai cím: Rozsnyai Utca 21-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.kormendi@criterion.hu
Telefon: +36 209535908
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 295499515
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Pénztári bevételek szállítása- Nyugat-Magyarország
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: CRITERION Készpénzlogisztikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412506
Postai cím: Rozsnyai Utca 21-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.kormendi@criterion.hu
Telefon: +36 209535908
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140439280
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015 (IX,2.) MvM 18. § alapján a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtott be 1 és 2. közbeszerzési rész tekintetében:
1. Ajánlattevő neve: CRITERION Készpénzlogisztikai Kft.
Székhelye: 1139 Budapest Rozsnyai Utca 21-25.
Adószáma: 10419519-2-44
2. Ajánlattevő neve: TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt.
Székhelye:1119 Budapest Hauszmann Alajos Utca 9-11.
Adószáma:10411102-2-43
3. Ajánlattevő neve: MPT Security Magyar Posta Takarék Biztonsági és Logisztikai Zrt.
Székhelye: 1152 Budapest Telek Utca 5.
Adószáma: 25332519-2-42


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)